Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2007 z dne 20. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2007 z dne 20. 12. 2007

Kazalo

5898. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Snežnik (2005–2014), stran 17007.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06, 110/07) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Snežnik (2005–2014)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Snežnik (2005–2014), št. 05-25/04 z dne 23. 11. 2007, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2005 do 31. decembra 2014 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Snežnik, ki meri 1.983,02 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Postojna, v Občini Loška dolina, oziroma v katastrskih občinah Nadlesk, Kozarišče, Vrh, Babna polica in Leskova dolina.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Snežnik je s 1. januarjem 2005 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) lastništvo: 2,92% zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 97,08% državnih gozdov;
B) površina: 1.894,22 ha, od katere je 1.881,82 ha večnamenskih gozdov, 12.40 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni;
C) lesna zaloga: 442,0 m3/ha, od tega 307,0 m3/ha iglavcev in 135,0 m3/ha listavcev;
D) tekoči letni prirastek: 8,33 m3/ha, od tega 5,33 m3/ha iglavcev in 3,00 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Snežnik (2005–2014) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Postojna, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Snežnik določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 1.881,26 ha,
– ekološke funkcije na površini 163,89 ha ter
– socialne funkcije na površini 46,69 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Snežnik (2005–2014) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Snežnik za obdobje od 1. januarja 2005 do 31. decembra 2014 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 180.482 m3, od tega 127.852 m3 iglavcev in 52.630 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 851,38 ha,
– nega drogovnjaka na površini 62,55 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita s premazom na površini 12,16 ha, zaščita sadik gozdnega drevja s 200 tulci, zaščita z 450 m ograje ter vzdrževanje 8.150 m ograje,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred boleznimi in žuželkami, v obsegu 100 delovnih dni,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje travinj na površini 56,53 ha.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Snežnik (2005–2014) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh gozdnogospodarskih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Snežnik v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2014 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Snežnik (2005–2014).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Snežnik (2005–2014), je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova 9, Postojna, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Stari trg, Cesta Notranjskega odreda 6, Stari trg, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Snežnik (2005–2014).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-05-15/01/9
Ljubljana, dne 6. decembra 2007
EVA 2005-2311-0138
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost