Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2007 z dne 20. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2007 z dne 20. 12. 2007

Kazalo

5871. Odlok o proračunu Občine Postojna za leto 2008, stran 16936.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1 in 21/06 – odl. US), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07) je Občinski svet Občine Postojna na 11. seji dne 11. 12. 2007 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Postojna za leto 2008
1. člen
S tem odlokom Občina Postojna za leto 2008 določa proračun, postopke izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom izvaja občina Postojna.
2. člen
V splošnem delu proračuna so prejemki in izdatki proračuna občine Postojna izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
+----------+---------------------------------+-----------------+
|A     |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)  |    13.756.998|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI         |    8.625.887|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |700 Davki na dohodek in dobiček |    6.968.142|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |703 Davki na premoženje     |    1.200.745|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |704 Domači davki na blago in   |     457.000|
|     |storitve             |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI        |    3.328.345|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |710 Udeležba na dobičku in    |    1.804.716|
|     |dohodki od premoženja      |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |711 Takse in pristojbine     |      19.000|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |712 Denarne kazni        |      3.000|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |713 Prihodki od prodaje blaga in |        0|
|     |storitev             |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki   |    1.501.629|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI       |     390.000|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |720 Prihodki od prodaje osnovnih |     260.000|
|     |sredstev             |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |722 Prihodki od prodaje zemljišč |     130.000|
|     |in neopredmetenih dolgoročnih  |         |
|     |sredstev             |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|73    |PREJETE DONACIJE         |      5.000|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |730 Prejete donacije iz domačih |      5.000|
|     |virov              |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI       |    1.407.766|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |740 Transferni prihodki iz drugih|     382.000|
|     |javnofinančnih institucij    |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |741Prejeta sredstva iz državnega |    1.025.766|
|     |proračuna iz sredstev proračuna |         |
|     |EU                |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|II.    |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   |    14.217.710|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI          |    3.691.703|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |400 Plače in drugi izdatki    |     731.414|
|     |zaposlenim            |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |401 Prispevki delodajalcev za  |     103.446|
|     |socialno varnost         |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |402 Izdatki za blago in storitve |    2.603.764|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |403 Plačila domačih obresti   |     209.200|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |409 Rezerve           |      43.879|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI         |    3.835.230|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |410 Subvencije          |     127.100|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |411 Transferi posameznikom in  |    2.079.505|
|     |gospodinjstvom          |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |412 Transferi neprofit. org. in |     684.227|
|     |ustanovam            |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |413 Drugi tekoči domači transferi|     944.398|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI      |    6.313.363|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |420 Nakup in gradnja osnovnih  |    6.313.363|
|     |sredstev             |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI     |     377.414|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |431Investicijski transferi    |     273.610|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |432 Investicijski transferji   |     103.804|
|     |proračunskim uporabnikom     |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II)   |     –460.712|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|IV.    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |     151.372|
|     |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |     151.372|
|     |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |750 Prejeta vračila danih posojil|     151.372|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |      36.000|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV       |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |      36.000|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV       |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |440 Dana posojila in povečanje  |      36.000|
|     |kapitalskih deležev       |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|VI.    |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |     115.372|
|     |SPREMEMBE KAPITAL. DELEŽEV (IV-V)|         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |                 |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA        |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE           |        0|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE           |        0|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|500    |Domače zadolževanje       |        0|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|VIII.   |ODPLAČILA DOLGA         |     269.906|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|55    |ODPLAČILA DOLGA         |     269.906|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |550 Odplačila domačega dolga   |     269.906|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|IX.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)   |     –269.906|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|X.    |SPREMEMBA STANJA NA RAČUNU    |        0|
|     |(I+IV+VII-II-V-VIII)       |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|XI.    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB  |     615.246|
|     |KONCU PRETEKLEGA LETA      |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim enotnim kontnim načrtom. Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Postojna.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so določeni s proračunom. V imenu občine se prevzemajo obveznosti v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Sredstva proračuna iz naslova tekočih transferov se neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom med letom praviloma dodeljujejo mesečno na podlagi zahtevkov, katerim je priložena zahtevana dokumentacija, sredstva iz naslova investicijskih transferov pa na podlagi zahtevkov, katerim je priložena finančna dokumentacija o izvršenih investicijah. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.
Proračunski uporabniki so dolžni pri porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga, oddajo gradenj in naročanje storitev upoštevati določila zakona o javnih naročilih in uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja.
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za plačilo. Pred izplačilom iz proračuna morajo vsako izplačilo preveriti in pisno potrditi skrbniki proračunskih postavk.
Upoštevati je potrebno zakonsko določene plačilne roke.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabljajo za namen, določen s tem zakonom,
– prihodki krajevnih skupnosti,
– izvirni del prihodkov iz nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
– prihodki koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo,
– prihodki komunalnega prispevka za urejanje stavbnih zemljišč,
– prihodki pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest,
– prihodki takse za obremenjevanje vode,
– prihodki drugih ekoloških taks,
– drugi prihodki, če je tako določeno z zakonom.
5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, sprememba proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu krajevnih skupnosti odloča predsednik.
O prerazporeditvah pravic porabe občinskega finančnega načrta odloča župan. Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v obdobju januar–junij in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o izvršenih prerazporeditvah med proračunskimi postavkami.
Med izvrševanjem proračuna Občine Postojna se lahko odpre nov konto ali poveča obseg sredstev na kontu za izdatke oziroma odpre novo proračunsko postavko, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe projekta.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2008 in njegovi realizaciji.
6. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojni programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na postavkah sprejetih proračunov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati zakonsko določenih največjih obsegov prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let.
7. člen
V proračunu se do višine, določene v posebnem delu, zagotovijo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki je namenjena financiranju odhodkov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev. O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča, na predlog za finance pristojnega organa, župan.
8. člen
V skladu s tretjim odstavkom 77. člena ZJF lahko župan dolžniku odpiše ali delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški izterjave v nesorazmerju z višino dolga, o čemer poroča občinskemu svetu.
9. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar do višine 5% sprejetega proračuna, kar pa mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
Zaradi kritja presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina lahko zadolži.
10. člen
Pogoje za zadolževanje javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanovitelj je občina, ter pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, določi občinski svet, pri čemer se izdana soglasja štejejo v možni obseg zadolževanja občine.
12. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Postojna v letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-426/2007-21
Postojna, dne 11. decembra 2007
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

AAA Zlata odličnost