Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2007 z dne 24. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2007 z dne 24. 12. 2007

Kazalo

5993. Odlok o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini, stran 17181.

Na podlagi 24. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US in 33/07 – ZPNačrt) in 56. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo in 89/07 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini
1. člen
Vlada Republike Slovenije je na podlagi rezultatov meritev iz Primerjalne študije onesnaženosti okolja v Zgornji Mežiški dolini med stanji v letih 1989 in 2001 z dne 20. 11. 2002 ugotovila, da se okolje na delu območja v Zgornji Mežiški dolini glede na določbe Uredbe o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostnih nevarnih snovi v tleh (Uradni list RS, št. 68/96) razvršča v razred največje obremenjenosti.
2. člen
(1) Ta odlok določa območja v Zgornji Mežiški dolini, za katera je treba sprejeti in izvesti program ukrepov za izboljšanje kakovosti posameznih delov okolja.
(2) Ta odlok določa tudi vrste ukrepov, ki jih je treba izvesti za izboljšanje kakovosti okolja na teh območjih.
3. člen
(1) Območja iz prvega odstavka prejšnjega člena so določena v prilogi 1, ki je sestavni del tega odloka.
(2) Na območju 1 se šteje, da so opozorilne in mestoma kritične imisijske vrednosti svinca, kadmija in cinka v tleh presežene, zato se na tem območju izvedejo ukrepi za izboljšanje kakovosti okolja na območjih poselitve v skladu s predpisi o urejanju prostora brez predhodnih meritev obremenjenosti okolja s strupenimi kovinami.
(3) Na območju 2 je treba opraviti meritve obremenjenosti okolja s strupenimi kovinami in na podlagi rezultatov določiti prioritetna območja za ukrepanje.
(4) Če se izkaže, da so presežene mejne, opozorilne in kritične vrednosti svinca, kadmija in cinka v okolju tudi zunaj območja 1 in območja 2, se tudi na teh območjih izvedejo meritve obremenjenosti okolja in na podlagi rezultatov določi prioritetna območja za ukrepanje.
4. člen
(1) Ukrepi za izboljšanje kakovosti okolja so zlasti:
– zamenjava onesnažene zemlje in zasejanje trave na javnih površinah, ki so namenjene zadrževanju otrok;
– preplastitev javnih površin, po katerih se gibljejo in zadržujejo otroci;
– mokro čiščenje javnih površin;
– ureditev golih javnih površin z rastlinskimi prevlekami;
– določitev lokacij za varno vrtnarjenje;
– dodeljevanje subvencij za zagotovitev varovalne prehrane javnim vzgojno izobraževalnim zavodom in drugim javnim zavodom za vzgojo, izobraževanje in zdravstveno varstvo otrok;
– čiščenje fasad in ostrešij stavb, namenjenih prebivanju;
– vzpostavitev in izvajanje obveščanja in ozaveščanja prebivalcev o možnih virih strupenih kovin in načinih zmanjšanja njihovega vnosa v telo ter o varni in varovalni prehrani;
– intenzivno spremljanje zdravstvenega stanja otrok.
(2) Ukrepi iz prejšnjega odstavka ter naloge države in občine se podrobneje določijo v Programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja, ki je v prilogi 2 in je sestavni del tega odloka.
5. člen
(1) Vlada Republike Slovenije sprejme letne programe ukrepov za posamezno koledarsko leto, ki vsebujejo spisek in opis izvedbe prioritetnih del za posamezno leto skupaj s podrobnim finančnim ovrednotenjem.
(2) Letne programe ukrepov pripravi Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z občinami in jih predloži Vladi Republike Slovenije v sprejem vsako leto najpozneje do 31. oktobra za naslednje leto, razen letnega programa ukrepov za leto 2008, ki ga predloži najpozneje do 1. marca 2008. Skupaj z letnimi programi ukrepov Ministrstvo za okolje in prostor predloži tudi poročilo o izvajanju programa ukrepov za preteklo leto.
6. člen
Monitoring učinkov izvedenih ukrepov se izvaja v skladu s predpisi o monitoringu okolja. Ministrstvo za okolje in prostor določi za čas trajanja programa ukrepov iz tega odloka programe monitoringa na območjih iz 3. člena tega odloka tako, da zagotavljajo spremljanje učinkov izvedenih ukrepov. Monitoring učinkov izvedenih ukrepov obsega zlasti monitoring prašnih delcev v zraku, monitoring tal in monitoring vode glede vsebnosti svinca, kadmija in cinka. Rezultati monitoringa se upoštevajo pri določitvi prioritetnih del za letne programe ukrepov iz prejšnjega člena.
7. člen
Po izvedbi ukrepov iz 4. člena tega odloka se predvideva znižanje vrednosti svinca, kadmija in cinka v tleh na saniranih območjih pod mejne vrednosti, določene z Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostnih nevarnih snovi v tleh (Uradni list RS, št. 68/96) ter znižanje vrednosti svinca v krvi otrok pod vrednost 100 μg/l v vsaj 95% primerov.
8. člen
Predvideni čas izvajanja ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja je od leta 2007 do najdlje 2022.
9. člen
Na območjih iz 3. člena tega odloka je treba pri gradnji upoštevati tudi ukrepe za omejevanje emisij delcev prahu v zrak. Ti ukrepi se nanašajo zlasti na pokrivanje sipkih materialov in gradbenih odpadkov, ki se začasno skladiščijo zaradi gradnje objekta, in močenje površin, ki so potencialni izvor emisij prahu.
10. člen
Koordinacijo priprave letnih programov ukrepov in poročil o izvajanju programa ter strokovni nadzor nad izvajanjem ukrepov iz tega odloka na operativni ravni izvaja Zavod za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem. Naloge, ki izhajajo iz tega programa, se vključijo v program dela in finančni načrt zavoda.
11. člen
Ne glede na določbo 4. člena tega odloka se ukrep iz sedme alinee prvega odstavka 4. člena tega odloka ne izvaja na stavbah v lasti gospodarskih družb do pridobitve ustreznega mnenja v skladu s predpisi o državnih pomočeh.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-110/2007/11
Ljubljana, dne 12. decembra 2007
EVA 2007-2511-0199
Vlada Republike Slovenije
 
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina