Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2007 z dne 20. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2007 z dne 20. 12. 2007

Kazalo

5892. Sklep o začasnem financiranju Občine Žetale v obdobju januar–marec 2008, stran 16999.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 16. in 79. člena Statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99, 11/01, 5/03 in 24/04) je župan Občine Žetale dne 10. 12. 2006 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Žetale v obdobju januar–marec 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Žetale v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2008.
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2007. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Žetale za leto 2007 (Uradni list RS, št. 31/07; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+-----------+------------------------------+-------------------+
|A.     |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |       v EUR|
+-----------+------------------------------+-------------------+
|      |Skupina/Podskupina      |  Proračun januar–|
|      |kontov/Konto/Podkonto     |     marec 2008|
+-----------+------------------------------+-------------------+
|I.     |SKUPAJ PRIHODKI        |      253.964|
|      |(70+71+72+73+74)       |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)    |      226.426|
+-----------+------------------------------+-------------------+
|70     |DAVČNI PRIHODKI        |      211.896|
+-----------+------------------------------+-------------------+
|      |700 Davki na dohodek in    |      209.092|
|      |dobiček            |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|      |703 Davki na premoženje    |       2.522|
+-----------+------------------------------+-------------------+
|      |704 Domači davki na blago in |        282|
|      |storitve           |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|      |706 Drugi davki        |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|71     |NEDAVČNI PRIHODKI       |       14.529|
+-----------+------------------------------+-------------------+
|      |710 Udeležba na dobičku in  |       1.585|
|      |dohodki od premoženja     |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|      |711 Takse in pristojbine   |        888|
+-----------+------------------------------+-------------------+
|      |712 Denarne kazni       |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|      |713 Prihodki od prodaje blaga |        575|
|      |in storitev          |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|      |714 Drugi nedavčni prihodki  |       11.481|
+-----------+------------------------------+-------------------+
|72     |KAPITALSKI PRIHODKI      |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|      |720 Prihodki od prodaje    |          |
|      |osnovnih sredstev       |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|      |721 Prihodki od prodaje zalog |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|      |722 Prihodki od prodaje    |          |
|      |zemljišč in neopredmetenih  |          |
|      |dolgoročnih sredstev     |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|73     |PREJETE DONACIJE       |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|      |730 Prejete donacije iz    |          |
|      |domačih virov         |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|      |731 Prejete donacije iz    |          |
|      |tujine            |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|74     |TRANSFERNI PRIHODKI      |       27.539|
+-----------+------------------------------+-------------------+
|      |740 Transferni prihodki iz  |       27.539|
|      |drugih javnofinančnih     |          |
|      |institucij          |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|II.    |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |      243.026|
+-----------+------------------------------+-------------------+
|40     |TEKOČI ODHODKI        |       82.272|
+-----------+------------------------------+-------------------+
|      |400 Plače in drugi izdatki  |       15.541|
|      |zaposlenim          |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|      |401 Prispevki delodajalcev za |       2.762|
|      |socialno varnost       |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|      |402 Izdatki za blago in    |       49.773|
|      |storitve           |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|      |403 Plačila domačih obresti  |       14.196|
+-----------+------------------------------+-------------------+
|      |409 Rezerve          |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|41     |TEKOČI TRANSFERI       |       63.803|
+-----------+------------------------------+-------------------+
|      |410 Subvencije        |        315|
+-----------+------------------------------+-------------------+
|      |411 Transferi posameznikom in |       40.565|
|      |gospodinjstvom        |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|      |412 Transferi neprofitnim   |       2.658|
|      |organizacijam in ustanovam  |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|      |413 Drugi tekoči domači    |       20.265|
|      |transferi           |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|      |414 Tekoči transferi v tujino |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|42     |INVESTICIJSKI ODHODKI     |       77.921|
+-----------+------------------------------+-------------------+
|      |420 Nakup in gradnja osnovnih |       77.921|
|      |sredstev           |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|43     |INVESTICIJSKI TRANSFERI    |       19.030|
+-----------+------------------------------+-------------------+
|      |430 Investicijski transferi  |       19.030|
+-----------+------------------------------+-------------------+
|III.    |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) |       10.938|
+-----------+------------------------------+-------------------+
|B.     |RAČUN FINANČNIH TERJATEV   |          |
|      |IN NALOŽB           |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|      |Skupina/Podskupina      |  Proračun januar–|
|      |kontov/Konto/Podkonto     |     marec 2008|
+-----------+------------------------------+-------------------+
|IV.    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |          |
|      |IN PRODAJA KAPITALSKIH    |          |
|      |DELEŽEV (750+751+752)     |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|75     |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|      |750 Prejeta vračila danih   |          |
|      |posojil            |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|      |751 Prodaja kapitalskih    |          |
|      |deležev            |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|      |752 Kupnine iz naslova    |          |
|      |privatizacije         |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|V.     |DANA POSOJILA IN POVEČANJE  |          |
|      |KAPITALSKIH DELEŽEV      |          |
|      |(440+441+442+443)       |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|44     |DANA POSOJILA IN POVEČANJE  |          |
|      |KAPITALSKIH DELEŽEV      |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|      |440 Dana posojila       |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|      |441 Povečanje kapitalskih   |          |
|      |deležev in naložb       |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|      |442 Poraba sredstev kupnin iz |          |
|      |naslova privatizacije     |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|      |443 Povečanje namenskega   |          |
|      |premoženja v javnih skladih  |          |
|      |in drugih osebah javnega   |          |
|      |prava, ki imajo premoženje v |          |
|      |svoji lasti          |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|VI.    |PREJETA MINUS DANA POSOJILA  |          |
|      |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH   |          |
|      |DELEŽEV (IV.-V.)       |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|C.     |RAČUN FINANCIRANJA      |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|      |Skupina/Podskupina      |  Proračun januar–|
|      |kontov/Konto/Podkonto     |     marec 2008|
+-----------+------------------------------+-------------------+
|VII.    |ZADOLŽEVANJE (500)      |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|50     |ZADOLŽEVANJE         |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|      |500 Domače zadolževanje    |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|VIII.   |ODPLAČILA DOLGA (550)     |       10.938|
+-----------+------------------------------+-------------------+
|55     |ODPLAČILA DOLGA        |       10.938|
+-----------+------------------------------+-------------------+
|      |550 Odplačila domačega dolga |       10.938|
+-----------+------------------------------+-------------------+
|IX.    |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)    |          |
|      |SREDSTEV NA RAČUNIH      |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|      |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|X.     |NETO ZADOLŽEVANJE       |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|      |(VII.-VIII.)         |      –10.938|
+-----------+------------------------------+-------------------+
|XI.    |NETO FINANCIRANJE       |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|      |(VI.+VII.-VIII.-IX.)     |      –10.938|
+-----------+------------------------------+-------------------+
|      |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  |          |
|      |DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA  |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|      |9009 Splošni sklad za drugo  |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
5. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
5. KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2008 dalje.
Št. 032-01-0001/2007-AB
Žetale, dne 10. decembra 2007
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l.r.

AAA Zlata odličnost