Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2007 z dne 11. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2007 z dne 11. 12. 2007

Kazalo

5643. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Hrašče - Osojnica (2007–2016), stran 15594.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Hrašče - Osojnica (2007–2016)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Hrašče - Osojnica (2007–2016), št. 05-07/07 z dne 3. 10. 2007, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2016 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Hrašče - Osojnica, ki meri 9.323,97 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Postojna, v občinah Postojna in Pivka, oziroma v katastrskih občinah Zagon, Hrašče, Studenec, Hrenovice, Velika Brda, Hruševje, Rakulik, Orehek, Rakitnik, Zalog, Slavina, Selce in Petelinje.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Hrašče - Osojnica je s 1. januarjem 2007 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) lastništvo: 75,62% zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 20,02% državnih gozdov in 4,36% gozdov lokalnih skupnosti;
B) površina: 4.792,90 ha, vsi gozdovi so večnamenski;
C) lesna zaloga: 249,9 m3/ha, od tega 86,8 m3/ha iglavcev in 163,1 m3/ha listavcev;
D) tekoči letni prirastek: 6,68 m3/ha, od tega 2,60 m3/ha iglavcev in 4,08 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Hrašče - Osojnica (2007–2016) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Postojna, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Hrašče - Osojnica določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 3.158,32 ha,
– ekološke funkcije na površini 1.086,70 ha ter
– socialne funkcije na površini 7,99 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Hrašče - Osojnica (2007–2016) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Hrašče - Osojnica za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2016 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 206.622 m3, od tega 96.886 m3 iglavcev in 109.736 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 1.347,54 ha,
– nega drogovnjaka na površini 297,40 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita s premazom na površini 107,73 ha, zaščita sadik gozdnega drevja s 1.600 tulci, zaščita z 1.920 m ograje ter vzdrževanje 770 m ograje,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred boleznimi in žuželkami, v obsegu 100 delovnih dni,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred požari, in sicer vzdrževanje protipožarnih presek v dolžini 20 km,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje grmišč na površini 1,60 ha ter vzdrževanje travinj na površini 72,10 ha.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Hrašče - Osojnica (2007–2016) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Hrašče - Osojnica v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2016 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Hrašče - Osojnica (2007–2016).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Hrašče - Osojnica (2007–2016) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova 9, Postojna, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Postojna, Vojkova 9, Postojna, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Hrašče - Osojnica (2007–2016).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-05-19/01/10
Ljubljana, dne 23. novembra 2007
EVA 2007-2311-0126
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost