Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2007 z dne 20. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2007 z dne 20. 12. 2007

Kazalo

5884. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva v Občini Šalovci, stran 16975.

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) je Občinski svet Občine Šalovci na 11. redni seji dne 6. decembra 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva v Občini Šalovci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa področje uporabe, namen in cilje, vrste pomoči in drugih ukrepov Občine Šalovci (v nadaljevanju: občine) na področju izvajanja razvoja kmetijstva in podeželja na podlagi uredbe komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL št. 358 z dne 16. 12. 2006, str. 3).
2. člen
Sredstva po tem pravilniku se dodeljujejo z namenom krepitve konkurenčne sposobnosti podeželja in delovnih mest na podeželju ter ohranjanja poseljenosti.
Za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja kmetijstva in podeželja se sredstva po tem pravilniku razdeljujejo za:
– pomoči, usklajene s pravili za dodeljevanje državnih pomoči.
3. člen
Izrazi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
»pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz člena 87 (1) Pogodbe;
»slabe vremenske razmere, ki jih lahko izenačimo z naravnimi nesrečami« pomeni vremenske pojave, kot so zmrzal, toča, led, dež ali suša, ki uničijo več kot 30% običajne letne proizvodnje določenega kmeta, dosežene v predhodnem triletnem obdobju, ali triletnega povprečja, osnovanega na predhodnem petletnem obdobju, brez najvišjih in najnižjih vnosov;
»območja z omejenimi možnostmi« pomeni območja, kakor so jih države članice opredelile na podlagi člena 17 Uredbe (ES) št. 1257/1999;
»podjetja v težavah« pomeni kmetijsko gospodarstvo ali malo in srednje veliko podjetje v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestruktoriranje podjetij v težavah (2004/C 244/02);
»družinski člani« so člani družine, ki imajo isti naslov stalnega prebivališča, kot je sedež kmetijskega gospodarstva, v okviru katerega kandidirajo na sredstva po tem pravilniku;
»kmetijsko gospodarstvo« pomeni kmetijsko gospodarstvo, ki se uvršča med majhna in srednje velika podjetja, ki izpolnjuje merila iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 70/2001.
4. člen
Vrste pomoči in ukrepov
Državne pomoči usklajene s pravili za dodeljevanje državnih pomoči obsegajo pomoči na podlagi Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001, ki se dodeljuje za naslednji namen:
– pomoč za plačilo zavarovalnih premij.
5. člen
Pomoči ni mogoče odobriti za:
– stroške tekoče proizvodnje,
– nakup proizvodnih pravic, živali in letnih rastlin, zasaditev letnih rastlin,
– drenažna dela ali opremo za namakanje in namakalna dela, za preproste naložbe za nadomestitev, za stroške nadzora, ki ga opravi sem kmet ali proizvajalec,
– kritje stroškov analiz zemlje, krme, kmetijskih izdelkov,
– kritje stroškov testiranja kmetijske mehanizacije,
– kritje dela prevoznih stroškov zbiranja mleka,
– podporo za preprečevanje zaraščanja,
– umetno osemenjevanje,
– stroške veterinarskih storitev,
– plačilo stroškov invalidskega in pokojninskega zavarovanja,
– razne oblike pomoči pri klanju živali,
– regresiranje nakupa semena,
– plačilo v obliki premij (za žival),
– plačilo stroškov reje plemenjakov.
6. člen
Sredstva za pomoči po tem pravilniku se zagotavljajo v proračunu Občine Šalovci v višini, ki je določena z odlokom o proračunu občine za posamezno leto. Sredstva se lahko pridobivajo tudi iz drugih virov.
II. DRŽAVNE POMOČI
7. člen
Pomoč se ne dodeli podjetjem v težavah.
8. člen
Kumulacija (19. člen Uredbe (ES) št. 1857/2006)
1. Najvišji zneski pomoči, določeni v 9. členu tega pravilnika, se uporabljajo ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih ali lokalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Skupnosti.
2. V zvezi z istimi stroški se pomoč, izvzeta z Uredbo ES št. 1857/2006, ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo po členu 87(1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki držav članic, vključno s tistimi iz drugega pododstavka člena 88(1) Uredbe (ES) št. 1698/2005, ali s finančnimi sredstvi Skupnosti zvezi z nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči določena z uredbo ES št. 1857/2006.
3. Pomoč izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006 se ne sme kumulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES) številka 1860/2004 glede na iste upravičene stroške ali naložbeni projekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči, določena v Uredbi ES št. 1857/2006.
9. člen
Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Cilj pomoči je zniževanje stroškov izgub posevkov in plodov zaradi posledic neugodnih vremenskih razmer.
Upravičeni stroški:
– sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij za kritje izgub na posevkih in plodovih, ki jih povzročajo neugodni vremenski, kot so spomladanska pozeba, toča, požar, udar strele, vihar in poplave, skladno z določili veljavnega nacionalnega predpisa o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje.
Bruto intenzivnost pomoči:
– višina sofinanciranja občine je razlika med višino sofinanciranja zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do 50% opravičljivih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov.
Upravičenci do pomoči:
– fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev,
– v imenu upravičencev zavarovalnice, pri katerih so sklenjena zavarovanja za kmetijska gospodarstva,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev:
– veljavna zavarovalna polica,
– seznam zavarovalnice o sklenjenih zavarovalnih policah.
III. NAČIN DODELJEVANJA
10. člen
Državna pomoč se dodeljuje na podlagi javnega razpisa kot nepovratna sredstva v določeni višini za posamezne namene v obliki dotacij.
11. člen
Postopek za dodelitev državne pomoči vodijo člani odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Vse strokovne in administrativno tehnične naloge za komisijo opravlja pristojni občinski upravni organ.
12. člen
Merila in kriterije za dodeljevanje državne pomoči po tem pravilniku se podrobneje določi v javnem razpisu.
13. člen
Medsebojne obveznosti med upravičencem pomoči in občino se uredijo s pogodbo.
Kontrolo nad izvajanjem pogodb opravlja pristojni občinski upravni organ.
14. člen
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina na predlog pristojnega občinskega upravnega organa upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
IV. KONČNE DOLOČBE
15. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik za pospeševanje razvoja kmetijstva v Občini Šalovci za obdobje 2004–2006 (Uradni list RS, št. 71/04).
16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 441-4/2007
Šalovci, dne 6. decembra 2007
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l.r.

AAA Zlata odličnost