Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2007 z dne 20. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2007 z dne 20. 12. 2007

Kazalo

5849. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obliki, vsebini in uporabi obrazca domačega plačilnega navodila, stran 16621.

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 131/06 – ZBan-1 in 102/07) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obliki, vsebini in uporabi obrazca domačega plačilnega navodila
1. člen
V Pravilniku o obliki, vsebini in uporabi obrazca domačega plačilnega navodila (Uradni list RS, št. 137/06) se v 1. členu za besedo »proračunov« doda besedilo »ter nosilci javnih pooblastil, kadar na podlagi le-teh nadzirajo javnofinančne prihodke«.
2. člen
2. člen se črta.
3. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Glede oblike, vsebine in tiskanja plačilnega navodila – obrazca BN 02 (v nadaljnjem besedilu: obrazec BN 02), se neposredno uporablja Standard plačilnega instrumenta – Plačilni nalog BN 02, ki ga določi Združenje bank Slovenije.«.
4. člen
V drugi alineji prvega odstavka 4. člena se pred besedo »ostalih« doda beseda »do«, za besedilom »plačilnega prometa« se doda vejica, besedilo »iz 4. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo in 114/06 – ZUE)« pa se nadomesti z besedilom »ki ima veljavno dovoljenje za opravljanje storitev plačilnega prometa v skladu z zakonom, ki ureja plačilni promet«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Obrazec BN 02 se uporablja tudi:
– kadar UJP v skladu z zakonom obremeni podračun proračunskega uporabnika na podlagi odločb pristojnih organov in sklepov sodišč ali v primeru unovčenja menice ali drugega instrumenta zavarovanja plačila;
– pri plačevanju, razporejanju in vračilih obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (v nadaljnjem besedilu: JFP) na podračune JFP skupine A in skupine B, določene s predpisom ministra, pristojnega za finance, če zavezancu za plačilo ni bila izstavljena posebna položnica.«.
5. člen
V drugi alineji tretjega odstavka 5. člena se besedilo »predloženi nalog za plačilo« nadomesti z besedilom »predloženo plačilno navodilo«.
6. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunski uporabnik predloži za dva ali več plačilnih navodil v breme istega podračuna UJP tudi konsignacijo (popis zneskov s posamičnih plačilnih navodil in njihov seštevek).«.
7. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Natančnejše tehnično navodilo o načinu izpolnjevanja posameznih polj na obrazcu BN 02 vključno s pojasnili za uporabo in vpisovanje referenc ter način izpolnjevanja podatkov, ki so potrebni za izvajanje plačilnega prometa proračunskih uporabnikov, plačevanje, razporejanje in vračanje JFP, statistične in druge predpisane namene, določi predstojnik UJP.
(2) Navodilo iz prejšnjega odstavka in vzorčni primeri izpolnjenih obrazcev BN 02 so objavljeni na spletni strani UJP.
(3) Nepravilne, nečitljive in nepopolne obrazce BN 02 UJP ne sprejme v izvršitev ter jih zavrne proračunskemu uporabniku.
(4) Nepravilno izpolnjen obrazec je obrazec, na katerem posamezni podatki niso vpisani v zanje predvidena polja na način, določen v navodilu UJP.
(5) Nečitljivo izpolnjen obrazec je obrazec, na katerem podatki niso čitljivo vpisani na obeh izvodih.
(6) Nepopoln obrazec je obrazec, na katerem niso vpisani podatki, ki so v navodilu UJP določeni kot obvezni.«.
8. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Podatek ''referenca'' se izpolni tako v predelu nalogodajalec kot v predelu prejemnik v skladu s Pregledom in vsebino osnovnih modelov za sklicevanje na številko obremenitve in odobritve ter pojasnili za njihovo uporabo, ki je Priloga 1 in sestavni del tega pravilnika, ter v skladu z navodilom UJP.«.
9. člen
Za 9. členom se doda nov 9.a člen, ki se glasi:
»9.a člen
Proračunski uporabnik lahko, poleg obrazca BN 02, predloži UJP na unovčenje tudi papirnato plačilno navodilo za negotovinsko nakazilo, in sicer obrazec posebna položnica – PP 02. Uporabo in izpolnjevanje obrazca posebne položnice PP 02 ureja Navodilo o namenu, obliki in vsebini Posebne položnice obrazec številka PP 02, ki ga izda Združenje bank Slovenije.«.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 479-33/2007/10
Ljubljana, dne 12. decembra 2007
EVA 2007-1611-0120
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost