Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

5790. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2007 – rebalans, stran 16482.

Na podlagi 3. člena Zakona o financiranju občin (uradno prečiščeno besedilo)/ZFO-UPB1/(Uradni list RS, št. 32/06), 20. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo)/ZLS-UPB1/(Uradni list RS, št. 100/05), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je na predlog župana Občinski svet Občine Žužemberk na 9. seji dne 29. 11. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2007 – rebalans
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Žužemberk za leto 2007 (Uradni list RS, št. 31/07), (v nadaljnjem besedilu: odlok) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+--------------------------------------------+-----------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov      |      v EUR|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  |    3.720.266|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |    3.109.308|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI           |    2.912.235|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček   |    2.620.979|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |703 Davki na premoženje       |     165.527|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |704 Domači davki na blago in    |     125.729|
|    |storitve              |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI          |     197.073|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki |      65.798|
|    |od premoženja            |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |711 Takse in pristojbine      |      2.600|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |712 Denarne kazni          |      6.050|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in  |        0|
|    |storitev              |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki     |     122.625|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI         |      19.000|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih  |        0|
|    |sredstev              |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in |      19.000|
|    |neopredmetenih dolg. sredstev    |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI         |     591.958|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih  |     591.958|
|    |javnofinančnih institucij      |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    |    3.673.675|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI           |     730.691|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki     |     123.339|
|    |zaposlenim             |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za    |      22.905|
|    |socialno varnost          |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve  |     556.397|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |403 Plačila domačih obresti     |      25.000|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |409 Rezerve             |      3.050|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI          |    1.272.496|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |410 Subvencije           |      57.000|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |411 Transferi posameznikom in    |     905.355|
|    |gospodinjstvom           |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |412 Transferi neprofitnim      |      93.285|
|    |organizacijam in ustanovam     |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi  |     216.856|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI        |    1.304.234|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih    |    1.304.234|
|    |sredstev              |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI       |     366.254|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim |     320.360|
|    |in fizičnim osebam, ki niso     |         |
|    |proračunski uporabniki       |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |432 Investicijski transferi     |      45.894|
|    |proračunskim uporabnikom      |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)    |      46.591|
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)     |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov      |      v EUR|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |        0|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |         |
|    |(750+751+752)            |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |        0|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil  |        0|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev   |        0|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije|        0|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |        0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)  |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |        0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV         |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |440 Dana posojila          |        0|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in|        0|
|    |naložb               |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz    |        0|
|    |naslova privatizacije        |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |        0|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |         |
|    |V.)                 |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA            |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov      |      v EUR|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)         |        0|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE            |        0|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |500 Domače zadolževanje       |        0|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)        |      53.167|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA           |        0|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga    |      53.167|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU |     –53.167|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)     |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   |     –53.167|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.- |     –46.591|
|    |IX.= -III)             |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN  |      6.576|
|    |31.12. PRETEKLEGA LETA       |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
                                «
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-2687/2007-101
Žužemberk, dne 29. novembra 2007
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.