Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

5464. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih in načinu kategorizacije nastanitvenih obratov in marin, stran 15079.

Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih in načinu kategorizacije nastanitvenih obratov in marin
1. člen
V Pravilniku o merilih in načinu kategorizacije nastanitvenih obratov in marin (Uradni list RS, št. 29/97, 51/98, 46/05 in 92/06) se v prvem odstavku 2. člena na koncu besedila pika nadomesti z vejico in doda besedilo »razen kmetij z nastanitvijo, katerih kategorija se označuje z jabolki.«.
2. člen
3. člen se črta.
3. člen
V prvem stavku 4. člena se črta beseda »tudi«.
4. člen
Črta se naslov poglavja »II. OBVEZNI DEL KATEGORIZACIJE NASTANITVENEGA OBRATA«.
5. člen se črta.
5. člen
V 6. členu se za besedo »obrata« postavi pika in črta preostalo besedilo.
6. člen
V 7. členu se na koncu stavka pred piko dodata besedi »oziroma jabolki«.
7. člen
V 10. členu se za besedo »spomeniško« dodata besedi »ali avtorsko«.
8. člen
Številka poglavja »III.« se nadomesti s številko »II.«
9. člen
12. člen se črta.
10. člen
Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
(1) Kategorijo nastanitvenega obrata določi gostinec, sobodajalec oziroma kmet, ki izvaja gostinsko dejavnost v nastanitvenem obratu (v nadaljnjem besedilu: izvajalec dejavnosti), v skladu s standardi, ki so za posamezno vrsto nastanitvenega obrata oziroma kategorijo določeni v prilogi A tega pravilnika tako, da izpolni kategorizacijski list za določeno vrsto in kategorijo nastanitvenega obrata ter ob registraciji dejavnosti ali ob spremembi podatkov iz Poslovnega registra Slovenije tudi prijavni list za vnos podatkov v Poslovni register Slovenije.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka mora kategorijo nastanitvenega obrata določiti oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje iz prvega odstavka 13.a člena tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: ocenjevalec) v primerih, ko se ocenjuje:
– hotel, motel, penzion in kamp s štirimi ali petimi zvezdicami;
– apartma in gostišče s štirimi zvezdicami;
– prenočišče in prostore pri sobodajalcih s tremi zvezdicami;
– kmetija z nastanitvijo s štirimi jabolki.«
11. člen
V prvem odstavku 13.a člena se črta besedilo »iz drugega odstavka prejšnjega člena«, besedilo »uspešno mora opraviti« pa se nadomesti z besedilom »uspešno opravljen«.
V drugem in četrtem odstavku se za besedo »izvajalec« doda beseda »usposabljanja«.
Besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti iz prvega odstavka tega člena izda izvajalec usposabljanja, pri katerem je kandidat opravil preizkus.«
12. člen
Besedilo 13.b člena se spremeni tako, da se glasi:
»13.b člen
(1) Postopek kategorizacije je pri samoocenitvi zaključen, ko izvajalec dejavnosti izpolni kategorizacijski list in si pridobi označevalno tablo, v primeru ocenitve s strani ocenjevalca pa, ko ta izvajalcu dejavnosti skupaj z izpolnjenim kategorizacijskim listom izroči tudi pisno poročilo o izpolnjevanju pogojev za pridobitev oznake ter si pridobi označevalno tablo. Rok za izročitev pisnega poročila o izpolnjevanju pogojev je 15 dni od opravljene ocenitve.
(2) Kategorija nastanitvenega obrata velja do spremembe kategorije.«
13. člen
14. in 15. člen ter poglavja IV., V. in VI., razen 27. člena, ter prilogi B in C, se črtajo.
14. člen
Besedilo 27. člena se spremeni tako, da se glasi:
»27. člen
Simboli za označevanje kategorije in oblika označevalnih tabel za posamezne vrste kategoriziranih nastanitvenih obratov so grafično enoviti. S sklepom jih določi ministrstvo, pristojno za gostinstvo.«.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 016-232/2002
Ljubljana, dne 26. novembra 2007
EVA 2007-2111-0022
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina