Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2007 z dne 20. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2007 z dne 20. 12. 2007

Kazalo

5883. Pravilnik za pridobitev pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Šalovci, stran 16974.

Na podlagi 48. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-UPB3, Uradni list RS, št. 72/06), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05, 21/06 in 60/07) ter 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 5/97) je Občinski svet občine Šalovci na 11. redni seji dne 6. decembra 2007 sprejel
P R A V I L N I K
za pridobitev pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Šalovci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Na osnovi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju mora Občina Šalovci za državljane Republike Slovenije, ki imajo stalno bivališče na območju Občine Šalovci in ki niso zavarovani iz drugega naslova, plačevati obvezno zdravstveno zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven dela, v obliki prispevka za zdravstvene storitve in povračila potnih stroškov (v nadaljevanju: obvezno zdravstveno zavarovanje). Prispevek se plača v pavšalnem znesku, ki ga določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
2. člen
S tem pravilnikom se določajo kriteriji in postopek za pridobitev pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Šalovci.
3. člen
Pravico do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Šalovci lahko pridobi občan, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. je državljan Republike Slovenije,
2. ima stalno bivališče na območju Občine Šalovci,
3. ni zavarovan iz drugega naslova.
Šteje se, da občan ni zavarovan iz drugega naslova, kadar izpolnjuje naslednje pogoje:
– nima sklenjenega delovnega razmerja,
– na Zavodu RS za zaposlovanje ne prejema nadomestila oziroma denarne pomoči,
– nima prihodkov, s katerimi bi si sam poravnal obvezno zdravstveno zavarovanje,
– kadar upravni organ v postopku obravnave vloge ugotovi, da občan ni upravičen do obveznega zdravstvenega zavarovanja iz drugega naslova in ni sam zavezan za plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja.
II. POSTOPKI
4. člen
Postopke za pridobitev pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Šalovci vodi in o njih odloča Občinska uprava Občine Šalovci kot upravni organ.
5. člen
Občani vlagajo vloge za pridobitev pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Šalovci na obrazcu »Vloga za pridobitev pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Šalovci«, ki jo vložijo na naslov: Občina Šalovci, Šalovci 162, 9204 Šalovci.
Obrazec je sestavljen na način, ki omogoča pridobiti vse potrebne podatke za pravočasno in verodostojno rešitev vloge.
6. člen
Upravni organ ima v postopku obravnave vloge pravico preverjati podane podatke in zahtevati od vlagatelja potrebne dodatne podatke in dokazila, ki bodo dokazovala upravičenost občana do pridobitve pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Šalovci.
Upravni organ vlogo obravnava in o njej odloči v skladu z določili Zakona o upravnem postopku z odločbo.
7. člen
Občan, ki pridobi pravico do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Šalovci, mora Občini Šalovci javiti vsako spremembo pogojev, na osnovi katerih je pridobil predmetno pravico, v roku 8 dni od njenega nastanka.
Na osnovi javljene spremembe upravni organ izda sklep o prenehanju zavarovanja.
V primeru, da občan spremembe iz prvega odstavka tega člena ne javi v roku 8 dni od nastanka spremembe, je dolžan vrniti stroške zavarovanja za obdobje od nastale spremembe.
8. člen
Zoper odločbo ali sklep je možna pritožba, ki jo občan vloži v roku osmih dni po prejemu odločbe ali sklepa na naslov: Občina Šalovci, Šalovci 162, 9204 Šalovci.
O pritožbi odloča župan Občine Šalovci.
9. člen
Na osnovi izdanih odločb in sklepov Občina Šalovci prijavlja in odjavlja občane iz obveznega zdravstvenega zavarovanja pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije in poravnava stroške obveznega zdravstvenega zavarovanja po tem pravilniku.
Sredstva za pokrivanje stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja Občina Šalovci zagotavlja na posebni proračunski postavki.
III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 180-37/2007
Šalovci, dne 6. decembra 2007
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l.r.

AAA Zlata odličnost