Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2007 z dne 20. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2007 z dne 20. 12. 2007

Kazalo

5866. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2007, stran 16934.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B), in 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Mežica na 9. seji dne 10. 12. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2007
V Odloku o proračunu Občine Mežica za leto 2007 (Uradni list RS, št. 29/07) se 2. člen spremeni tako da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+--------------------------------------------+-----------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |      v EUR|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov     |  Rebalans 2007|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  |    2.635.723|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |    2.148.521|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI          |    1.824.734|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček  |    1.639.288|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |703 Davki na premoženje      |     110.750|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |704 Domači davki na blago in    |      74.696|
|    |storitve              |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |706 Drugi davki          |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI         |     323.787|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki |     148.585|
|    |od premoženja           |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |711 Takse in pristojbine      |      2.253|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |712 Denarne kazni         |       572|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in  |        0|
|    |storitev              |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |714 Drugi davčni prihodki     |     172.377|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI        |     154.647|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih  |     129.606|
|    |sredstev              |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog   |        0|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in|      25.041|
|    |neopred. dolgoroč. sredstev    |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|73   |PREJETE DONACIJE          |        0|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih vir|        0|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine   |        0|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI        |     332.555|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih |     332.555|
|    |javnofinančnih institucij     |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    |    2.761.948|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI           |     784.596|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki     |     127.495|
|    |zaposlenim             |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za   |      20.961|
|    |socialno varnost          |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve  |     621.258|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |403 Plačila domačih obresti    |      10.709|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |409 Rezerve            |      4.173|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI          |    1.089.824|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |410 Subvencije           |      30.075|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |411 Transferi posameznikom in   |     602.182|
|    |gospodinjstvom           |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |412 Transferi neprofitnim     |     139.627|
|    |organizacijam in ustanovam     |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi |     317.940|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino   |        0|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI       |     575.349|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih   |     575.349|
|    |sredstev              |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI      |     312.179|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |431 Investicijski transferi prav. |     300.385|
|    |in fizič. osebam, ki niso prorač. |         |
|    |upor.               |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |432 Investicijski transferi    |      11.794|
|    |proračunskim uporabnikom      |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)   |     –126.225|
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)     |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|                      |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|IV.   |PREJETAVRAČILA DANIH POSOJIL IN  |      43.503|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |         |
|    |(750+751+752)           |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |      43.503|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil |       864|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev  |      42.639|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |752 Kupnine iz naslova       |        0|
|    |privatizacije           |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |      9.418|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV        |         |
|    |(440+441+442+443)         |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |      9.418|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV        |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |440 Dana posojila         |      7.918|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev |      1.500|
|    |in naložb             |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz   |        0|
|    |naslova privatizacije       |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |443 Povečanje namenskega premoženja|        0|
|    |v javnih skladih in drugih osebah |         |
|    |javnega prava, ki imajo premoženje |         |
|    |v svoji lasti           |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |      34.085|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-|         |
|    |V.)                |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|                      |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA            |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)         |     127.299|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE            |     127.299|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |500 Domače zadolževanje      |     127.299|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)       |      49.692|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA          |      49.692|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga    |      49.692|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA |     –14.533|
|    |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   |      77.607|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.- |     126.225|
|    |IX.)                |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. |         |
|    |12. PRETEKLEGA LETA        |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|9009  |Splošni sklad za drugo       |      14.533|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Mežica.«
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-39/2007-3
Mežica, dne 10. decembra 2007
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.

AAA Zlata odličnost