Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2007 z dne 11. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2007 z dne 11. 12. 2007

Kazalo

5644. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mikula - Dedna gora (2007–2016), stran 15595.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mikula - Dedna gora (2007–2016)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Mikula - Dedna gora (2007–2016), št. 05-18/07 z dne 3. 10. 2007, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2016 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Mikula - Dedna gora, ki meri 3.423,81 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Postojna, v Občini Ilirska Bistrica, oziroma v katastrskih občinah Bač in Koritnice.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Mikula - Dedna gora je s 1. januarjem 2007 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) lastništvo: 96,49% zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 3,48% državnih gozdov in 0,03% gozdov lokalnih skupnosti;
B) površina: 3.332,55 ha, od katere je 3.322,29 ha večnamenskih gozdov in 10,26 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni;
C) lesna zaloga: 301,0 m3/ha, od tega 166,7 m3/ha iglavcev in 134,3 m3/ha listavcev;
D) tekoči letni prirastek: 6,60 m3/ha, od tega 3,58 m3/ha iglavcev in 3,02 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mikula - Dedna gora (2007–2016) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Postojna, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Mikula - Dedna gora določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 3.166,16 ha,
– ekološke funkcije na površini 203,90 ha ter
– socialne funkcije na površini 6,93 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mikula - Dedna gora (2007–2016) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Mikula - Dedna gora za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2016 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 188.122 m3, od tega 108.483 m3 iglavcev in 79.639 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 634,87 ha,
– nega drogovnjaka na površini 205,00 ha,
– nega prebiralnega gozda na površini 73,67 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita s premazom na površini 62,10 ha, zaščita z 3.350 m ograje ter vzdrževanje 2.420 m ograje,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred žuželkami, v obsegu 100 delovnih dni,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje travinj na površini 233,30 ha.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mikula - Dedna gora (2007–2016) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Mikula - Dedna gora v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2016 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mikula - Dedna gora (2007–2016).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mikula - Dedna gora (2007–2016) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova 9, Postojna, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Knežak, Knežak 202a, Knežak, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mikula - Dedna gora (2007–2016).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-05-20/01/10
Ljubljana, dne 23. novembra 2007
EVA 2007-2311-0124
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost