Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007

Kazalo

6089. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, stran 17399.

Na podlagi tretjega odstavka 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE) in na podlagi petega odstavka 11. člena in drugega odstavka 89. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
1. člen
V Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03 in 126/04) se v 3. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Podatki v obrazcih, predpisanih s tem pravilnikom, se izkazujejo v eurih, brez centov.«.
2. člen
V 7. členu se v drugem odstavku prva in druga alineja spremenita tako, da se glasita:
»– pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
– pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil ter«.
3. člen
V 16. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Uporabniki EKN sestavijo pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev po obrazcu STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV, ki je sestavni del tega pravilnika (Priloga 1/A).«.
V četrtem odstavku se v četrti, sedmi, osmi in deveti alineji za besedo »neopredmetena« črta beseda dolgoročna.
4. člen
V 17. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Uporabniki EKN sestavijo pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil na obrazcu STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL, ki je sestavni del tega pravilnika (Priloga 1/B).«.
V prvi alineji tretjega odstavka se beseda »kapitalskih« nadomesti z besedo »finančnih«.
5. člen
V 26. členu se v sedmi alinei drugega odstavka za besedo »neopredmetena« črta beseda »dolgoročna«.
V enajsti alineji se za besedo »neopredmetenih« črta beseda »dolgoročnih«.
6. člen
Obrazci, ki so Priloga 1, 1/A, 1/B, 2, 2/A, 2/B, 2/C, 3, 3/A, 3/A-1, 3/A-2 in 3/B in so sestavni del pravilnika, se nadomestijo z novimi obrazci, ki so priloga in sestavni del tega pravilnika.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4-8/2007
Ljubljana, dne 5. decembra 2007
EVA 2007-1611-0013
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti