Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2007 z dne 24. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2007 z dne 24. 12. 2007

Kazalo

6024. Sklep o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Glazija – območje S 10, stran 17306.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01 in 70/06) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Glazija – območje S 10
1. člen
S tem sklepom se podrobneje določajo programska izhodišča, način pridobitve in financiranja strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta (v nadaljevanju: PA) za območje centralnih izobraževalnih in storitvenih ter kulturnih dejavnosti, subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev PA ter posamezne faze priprave PA.
2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta
Osnutek sprememb in dopolnitev obravnava območje severno od zemljišča Poslovno komercialne šole in sega do Oblakove ulice, na vzhodu in zahodu pa je meja Kosovelova in Vrunčeva ulica. Površina je namenjena izgradnji večstanovanjskega objekta – vila bloka na lokaciji obstoječega stanovanjskega objekta Kosovelova 10. Izvedba je odvisna od uskladitve z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, OE Celje, glede na do nedavnega veljavno zaščito objekta in območja. Ureditev funkcionalnih površin vključujejo dostop, dovoz, parkirne površine, ureditev parkovnih površin ter ureditev ostalih zelenih in zunanjih površin.
3. člen
Predmet, programska izhodišča in namen
Predmet sprememb in dopolnitev PA za navedeno območje je prostorska ureditev, ki bo ob upoštevanju danosti in omejitev obravnavanega območja ter veljavnih normativov podala izvedbene pogoje za gradnjo, rekonstrukcijo, spremembe namembnosti ter vzdrževanje objektov in naprav ob upoštevanju prometnih, komunalnih ter energetskih normativov.
4. člen
Območje sprememb in dopolnitev, meja območja IPA
Izhodiščna točka opisa meje je severno zahodni vogal območja obravnave oziroma stičišče parcel št. 380 in 2539/1, k.o. Celje.
Na severu poteka meja po parcelah št. 380, 2537/1 in 366/2, na vzhodu po vzhodnem robu parcele št. 366/6, na jugu po južnem in vzhodnem robu parcele št. 390 ter preko parcel 391/5, 366/1 in 366/6, na zahodu po zahodnem robu parceli št. 2539/1.
Območje sprememb in dopolnitve PA je zemljišče s parcelno, vse k.o. Celje. Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora.
5. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Spremembe in dopolnitve se pripravijo v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo. IPA mora biti predan pripravljavcu v dveh izvodih v standardni obliki in elektronski obliki, na primernem nosilcu.
Potrebno je upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave in kulturne dediščine, relevantna za izdelavo naloge:
6. člen
Roki za postopek sprejemanja sprememb PA
Postopek priprave in sprejemanja PA poteka skladno z določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in se predvidoma zaključi spomladi 2008.
7. člen
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
(1) Postopek priprave in sprejemanja PA vodi Oddelek za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje.
(2) Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta dajejo smernice k osnutku in mnenja k predlogu, so:
– Mestna občina Celje-Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Referat za promet in varovanje okolja, Trg Celjskih knezov 9, Celje;
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o.,Lava 2 a, Celje;
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje;
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električni energije d.d., Vrunčeva 2A, Celje;
– Energetika Celje, JP d.o.o.,Smrekarjeva 1, Celje;
– Javne naprave, JP d.o.o.,Teharska 49, Celje;
– RS-Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje-Območna pisarna Celje;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
– Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje.
(3) Pristojni nosilci urejanja prostora v skladu z 58. členom ZPNačrt v roku 30 dni podajo smernice k osnutku in mnenje k predlogu prostorskega akta.
(4) MOP v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za PA potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Kolikor se v postopku priprave PA ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
8. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem
Investitor sprememb in dopolnitev PA je Kristina Ažman Tkalec, Gasilska 7, Celje.
9. člen
Končne določbe
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-00023/2007-4200 DZ
Celje, dne 26. novembra 2007
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.