Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

5793. Obvezna razlaga Odloka o Prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Žužemberk, stran 16484.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) ter 104. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 10/00 in 63/00) je na predlog Komisije za statut občine in poslovnik občinskega sveta Občinski svet na 9. seji dne 29. 11. 2007 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
Odloka o Prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 73/03 in 82/04)
1.
V Odloku o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 73/03 in 82/04) se za namen pravnega varstva lastnikov legalno zgrajenih stavb in objektov, ki so zgrajeni na območjih plansko opredeljenih kmetijskih ali gozdnih zemljišč, 4. člen in 5. člen odloka uporabljata v skladu s 197. členom Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/04 in 14/05 – popr.) tako, da so poleg vseh, že dovoljenih posegov na gozdnih in kmetijskih zemljiščih, dovoljeni tudi vsi gradbeni posegi na objektih in napravah, ki so bili legalno zgrajeni v skladu z zgoraj navedenim 197. členom Zakona o graditvi objektov. Objekti in naprave se lahko vzdržujejo, rekonstruirajo ali izvedejo nadomestne gradnje in prizidave v skladu z zgoraj navedenim zakonom, pri čemer se gradbena parcela smiselno določi tako, da se zagotovi usklajenost z veljavnimi podzakonskimi akti in normativi ter zagotovi odpravo morebitne neusklajenosti z javnim interesom, kar se zlasti nanaša na morebitne spremembe mikrolokacij nadomestnih gradenj za izboljšanje funkcioniranja infrastrukturnih objektov in naprav in drugo.
Za vzdrževanje, rekonstrukcije in nadomestne gradnje in prizidave obstoječih legalno zgrajenih stavb in objektov na območjih neusklajene planske rabe se določi smiselna velikost gradbene parcele, ki zagotavlja pogoje za gradbene posege, opisane v prejšnjem odstavku, ki jo mora projektant dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja posebej obrazložiti in uskladiti s pristojnim organom za urejanje prostora Občine Žužemberk. Namembnost objekta se povzame iz ugotovitvenega potrdila pristojne upravne enote, mnenje o dovoljeni tipologiji gradnje pa izda za urejanje prostora pristojni organ Občine Žužemberk za vsak primer posebej, pri čemer se opredelitev lahko naslanja na obstoječo arhitekturno tipologijo ali na arhitekturno tipologijo, opredeljeno v odloku, ki je predmet obvezne razlage.
Pristojni organ za urejanja prostora Občine Žužemberk mora strokovno opredelitev gradbene parcele ter tipologijo gradnje vnesti v občinske prostorske akte ter tako zagotoviti dokončno odpravo neusklajenosti planske in dejanske rabe prostora.
2.
Ta obvezna razlaga začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-2691/2007-100
Žužemberk, dne 29. novembra 2007
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.