Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2007 z dne 20. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2007 z dne 20. 12. 2007

Kazalo

5887. Sklep o začasnem financiranju Občine Železniki v obdobju januar–marec 2008, stran 16978.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 19. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 132/04) je župan Občine Železniki dne 10. 12. 2007 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Železniki v obdobju januar–marec 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Železniki (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2008 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2007. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Železniki za leto 2007 (Uradni list RS, št. 21; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+--------+--------------------------------+--------------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  |        v EUR|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Skupina/Podskupina       |  Proračun januar–|
|    |kontov/Konto/Podkonto      |     marec 2008|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)|      1.228.377|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)     |      1.060.076|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI         |       971.646|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček |       903.305|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |703 Davki na premoženje     |       42.221|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |704 Domači davki na blago in  |       26.120|
|    |storitve            |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |706 Drugi davki         |          0|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI        |       81.430|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in   |       25.703|
|    |dohodki od premoženja      |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |711 Takse in pristojbine    |        3.015|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |712 Denarne kazni        |         878|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in|       26.989|
|    |storitev            |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki   |       31.846|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI       |        3.483|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih|          0|
|    |sredstev            |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog  |          0|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč|        3.483|
|    |in neopredmetenih dolgoročnih  |          |
|    |sredstev            |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|73   |PREJETE DONACIJE        |        2.820|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih |        2.820|
|    |virov              |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine |          0|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI       |       161.998|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |740 Transferni prihodki iz   |       161.998|
|    |drugih Žjavnofinančnih     |          |
|    |institucij           |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  |       734.933|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI         |       224.684|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki   |       59.714|
|    |zaposlenim           |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za  |       10.147|
|    |socialno varnost        |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve|       151.592|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |403 Plačila domačih obresti   |        2.333|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |409 Rezerve           |         898|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI        |       324.395|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |410 Subvencije         |         806|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |411 Transferi posameznikom in  |       246.057|
|    |gospodinjstvom         |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |412 Transferi neprofitnim    |       12.156|
|    |organizacijam in ustanovam   |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |413 Drugi tekoči domači     |       65.375|
|    |transferi            |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino  |          0|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI      |       184.103|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih  |       184.103|
|    |sredstev            |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI     |        1.752|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |431 Investicijski transferi os.,|          0|
|    |ki niso             |          |
|    |proračunski uporabniki     |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |432 Investicijski transferi   |        1.752|
|    |proračunskim uporabnikom    |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)  |       493.444|
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)   |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |                |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN   |          |
|    |NALOŽB             |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN|          |
|    |PRODAJA KAPITALSKIH       |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |DELEŽEV (750+751+752)      |         768|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |750 Prejeta vračila danih    |         768|
|    |posojil             |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev |          0|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |752 Kupnine iz naslova     |          0|
|    |privatizacije          |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |          0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV       |          |
|    |(440+441+442+443)        |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |          |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV       |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |440 Dana posojila        |          0|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih    |          0|
|    |deležev in naložb        |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz  |          0|
|    |naslova privatizacije      |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |443 Povečanje namenskega    |          0|
|    |premoženja v javnih skladih in |          |
|    |drugih             |          |
|    |osebah javnega prava, ki imajo |          |
|    |premoženje v svoji lasti    |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN |         768|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH      |          |
|    |DELEŽEV (IV.-V.)        |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |                |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA       |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)       |          0|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE          |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |500 Domače zadolževanje     |          0|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)      |       17.735|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA         |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga  |       17.735|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV |      +476.477|
|    |NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.- |          |
|    |VIII.)             |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |       –17.735|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-  |      –493.444|
|    |VIII.-IX.)           |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE |          |
|    |31. 12. PRETEKLEGA LETA     |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |9009 Splošni sklad za drugo   |      +279.907|
+--------+--------------------------------+--------------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju. Poleg tega se opredeli vse prejemke in izdatke v zvezi z vodno ujmo dne 18. 9. 2007, vključno s humanitarnimi za namenske.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov (varianta: proračunskih postavk – podkontov) in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine (varianta: na oglasni deski občine).
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, in odlok o proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 0 eurov, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2008 dalje.
Št. 406-17/07-001
Železniki, dne 10. decembra 2007
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.

AAA Zlata odličnost