Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2007 z dne 11. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2007 z dne 11. 12. 2007

Kazalo

5695. Odlok o proračunu Občine Dobrna za leto 2008, stran 15687.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02 in 134/06) je Občinski svet Občine Dobrna na 12. seji dne 3. 12. 2007 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Dobrna za leto 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Dobrna za leto 2008 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+--------+---------------------------------+-------------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  |      v eurih|
+------------------------------------------+-------------------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto | Proračun leta 2008|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |     5.171.802|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)     |     1.751.927|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI         |     1.358.392|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček |     1.196.567|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |703 Davki na premoženje     |       60.509|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |704 Domači davki na blago in   |      101.316|
|    |storitve             |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI        |      393.535|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in    |       39.926|
|    |dohodki od premoženja      |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |711 Takse in pristojbine     |       2.283|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |712 Denarne kazni        |       1.326|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in |       22.000|
|    |storitev             |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki   |      328.000|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI       |      404.051|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih |         0|
|    |sredstev             |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč |      404.051|
|    |in neopredmetenih dolgoročnih  |          |
|    |sredstev             |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI       |     2.622.797|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |740 Transferni prihodki iz    |     1.383.500|
|    |drugih              |          |
|    |javnofinančnih institucij    |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz     |     1.239.297|
|    |državnega            |          |
|    |proračuna iz sredstev EU     |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|78   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE   |      393.027|
|    |UNIJE              |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |783 Prejeta sredstva iz     |      393.027|
|    |proračune EU za kohezijsko    |          |
|    |politiko             |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   |     6.647.083|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI          |      815.652|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki    |      217.798|
|    |zaposlenim            |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za  |       34.937|
|    |socialno varnost         |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve |      540.398|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |409 Rezerve           |       22.519|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI         |      631.643|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |410 Subvencije          |       40.545|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |411 Transferi posameznikom    |      347.750|
|    |in gospodinjstvom        |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |412 Transferi neprofitnim    |       69.849|
|    |organizacijam          |          |
|    |in ustanovam           |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |413 Drugi tekoči domači     |      173.499|
|    |transferi            |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI      |     5.095.533|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih  |     5.095.533|
|    |sredstev             |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI     |      104.255|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |431 Invest. transferi pravnim in |       74.240|
|    |fizičnim osebam, ki niso prorač. |          |
|    |uporabniki            |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |432 Investicijski transferi   |       30.015|
|    |proračunskim uporabnikom     |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)  |     –1.475.281|
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)    |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |                 |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN   |          |
|    |NALOŽB              |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |         0|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  |          |
|    |(750+751+752)          |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |         0|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |750 Prejeta vračila danih    |         0|
|    |posojil             |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |         0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV       |          |
|    |(440+441+442+443)        |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |         0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV       |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA   |         0|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH     |          |
|    |DELEŽEV (IV.-V.)         |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |                 |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA        |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)        |     1.216.550|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |50 ZADOLŽEVANJE         |     1.216.550|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |500 Domače zadolževanje     |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)      |      –258.731|
|    |SREDSTEV NA RAČUNIH       |          |
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  |     1.216.550|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-   |     1.475.281|
|    |VIII.-IX.)            |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE  |          |
|    |31. 12. PRETEKLEGA LETA     |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |9009 Splošni sklad za drugo   |      258.731|
+--------+---------------------------------+-------------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Dobrna.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom, ki se uporablja za namene, določene v tem zakonu
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.
Med letom prispela proračunska sredstva za določen namen, se lahko porabijo za namen, za katerega so bila prejeta.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v polletju s polletnim poročilom in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2008 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2009 70% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. proračunska rezerva, oblikovana po ZJF,
2. splošna proračunska rezervacija, oblikovana po ZFJ.
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 12.519 eurov. Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 12.519 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Splošna proračunska rezervacija se v letu 2008 oblikuje v višini 10.000 eurov. Porabljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova postavka. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije za namene iz drugega odstavka 42. člena ZJF do višine 10.000 eurov odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 400 € odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga. Prav tako lahko župan odobri sredstva v višini 600 €.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2008 lahko zadolži v skladu z Zakonom o javnih financah in Zakonom o financiranju občin do višine 1.216.550 evrov in sicer za investicijo Novogradnja in prenova Osnovne šole Dobrna z novogradnjo kulturnega doma in knjižnice ter Posodobitev vodovodnega sistema Dobrna - Loka, Lokovina, Klanc, Parož in Vinska Gora.
11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2008 zadolžijo do skupne višine 0 eurov.
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se lahko v letu 2008 zadolžijo do skupne višine 0 eurov in izdajo poroštva do skupne višine glavnic 0 eurov.
O dajanju soglasij k zadolževanju javnih podjetij in javnih zavodov odloča župan.
Izdana poroštva se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2009)
V obdobju začasnega financiranja Občine Dobrna v letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-0020/2007
Dobrna, dne 3. decembra 2007
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost