Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2007 z dne 20. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2007 z dne 20. 12. 2007

Kazalo

5897. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Plešivec (2007–2016), stran 17006.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06, 110/07) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Plešivec (2007–2016)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Plešivec (2007–2016), št. 11-04/07 z dne 14. 11. 2007, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2016 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Slovenj Gradec.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Plešivec, ki meri 11.336,37 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Slovenj Gradec, v Občini Slovenj Gradec, oziroma v katastrskih občinah Vrhe, Sele, Stari trg, Šmartno pri Slovenj Gradcu, Podgorje, Zgornji Razbor, Spodnji Razbor, Veluna, Graška gora, Vodriž, Šmiklavž in Dobrava.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Plešivec je s 1. januarjem 2007 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) lastništvo: 79,48% zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb in 20,52% državnih gozdov;
B) površina: 6.804,85 ha, od katere je 6.498,82 ha večnamenskih gozdov, in 306,03 ha varovalnih gozdov;
C) lesna zaloga: 341,0 m3/ha, od tega 281,0 m3/ha iglavcev in 60,0 m3/ha listavcev;
D) tekoči letni prirastek: 7,55 m3/ha, od tega 6,03 m3/ha iglavcev in 1,52 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Plešivec (2007–2016) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Slovenj Gradec, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Plešivec določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 3.389,42 ha,
– ekološke funkcije na površini 4.361,04 ha ter
– socialne funkcije na površini 606,98 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Plešivec (2007–2016) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Plešivec za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2016 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 353.100 m3, od tega 295.183 m3 iglavcev in 57.917 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 1.383,11 ha,
– nega drogovnjaka na površini 220,57 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo na površini 17,16 ha,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje grmišč na površini 32,65 ha, vzdrževanje travinj na površini 41,33 ha ter sadnja 200 sadik plodonosnega drevja.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Plešivec (2007–2016) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Plešivec v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2016 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Plešivec (2007–2016).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Plešivec (2007–2016) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Slovenj Gradec, Vorančev trg 1, Slovenj Gradec, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Slovenj Gradec, Celjska cesta 7, Slovenj Gradec, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Plešivec (2007–2016).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-11-8/2001/13
Ljubljana, dne 5. decembra 2007
EVA 2007-2311-0137
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost