Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2007 z dne 20. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2007 z dne 20. 12. 2007

Kazalo

5895. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Javorje (2007–2016), stran 17005.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Javorje (2007–2016)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Javorje (2007–2016), št. 05-26/07 z dne 3. 10. 2007, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2016 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Javorje, ki meri 3.457,93 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Postojna, v občini Loška dolina, oziroma v katastrskih občinah Dane, Javorje, Kozarišče, Nadlesk in Podcerkev.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Javorje je s 1. januarjem 2007 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) lastništvo: 95,30% zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb in 4,70% državnih gozdov;
B) površina: 2.650,77 ha, od katere je 2.584,84 ha večnamenskih gozdov in 65,93 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni;
C) lesna zaloga: 365,10 m3/ha, od tega 169,70 m3/ha iglavcev in 195,40 m3/ha listavcev;
D) tekoči letni prirastek: 8,28 m3/ha, od tega 4,13 m3/ha iglavcev in 4,15 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Javorje (2007–2016) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Postojna, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Javorje določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 2.569,96 ha,
– ekološke funkcije na površini 125,08 ha ter
– socialne funkcije na površini 202,42 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Javorje (2007–2016) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Javorje za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2016 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 178.601 m3, od tega 96.701 m3 iglavcev in 81.900 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 483,58 ha,
– nega drogovnjaka na površini 87,96 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita s premazom na površini 56,14 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred žuželkami, v obsegu 205 delovnih dni,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje travinj letno na površini 81,39 ha, ter vzdrževanje vodnih površin v obsegu 63 delovnih dni.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Javorje (2007–2016) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Javorje v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2016 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Javorje (2007–2016).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Javorje (2007–2016) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova 9, Postojna, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Stari trg, Cesta Notranjskega odreda 6, Stari trg pri Ložu, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Javorje (2007–2016).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-05-21/01/11
Ljubljana, dne 30. novembra 2007
EVA 2007-2311-0125
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost