Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2007 z dne 11. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2007 z dne 11. 12. 2007

Kazalo

5691. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Veržej za leto 2007, stran 15683.

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB 1; Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06 – odločba US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 16. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99, 65/00 in 11/01) je Občinski svet Občine Veržej na seji dne 22. 11. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine Veržej za leto 2007
1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Veržej za leto 2007 (Uradni list RS, št. 27/07) tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+--------+---------------------------------+-------------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  |       v EUR|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov    | Proračun leta 2007|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI         |      913.877|
|    |(70+71+72+73+74+78)       |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)     |      827.405|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI         |      737.405|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček |      619.818|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |703 Davki na premoženje     |       47.941|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |704 Domači davki na blago in   |       67.981|
|    |storitve             |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |706 Drugi davki         |       1.665|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI        |       90.000|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in    |       31.589|
|    |dohodki od premoženja      |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |711 Takse in pristojbine     |       2.500|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni |        417|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in |        209|
|    |storitev             |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki   |       55.285|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI       |       15.975|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |720 Prihodki od prodaje     |        501|
|    |poslovnih objektov in prostorov |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč |       15.474|
|    |in neopredmetenih dolgoročnih  |          |
|    |sredstev             |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI       |       70.497|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |740 Transferni prihodki iz    |       70.497|
|    |drugih javnofinančnih institucij |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   |      956.160|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI          |      237.662|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki    |       86.464|
|    |zaposlenim            |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za  |       13.643|
|    |socialno varnost         |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve |      126.601|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |403 Plačila domačih obresti   |       4.202|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |409 Rezerve           |       6.752|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI         |      332.909|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |410 Subvencije          |       17.936|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |411 Transferi posameznikom in  |      183.733|
|    |gospodinjstvom          |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |412 Transferi neprofitnim    |       46.046|
|    |organizacijam in ustanovam    |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |413 Drugi tekoči domači     |       85.194|
|    |transferi            |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI      |      303.907|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih  |      303.907|
|    |sredstev             |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI     |       63.742|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |431 Investicijski transferi   |       52.123|
|    |pravnim in fizičnim osebam, ki  |          |
|    |niso proračunski uporabniki   |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |432 Investicijski transferi   |       11.619|
|    |proračunskim uporabnikom     |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-  |      –24.343|
|    |II.)               |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN   |          |
|    |NALOŽB              |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov    | Proračun leta 2007|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |         0|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   |          |
|    |(750+751+752)          |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |         0|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |750 Prejeta vračila danih    |          |
|    |posojil             |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |752 Kupnine iz naslova      |          |
|    |privatizacije          |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |         0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV       |          |
|    |(440+441+442)          |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |         0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV       |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |440 Dana posojila        |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih    |          |
|    |deležev in naložb        |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz  |          |
|    |naslova privatizacije      |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |         0|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  |          |
|    |(IV.-V.)             |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA        |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov    | Proračun leta 2007|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)        |         0|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE           |         0|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |500 Domače zadolževanje     |         0|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)      |       20.830|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|55   |ODPLAČILO DOLGA (550)      |       20.830|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga   |       20.830|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA   |      –45.173|
|    |RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-   |          |
|    |VIII.)              |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  |      –20.830|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)  |       24.343|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA  |       45.278|
|    |DAN 31. 12. 2006         |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov, ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.«
2. člen
Spremeni se 2. odstavek 11. člena tako, da se glasi:
»O uporabi proračunske rezerve občine za namene v skladu z 49. členom Zakona o javnih financah do višine 8.346,00 EUR za posamezni namen odloča župan in o uporabi sredstev obvešča občinski svet..«
3. člen
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-53/07-III
Veržej, dne 22. novembra 2007
Župan
Občine Veržej
Slavko Petovar l.r.

AAA Zlata odličnost