Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2007 z dne 20. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2007 z dne 20. 12. 2007

Kazalo

5894. Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Žetale, stran 17002.

Na podlagi 8. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) in 16. člena Statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99, 11/01, 5/03 in 24/04) je Občinski svet Občine Žetale na 7. redni seji dne 10. 12. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Žetale
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopki in merila za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Žetale.
2. člen
Na podlagi tega pravilnika se dodeljujejo sredstva iz proračuna Občine Žetale za izvajanje programskih nalog kulturnih društev in skupin.
Programi na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna občine, obseg in vrsta dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje, in obseg sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu, se določijo z letnim programom na področju kulture v Občini Žetale.
II. POGOJI IN POSTOPKI
3. člen
Za sofinanciranje dejavnosti morajo kulturna društva in skupine izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Žetale,
– so registrirana za opravljanje programov na področju kulture,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,
– imajo zagotovljene pogoje za izvajanje določene kulturne dejavnosti,
– vodijo evidenco o opravljenih vajah in nastopih,
– imajo potrjen program s strani upravnega organa društva.
4. člen
Sredstva za sofinanciranje programov se izvajalcem iz 2. člena tega pravilnika dodelijo na osnovi javnega razpisa. Razpis se izvede praviloma do konca novembra za prihodnje proračunsko obdobje in se objavi vsaj v enem sredstvu javnega obveščanja. Razpisni rok ne sme biti krajši kot 30 dni in ne daljši kot 45 dni.
5. člen
Javni razpis vsebuje:
– ime, naziv in sedež naročnika javnega razpisa,
– predmet razpisa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
– namene, ki so predmet financiranja,
– višino sredstev,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– rok prijave,
– rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o izidu.
Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim kandidatom od dneva objave javnega razpisa. Izvajalec javnega razpisa lahko razpisno dokumentacijo zaračuna vsem potencialnim kandidatom, vendar največ v višini stroškov fotokopiranja dokumentacije.
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene z razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste predlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je 15 dni.
6. člen
Izbor programov in postopek dodelitve finančnih sredstev za namene, navedene v 13. členu tega pravilnika, izvede Odbor za družbene dejavnosti v Občini Žetale.
7. člen
Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede na skupno število točk in glede na s strani občinskega sveta potrjeno višino proračunskih sredstev za izvajanje vsebin ljubiteljske kulturne dejavnosti.
8. člen
Z izbranimi izvajalci se na osnovi pridobljenih točk sklene pogodba, s katero se podrobneje določijo medsebojne pravice in obveznosti. Na osnovi podpisanih pogodb se odobrena sredstva za sofinanciranje nakazujejo na račune izvajalcem programov na način, ki je opredeljen v posameznih pogodbah.
9. člen
Izvajalci programov morajo oddati najkasneje do 28. februarja naslednje leto letno poročilo o izvedbi programov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti. Izvajalci so dolžni posredovati dvakrat letno poročila o izvedbi programov Občini Žetale. V primeru, da se na osnovi podanega poročila ali izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti izvajalcev programov, se izvajalcu teh programov ustrezno zmanjšajo ali ukinejo sredstva, zagotovljena v pogodbi. V primeru ugotovitve nepravilnosti na osnovi letnega poročila, se neupravičeno pridobljena sredstva poračunajo v naslednjem proračunskem obdobju. Če izvajalec v naslednjem proračunskem obdobju ne izvaja več programov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, jih je dolžan, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.
Če izvajalec do roka, navedenega v prejšnjem odstavku ni oddal celoletnega poročila, se šteje, da programov ni izvajal in je dolžan vsa realizirana proračunska sredstva, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi vrniti v občinski proračun.
V primeru, da izvajalec programa zaradi prenehanja delovanja, zmanjšanega obsega dela ipd., ne porabi vseh odobrenih sredstev, župan s sklepom prerazporedi ta sredstva drugim izvajalcem programov.
10. člen
Sredstva se nakazujejo za namene, navedene v 14. členu tega pravilnika pod točkama A in B, praviloma polletno predvidenega letnega zneska, za namen, pa na podlagi poročila o realizaciji in predloženih dokazilih.
11. člen
Sredstva za sofinanciranje oziroma financiranje ostalih nalog s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti, prireditve in programe, ki jih ni mogoče predvideti v naprej, so pa pomembni za promocijo občine, se zagotovi iz drugih ustreznih proračunskih postavk.
Sredstva se upravičencem dodelijo s sklepom župana na osnovi utemeljenih vlog z dokazili o višini stroškov.
III. MERILA
12. člen
Vrednost posameznih programov je izražena v točkah. Vrednost točke se določi glede na skupno število izbranih točk in višino proračunskih sredstev.
13. člen
Kulturnim društvom in skupinam se sofinancira program po naslednjih namenih:
a) program (vsebina) redne dejavnosti društva (do 100% vsote, ki je določena v proračunu za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev),
b) udeležbo na tekmovanjih in preglednih prireditvah doma in v tujini (do 10% vsote, ki je določena v proračunu za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev),
c) nabava in vzdrževanje opreme za izvedbo programov (rekviziti, kostumi ...) – do 20% vsote, ki je določena v proračunu za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev,
d) strokovno izpopolnjevanje (do 5% vsote, ki je določena v proračunu za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev).
Sredstva za investicije v prostore niso predmet tega pravilnika.
14. člen
Pri vrednotenju redne dejavnosti kulturnih društev in skupin se upoštevajo naslednja vsebinska merila:
Merilo                  Število točk
A   velikost društva in število delujočih    do 20 točk
   skupin
B   javni nastopi, prireditve in udeležba    do 20 točk
   na srečanjih
C   dosežki na tekmovanjih ljubiteljske     do 10 točk
   kulture
Č   strokovna usposobljenost vodij       do 10 točk
   programov
D   vključevanje v izobraževalne programe    do 10 točk
E   finančna konstrukcija za posebne      do 10 točk.
   projekte
Najvišje število točk, ki jih lahko dobi posamezni predlagatelj, je 80.
A) Velikost društva in število delujočih skupin bodo ocenjeni na naslednji način:
do 35 članov                     4 točke
do 65 članov                      7 točk
nad 65 članov                    10 točk,
– predlagatelji, ki imajo organizirane različne sekcije oziroma delujoče skupine, bodo dobili dodatni 2 točki za vsako delujočo skupino.
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po teh kriterijih, je 20.
B) Javni nastopi, prireditve in udeležba na srečanjih bodo ocenjeni na naslednji način:
– do 5 nastopov, prireditve in            10 točk
udeležb na srečanjih
– 6 ali več nastopov, prireditev           20 točk.
in udeležb na srečanjih
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po teh kriterijih, je 20.
C) Dosežke na tekmovanjih ljubiteljske kulture bo ocenil Odbor za družbene dejavnosti na podlagi podatkov, ki jih bo predlagatelj navedel v predlogu. Ob tem bo upošteval rang tekmovanja in dosežen rezultat. Ocenjeni bodo dosežki v preteklem letu.
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po tem kriteriju, je 10.
Č) Strokovna usposobljenost vodij programov bo ocenjena na naslednji način:
Odbor za družbene dejavnosti bo po pregledu predlogov le-te razvrstila v:
– visoko strokovno raven               10 točk
– primerno strokovno raven               5 točk
– sprejemljivo strokovno raven            1 točka
– nizko strokovno raven                0 točk.
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po tem kriteriju, je 10.
D) Vključevanje v izobraževalne programe bo ocenjeno na naslednji način:
Vključevanje vodij programov v različne oblike izobraževanja v preteklem letu bo ocenjeno na podlagi potrdil o udeležbi ali drugih dokazil o sodelovanju v izobraževalnem programu:
– več kot 6 udeležb                  10 točk
– od 4 do 6 udeležb                  6 točk
– od 2 do 4 udeležbe                  3 točk
– ena udeležba                    1 točka.
Program, katerega vodja se ne vključuje v izobraževalne programe po tem kriteriju, ne dobi točk.
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po teh kriterijih, je 10.
E) Finančna konstrukcija za posebne projekte bo ocenjena na naslednji način:
    Delež lastnih sredstev društev     Število točk
od           do
            10%                10
11%           25%                6
26%           50%                3
            več kot 50%            0.
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po teh kriterijih, je 10.
Predlogi, pri katerih bo ugotovljeno, da je predlagatelj predložil lažne podatke ali netočne informacije, bodo izločeni iz nadaljnje obravnave.
Sofinancirani bodo programi, ki bodo izkazali realno finančno in organizacijsko strukturo. Projekti, ki ne bodo imeli realne finančne konstrukcije ali bodo že v izhodišču izkazovali negativen rezultat, po tem kriteriju ne prejmejo točk.
15. člen
Nabava in vzdrževanje opreme za izvedbo programov Sofinanciranje nabave in vzdrževanja opreme se lahko izvede do višine 50% vrednosti vloge posameznega društva oziroma v odvisnosti od proračunskih sredstev.
Kulturnim društvom in skupinam se prednostno zagotavljajo sredstva za nabavo rekvizitov, potrebnih za izvajanje dejavnosti.
16. člen
Strokovno izpopolnjevanje
Sofinancirajo se stroški strokovnega izpopolnjevanja strokovnih vodij in članov društev ter skupin, in sicer stroški kotizacij. Sofinancirajo se lahko tudi stroški dnevnic, prevoza z javnim prevoznim sredstvom ter stroški prenočišč. Stroški prenočišča se lahko krijejo največ do višine treh dnevnic.
17. člen
Sredstva se lahko porabijo le za namen, za katerega so bila s pogodbo določena. Če izvajalec dodeljenih sredstev ne porabi namensko, mora dodeljena sredstva vrniti v skladu z zamudnimi obresti oziroma mora sredstva vrniti v skladu z določili Odloka o proračunu Občine Žetale.
IV. KONČNA DOLOČBA
18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 2008.
Št. 032-0007/2007-10
Žetale, dne 10. decembra 2007
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l.r.

AAA Zlata odličnost