Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2007 z dne 11. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2007 z dne 11. 12. 2007

Kazalo

5670. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Martjanci - Vzhod (južno od vrtca in cerkve), stran 15622.

Na podlagi 14., 46. in 56. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 8. redni seji dne 29. 8. 2007 sprejel
O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Martjanci - Vzhod (južno od vrtca in cerkve)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme »Občinski podrobni prostorski načrt za območje Martjanci - Vzhod (južno od vrtca in cerkve)« (v nadaljnjem besedilu OPPN), ki ga je izdelala ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., Staneta Rozmana 5, Murska Sobota, pod številko LN-5/07 v juniju 2007 (osnutek).
2. člen
Vsebina OPPN
Z njim se določa meja območja urejanja, funkcija območja, lego, potek, zmogljivost ter velikost objektov in naprav, pogoje za urbanistično krajinsko in arhitekturno oblikovanje objektov, naprav in ureditev, pogoje za prometno in komunalno urejanje območja, okoljevarstvene ukrepe, etapnost izvajanja posegov, obveznosti investitorjev in izvajalcev, tolerance in nadzor nad izvajanjem odloka.
II. SESTAVINE OPPN
3. člen
(1) OPPN iz prejšnjega člena vsebuje tekstualni in grafični del.
(2) Tekstualni del vsebuje:
– odlok
– obrazložitev
– smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora
(3) Grafični del vsebuje:
List 1      Izsek iz planskih aktov Občine Moravske Toplice
List 2      Kopija katastrskega načrta z območjem obdelave
List 3      Kopija orto foto posnetka z območjem obdelave
List 4      Ureditvena situacija
List 5      Zbirna situacija komunalnih vodov in naprav
List 6      Zakoličbena situacija gradbenih parcel
List 7      Zakoličbena situacija območja za pozidavo
List 8      Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
III. OBSEG OPPN
4. člen
(1) Meja obravnavanega območja zajema nepozidane površine, ki so v naravi travniki, razen parcele na kateri je predvidena dovozna cesta in je glede vrste rabe gospodarsko poslopje in dvorišče. Območje se nahaja južno od vrtca in cerkve, na vzhodno strani ga omejuje nogometno igrišče, na zahodni občinska cesta in stanovanjski objekti, ter na južni travnik. V celoti se nahaja v katastrski Občini Martjanci. Zajema naslednje parcele, ali dele parcel: 1051/1, 1052/1, 1054/1, 1054/2 in 1056/1.
(2) Na sosednjih zemljiščih, ki neposredno mejijo na območje obdelave, se lahko izvaja komunalna in cestna infrastruktura za potrebe funkcioniranja območja, ki je določeno v tem OPPN.
IV. FUNKCIJA OBMOČJA
5. člen
(1) Območje je ena morfološka enota, velikosti 1,21 ha, ki vsebinsko določa namensko rabo za posamezne površine:
– pozidane površine,
– prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo.
(2) Območje je namenjeno zazidavi z enodružinskimi stanovanjskimi hišami.
(3) Mogoča je tudi mirna obrtna dejavnost, ki obogati kvaliteto bivanja znotraj soseske (npr. frizerski salon, čevljar …) ob upoštevanju vseh predpisov za izgradnjo in obratovanje izbrane dejavnosti. Gostinska dejavnost v tem območju ni predvidena.
(4) Razen tega, je dovoljeno:
– rekonstrukcija in nadomestna gradnja objektov znotraj okvira predpisanih pogojev za urbanistično in arhitekturno oblikovanje stavb;
– vzdrževalna dela na objektih in napravah;
– odstranitev objektov in druga dela, ki so povezana s pripravo stavbnega zemljišča za gradbeni poseg;
– postavitev enostavnih objektov;
– vzdrževalna dela, rekonstrukcija in gradnja prometne, energetske in komunalne infrastrukture;
– urejanje in vzdrževanje odprtih površin (hortikulturna ureditev zelenih in parkovnih površin, parkirnih prostorov, pešpoti, sanitarnih otokov …);
– parcelacija zemljišč.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE
6. člen
Parcelacija območja
Vzdolž predvidene ceste območja, ki se navezuje na obstoječo prometno infrastrukturo, so razvrščeni različno dolgi nizi parcel povprečne velikosti cca 8 a. Takšna organizacija zazidave omogoča racionalnejšo izvedbo infrastrukturnih priključkov.
7. člen
Površina za pozidavo
Znotraj posamezne stavbne parcele je določena površina za gradnjo, znotraj katere se lahko poljubno postavi objekt.
8. člen
Gradnja objektov je dovoljena samo znotraj območja za pozidavo.
Tlorisne velikosti predvidenih objektov so omejene z faktorjem zazidanosti gradbene parcele, ki je razmerje med zazidano površino objekta in celotno površino gradbene parcele.
+----------------------------------------+---------------------+
|Namenska raba gradbene parcele     |Faktor zazidanosti  |
+----------------------------------------+---------------------+
|Čista stanovanjska območja       |           |
+----------------------------------------+           |
|Splošna stanovanjska območja      |    0,375    |
+----------------------------------------+           |
|Območja počitniških hiš         |           |
+----------------------------------------+---------------------+
9. člen
Oblikovanje objektov in ureditev
(1) Gabariti objektov:
– etažnost objektov: (K)+P+M ali (K)+P+1
– višina obodnega zidu objekta znaša:
– največ 4,50 m do nivoja kapne lege – za etažnost (K)+P+M;
– največ 7,00 m do nivoja kapne lege – za etažnost (K)+P+1;
– nivo pritličja je največ 0.5 m nad nivojem asfaltirane prometnice iz katere je glavni dostop v objekt oziroma na parcelo;
– streha:
– simetrična dvokapnica z naklonom 35 stopinj;
– ravna streha;
– kombinacija obeh;
– glede na naravo območja je potrebno pri projektiranju kleti zagotoviti varnost kletne etaže pred poplavami.
(2) Odmiki:
Minimalni odmik od sosednje parcelne meje predstavlja robna črta površine za pozidavo.
10. člen
Enostavni objekti
Enostavni objekti se lahko locirajo tudi zunaj površine za pozidavo pod pogoji, ki so določeni s Pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, 114/03 in sprememba 130/04).
11. člen
Oblikovanje objektov
Nadstreški, vetrolovi, balkoni, pokrite terase in stopnišča ki so sestavni del objekta samega se predvidijo znotraj območja za gradnjo, kot je razvidno iz grafične situacije.
Brunarica kot tip stanovanjske hiše ni predvidena na tem območju obdelave.
V. POGOJI ZA IZVEDBO PROMETNEGA, KOMUNALNEGA IN ENERGETSKEGA OMREŽJA
12. člen
(1) Infrastrukturno opremljanje zemljišč, stavb, objektov in naprav se izvaja na osnovi pogojev podanih v smernicah in mnenjih nosilcev urejanja prostora in so del OPPN.
(2) Dovozne poti do objektov in manipulativne površine morajo biti zadovoljivo utrjene, v protiprašni izvedbi (asfaltirane) ter odvodnjavane. Vse prometne površine se označijo z ustrezno vertikalno in horizontalno signalizacijo.
(3) Kanalizacija, vodovodi, plinovod, telefonski in drugi vodi ter podobne naprave, se smejo napeljevati v območju ceste in njenega varovalnega pasu le pod pogoji, ki so določeni v smernicah in mnenjih tega OPPN.
(4) Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob občinskih cestah in na ceste same ter promet na njih, je raba prostora v varstvenih pasovih cest omejena v skladu z določili Odloka o občinskih cestah.
1. Prometna ureditev
Prometnica, ki se na novo urejuja se v načelu navezujejo na obstoječo prometno mrežo tega dela naselja.
Cesta in pločniki
Skupna širina cestnega sveta znaša do 7,50 m. Prometnica je širine do 5,00 m, praviloma z dvostranskim pločnikom.
Pločnik se izvede praviloma vzdolž prometnice območja. Širina pločnika je povsod minimalno 0,90 m. Vse peš površine za pešce morajo biti zaradi varnosti pešcev iz nedrsečih materialov, tehnične lastnosti pločnikov, kot so širina, prečni in vzdolžni nagibi morajo ustrezati veljavnim normativom. Invalidom ne sme biti oviran dostop do peš površin. Pločniki morajo imeti ob prehodu za pešce poglobljene robnike.
