Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2007 z dne 20. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2007 z dne 20. 12. 2007

Kazalo

5853. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, stran 16623.

Na podlagi 61. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO), drugega odstavka 91. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06) in drugega odstavka 73. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 131/06 – ZBan-1 in 102/07) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
1. člen
V Pravilniku o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 138/06) se 4. točka 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»4. Nadzornik transakcij podračuna JFP skupine A (v nadaljnjem besedilu: nadzornik) je proračunski uporabnik in nosilec javnih pooblastil, kadar nadzira javnofinančne prihodke. Nadzornik opravlja nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem JFP.«.
2. člen
V prilogi Osnovni seznam podračunov JFP skupine A se:
– pred nazivom skupine JFP »POVRAČILA ZA UPORABO CEST IN DRUGE PRISTOJBINE« doda naziv nove podskupine JFP »Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi uporabe hlapnih organskih spojin«, v skupine in podskupine JFP pa se dodajo novi podračuni JFP in njihovi podatki, tako kot je navedeno v Osnovnem seznamu novih podračunov JFP skupine A, ki je kot priloga tega pravilnika njegov sestavni del;
– nadomesti podatke podračunov JFP s podatki, ki so navedeni v Osnovnem seznamu sprememb podračunov JFP skupine A, ki je kot priloga tega pravilnika njegov sestavni del;
– črta podračune JFP in njihove podatke, ki so navedeni v Osnovnem seznamu ukinjenih podračunov JFP skupine A, ki je kot priloga tega pravilnika njegov sestavni del.
3. člen
Dopolnilni seznam podračunov JFP skupine A se nadomesti z novim Dopolnilnim seznamom podračunov JFP skupine A, ki je kot priloga tega pravilnika njegov sestavni del.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 479-32/2007/5
Ljubljana, dne 12. decembra 2007
EVA 2007-1611-0052
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost