Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2007 z dne 20. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2007 z dne 20. 12. 2007

Kazalo

5896. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ljubno (2007–2016), stran 17006.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ljubno (2007–2016)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Ljubno (2007–2016), št. 10-03/07 z dne 12. 10. 2007, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2016 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Nazarje.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Ljubno, ki meri 7.430,00 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Nazarje, v občini Ljubno, oziroma v katastrskih občinah Primož pri Ljubnem, Ter, Savina in Radmirje.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Ljubno je s 1. januarjem 2007 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) lastništvo: 91,46% zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb in 8,54% državnih gozdov skupnosti;
B) površina: 5.792,49 ha, od katere je 5.106,52 ha večnamenskih gozdov, 495,43, ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni, in 190,54 ha varovalnih gozdov;
C) lesna zaloga: 356,80 m3/ha, od tega 291,20 m3/ha iglavcev in 65,60 m3/ha listavcev;
D) tekoči letni prirastek: 9,51 m3/ha, od tega 7,50 m3/ha iglavcev in 2,01 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ljubno (2007–2016) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Nazarje, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Ljubno določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 2.064,29 ha,
– ekološke funkcije na površini 1.976,77 ha ter
– socialne funkcije na površini 168,43 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ljubno (2007–2016) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Ljubno za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2016 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 332.403 m3, od tega 284.882 m3 iglavcev in 47.521 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 385,95 ha,
– nega drogovnjaka na površini 207,17 ha,
– nega prebiralnega gozda na površini 0,50 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita s premazom na površini 47,66 ha, zaščita sadik gozdnega drevja s 2.150 tulci ter zaščita z 500 m ograje,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje travinj na površini 4,30 ha, vzdrževanje vodnih površin v obsegu 8 delovnih dni, sajenje 200 sadik plodonosnega drevja, postavitev in vzdrževanje valilnic v obsegu 5 delovnih dni, ohranjanje 7,5 ha biotopov, spravilo sena z odvozom na površini 20 ha, puščanje 100 m3 stoječe biomase ter osnovanje 1 ha pasišč.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ljubno (2007–2016) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Ljubno v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2016 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ljubno (2007–2016).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ljubno (2007–2016) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Nazarje, Savinjska cesta 4, Nazarje, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Ljubno, Cesta v Rastke 60, Ljubno ob Savinji, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ljubno (2007–2016).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-10-5/2001/9
Ljubljana, dne 3. decembra 2007
EVA 2007-2311-0136
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost