Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2007 z dne 11. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2007 z dne 11. 12. 2007

Kazalo

5666. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za DV 2x 110 kV RTP Jesenice (Predor)–RTP Kranjska Gora, stran 15617.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07) je župan Občine Kranjska Gora sprejel
S K L E P
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za DV 2x 110 kV RTP Jesenice (Predor)–RTP Kranjska Gora
1. člen
S tem sklepom župan Občine Kranjska Gora določa pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo DV 2x 110 kV RTP Jesenice (Predor)–RTP Kranjska Gora (v nadaljevanju OPPN).
2. člen
Občina Kranjska Gora je pristopila k pripravi OPPN na podlagi pobude distributerja električne energije na območju Občine Kranjska Gora oziroma Gorenjske, ki je Elektro Gorenjska d.d. Družno z občinsko upravo Občine Kranjska Gora namreč ugotavljata porast gradbenih investicij in razvoj kraja kot takega ter posledično precejšnjega povečanja potreb po električni energiji. Pri tem obstoječe omrežje, ki zagotavlja distribucijo postaja obremenjeno vedno bližje kritični točki, kar bi z dosego le-te pomenilo motnje pri dobavi električne energije.
V ta namen se bo izdelal OPPN, ki bo podlaga za nadaljnje faze projektiranja, s katerimi se bo pridobilo dovoljenje za gradnjo ter gradnjo samo 2 x 110 kV daljnovoda na relaciji Karavanški predor Hrušica–Kranjska Gora, s katerim bo dolgoročno zagotovljena nemotena oskrba z električno energijo.
K izdelavi strokovnih rešitev za OPPN je pobudnik že pristopil. Tako je že izdelana Idejna zasnova 2 x 110 kV daljnovoda, v zaključni fazi pa je tudi izdelava Idejnega projekta. Strokovne rešitve, ki so posledica umestitve objekta v prostor ter izhajajo iz odnosa do okolja in prostora, pa se bodo izdelale v postopku izdelave OPPN.
3. člen
Pri pripravi OPPN bodo upoštevane naslednje pravne podlage:
– Zakon o urejanju prostora – ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.).
– Zakon o prostorskem načrtovanju – ZP Načrt (Uradni list RS, št. 33/07).
– Dolgoročni plan Občine Jesenice za obdobje 1986 – 1995/2000 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 20/86, 2/88 in 2/90).
– Družbeni plan Občine Jesenice za obdobje 1986 – 1990 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 8/88, 6/89 in Uradni list RS, št. 28/90, 31/90, 20/94).
– Spremembe in dopolnitve sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 30/96, 46/96, 58/98, 61/99, 49/00, 58/01 in 99/01).
Občina Kranjska Gora bo pri pripravi OPPN pridobila in analizirala smernice vseh nosilcev urejanja prostora ter jih v postopku priprave OPPN poskušala med seboj uskladiti.
Kolikor bo treba, bo ob pripravi OPPN izvedena celovita presoja vplivov na okolje (v nadaljnjem besedilu CPVO) ter se zagotovilo okoljsko poročilo.
4. člen
Sredstva za pokritje stroškov za pripravo in sprejem OPPN v celoti zagotovi pobudnik, ki je Elektro Gorenjska, d.d.
5. člen
Za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz se določi naslednje roke:
+--------------------------------------------+-----------------+
|osnutek OPPN                |      60 dni|
+--------------------------------------------+-----------------+
|pridobitev smernic nosilcev urejanja    |      40 dni|
|prostora                  |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|dopolnjen osnutek OPPN           |      60 dni|
+--------------------------------------------+-----------------+
|okoljsko poročilo              |      45 dni|
+--------------------------------------------+-----------------+
|revizija in potrditev okoljske poročila   |      15 dni|
+--------------------------------------------+-----------------+
|usklajevanje smernic            |      20 dni|
+--------------------------------------------+-----------------+
|javna razgrnitev OPPN in okoljskega     |      40 dni|
|poročila                  |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|preučitev pripomb in predlogov z javne   |      15 dni|
|razgrnitve                 |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|potrditev stališč in seznanitev javnosti  |      10 dni|
+--------------------------------------------+-----------------+
|predlog OPPN                |      30 dni|
+--------------------------------------------+-----------------+
|pridobitev mnenj na predlog OPPN in     |      35 dni|
|opredelitev o sprejemljivosti OPPN     |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|sklep o potrditvi sprejemljivosti vplivov  |      30 dni|
|izvedbe OPPN                |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|sprejem OPPN                |      40 dni|
+--------------------------------------------+-----------------+
|objava OPPN v uradnem glasilu        |      15 dni|
+--------------------------------------------+-----------------+
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti ter podajo mnenje k predlogu OPPN so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Ljubljana,
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija za okolje, Ljubljana,
3. Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, OE Kranj,
4. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za civilno obrambo, Ljubljana,
5. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Ljubljana,
6. Ministrstvo za promet, Ljubljana,
7. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
8. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj, Kranj,
9. Zavod za gozdove Slovenije, OE Bled, Bled,
10. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj, Kranj,
11. Elektro Gorenjska d.d., Kranj,
12. Telekom Slovenije, d.d., PE Kranj, Kranj,
13. UPC Telemach d.o.o., Ljubljana,
14. JP Komunala Kranjska Gora d.o.o., Kranjska Gora,
15. drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave OPPN izkazalo, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje, ter se določilo z dodatnim dopolnilnim sklepom.
7. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in uradni spletni strani Občine Kranjska Gora (www.obcina.kranjska-gora) ter začne veljati naslednji dan po objavi.
Sklep se pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3505/7-2/2007-BP
Kranjska Gora, dne 3. decembra 2007
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.

AAA Zlata odličnost