2. Zunanje ureditve
Območja na katerih zaradi poteka komunalnih vodov ni mogoča gradnja objektov in druge proste površine se zazelenijo in hortikulturno uredijo tako, da se oblikuje smiselna in skladna zunanja ureditev in zasaditev. Zasnovana mora biti tako, da sooblikuje podobo uličnega prostora, poudarja osnovne smeri, vedute in poglede v prostoru ter ustvarja prijetne ambiente v prostoru.
Ograje
Vzdolž ceste se zasadi živa meja vrste liguster ali podobno. Obcestna ograja se zasadi 0,5 m v notranjost parcele. Višina žive meje je do 1,20 m. Njena višina je podrejena prometni varnosti z vidika preglednosti območja. Med parcelami se ograja postavlja na parcelno mejo in je lahko tudi iz drugih materialov.
3. Vodovodno in hidrantno omrežje
Vsi predvideni objekti se priključijo na javno vodovodno omrežje območja, katero se navezuje na obstoječ primarni vod M. Sobota–M. Toplice.
V območju obdelave se izvede hidrantna mreža, ki poteka vzdolž dovozne ceste.
4. Kanalizacijsko omrežje
Izvede se ločeni sistem kanalizacije.
Komunalna kanalizacija
Fekalna kanalizacija območja se spelje v obstoječe kanalizacijsko omrežje, ki se nahaja južno od obravnavanega območja.
Meteorna kanalizacija
Predhodno ustrezno očiščene meteorne vode s streh in utrjenih površin se preko meteorne kanalizacije odvajajo v odvodni jarek ob severnem robu ureditvenega območja.
Industrijska kanalizacija
Vse morebitne industrijske odpadne vode z območja morajo biti pred izpustom v javno kanalizacijo primerno predčiščene v skladu s predpisi s področja varstva okolja.
Vse odpadne vode s cestnih površin morajo biti speljane in očiščene v skladu s predpisi s področja varstva okolja.
5. Ogrevanje
Ogrevanje bo individualno iz lastnih kotlovnic v objektih. Kurilni medij je lahko kurilno olje, hranjeno v cisternah znotraj ali zunaj objekta ali plin, hranjen v zunanjih plinskih rezervoarjih, trdo kurivo ali pa toplotna črpalka.
Lokacija rezervoarjev na posamezni parceli se določi v posebni strokovni podlagi, ob upoštevanju predpisov tako, da ne poslabšuje pogojev bivanja na sosednjih parcelah. Cisterna se praviloma locira v notranjosti parcele. Kolikor to ni mogoče se zamaskira z lahko montažno steno ali rastlinjem.
6. Odpadki
Predvideno je ločeno zbiranje odpadkov po posamezni parceli v tipskih posodah. Na določenih mestih se uredijo sanitarni otoki, kjer se ločeno zbirajo odpadki (steklo, plastika, kovine …) z širšega območja.
Odvoz odpadkov je urejen na krajevno običajen način.
VI. ELEKTRIČNO OMREŽJE
Objekti se priključijo na elektro omrežje preko predvidene TP, katere lokacija se določi v skladu s pogoji pristojne elektro službe.
Točen potek tras električnih vodov in lokacija nove transformatorske postaje se določi na podlagi posebne projektne dokumentacije.
Ob dovozni cesti se uredi javna razsvetljava.
VII. SISTEMI ZVEZ
Telefonski, televizijski ali drugi komunikacijski kabli se polagajo glede na potrebe v dovoznih cestah, na podlagi posebnih strokovnih podlag.
VIII. UPRAVLJANJE Z VODAMI
Poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vode in vodni režim, se lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja.
Za vsako rabo vodnega vira ki presega meje splošne rabe je treba pridobiti vodno pravico na podlagi vodnega dovoljenja ali koncesije v skladu s predpisi s področja upravljanja z vodami.
IX. VARSTVO OKOLJA, MERILA ZA VARSTVO NARAVE IN BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI TER MERILA IN POGOJI ZA BIVANJE IN DELO
13. člen
Javna higiena območja se zagotavlja z določitvijo mest ločenega zbiranja komunalnih odpadkov in njihovim rednim odvozom s strani pooblaščene organizacije. Odpadki se zbirajo in odvažajo ločeno. Odpadna embalaža se zbira in vrača dobaviteljem za reciklažo pri proizvajalcih, vse v skladu s programom ločenega zbiranja odpadkov.
14. člen
Investitorji morajo pri izdelavi projektne dokumentacije zagotoviti zakonsko določene zaščitne ukrepe za varstvo podtalnice, tal in preprečevanje morebitnih možnosti nastanka prekomernega hrupa v naravnem in bivalnem okolju (III. stopnja varstva pred hrupom), prekomerne emisije dima prašnih delcev in drugih snovi, ki bi imele negativne posledice v okolju.
Investitor mora zagotoviti takšno oblikovanje objektov in razporeditev prostorov, ki omogoča 45° kot osončenja za bivanje in delo namenjenih prostorov, oziroma v nasprotnem primeru z mnenjem pristojne institucije pri izdelavi projektne dokumentacije dokazati ustreznost pogojev za bivanje.
V nadaljnjem postopku priprave projektne dokumentacije je z izračunom določiti vse potrebe komunalnih infrastruktur in od upravljavcev pridobiti pisno soglasje, da imajo proste kapacitete ali okvirno opredeliti rešitve za deficitarne situacije.
15. člen
Za zaščito v primeru nevarnosti elementarnih in drugih nesreč je potrebno zagotoviti ustrezne evakuacijske poti in površine za ljudi in materialne dobrine, intervencijske poti in površine, upoštevati vplive novih objektov, zagotoviti zadostne odmike med stavbami za preprečitev prenosa požara oziroma zagotoviti ustrezne druge ukrepe.
X. ETAPNOST IZVEDBE POSEGOV
16. člen
OPP načrt se bo izvajal postopoma z izgradnjo infrastrukture v obodnih ulicah. Gradnja na parcelah brez infrastrukture je možna ob pogoju, da bo le-ta izgrajena do izdaje uporabnega dovoljenja za objekt.
17. člen
Začasna namembnost zemljišč, ki se ne preoblikujejo v prvi oziroma predhodnih etapah ostaja enaka dosedanji. Za njih veljajo obstoječi režimi s tem, da se na teh zemljiščih dovoljujejo posegi v prostor, ki so potrebni za nemoteno realizacijo predhodnih etap.
XI. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
18. člen
Investitorji in izvajalci so dolžni zagotoviti:
– zgraditev komunalnih naprav znotraj območja sočasno z izgradnjo stavb oziroma predhodno, če je to potrebno, vse na podlagi predhodno izdelanega programa komunalnega opremljanja območja;
– pred pričetkom realizacije posamezne etape pridobiti pisno soglasje upravljavcev komunalnih infrastruktur o zadostnih kapacitetah;
– izvedbo ustreznih ukrepov za preprečitev morebitnih vplivov podtalnice na gradnjo in bodoče uporabnike v predelih, kjer ta možnost obstaja;
– izvedbo ukrepov za varovanje bivalnega in delovnega okolja pred negativnimi vplivi iz okolice.
XII. ODSTOPANJA
19. člen
Odstopanja od širine cest in pločnikov ter v poteku komunalne in energetske infrastrukture so dovoljena v širini do ± 1,00 m, kolikor to dopušča situacija na terenu, ob soglasju z vsemi pristojnimi institucijami in lastniki zemljišč, ki jih spremembe tangirajo.
Spremembe namembnosti zemljišč, stavb, objektov in naprav, razen tistih, ki so dovoljene s tem odlokom, načeloma niso dovoljene, razen v smislu bistvenih izboljšav pogojev za bivanje in delo.
XIII. KONČNE DOLOČBE
20. člen
Ta OPP načrt je vsem zainteresiranim na vpogled na pristojnem oddelku Občine Moravske Toplice.
21. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
22. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03/07-2
Moravske Toplice, dne 29. avgusta 2007
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

AAA Zlata odličnost