Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2007 z dne 20. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2007 z dne 20. 12. 2007

Kazalo

5886. Sklep o začasnem financiranju Občine Zagorje ob Savi v obdobju januar–marec 2008, stran 16977.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06 in 14/07), 105. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/05 in 31/07) je župan Občine Zagorje ob Savi dne 14. 12. 2007 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Zagorje ob Savi v obdobju januar–marec 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Zagorje ob Savi (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2008 (v nadaljevanju: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2007. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah in Odlokom o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2007.
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
                              v eur
+---------+--------------------------------+-------------------+
|A    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  | januar–marec 2008|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|I    |SKUPAJ PRIHODKI         |     2.243.799|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI         |     2.236.454|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI         |     2.155.643|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |700 Davki na dohodek in dobiček |     1.977.604|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |703 Davki na premoženje     |      150.308|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |704 Domači davki na blago in  |       27.731|
|     |storitve            |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI        |       80.811|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |710 Udeležba na dobičku in   |       20.562|
|     |dohodki od premoženja      |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |711 Takse in pristojbine    |       6.481|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |712 Denarne kazni        |       1.700|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |713 Prihodki od prodaje blaga in|       18.002|
|     |storitev            |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki   |       34.066|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI       |       7.345|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |720 Prihodki od prodaje osnovnih|       4.692|
|     |sredstev            |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |722 Prihodki od prodaje zemljišč|       2.653|
|     |in neopredmetenih dolg. sr.   |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|73    |PREJETE DONACIJE        |         0|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |730 Prejete donacije iz domačih |         0|
|     |virov              |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI       |         0|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |740 Transferni prihodki iz   |         0|
|     |drugih javnofinančnih institucij|          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|II    |SKUPAJ ODHODKI         |     2.193.799|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI         |      415.990|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |400 Plače in drugi izdatki   |      140.186|
|     |zaposlenim           |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |401 Prispevki delodajalcev za  |       23.789|
|     |socialno varnost        |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |402 Izdatki za blago in storitve|      222.015|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |403 Plačila domačih obresti   |       30.000|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |409 Sredstva, izločena v rezerve|         0|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI        |      969.466|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |410 Subvencije         |         0|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |411 Transferi posameznikom in  |      536.633|
|     |gospodinjstvom         |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |412 Transferi neprofitnim    |      123.982|
|     |organizacijam in ustanovam   |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |413 Drugi tekoči domači     |      308.851|
|     |transferi            |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI      |      638.399|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |420 Nakup in gradnja osnovnih  |      638.399|
|     |sredstev            |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI     |      169.944|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |431 Investicijski transf. prav. |      157.970|
|     |in fiz. osebam, ki niso PU   |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |432 Investicijski transferi   |       11.974|
|     |proračunskim uporabnikom    |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|III   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK      |       50.000|
|     |(PRIMANJKLJAJ)         |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |                |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|B    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN   |          |
|     |NALOŽB             |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|IV    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN|         0|
|     |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |750 Prejeta vračila danih    |         0|
|     |posojil             |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |751 Prodaja kapitalskih deležev |         0|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|V    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |         0|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV       |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |441 Povečanje kapitalskih    |         0|
|     |deležev             |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|VI    |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN |         0|
|     |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|C    |RAČUN FINANCIRANJA       |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|VII   |ZADOLŽEVANJE          |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE          |         0|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |500 Domače zadolževanje     |         0|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|VIII   |ODPLAČILA DOLGA         |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|55    |ODPLAČILA DOLGA         |       50.000|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |550 Odplačila domačega dolga  |       50.000|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|IX    |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA  |          |
|     |RAČUNIH             |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|IX    |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV |         0|
|     |NA RAČUNIH           |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|X    |NETO ZADOLŽEVANJE        |      –50.000|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|XI    |NETO FINANCIRANJE        |      –50.000|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|XII   |Stanje sredstev na računih konec|       22.000|
|     |preteklega leta         |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, in odlok o proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Pri določitvi začasnega financiranja je omejen skupni obseg odhodkov in drugih izdatkov občinskega proračuna v tem obdobju, kar pa ne pomeni, da mora ostati njihova notranja razdelitev med posameznimi neposrednimi uporabniki in proračunskimi postavkami enaka kot v preteklem letu.
V obdobju začasnega financiranja se ne sme začeti z izvajanjem novih investicijskih projektov. Financirajo se lahko samo investicijski projekti, če so bila za njihovo realizacijo že predvidena sredstva v proračunu preteklega leta in gre pri tem za plačevanje obveznosti po že sklenjenih pogodbah.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43., in 44 člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu. Prav tako se lahko občina v obdobju začasnega financiranja likvidnostno zadolži.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 2008 dalje.
Št. 007-2/2007
Zagorje ob Savi, dne 14. decembra 2007
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost