Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2007 z dne 11. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2007 z dne 11. 12. 2007

Kazalo

5642. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Gornja Radgona (2004–2013), stran 15594.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Gornja Radgona (2004–2013)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Gornja Radgona (2004–2013), št. 13-3/2004 z dne 13. 2. 2007, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2004 do 31. decembra 2013 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Murska Sobota.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Gornja Radgona, ki meri 21.017,11 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Murska Sobota, v občinah Gornja Radgona, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici oziroma v katastrskih občinah Vratji Vrh, Vratja vas, Podgorje, Konjišče, Drobtinci, Grabe, Nasova, Žiberci, Žepovci, Črnci, Apače, Segovci, Lutverci, Gornja Radgona, Mele, Črešnjevci, Police, Hercegovščak, Lomanoše, Plitvica, Plitvički Vrh, Spodnja Ščavnica, Lastomerci, Zbigovci, Orehovski Vrh, Orehovci, Očeslavci, Stavešinci, Ivanjševci, Radvenci, Negova, Kunova, Gornji Ivanci, Spodnji Ivanci, Boračeva, Štratovci, Radenci, Rihtarovci, Kapelski Vrh, Janžev Vrh, Okoslavci, Hrašenski - Rački Vrh, Murščak, Hrastje - Mota, Murski Vrh, Dragotinci, Rožički Vrh, Stanetinci, Selišči, Slaptinci, Jamna, Blaguš, Grabonoš, Kraljevci, Sovjak, Trebegovci, Galušak in Kokolajnščak.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Gornja Radgona je s 1. januarjem 2004 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) lastništvo: 68,4% zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb, 31,7% državnih gozdov, 0,8% občinskih gozdov in 0,1% zasebnih gozdov v lasti pravnih oseb;
B) površina: 6.307,54 ha, od katere je 5.959,20 ha večnamenskih gozdov in 348,34 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni;
C) lesna zaloga: 279,6 m3/ha, od tega 59,2 m3/ha iglavcev in 220,4 m3/ha listavcev;
D) tekoči letni prirastek: 5,80 m3/ha, od tega 1,28 m3/ha iglavcev in 4,52 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Gornja Radgona (2004–2013) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Murska Sobota, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Gornja Radgona določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 455,75 ha,
– ekološke funkcije na površini 1.192,58 ha ter
– socialne funkcije na površini 932,29 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Gornja Radgona (2004–2013) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Gornja Radgona za obdobje od 1. januarja 2004 do 31. decembra 2013 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 255.419 m3, od tega 65.444 m3 iglavcev in 189.975 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 1.331,73 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 145,53 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita sadik gozdnega drevja s 71.426 tulci, zaščita z 5.110 m ograje,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje grmišč na površini 9,56 ha.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Gornja Radgona (2004–2013) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Gornja Radgona v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2013 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Gornja Radgona (2004–2013).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Gornja Radgona (2004–2013) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Murska Sobota, Arhitekta Novaka 17, Murska Sobota, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Radenci, Jurkovičeva 3, Gornja Radgona, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Gornja Radgona (2004–2013).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-13-5/2001/12
Ljubljana, dne 23. novembra 2007
EVA 2005-2311-0120
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost