Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2007 z dne 5. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2007 z dne 5. 12. 2007

Kazalo

5523. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice, stran 15410.

Na podlagi 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 41/04), 8. člena Zakona o javnih cestah - uradno prečiščeno besedilo (ZJC-UPB1) (Uradni list RS, št. 33/06), Statuta Občine Jesenice je Občinski svet Občine Jesenice dne 22. 11. 2007 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrsto in obliko zagotavljanja dejavnosti, ki so opredeljene kot občinske gospodarske javne službe v Občini Jesenice.
2. člen
Z gospodarskimi javnimi službami, opredeljenimi v tem odloku, se zagotavljajo javne dobrine (proizvodi in storitve) zaradi zadovoljevanja lokalnih javnih potreb. Občinske gospodarske javne službe se delijo na obvezne in izbirne.
II. VRSTE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
3. člen
Na območju Občine Jesenice se zagotavljajo obvezne in izbirne občinske gospodarske javne službe.
4. člen
Obvezne občinske gospodarske javne službe so naslednje:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
4. odlaganje ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov,
5. urejanje in čiščenje javnih površin,
6. vzdrževanje občinskih javnih cest,
7. pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč.
5. člen
Izbirne občinske gospodarske javne službe so naslednje:
1. izvajanje javnega mestnega prometa,
2. distribucija toplote iz vročevodnega omrežja,
3. dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina,
4. upravljanje in urejanje mestne tržnice,
5. plakatiranje in razobešanje transparentov.
6. člen
Javne dobrine, ki se zagotavljajo z občinskimi gospodarskimi javnimi službami, so pod enakimi pogoji, določenimi z zakonom ali odlokom Občine Jesenice, dostopne vsakomur.
Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavlja z obveznimi občinskimi gospodarskimi javnimi službami, je za uporabnike obvezna, razen če zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis za posamezne primere ne določa drugače.
Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izbirnimi lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, za uporabnike ni obvezna, če zakon ali odlok Občine Jesenice za posamezne primere ne določa drugače.
7. člen
Naloge, ki se izvajajo v okviru posamezne občinske gospodarske javne službe, se podrobneje določijo z odlokom o načinu izvajanja posamezne občinske gospodarske javne službe.
Občinske gospodarske javne službe iz 4. in 5. člena tega odloka se opravljajo na celotnem območju občine, razen, če z odlokom o načinu izvajanja posamezne občinske gospodarske javne službe ni določeno drugače.
V odloku o načinu izvajanja posamezne gospodarske javne službe se za posamezno območje občine lahko določi tudi druga oblika izvajanja posamezne gospodarske javne službe, skladno z zakonom.
8. člen
Infrastrukturni objekti in naprave, namenjeni za izvajanje gospodarskih javnih služb, se opredelijo v odloku o načinu opravljanja posamezne gospodarske javne službe.
III. OBLIKE ZAGOTAVLJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
9. člen
Občina Jesenice posamezne vrste gospodarskih javnih služb zagotavlja v naslednjih oblikah:
- v javnem podjetju:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. upravljanje in urejanje mestne tržnice,
4. plakatiranje in razobešanje transparentov,
5. pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč,
6. vzdrževanje javnih cest,
7. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
8. odlaganje ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov,
9. urejanje in čiščenje javnih površin.
- s podelitvijo koncesije:
1. izvajanje javnega mestnega prometa,
2. distribucija toplote iz vročevodnega omrežja,
3. dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina.
10. člen
Občina Jesenice skladno z Zakonom o gospodarskih javnih službah določi z odlokom, ki ga sprejme za posamezno ali več gospodarskih javnih služb, način izvajanja gospodarskih javnih služb in to zlasti:
- organizacijsko in prostorsko zasnovo njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev,
- vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko razporeditev,
- pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
- pravice in obveznosti uporabnikov,
- vire in načine financiranja gospodarskih javnih služb,
- vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe,
- morebitna pooblastila županu,
- ukrepi v primeru neizpolnjevanja z odlokom določenih obveznosti,
- druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj gospodarskih javnih služb.
IV. STROKOVNO-TEHNIČNE IN RAZVOJNE NALOGE
11. člen
Strokovno-tehnične in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb, določene v Zakonu o gospodarskih javnih službah, opravlja Komunalna direkcija Občine Jesenice.
Za izvajanje posameznih strokovno-tehničnih in razvojnih nalog se lahko z odlokom iz prejšnjega člena pooblasti izvajalca gospodarske javne službe.
V. VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN
12. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se za občinske gospodarske javne službe, opredeljene s tem odlokom, ustanovi Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin Občine Jesenice, ki ga imenuje in razrešuje občinski svet.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Koncesijske pogodbe, ki so bile sklenjene v skladu s prejšnjimi predpisi, veljajo do njihovega izteka.
14. člen
Na podlagi tega odloka se uskladijo ali na novo sprejmejo ustrezni odloki iz 7. člena tega odloka.
15. člen
Z dnem pričetka veljavnosti tega odloka prenehajo veljati: Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 33/95), Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 20/98), Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 63/99).
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2005
Jesenice, dne 22. novembra 2007
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost