Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2007 z dne 20. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2007 z dne 20. 12. 2007

Kazalo

5901. Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev v športu v nazive, stran 17010.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 15/03 – ZOPA) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o napredovanju strokovnih delavcev v športu v nazive
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik ureja pogoje, način in postopek napredovanja strokovnih delavcev v športu v nazive.
2. člen
(strokovni delavec)
V skladu s tem pravilnikom lahko v posamezni naziv napredujejo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v športu v skladu z Zakonom o športu (v nadaljevanju: strokovni delavci).
V posamezni naziv lahko napredujejo strokovni delavci na področju športne vzgoje, športne rekreacije, kakovostnega športa, vrhunskega športa in športa invalidov, ki izpolnjujejo z zakonom določene pogoje za strokovne delavce.
V skladu s tem pravilnikom lahko napredujejo v naziv mentor in svetovalec tudi strokovni delavci, ki izpolnjujejo pogoje iz drugega in tretjega odstavka 65. člena zakona o športu.
3. člen
(nazivi)
Strokovni delavci iz prvega in drugega odstavka prejšnjega člena napredujejo v nazive mentor, svetovalec in svetnik.
Pridobljeni nazivi mentor, svetovalec in svetnik so trajni.
4. člen
(priznanje nazivov, pridobljenih na področju vzgoje in izobraževanja)
Strokovnim delavcem se nazivi, ki so jih pridobili na področju vzgoje in izobraževanja v skladu s pravilnikom, ki ureja napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive, priznajo na področju športa na enak način, kot bi bili pridobljeni v skladu s tem pravilnikom.
V višji naziv lahko strokovni delavci napredujejo v skladu s tem pravilnikom.
II. POSTOPEK PODELITVE NAZIVA
5. člen
(pridobitev naziva)
O napredovanju v nazive po tem pravilniku odloča minister, pristojen za šport (v nadaljevanju: minister).
V postopku za napredovanje v naziv se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
Strokovni delavec pridobi naziv s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi popolne vloge in izpolnjevanju vseh pogojev za napredovanje.
6. člen
(predlagatelj)
Napredovanje v naziv predlagajo (v nadaljevanju: predlagatelj):
– odgovorna oseba izvajalca letnega programa športa, ki je določen v 8. členu Zakona o športu, pri katerem je strokovni delavec zaposlen, v soglasju s strokovnim delavcem,
– sam strokovni delavec, ki je zaposlen pri izvajalcu letnega programa športa, ki je določen v 8. členu Zakona o športu,
– zasebni športni delavec, ki je na podlagi tega statusa samozaposlen.
Če odgovorna oseba izvajalca letnega programa športa, pri katerem je strokovni delavec zaposlen, napredovanja strokovnega delavca, ki izpolnjuje pogoje za napredovanje po tem pravilniku, ne predlaga do vključno zadnjega dne v mesecu, ko je strokovni delavec izpolnil pogoje za napredovanje, lahko strokovni delavec sam predlaga napredovanje.
Predlagatelj vloži predlog za napredovanje pri ministrstvu, pristojnemu za šport.
7. člen
(vsebina vloge – predlagatelj odgovorna oseba izvajalca letnega programa športa)
Predlog za napredovanje se vloži na obrazcu 3311-06-NSD01, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
Kadar predlaga napredovanje strokovnega delavca delodajalec oziroma odgovorna oseba delodajalca, mora obrazcu priložiti izjavo o zaposlitvah, mnenje o predlogu za napredovanje, iz katerega izhaja ocena delovne uspešnosti strokovnega delavca, seznam in dokazila o uspešno končanih programih strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja oziroma o pridobljenih dodatnih funkcionalnih znanjih ter seznam in dokazila o opravljenem dodatnem strokovnem delu, točkovanem v skladu z 18. členom tega pravilnika.
8. člen
(vsebina vloge – predlagatelj strokovni delavec sam ali zasebni športni delavec)
Predlog za napredovanje se vloži na obrazcu iz prvega odstavka prejšnjega člena.
Kadar predlaga strokovni delavec napredovanje sam, mora obrazcu priložiti izjavo o zaposlitvah, mnenje o predlogu za napredovanje in oceno delovne uspešnosti, kar strokovni delavec pridobi pri izvajalcu letnega programa športa, pri katerem je zaposlen, seznam in dokazila o uspešno končanih programih strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja oziroma o pridobljenih dodatnih funkcionalnih znanjih ter seznam in dokazila o opravljenem dodatnem strokovnem delu, točkovanem v skladu z 18. členom tega pravilnika.
Kadar predlaga napredovanje zasebni športni delavec, mora k obrazcu priložiti izjavo o zaposlitvah, mnenje o predlogu za napredovanje in oceno delovne uspešnosti, kar zasebni športni delavec pridobi pri izvajalcu oziroma izvajalcih letnega programa športa, pri katerih opravlja oziroma je opravljal strokovno delo, seznam in dokazila o uspešno končanih programih strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja oziroma o pridobljenih dodatnih funkcionalnih znanjih ter seznam in dokazila o opravljenem dodatnem strokovnem delu, točkovanem v skladu z 18. členom tega pravilnika.
Če strokovni delavec, ki vloži predlog za napredovanje sam, k obrazcu ne priloži mnenja o predlogu za napredovanje in ocene delovne uspešnosti, ministrstvo pozove, da ju zanj predloži odgovorna oseba izvajalca letnega programa športa, pri katerem je strokovni delavec zaposlen.
Če odgovorna oseba izvajalca letnega programa športa ne predloži zahtevanih dokazil v roku, ki ga je določilo ministrstvo, odloči ministrstvo o predlogu za napredovanje na podlagi mnenja strokovnega organa nacionalne panožne športne zveze.
9. člen
(hramba dokazil)
Odgovorna oseba izvajalca letnega programa športa je dolžna hraniti vsa dokazila, ki so bila podlaga za vložitev predloga za napredovanje in za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev, najmanj pet let od njihove vložitve ter ravnati z njimi kot to določajo predpisi o pisarniškem poslovanju in o dolžnostih upravnih organov do dokumentarnega gradiva.
III. POGOJI ZA NAPREDOVANJE V NAZIV
10. člen
(mentor)
V naziv mentor lahko napreduje strokovni delavec v športu, ki:
1. ima najmanj 4 leta delovne dobe na področju športa,
2. je uspešen pri svojem delu,
3. je uspešno končal programe strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja oziroma pridobil dodatna funkcionalna znanja, s katerimi lahko v skladu s tem pravilnikom izkaže najmanj 4 točke,
4. je opravil različna dodatna strokovna dela, s katerimi lahko v skladu s tem pravilnikom izkaže najmanj 8 točk.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko napreduje v naziv mentor tudi strokovni delavec v športu, ki izpolnjuje z zakonom določene pogoje o izobrazbi, je na področju športa zaposlen najmanj 25 let in izpolnjuje pogoj iz druge alinee prejšnjega odstavka.
11. člen
(svetovalec)
V naziv svetovalec lahko napreduje strokovni delavec v športu, ki:
1. je imel naziv mentor najmanj 5 let,
2. je uspešen pri svojem delu,
3. je uspešno končal programe strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja oziroma pridobil dodatna funkcionalna znanja, s katerimi lahko v skladu s tem pravilnikom izkaže najmanj 7 točk,
4. je opravil različna dodatna strokovna dela in zbral najmanj 18 točk, od tega najmanj 12 točk za dodatna strokovna dela, ki so v skladu s tem pravilnikom ovrednotena z dvema ali več točkami.
12. člen
(izjemno napredovanje v naziv svetovalec)
Ne glede na določbo prejšnjega člena lahko v naziv svetovalec izjemoma napreduje strokovni delavec v športu, ki:
1. ima najmanj 6 let delovne dobe na področju športa,
2. je nadpovprečno uspešen pri svojem delu,
3. je uspešno končal programe strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja oziroma pridobil dodatna funkcionalna znanja, s katerimi lahko v skladu s tem pravilnikom izkaže najmanj 10 točk,
4. je opravil različna dodatna strokovna dela in zbral najmanj 36 točk za dodatna strokovna dela, ki so v skladu s tem pravilnikom ovrednotena z dvema ali več točkami.
13. člen
(svetnik)
V naziv svetnik lahko napreduje strokovni delavec v športu, ki:
1. je imel naziv svetovalec najmanj 5 let,
2. je uspešen pri svojem delu,
3. je uspešno končal programe strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja oziroma pridobil dodatna funkcionalna znanja, s katerimi lahko v skladu s tem pravilnikom izkaže najmanj 8 točk,
4. je opravil različna dodatna strokovna dela in zbral najmanj 36 točk, od tega najmanj 24 točk za dodatna strokovna dela, ki so v skladu s tem pravilnikom ovrednotena s tremi ali več točkami.
14. člen
(izjemno napredovanje v naziv svetnik)
Ne glede na določbo prejšnjega člena lahko v naziv svetnik izjemoma napreduje strokovni delavec v športu, ki:
1. ima najmanj 9 let delovne dobe na področju športa,
2. je nadpovprečno uspešen pri svojem delu,
3. je uspešno končal programe strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja oziroma pridobil dodatna funkcionalna znanja, s katerimi lahko v skladu s tem pravilnikom izkaže najmanj 18 točk,
4. je opravil različna dodatna strokovna dela in zbral najmanj 72 točk za dodatna strokovna dela, ki so v skladu s tem pravilnikom ovrednotena s tremi ali več točkami.
15. člen
(delovna doba na področju športa)
Za eno leto delovne dobe se šteje dvanajst mesecev zaposlitve ne glede na trajanje delovnega časa.
V dobo zaposlitve strokovnega delavca v športu se šteje tudi doba opravljanja vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu, osnovni šoli, šoli s prilagojenim programom, srednji šoli, domu za učence, dijaškem domu, višji strokovni šoli in visokošolskem zavodu.
V dobo zaposlitve se ne všteva čas pripravništva ter čas odsotnosti zaposlenega z dela zaradi bolezni, izobraževanja, strokovnega izpopolnjevanja ali drugih vzrokov v nepretrganem trajanju, daljšem od šest mesecev, razen zaradi odsotnosti zaradi poklicne bolezni in poškodb pri delu, starševskega dopusta, dopusta za nego in varstvo otroka ter strokovnega izpopolnjevanja, na katerega je zaposlenega napotil delodajalec.
16. člen
(delovna uspešnost)
Mnenje o delovni uspešnosti strokovnega delavca poda odgovorna oseba izvajalca letnega programa športa, pri katerem je strokovni delavec zaposlen, ali odgovorna oseba izvajalca oziroma izvajalcev letnega programa športa, pri katerem oziroma katerih strokovni delavec opravlja ali je opravljal strokovno delo.
17. člen
(strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje)
Za strokovno izpopolnjevanje po tem pravilniku se šteje organizirano izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, izvedeno po programih, ki jih izbere in ovrednoti Strokovni svet Republike Slovenije za šport (v nadaljnjem besedilu: strokovni svet).
Za strokovno izpopolnjevanje se šteje tudi končano visokošolsko izobraževanje, ki ni pogoj za opravljanje dela na delovnem mestu, na katerega je strokovni delavec razporejen, tako da se glede na raven izobrazbe v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06) vrednoti:
– izobrazba ravni 6/2 s 4 točkami,
– izobrazba ravni 7 s 6 točkami,
– izobrazba ravni 8/1 z 8 točkami,
– izobrazba ravni 8/2 s 16 točkami.
18. člen
(vrednotenje dodatnega strokovnega dela)
Dodatno strokovno delo strokovnih delavcev, povezano s športom, se vrednoti in točkuje glede na odgovornost strokovnega delavca, zahtevnost, obseg in trajanje strokovnega dela ter doseženi rezultat:
a) z eno točko:
1. najmanj enoletno strokovno delo s športnikom ali ekipo pred osvojitvijo drugega ali tretjega mesta na državnem prvenstvu v svoji kategoriji,
2. najmanj enoletno strokovno delo s športnikom ali ekipo pred osvojitvijo prvega mesta na mednarodnih tekmovanjih v neolimpijskih športih,
3. ena ali več hospitacij za študente,
4. strokovno delo z enim ali več študenti v okviru študijske prakse,
5. en mandat vodenja strokovnega organa v športnem društvu ali zavodu,
6. predstavitev vzgojno-izobraževalnega dela v športu za starše ali sodelavce,
7. vodenje skupine vadečih otrok na zimovanjih, letovanjih ali taborih,
8. organizacija društvenih priprav,
9. aktivna udeležba kot predavatelj na seminarju ali strokovnem posvetu,
10. vodenje priprave ali izvedba javne športne prireditve,
11. enoletno vodenje interesne dejavnosti v zavodu,
12. član strokovne ekipe na državni ravni,
13. sojenje na državni ravni;
b) z dvema točkama:
1. najmanj enoletno strokovno delo s športnikom ali ekipo pred osvojitvijo prvega mesta na državnem prvenstvu v svoji kategoriji,
2. najmanj enoletno strokovno delo s športnikom ali ekipo pred osvojitvijo enega od prvih treh mest na mednarodnih tekmovanjih v olimpijskih športih, pri čemer edinemu trenerju pripadajo vse točke, če je trenerjev več, pa se njihovi deleži določijo v sorazmerju z dejanskim prispevkom vsakega izmed njih,
3. dveletno strokovno delo s športnikom ali ekipo mednarodnega, svetovnega ali perspektivnega razreda v neolimpijskih športih,
4. organizacija priprav državne reprezentance,
5. enoletno mentorstvo pripravniku ali drugemu strokovnemu delavcu začetniku,
6. članstvo v strokovnem organu nacionalne športne zveze,
7. vodenje športnega društva ali zavoda,
8. enoletno delo v komisiji za strokovne izpite v športu,
9. vodenje priprave športnega tekmovanja na državni ravni,
10. sodelovanje pri organizaciji mednarodne športne prireditve,
11. eno predavanje na mednarodnem strokovnem posvetu ali seminarju,
12. organizacija in vodenje enega strokovnega posveta ali seminarja,
13. strokovna recenzija priročnika ali učnega sredstva,
14. prevod in objava enega strokovnega članka v strokovnih revijah,
15. prva objava avtorskega strokovnega članka v strokovnih revijah,
16. soavtorstvo patentiranega športnega pripomočka,
17. sojenje na mednarodnih tekmovanjih v Sloveniji;
c) s tremi točkami:
1. najmanj dveletno strokovno delo s športnikom ali ekipo mednarodnega, svetovnega ali perspektivnega razreda v olimpijskih športih v napredovanem obdobju, pri čemer edinemu trenerju pripadajo vse točke, če je trenerjev več, pa se njihovi deleži določijo v sorazmerju z dejanskim prispevkom vsakega izmed njih,
2. neprekinjeno, najmanj dveletno strokovno delo s športnikom ali ekipo pred osvojitvijo najmanj desetega mesta na evropskem prvenstvu, sredozemskih igrah, univerziadi ali grand prix turnirju v neolimpijskih športih v napredovanem obdobju, pri čemer edinemu trenerju pripadajo vse točke, če je trenerjev več, pa se njihovi deleži določijo v sorazmerju z dejanskim prispevkom vsakega izmed njih,
3. vodenje državne reprezentance kot glavni trener ali selektor,
4. sodelovanje v strokovni skupini za izbor programov usposabljanja in izpopolnjevanja ter način preverjanja usposobljenosti na področju športa,
5. sodelovanje v strokovni skupini za določitev kriterijev za kategorizacijo vrhunskih športnih dosežkov in trajanja naziva vrhunski športnik,
6. sodelovanje v delovni skupini za pripravo predpisa na področju športa,
7. priprava in sodelovanje pri pripravi predloga letnega programa športa ali drugega strokovnega gradiva za sprejem na pristojnem strokovnem svetu,
8. samostojno predavanje, referat ali delavnica na kongresu ali konferenci v organizaciji institucij na državnem nivoju,
9. prva objava avtorske raziskovalne naloge,
10. soavtorstvo priročnika ali knjige,
11. prva objava avtorskega strokovnega članka v tujem strokovnem časopisu ali pedagoški reviji,
12. prva objava samostojnega prevoda strokovne knjige,
13. enoletno razvojno-raziskovalno delo na področju športa v povezavi z ministrstvom, pristojnim za šport, univerzitetnim ali drugim visokošolskim zavodom, ki izobražuje kadre na področju športa,
14. vodenje strokovnega organa nacionalne športne zveze,
15. enoletno delo v strokovnem organu mednarodne športne zveze,
16. sojenje na mednarodnih tekmovanjih v tujini,
17. sojenje na sredozemskih igrah, univerziadi, olimpijskih dnevih mladih ali grand prix tekmovanjih;
d) s štirimi točkami:
1. neprekinjeno, najmanj dveletno strokovno delo s športnikom ali ekipo pred osvojitvijo najmanj desetega mesto na evropskem prvenstvu, sredozemskih igrah, univerziadi, olimpijskih dnevih mladih ali grand prix tekmovanju v olimpijskih športih oziroma na svetovnem prvenstvu v neolimpijskih športih, pri čemer edinemu trenerju pripadajo vse točke, če je trenerjev več, pa se njihovi deleži določijo v sorazmerju z dejanskim prispevkom vsakega izmed njih,
2. neprekinjeno, najmanj dveletno strokovno delo s športnikom ali ekipo pred osvojitvijo najmanj šestega mesta na evropskem prvenstvu, sredozemskih igrah, univerziadi ali grand prix tekmovanju v neolimpijskih športih, pri čemer edinemu trenerju pripadajo vse točke, če je trenerjev več, pa se njihovi deleži določijo v sorazmerju z dejanskim prispevkom vsakega izmed njih,
3. članstvo v Strokovnem svetu Republike Slovenije za šport za obdobje enega mandata,
