Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2007 z dne 20. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2007 z dne 20. 12. 2007

Kazalo

5862. Sklep o začasnem financiranju MO Kranj v obdobju januar–marec 2008, stran 16925.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 96. člena Statuta MO Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je župan MO Kranj dne 14. 12. 2007 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju MO Kranj v obdobju januar–marec 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje MO Kranj (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2008 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2007. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu MO Kranj za leto 2007 (Uradni list RS, št. 30/07; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+-----------+----------------------------------+---------------+
|A.     |BILANCA PRIHODKOV         |      v €|
|      |IN ODHODKOV            |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |I. SKUPAJ PRIHODKI        |   7.407.470|
|      |(70+71+72+73+74)         |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |   7.348.470|
+-----------+----------------------------------+---------------+
|70     |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) |   6.703.610|
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |700 DAVKI NA DOHODEK       |   5.608.000|
|      |IN DOBIČEK            |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |703 DAVKI NA PREMOŽENJE      |    917.310|
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO     |    178.300|
|      |IN STORITVE            |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |706 DRUGI DAVKI          |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|71     |NEDAVČNI PRIHODKI         |    644.860|
|      |(710+711+712+713+714)       |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU      |    430.470|
|      |IN DOHODKI OD PREMOŽENJA     |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |711 TAKSE IN PRISTOJBINE     |     24.000|
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |712 DENARNE KAZNI         |     63.500|
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN |     9.310|
|      |STORITEV             |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI    |    117.580|
+-----------+----------------------------------+---------------+
|72     |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) |       0|
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |720 PRIHODKI OD PRODAJE      |        |
|      |OSNOVNIH SREDSTEV         |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG   |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |722 PRIHODKI OD PRODAJE      |        |
|      |ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA    |        |
|      |PREMOŽENJA            |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|73     |PREJETE DONACIJE (730+731)    |       0|
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |730 PREJETE DONACIJE       |        |
|      |IZ DOMAČIH VIROV         |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE  |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|74     |TRANSFERNI PRIHODKI        |     59.000|
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |740 TRANSFERNI PRIHODKI      |     59.000|
|      |IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH     |        |
|      |INSTITUCIJ            |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |741 PREJETA SREDSTVA IZ      |        |
|      |DRŽAVNEGA PRORAČUNA        |        |
|      |IZ SREDSTEV PRORAČUNA       |        |
|      |EVROPSKE UNIJE          |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|78     |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE|       0|
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |786 OSTALA PREJETA SREDSTVA    |        |
|      |IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE    |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |   6.068.493|
+-----------+----------------------------------+---------------+
|40     |TEKOČI ODHODKI          |   2.021.476|
|      |(400+401+402+403+409)       |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI    |    348.710|
|      |ZAPOSLENIM            |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA   |     54.112|
|      |SOCIALNO VARNOST         |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE |   1.618.654|
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI    |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |409 SREDSTVA, IZLOČENA      |        |
|      |V REZERVE             |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|41     |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)|   3.252.397|
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |410 SUBVENCIJE          |     93.600|
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM    |   1.589.327|
|      |IN GOSPODINJSTVOM         |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |412 TRANSFERI NEPROFITNIM     |     63.207|
|      |ORGANIZAC. IN USTANOVAM     |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI      |   1.506.263|
|      |TRANSFERI             |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|42     |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)    |    591.986|
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH   |    591.986|
|      |SREDSTEV             |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|43     |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)   |    202.634|
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |430 INVESTICIJSKI TRANSFER    |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI    |    174.134|
|      |PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM       |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI    |     28.500|
|      |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM     |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK     |   1.338.977|
|      |(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (SKUPAJ |        |
|      |PRIHODKI MINUS SKUPAJ       |        |
|      |ODHODKI)             |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|B.     |RAČUN FINANČNIH TERJATEV     |        |
|      |IN NALOŽB             |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|75     |IV. PREJETA VRAČILA DANIH     |    115.530|
|      |POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH  |        |
|      |DELEŽEV (750+751+752)       |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |     65.530|
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |751 PRODAJA KAPITALSKIH      |        |
|      |DELEŽEV              |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |752 KUPNINE IZ NASLOVA      |     50.000|
|      |PRIVATIZACIJE           |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|44     |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |       0|
|      |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)   |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |440 DANA POSOJILA         |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |VI. PREJETA MINUS DANA      |    115.530|
|      |POSOJILA IN SPREMEMBE       |        |
|      |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)  |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |VII. SKUPNI PRESEŽEK       |   1.454.507|
|      |(PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI MINUS   |        |
|      |ODHODKI TER SALDO PREJETIH    |        |
|      |IN DANIH POSOJIL (I. + IV.) – (II.|        |
|      |+ V.)               |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|C.     |RAČUN FINANCIRANJA        |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|50     |VIII. ZADOLŽEVANJE (500)     |       0|
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE      |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|55     |IX. ODPLAČILA DOLGA (550)     |       0|
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA   |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.) |       0|
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)    |   1.454.507|
|      |SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X) =|        |
|      |(I.+IV.+VIII.) – (II.+V.+IX.)   |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, in odlok o proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se občina ne sme zadolžiti.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2008 dalje.
Št. 410-194/2007-1-(45/01)
Kranj, dne 14. decembra 2007
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne l.r.

AAA Zlata odličnost