Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2007 z dne 20. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2007 z dne 20. 12. 2007

Kazalo

5868. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica, stran 16935.

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06 – uradno prečiščeno besedilo), 3. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Mežica na 9. seji dne 10. 12. 2007 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov v vrtcu Mežica
1.
Cene dnevnih programov v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Mežica, enota vrtec Mežica znašajo mesečno:
I. starostno obdobje                444,08 eur
II. starostno obdobje               315,15 eur
Kombinirani oddelek                356,74 eur.
2.
Cena poldnevnega programa za II. starostno obdobje (4–6 ur dnevno) znaša 284,38 eur mesečno.
3.
Stroški programa za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni oddelek vrtca, so sestavljeni iz cene programa, v katerega je vključen otrok, in dodatnih stroškov, ki izhajajo iz odločbe o usmeritvi (dodatna strokovna pomoč in stroški zaradi oblikovanja oddelka z manjšim številom otrok).
4.
Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov, znašajo 26,60 eur. Cena ene malice znaša 0,56 eur, enega kosila pa 0,77 eur.
5.
Starši vpišejo otroka v vrtec praviloma za obdobje šolskega leta, ki traja od 1. septembra do 31. avgusta naslednjega leta.
6.
Starši otrok, za katere je Občina Mežica po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo enkrat letno za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en mesec in največ dva meseca.
Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem otrokove odsotnosti iz vrtca.
Starši plačajo rezervacijo v višini 25% zneska določenega s sklepom oziroma določbo o plačilu staršev za program, v katerega je otrok vpisan.
7.
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Mežica po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko uveljavljajo rezervacijo, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo pokrila razliko med ceno programa in rezervacijo.
8.
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca se cena programa zniža:
– če je otrok odsoten do 10 delovnih dni, se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na vrednost za posamezni plačilni razred);
– če je otrok odsoten do 11 do 20 delovnih dni, se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na vrednost za posamezni plačilni razred) in še 10% od ostanka plačila;
– če je otrok odsoten do 21 do 30 delovnih dni, se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na vrednost za posamezni plačilni razred) in še 30% od ostanka plačila;
– v primeru odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni neprekinjeno nad 30 delovnih dni, so starši ob predložitvi ustreznega zdravniškega potrdila v celoti oproščeni plačila.
Ta določila se upoštevajo za starše otrok, za katere je Občina Mežica po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa.
Staršem, ki po otroka ne pridejo pravočasno, se k ceni programa prišteje dodatno plačilo v višini 4,18 eur za vsako začeto uro izven obratovalnega časa vrtca.
9.
Zaradi izpisa otroka iz vrtca, ki vstopa s 1. 9. v osnovno šolo, v času od julija do 31. avgusta Občina Mežica krije ceno programa za vsakega izpisanega otroka.
10.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica (Uradni list RS, št. 140/06).
11.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2008 dalje.
Št. 602-8/2007
Mežica, dne 10. decembra 2007
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.

AAA Zlata odličnost