4. samostojno predavanje, referat ali delavnica na mednarodnem kongresu, posvetu ali konferenci,
5. prva objava samostojnega prevoda učbenika, ki ga je potrdil pristojni strokovni svet, pri čemer edinemu prevajalcu pripadajo vse točke, če je prevajalcev več, pa se njihovi deleži določijo v sorazmerju z dejanskim prispevkom vsakega izmed njih,
6. avtorstvo patentiranega športnega pripomočka,
7. vodenje nacionalne športne zveze,
8. sojenje na evropskem ali svetovnem prvenstvu do članske kategorije;
e) s petimi točkami:
1. neprekinjeno, najmanj dveletno strokovno delo s športnikom ali ekipo pred osvojitvijo najmanj šestega mesta v olimpijskih športih na evropskem prvenstvu, sredozemskih igrah, univerziadi, olimpijskih dnevih mladih ali grand prix tekmovanju, pri čemer edinemu trenerju pripadajo vse točke, če je trenerjev več, pa se njihovi deleži določijo v sorazmerju z dejanskim prispevkom vsakega izmed njih,
2. neprekinjeno, najmanj dveletno strokovno delo s športnikom ali ekipo pred osvojitvijo najmanj tretjega mesta na evropskem prvenstvu, sredozemskih igrah, univerziadi ali grand prix tekmovanju oziroma najmanj šestega mesta na svetovnem prvenstvu v neolimpijskih športih, pri čemer edinemu trenerju pripadajo vse točke, če je trenerjev več, pa se njihovi deleži določijo v sorazmerju z dejanskim prispevkom vsakega izmed njih,
3. vodenje komisije Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport za obdobje enega mandata,
4. sojenje na evropskem ali svetovnem članskem prvenstvu ali olimpijskih igrah;
f) z osmimi točkami:
1. strokovno delo s športnikom ali ekipo pred osvojitvijo najmanj tretjega mesta v olimpijskih športih na evropskem prvenstvu, sredozemskih igrah, univerziadi, olimpijskih dnevih mladih ali grand prix tekmovanju oziroma šesto mesto v olimpijskih športih na svetovnem prvenstvu ali olimpijskih igrah v napredovanem obdobju, pri čemer edinemu trenerju pripadajo vse točke, če je trenerjev več, pa se njihovi deleži določijo v sorazmerju z dejanskim prispevkom vsakega izmed njih,
2. strokovno delo s športnikom ali ekipo pred osvojitvijo enega izmed prvih treh mest na svetovnem prvenstvu v neolimpijskih športih, pri čemer edinemu trenerju pripadajo vse točke, če je trenerjev več, pa se njihovi deleži določijo v sorazmerju z dejanskim prispevkom vsakega izmed njih;
3. vodenje Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport za obdobje enega mandata;
g) z desetimi točkami:
1. strokovno delo s športnikom ali ekipo, ki je osvojila kolajno na svetovnem prvenstvu v olimpijskih športih ali na olimpijskih igrah, pri čemer edinemu trenerju pripadajo vse točke, če je trenerjev več, pa se njihovi deleži določijo v sorazmerju z dejanskim prispevkom vsakega izmed njih,
2. avtorstvo učbenika, ki ga je potrdil pristojni strokovni svet, in sicer tako, da edinemu avtorju pripadajo vse točke, če je avtorjev več, pa se deleži določijo v sorazmerju z dejanskim prispevkom vsakega izmed njih k ustvaritvi avtorskega dela.
19. člen
(upoštevanje strokovnega izpopolnjevanja, usposabljanja in dodatnih del)
Posamezni uspešno končani programi strokovnega izpopolnjevanja, usposabljanja oziroma pridobljena dodatna funkcionalna znanja in opravljena dodatna strokovna dela se za napredovanje v naziv lahko točkujejo in uveljavljajo le enkrat.
Strokovni delavec, ki je pridobil naziv, lahko pri naslednjem napredovanju uveljavlja strokovna izpopolnjevanja, usposabljanja oziroma pridobljena dodatna funkcionalna znanja in dodatna strokovna dela, ki jih je opravil po vložitvi predloga za napredovanje, na podlagi katerega je pridobil naziv.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Predlog za napredovanje v naziv, vložen pred uveljavitvijo tega pravilnika, se obravnava po določbah pravilnika iz 21. člena tega pravilnika.
21. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev v športu v nazive (Uradni list RS, št. 35/00).
22. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 024-33/2007
Ljubljana, dne 23. novembra 2007
EVA 2007-3311-0062
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost