Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2007 z dne 24. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2007 z dne 24. 12. 2007

Kazalo

6007. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic – SKL 2007, stran 17278.

Strokovni svet Agencije za zavarovalni nadzor na podlagi 2. in 3. točke 160. člena in 2. točke 256. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 ZUE in 9/07; v nadaljevanju ZZavar) izdaja
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic – SKL 2007
1. člen
Drugi odstavek 1. člena se nadomesti z besedilom: »Ta sklep določa tudi vrste in sheme računovodskih izkazov zavarovalnic in pokojninskih družb za namene poročanja Agenciji za zavarovalni nadzor (v nadaljevanju: Agencija).«
2. člen
V drugem odstavku 4. člena se za besedo: »izkaze« doda besedilo, ki se glasi: »za namene poročanja Agenciji«.
Tretji odstavek 4. člena se nadomesti z besedilom: »Priloga letnega poročila so računovodski izkazi, izdelani po predpisanih shemah (Priloga 1).«
3. člen
V prvem odstavku 8. člena se za besedo »razpredelnice« vrine besedilo, ki se glasi: »za tekoče in predhodno primerjalno obdobje«.
Drugi odstavek 8. člena se briše.
4. člen
V 2. točki prvega odstavka 14. člena za besedo »za zdravstvena zavarovanja,« doda besedilo, ki se glasi: »kot je razvidno iz priložene Tabele II v Prilogi 1,«.
5. člen
Prvi odstavek 20. člena se nadomesti z naslednjim besedilom: »Konsolidirano računovodsko poročilo sestoji iz konsolidiranih računovodskih izkazov ter priloge s pojasnili h konsolidiranim računovodskim izkazom. Priloga konsolidiranemu računovodskemu poročilu so tudi konsolidirani računovodski izkazi zavarovalnic na shemah iz Priloge 1. Zavarovalnice morajo v shemah dodatno prikazati razkritja večinskih oziroma manjšinskih deležev.«
6. člen
V 23. členu se doda novi peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Zavarovalnica mora letno oziroma konsolidirano letno poročilo, v 15 dneh po sprejemu le tega, objaviti na svoji javni spletni strani.«
7. člen
Priloga 1 se spremeni tako, da se glasi:
V Tabeli I. BILANCA STANJA A. Sredstva se za točko »IV. Finančne naložbe pozavarovalnic iz naslova pozavarovalnih pogodb pri cedentih«, dodata točki:
»V. Sredstva iz finančnih pogodb
VI. Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij prenesenih na pozavarovalnice in v sozavarovanje (če zavarovalnica sklepa tudi posle sozavarovanj, posebej prikaže znesek oddan v sozavarovanje kot podtočko v okviru točk od a) do e))
a) iz prenosnih premij
b) iz matematičnih rezervacij
c) iz škodnih rezervacij
d) iz rezervacij za bonuse in popuste
e) iz drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij«
V I. BILANCA STANJA B. Obveznosti se za točko »III. 4. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)« dodata točki:
»5. Rezerve za izravnavo kreditnih tveganj
6. Rezerve za izravnavo katastrofalnih škod«
Dosedanja točka III. 5. postane točka III. 7.
V I. BILANCA STANJA B. Obveznosti točka C. nadomesti z novo točko C., ki se glasi:
C. Kosmate zavarovalno-tehnične rezervacije in odloženi prihodki od premij
I. Kosmate prenosne premije
II. Kosmate matematične rezervacije
III. Kosmate škodne rezervacije
IV. Kosmate rezervacije za bonuse in popuste
V. Druge kosmate zavarovalno-tehnične rezervacije
V I. BILANCA STANJA B. Obveznosti se v točki »G. Druge obveznosti za točko IV. Obveznosti do bank« doda točka: »V. Obveznosti iz finančnih pogodb«. Dosedanja točka V. postane točka VI.
V Tabeli II. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA se v »A. Izkaz izida iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj« črta točka »IX. Sprememba izravnalnih rezervacij«.
Dosedanja točka »X. Izid iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj« postane točka IX, ki se glasi: »IX. Izid iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj (I+II+III-IV+V-VI-VII-VIII)«.
Tabele: »III. Izkaz po posredni metodi opredeljenih denarnih tokov, IV. Izkaz gibanja kapitala in IV. A) Prikaz bilančnega dobička ali izgube« se črtajo.
Tabeli V. in VI. postaneta III. in IV. tabela.
V Prilogi I Tabela IV. a) se za točko »VII. 3. zaključni stroški oziroma stroški izplačil« doda točka VII. a., ki se glasi:
»VII. a. Čisti obratovalni stroški
1. Stroški pridobivanja zavarovanj
2. Sprememba v razmejenih stroških pridobivanja zavarovanj (+/-)
3. Drugi obratovalni stroški
3.1. Amortizacija vrednosti sredstev, potrebnih za obratovanje
3.2. Stroški dela
3.2.1. Plače zaposlenih
3.2.2. Stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja
3.2.3. Drugi stroški dela
3.3. Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti (stroški po pogodbah o delu, pogodbah o avtorskem delu in v zvezi z drugimi pravnimi razmerji), skupaj z dajatvami, ki bremenijo podjetje
3.4. Ostali obratovalni stroški
4. Prihodki od pozavarovalnih provizij in iz deležev v pozitivnem tehničnem izidu iz pozavarovalnih pogodb (-)«
Za točko »X. Izid iz življenjskih zavarovanj« se doda točka: »X. a. Izid iz življenjskih zavarovanj (I+II+III-IV+V-VI-VII.a-VIII-IX)«.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Ljubljana, dne 20. decembra 2007
EVA 2007-1611-0222
Predsednik
strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. Mihael Perman l.r.

AAA Zlata odličnost