Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2007 z dne 20. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2007 z dne 20. 12. 2007

Kazalo

5893. Pravilnik o vrednotenju programov športa v Občini Žetale, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev, stran 17001.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02 in 87/02), 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 in 15/03), določil Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) in 15. člena Statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99, 11/01, 5/03, 24/04) je Občinski svet Občine Žetale na 10. redni seji dne 10. 12. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o vrednotenju programov športa v Občini Žetale, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen pravilnika)
S tem pravilnikom se določajo vsebina, pripravljanje in postopki sprejemanja letnega programa športa, določajo se pogoji, merila, normativi ter postopki za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Žetale.
2. člen
(pravica do sofinanciranja)
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani v skladu z veljavno zakonodajo oziroma da imajo organizacije v svoji dejavnosti registrirano športno dejavnost in s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost,
– da imajo sedež v Občini Žetale,
– da imajo društva urejeno evidenco o članstvu in dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,
– da imajo za določene športne programe zagotovljeno organizirano vadbo, v katero je vključenih odgovarjajoče število športnikov,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
– da vsako leto redno dostavijo občinski upravi poročila o članstvu, realizaciji programov in doseženih rezultatih, planu aktivnosti za prihodnje leto,
– da imajo najmanj 80% članov, ki so občani Občine Žetale.
3. člen
(izvajalci)
Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna lahko ob upoštevanju pogojev iz 2. člena pravilnika kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva in klubi,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna področja oziroma športne panoge,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– javni zavodi s področja športa, vzgoje in izobraževanja iz Občine Žetale,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne.
Športna društva in njihova združenja iz Občine Žetale imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi izvajalci programov športa.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
4. člen
(programi financiranja)
Sofinancira se naslednja vsebina programov športa:
I. Športna vzgoja otrok in mladine:
– interesna športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju),
II. Športna dejavnost študentov,
III. Kakovostni šport,
IV. Vrhunski šport,
V. Športna rekreacija,
VI. Šport invalidov,
VII. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
VIII Športne prireditve,
IX. Delovanje športnih društev in zvez.
5. člen
(javni razpis, komisija)
Občinska proračunska sredstva, namenjena športnim programom, lahko izvajalci pridobijo le na osnovi kandidature na javnem razpisu.
Župan Občine Žetale vsako leto po sprejemu letnega programa športa objavi javni razpis za sofinanciranje programov športa v občini.
Strokovno presojo in ocenjevanje vlog po javnem razpisu za sofinanciranje športnih programov, izvede Odbor za družbene dejavnosti. Predlog razdelitve sredstev posreduje županu, ki o delitvi sredstev odloči s sklepom.
6. člen
(vrednotenje programov)
Vrednost sofinanciranih športnih programov je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu za področje športne dejavnosti. Vrednost programov po pogojih in merilih, ki so opredeljeni v prilogi tega pravilnika, je izražena v točkah.
Vrednost točke se določi po sprejetem proračunu in po ovrednotenih športnih programih izvajalcev za vsako leto posebej.
7. člen
(pogodbe)
Župan za vsako proračunsko leto sklene z izvajalci programov športa pogodbe o sofinanciranju izvedbe programov športa v občini (v nadaljevanju: pogodba).
Pogodba mora vsebovati sledeče elemente:
– vsebino, obseg in čas realizacije programov,
– pričakovane dosežke in rezultate,
– obseg sredstev, ki se zagotavljajo iz občinskega proračuna,
– rok in način izplačila sredstev,
– roke in načine predložitve poročil in dokazil o izvajanju programov in o namenski porabi sredstev,
– druge medsebojne pravice in obveznosti,
– način nadzora nad realizacijo programa in namensko porabo sredstev,
– posledice morebitnega kršenja pogodbenih obveznosti.
8. člen
(poročila)
Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah oziroma v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, občinski upravi predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti. Če izvajalec do rokov, navedenih v pogodbi, ne odda poročila, se šteje, da programov ni izvajal, in je dolžan vsa realizirana proračunska sredstva, vključno z zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.
Če se ugotovi, da je izvajalec prejel oziroma so mu bila odobrena proračunska sredstva za namen znotraj vsebine, za katerega stroški dejansko ne obstajajo, mora izvajalec neupravičena sredstva, vključno z zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.
Občinski svet lahko, na podlagi zadržanih ali vrnjenih sredstev, razpoložljiva sredstva s posebnim sklepom razporedi izvajalcem, katerih dejanski obseg dela presega obseg, določen v pogodbah o sofinanciranju športnih programov, oziroma katerih rezultati opravičujejo povečan obseg sredstev.
9. člen
(letni program športa)
Letni program športa v Občini Žetale določa programe športa, vrsto dejavnosti in obseg sredstev, ki se zagotavljajo v proračunu občine.
Letni program športa zajema tiste programe športa in dejavnosti, ki so pomembni in perspektivni za občino ter predstavljajo že uveljavljeno tradicijo športnih panog v Občini Žetale.
Z letnim programom športa se občina opredeli, katere vsebine oziroma programe iz 4. člena pravilnika bo sofinancirala v naslednjem proračunskem letu.
Letni program športa pripravi Odbor za družbene dejavnosti, sprejme ga občinski svet in predstavlja osnovo za javni razpis.
III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Uporablja pa se od 1. 1. 2008.
Št. 032-0007/2007-9
Žetale, dne 10. decembra 2007
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l.r.

AAA Zlata odličnost