Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2007 z dne 20. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2007 z dne 20. 12. 2007

Kazalo

5880. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu bencinski servis Stari trg, stran 16970.

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99, 24/03) in petega odstavka 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07) je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 12. seji dne 27. 11. 2007 sprejel
O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu bencinski servis Stari trg
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt bencinski servis Stari trg (v nadaljevanju: OPPN), ki vsebuje ureditveno območje OPPN, prostorske ureditve, pogoje za umestitev načrtovanih ureditev v prostor, pogoje za rešitve prometne in komunalne infrastrukture, rešitve in ukrepe za varovanje okolja in kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, načrt parcelacije in etapnost izvedbe ter vplivno območje prostorske ureditve.
2. člen
(sestavni deli OPPN)
Kartografski del OPPN obsega naslednje grafične načrte:
1. Načrt namenske rabe prostora
1.1. Izsek iz dolgoročnega plana          M 1:5000
1.2. Načrt namenske rabe prostora          M 1:2500
2. Kartografske podloge
2.1. Geodetski načrt                 M 1:500
2.2. Katastrski načrt                M 1:2880
3. Načrt ureditvenega območja z načrtom parcelacije
3.1. Ureditveno območje               M 1:500
3.2. Lega v širšem območju
3.3. Načrt parcelacije                M 1:500
4. Načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor
4.1. Arhitektonsko zazidalna situacija
– nivo pritličja in zunanja ureditev         M 1:500
4.2. Prometno tehnična situacija, idejna
višinska regulacija in načrt intervencijskih poti  M 1:500
4.3. Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav     M 1:500
3. člen
(priloge OPPN)
Priloge OPPN so:
1. Izvleček iz dolgoročnega plana MOSG
2. prikaz stanja prostora
3. strokovne podlage
4. smernice in mnenja
5. obrazložitev in utemeljitev OPPN
6. povzetek za javnost
7. seznam lastnikov parcel
8. spis postopka in sprejemanja akta.
4. člen
(izdelovalec OPPN)
OPPN in strokovne podlage je izdelal LM Projekti, Peter LOJEN, s.p., Velenje, pod številko projekta 2006/54 v juniju 2007.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
5. člen
(opis prostorske ureditve)
Z OPPN se znotraj ureditvenega območja predvidi gradnja bencinskega servisa s pripadajočo zunanjo, komunalno energetsko in prometno ureditvijo in se določi pogoje glede posegov v obstoječe objekte.
6. člen
(členitev ureditvenega območja)
Ureditveno območje obsega prostorsko enoto Ct4 – črpalka Stari trg in je opredeljeno kot ena prostorska enota.
III. UREDITVENO OBMOČJE OPPN
7. člen
(ureditveno območje OPPN)
Lega
Lega ureditvenega območja je razvidna iz kartografskega dela OPPN – Ureditveno območje (grafični list št. 3.1.) in Lega v širšem prostoru (grafični list št.3.2.).
Na severu meji na območje regionalne ceste R1-227 Slovenj Gradec–Kotlje, na jugu meji na območje kmetijskih zemljišč (K), na zahodu na območje Sn ter na vzhodu na strugo vodotoka Suhodolnica.
Meja
Meja območja OPPN poteka v katastrski občini Stari trg.
Meja območja OPPN se prične na jugozahodnem robu območja v točki št. T1, ki se nahaja na meji med parcelama št. 223/7 in 223/9 ter poteka ob lokalni cesti s parcelno št. 1289/7 do točke T2 – do križišča z regionalno cesto Slovenj Gradec–Kotlje; točka T2 se nahaja na meji parcel 223/9, 223/8 in 1374/4. Dalje poteka meja po mej med parcelama 223/8 in 1374/4 do točke št. T3, ki se nahaja na presečišču parcel 1374/4 in 1374/3 ter prečka cesto s parcelno št. 1392 do točke št. T4, ki se nahaja na meji med parcelama 224/4 in 1392. Dalje poteka meja po parcelni meji med parcelama 224/4 in 219/1 ter 1392 do točke št. T5, ki se nahaja na meji parcel 219/1, 1392 in 1342/2. Točka T5 predstavlja skrajni vzhodni del ureditvenega območja. Dalje poteka meja do točke št. T6, ki se nahaja na meji med parcelami 1342/2, 1374/1 in 222/3 in poteka dalje do točke št. T7, ki se nahaja na meji parcel 1374/1, 1392 in 222/3 in dalje do točke št. T8, ki predstavlja mejnik med parcelama 222/3 in 1374/1, kjer meja nato prečk parcelo 1374/1 do točke št. T9, ki se nahaja na meji med parcelami 1374/1, 241 in 223/11. Od tu poteka meja po parcelni meji do točke št. T10, ki se nahaja na meji med parcelami 223/11, 226/20 in 1374/1 ter se nadaljuje do točke št. T11, ki se nahaja na meji med parcelami 226/20, 226/21, 223/12 in 223/11. Od tu dalje poteka meja po robovih parcele 223/12 do točke št. T12 in T13, od koder se usmeri do točke št. T14, ki se nahaja na meji med parcelami 223/5, 226/19 in 223/11. Od tu poteka meja območja po južnih mejah parcel 226/19 in 226/15 preko točk s št. T15, T16, T17, T18, T19 in T20 in poleg omenjenih parcel meji na parcele s št. 223/5, 226/5, 226/16, 226/13, 226/12, 226/14 in 223/10. Od točke s št. T20 poteka meja območja po parcelni meji med parcelama 223/9 in 223/10 do točke št. T21, ki leži na meji med parcelami 223/9 in 223/7, ter se zaključi v točki št. T1.
Meja območja OPPN je analitično obdelana s koordinatami lomnih točk obodne parcelacije.
Meja območja OPPN je razvidna iz kartografskega dela OPPN – Ureditveno območje (grafični list št. 3.1.), ki je sestavni del opisa poteka meje OPPN.
Površina
Površina ureditvenega območja OPPN znaša 10.303m2.
8. člen
(trajne in začasne ureditve)
Trajne in začasne ureditve so razvidne iz kartografskega dela OPPN – Ureditveno območje (grafični list št. 3.1.).
Trajne ureditve so predvidene na ureditvenem območju OPPN. Izven ureditvenega območja OPPN je predvidena izgradnja dela meteorne kanalizacije za odvod očiščenih meteornih in fekalnih vod v vodotok Suhodolnica. Trasa meteorne kanalizacije bo potekala preko parcel 223/2, 241 ter se bo izlivala v vodotok Suhodolnica na parceli 1342/2.
Začasne ureditve niso predvidene.
9. člen
(vplivno območje)
Sestavni del meril in pogojev za določitev vplivnega območja je prikaz vplivnega območja v kartografskem delu OPPN – Arhitektonsko ureditvena situacija (grafični list št. 4.1).
Vplivno območje prostorske ureditve iz 5. člena tega odloka obsega:
– vse zemljišče znotraj ureditvenega območja,
– zemljišča s parcelnimi številkami 223/2, 241 in 1342/2, vse k.o Stari trg, ki ležijo izven ureditvenega območja OPPN.
V času gradnje se vplivno območje ne povečuje.
IV. UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE V PROSTOR
10. člen
(opis vplivov in povezav s sosednjimi območji)
Predvidena poslovna raba prostora ne bo imela obremenilnih vplivov na obstoječo rabo prostora v okolici in ne bo predstavljala bistvene dodatne obremenitve na že vzpostavljeno prometno in komunalno energetske infrastrukturo v širšem območju. Predvidena gradnja ne bo vplivala na podobo krajine, saj leži ureditveno območje OPPN znotraj ureditvenega območja naselja. Vplivov novogradnje na varnost pred požarom, na higiensko in zdravstveno zaščito, na varnost pri uporabi ter pred hrupom, na poslabšanje bivalnih razmer zaradi spremembe osončenja ni, oziroma se z izvedbo posegov stanje ne poslabšuje.
V bližini je vsa infrastruktura potrebna za normalno oskrbo obravnavane lokacije – prometno se območje navezuje na obstoječo regionalno cesto, ki prečka severni del ureditvenega območja OPPN. Cesta je predvidena za rekonstrukcijo – predvidena je izgradnja zavijalnega pasu. Načrtovane ureditve omogočajo priključevanje tako na obstoječo cesto kot tudi na načrtovano rekonstrukcijo ceste.
11. člen
(elementi umestitve načrtovane ureditve v prostor)
Posegi v prostor se morajo skladati z elementi, prikazanimi v grafičnem delu OPPN – Arhitektonsko zazidalna situacija – nivo pritličja in zunanja ureditev (grafični list št. 4.1.).
Pomen elementov je:
– meja ureditvenega območja – določa mejo območja OPPN,
– objekt – določa lego načrtovanega objekta v prostoru z njegovimi tlorisnimi gabariti,
– višinski gabarit – določa maksimalno višino objekta ali delov objekta,
– uvoz – določa položaj uvozov na parcelo,
– zelena površina – določa lego načrtovane ozelenjene površine v prostoru z njenimi tlorisnimi gabariti.
12. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)
Programska zasnova
Območje je namenjeno gradnji bencinskega servisa s pripadajočo infrastrukturo.
Zazidalna zasnova
V območju je predvidena gradnja bencinskega servisa, ki se orientira na podlagi ureditvene linije ceste. Bencinski servis je sestavljen iz poslovnega objekta, nadstrešnice, podzemnih rezervoarjev, utrjenih površin in pripadajočih ureditev ter zelenih površin.
Nadstrešnica je vzporedna s smerjo regionalne ceste. Pokriva točilna mesta in je zasnovana kot preprosta kovinska nadstrešnica.
Poslovni objekt je orientiran pravokotno na smer ceste oziroma na smer nadstrešnice. Objekt ima pritličje. Vhod v objekt je z zahodne in vzhodne strani objekta.
Podzemni rezervoarji so predvideni (štirje – 4) v zelenem pasu med regionalno cesto in poslovnim objektom z nadstrešnico. Rezervoarji bodo kapacitete 30 m³.
Zasnova odprtih zunanjih površin
Območje utrjenih površin so osrednji odprti prostor bencinskega servisa, kjer se nahajajo prostori za zaustavljanje in točenje goriva ter parkirni prostori (8+3).
Zeleni otok med regionalno cesto in območjem utrjenih površin, pod katerim se nahajajo podzemne cisterne.
Zelene površine se ob utrjenih površinah izvedejo kot trata, ki je od utrjenih površin ločena z robnikom.
13. člen
(dopustne dejavnosti)
Na ureditvenem območju OPPN je dovoljena poslovna in spremljujoča dejavnosti.
14. člen
(dopustni posegi)
Na ureditvenem območju OPPN so dovoljeni naslednji posegi:
– sanacija in priprava stavbnega zemljišča,
– odstranitev ali prestavitev obstoječih naprav in objektov,
– gradnja novih objektov,
– gradnja in postavitev enostavnih objektov iz 15. člena tega odloka,
– sprememba namembnosti in rabe v okviru dopustnih dejavnosti iz 13. člena tega odloka,
– vzdrževanje objektov, naprav in površin,
– urejanje zelenih in utrjenih površin, vključno z osvetlitvijo le-teh,
– urejanje prometne, komunalno energetske infrastrukture.
Do realizacije OPPN so na ureditvenem območju OPPN dopustni posegi, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje.
15. člen
(pogoji za gradnjo enostavnih objektov)
Na ureditvenem območju OPPN je dovoljena postavitev oziroma gradnja naslednjih enostavnih objektov:
– sajena živa meja,
– ekološki otok,
– skulptura in druga prostorska inštalacija (tudi reklamni pilon, informacijska tabla in podobno),
– vodnjak oziroma okrasni bazen,
– otroško igrišče,
– izvedba del za lastne potrebe,
– izvedba del v zvezi z urejanjem javnih površin.
Ostalih enostavnih objektov ni dopustno graditi oziroma postavljati.
16. člen
(pogoji za oblikovanje objektov in površin)
Oblikovanje novih objektov mora biti sodobno, izvedeno iz kvalitetnih materialov. Oblikovni princip, izbor materialov in barv naj bo usklajeno. Vhodi v objekte so urejeni s pokritih in nepokritih zunanjih površin.
Zelene površine se zatravijo. Dopustna je zasaditev z nizko vegetacijo.
Vse glavne poti v območju, dostopi do objektov in objekti morajo biti oblikovani tako, da so omogočeni dostopi funkcionalno oviranim ljudem.
Ekološki otok mora biti urejen v sklopu zunanjih površin, na južni strani nadstrešnice.
17. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
Dimenzije in umestitve objektov v prostor so opredeljene v Arhitektonsko zazidalni situaciji – nivo pritličja in zunanja ureditev (grafični list št. 4.1.).
Maksimalni tlorisni gabariti
Poslovni objekt: (11,00 m + 6,00 m) × 17,00 m na nivoju pritličja
Nadstrešnica: 20,40 m × 15,00 m
Maksimalni višinski gabariti
Poslovni objekt: 3,75 m nad koto pritličja.
Nadstrešnica: 4,750 m nad koto tal terena.
Strehe
Strehe se izvedejo kot ravne ali skrite za vencem z naklonom največ 10% (v tem primeru je višina omejena z višino venca).
Kota pritličja in kota terena
414,20 m n.v.
Maksimalne kapacitete območja
FSI <= 0,5
BEP = 550 m2, računano za zunanje gabarite etaž nad koto terena.
18. člen
(pogoji in merila glede obstoječih objektov)
Glede na obstoječe stanje se znotraj ureditvenega območja OPPN nahaja regionalna cesta, ki se rekonstruira.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOSTI PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NANJO
19. člen
(pogoji za prometno urejanje)
Sestavni del pogojev za prometno urejanje je Prometno tehnična situacija, idejna višinska regulacija in načrt intervencijskih poti (grafični list št. 4.2.).
Splošni pogoji
Območje se prometno s skupnim uvozom in skupnim izvozom navezuje na regionalno cesto Slovenj Gradec – Kotlje z oznako R1-227, na odseku 1423. Priključka bosta označena s predpisano prometno signalizacijo.
Motorni promet
Motorni promet se bo odvijal preko obeh priključkov ter na območju utrjenih površin.
Mirujoči promet
Za mirujoči promet se zagotovi osem parkirnih mest za stranke ter tri parkirna mesta za zaposlene. Zagotoviti je treba ustrezno število parkirnih mest namenjenih invalidom.
Peš promet
Peš promet je predviden ob robu območja OPPN po robu cestišča regionalne ceste. Znotraj območja OPPN so pešcem namenjene predvsem dostopne poti do objekta in tlakovane površine v okviru zunanje ureditve območja. Vsi dostopi v objekte morajo biti izvedeni brez ovir.
20. člen
(pogoji za komunalno, energetsko in telekomunikacijsko urejanje)
Sestavni del meril in pogojev za komunalno in energetsko urejanje je Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav (grafični list št. 4.3.).
Splošni pogoji
Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne in energetske infrastrukture so:
– načrtovani objekti morajo biti priključeni na obstoječe in predvideno komunalno in energetsko infrastrukturno omrežje. Priključitev se izvede po pogojih posameznih upravljavcev komunalnih vodov;
– praviloma morajo vsi sekundarni in primarni vodi potekati po javnih (prometnih in intervencijskih) površinah oziroma površinah v javni rabi tako, da je omogočeno vzdrževanje infrastrukturnih objektov, naprav in vodov. Pri tem je treba posebno pozornost nameniti zadostnim in ustreznim odmikom od obstoječih komunalnih in energetskih vodov in naprav;
– v primeru, ko potek v javnih površinah ni možen, mora lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih komunalnih vodov na njegovem zemljišču, upravljavec posameznega komunalnega voda pa mora za to od lastnika pridobiti služnost;
– gradnja komunalnih naprav, objektov in vodov mora potekati usklajeno;
– dopustne so spremembe tras posameznih komunalnih vodov, objektov in naprav ter priključkov zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora.
Kanalizacijsko omrežje
Za odvod komunalne odpadne vode iz predvidenih objektov je predvidena izgradnja male čistilne naprave s priključkom na meteorno kanalizacijo. Vode iz utrjenih površin naj bodo preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj odvajane v meteorno kanalizacijo s priključkom v vodotok Suhodolnico.
Strešno padavinsko vodo je treba priključiti na meteorno kanalizacijo. Dopustno je ponikanje, pri čemer morajo biti ponikovalnice locirane izven vplivnega območja objektov in izven cestišč.
Na območju med uvozom in izvozom na območje bencinskega servisa je predvideno kanaliziranje vodotoka (obcestni jarek).
Vodovodno omrežje
Objekta je možno oskrbeti s pitno in protipožarno vodo iz vodovodnega omrežja, kot je razvidno iz grafičnega lista 4.3. Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav. Na mestu križanja vodovoda in plinovoda mora znašati minimalni vertikalni odmik najmanj 0,50 m. Kolikor je vodovod kovinske izvedbe, mora biti na mestu križanja ali v varnostnem pasu plinovoda (3,00m) položen v plastično cev.
Elektroenergetsko omrežje
V bližini lokacije predvidenega objekta poteka nadzemni SN vod, kot je razvidno iz grafičnega lista 4.3. Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav. Oddaljenost predvidenega objekta od SN voda mora biti v skladu s tehničnimi normativi. Nadzemni objekt, v katerem je lahko vnetljiv material, mora biti oddaljen od nadzemnega voda najmanj 15 m. Pri križanju kablovoda s plinovodom mora biti elektro vod položen v plinotesni kabelski kanalizaciji v dolžini 3,0 m od plinovoda. Minimalni vertikalni odmik od plinovoda mora znašati najmanj 0,50 m.
Električna energija za bencinski servis bo na razpolago v predvideni transformatorski postaji 20/0,4 kV Colatio. Lokacija TP ter predvidena trasa je razvidna iz grafičnega lista 4.3. Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav. Obstoječi nadzemni NN vod se prestavi v zemeljsko kanalizacijo.
Plinovodno omrežje
Preko ureditvenega območja OPPN poteka plinovod R24. Vzporedno z obstoječim plinovodom je predvidena izgradnja plinovoda M7 (Vič–Podlog). V projektni dokumentaciji je potrebno izdelati izvedbeni projekt s posegi v nadzorovani pas prenosnega omrežja zemeljskega plina, kjer morajo biti obdelane in upravljalcem (Geoplin plinovodi d.o.o.) usklajene vse projektne rešitve, ki se nanašajo na plinovod in pripadajoči nadzorovani pas.
Telekomunikacijsko omrežje
Za predvideno poslovno cono je potrebno operaterju telekomunikacijskih storitev dostaviti gradbene situacije v elektronski obliki in naročiti projekt za izvedbo TK priključkov predvidenih objektov na TJ omrežje. Pri vseh posegih je potrebno upoštevati trase obstoječega TK omrežja in predhodno pridobiti soglasje operaterja k projektnim rešitvam. Obstoječe telekomunikacijsko omrežje je treba ustrezno zaščititi oziroma prestaviti.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
21. člen
(varovanje okolja)
Varstvo vodnih virov
Padavinske vode je potrebno očistiti in priključiti na predviden sistem meteorne kanalizacije. Fekalne odplake je potrebno pred izpustom v vodotok očistiti v mali čistilni napravi. Vse projektne rešitve v zvezi z odvodnjavanjem meteornih in fekalnih voda so dovoljene le ob soglasju Agencije za okolje in prostor Republike Slovenije.
Za gradnjo na območju OPPN je potrebno pridobiti vodno soglasje.
Varstvo zraka
Prezračevanje objekta naj bo naravno in prisilno. Motorna vozila naj imajo v času mirovanja na območju bencinskega servisa izklopljene motorje.
Varstvo pred hrupom
Območje sodi v III. stopnjo varstva pred hrupom. Predvidene in obstoječe dejavnosti v območju ne smejo pri svoji dejavnosti povzročati hrupa, ki bi presegal mejne ravni hrupa 54 (dbA) ponoči in 64 (dbA) podnevi.
Odstranjevanje odpadkov
Odvoz smeti se bo zagotavljal z dogovorjenega odjemnega mesta, ki naj bo locirano na območju utrjenih površin ob objektu.
22. člen
(ohranjanje narave)
Na ureditvenem območju OPPN ni naravnih prvin, ki bi bile zaščitene z varovalnim režimom.
23. člen
(varstvo kulturne dediščine)
Ureditveno območje OPPN leži na območju zavarovane kulturne dediščine; Stari trg – Arheološko najdišče Colatio (EŠD 693) in znotraj tega Stari trg – Rimsko grobišče (EŠD 10106) in Mislinjska Dobrava – rimska cesta Celeia Virunum (EŠD 7954), ki so zaščiteni z odlokom.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
24. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo)
Za območje OPPN ni predvidenih ukrepov za obrambo.
25. člen
(rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
Splošne določbe
Sestavni del pogojev za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je Prometno tehnična situacija, idejna višinska regulacija in načrt intervencijskih poti (grafični list št. 4.2.).
V fazi izdelave projektne dokumentacije mora biti izdelana študija požarne varnosti. Objekt mora omogočati pogoje za varen umik ljudi in premoženja ter zagotavljati pogoje za omejevanje širjenja ognja ob požaru.
Intervencijske poti in površine
Intervencijske poti so urejene po obstoječih prometnih površinah na robu ureditvenega območja OPPN – po regionalni cesti Slovenj Gradec–Kotlje. Izvedba intervencijskih poti mora biti skladna s standardom SIST DIN 14090. Vse povozne površine morajo biti dimenzionirane na 10 t osnega pritiska.
Hidrantno omrežje
Požarna zaščita obstoječih in predvidenih objektov se zagotovi z zunanjim hidrantnim omrežjem in ustreznim številom hidrantov v skladu s študijo požarne varnosti.
VIII. NAČRT PARCELACIJE
26. člen
(načrt parcelacije)
Sestavni del parcelacije je Načrt parcelacije (grafični list št. 3.3).
Gradbena parcela je določena na podlagi vplivnega območja objekta ter je prikazana v Načrtu parcelacije (grafični list št. 3.3.). Mejne točke parcel so opredeljene po Gauss – Kruegerjevem koordinatnem sistemu in so opisane v prilogi tega odloka.
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE IN DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE OPPN
27. člen
(etapnost gradnje)
Gradnja predvidenih ureditev iz 5. člena bo potekala v eni etapi.
28. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)
Namembnost
Pri namenu objekta ni toleranc.
Tlorisni in višinski gabariti objektov
±1.00 m
Kota pritličja in kota terena
Kota terena se prilagaja poteku obodnih cest oziroma dovoljeno je odstopanje od predpisane kote terena in pritličja za ±0.50 m.
X. KONČNE DOLOČBE
29. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po uveljavitvi veljavnosti OPPN)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila Prostorsko ureditvenih pogojev v naseljih Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 55/02 in 91/02) za ureditveno območje OPPN.
30. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN)
Po prenehanju veljavnosti OPPN se ureditveno območje, za potrebe izdelave pogojev prostorskega reda obravnava kot ena funkcionalna enota.
Glede enostavnih objektov in izvajanja vzdrževalnih del se upošteva pogoje iz 14. in 15. člena tega odloka.
Novogradenj se ne dopusti.
Na območju zelenih površin je dopustna košnja trave in zasaditev nizke vegetacije.
31. člen
(vpogled OPPN)
OPPN s prilogami je stalno na vpogled pri:
– Mestni občini Slovenj Gradec, Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja,
– Upravni enoti Slovenj Gradec.
Priloga Spis postopka priprave in sprejemanja akta v je stalno na vpogled pri Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja Mestne uprave Mestne občine Slovenj Gradec.
32. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3503-2/2006
Slovenj Gradec, dne 27. novembra 2007
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

AAA Zlata odličnost