Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2007 z dne 20. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2007 z dne 20. 12. 2007

Kazalo

5899. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Suhi Vrh - Podgora (2006–2015), stran 17008.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl.US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06, 110/07) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Suhi Vrh - Podgora (2006–2015)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Suhi Vrh - Podgora, št. 05-39/06 z dne 23. 11. 2007, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2015 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Suhi Vrh - Podgora, ki meri 5.817,06 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Postojna, v Občini Postojna, oziroma v katastrskih občinah Studeno, Bukovje, Šmihel pod Nanosom, Landol, Strane in Razdrto.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Suhi Vrh - Podgora je s 1. januarjem 2006 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) lastništvo: 96,08% zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 3,62% državnih gozdov in 0,21% občinskih gozdov in 0,09% gozdovi drugih pravnih oseb;
B) površina: 3.365,26 ha, od katere je 2.765,05 ha večnamenskih gozdov, 391,54 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni, in 208,67 ha varovalnih gozdov;
C) lesna zaloga: 277,8 m3/ha, od tega 138,4 m3/ha iglavcev in 139,4 m3/ha listavcev;
D) tekoči letni prirastek: 8,07 m3/ha, od tega 4,48 m3/ha iglavcev in 3,59 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Suhi Vrh - Podgora (2006–2015) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Postojna, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Suhi Vrh - Podgora določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 1.852,92 ha,
– ekološke funkcije na površini 1.233,54 ha ter
– socialne funkcije na površini 620,08 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Suhi Vrh - Podgora (2006–2015) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Suhi Vrh - Podgora za obdobje od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2015 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 123.334 m3, od tega 73.926 m3 iglavcev in 49.408 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 352,67 ha,
– nega drogovnjaka na površini 88,49 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita s premazom na površini 95,50 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred boleznimi in žuželkami, v obsegu 100 delovnih dni,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred požari v obsegu 120 delovnih dni.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Suhi Vrh - Podgora (2006–2015) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Suhi Vrh - Podgora v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2015 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Suhi Vrh - Podgora (2006–2015).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Suhi Vrh - Podgora (2006–2015) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova 9, Postojna, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Bukovje, Bukovje 28, Postojna, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Suhi Vrh - Podgora (2006–2015).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-05-18/01/9
Ljubljana, dne 6. decembra 2007
EVA 2007-2311-0123
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost