Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

5461. Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, stran 15043.

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(veljavnost)
(1) Uredba določa enotno metodologijo in obrazce za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, na podlagi katerih morajo v skladu s prvim odstavkom 40. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS) izplačevalci obračunavati in izplačevati plače.
(2) Uredba velja za vse uporabnike proračuna Republike Slovenije, kot jih določa Sklep o subjektih, za katere velja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 115/02).
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
+-----------+-----------------+------------------------------+
| Šifra   | Izraz      | Pomen izraza         |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z010    |leto in mesec  |leto in mesec, za katerega se |
|      |obračuna     |obračuna plača        |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z020    |preteklo     |osnova za izračun       |
|      |obračunsko leto |refundiranega nadomestila   |
|      |         |plače             |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z030    |nadomestilo   |137. člen Zakona o delovnih  |
|      |plače      |razmerjih (ZDR)        |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z040    |vrsta izplačila |vrednost, ki pripada     |
|      |         |funkcionarju in javnemu    |
|      |         |uslužbencu ob izplačilu plače |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z050    |povprečna    |povprečna mesečna delovna   |
|      |mesečna delovna |obveznost – 40. člen ZSPJS  |
|      |obveznost    |               |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z051    |mesečna delovna |mesečna delovna obveznost po |
|      |obveznost    |koledarju           |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z052    |povprečna    |povprečna mesečna delovna   |
|      |mesečna delovna |obveznost za krajši delovni  |
|      |obveznost za   |čas              |
|      |krajši delovni  |               |
|      |čas       |               |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z053    |mesečna delovna |mesečna delovna obveznost po |
|      |obveznost za   |koledarju za krajši delovni  |
|      |krajši delovni  |čas              |
|      |čas       |               |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z054    |PORABLJENO –   |               |
|      |ČRTANO      |               |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z060    |število ur    |število ur za posamezno vrsto |
|      |         |izplačila           |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z061    |normirano    |število ur za posamezno vrsto |
|      |število ur    |izplačila, normirano na    |
|      |         |povprečno mesečno delovno   |
|      |         |obveznost (Z060/Z051 x Z050) |
|      |         |oziroma (Z060/Z053 x Z052)  |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z062    |število dni   |število dni po koledarju za  |
|      |         |vrsto izplačila        |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z070    |osnovna plača  |9. člen ZSPJS         |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z071    |osnovna plača za |osnovna plača za krajši    |
|      |krajši delovni  |delovni čas (Z070/Z050) x   |
|      |čas       |Z052 oziroma (Z070/Z051) x  |
|      |         |Z053             |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z080    |bruto plača   |A010 + A020 + A040 + vrste  |
|      |         |izplačil, ki se nanašajo na  |
|      |         |nadomestila + dodatki +    |
|      |         |delovna uspešnost + delo   |
|      |         |preko polnega delovnega časa) |
|      |         |– prostovoljno dodatno    |
|      |         |pokojninsko zavarovanje    |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z090    |povprečna plača |povprečna plača zaposlenega v |
|      |         |RS za predpretekli mesec   |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z100    |minimalna plača |1. člen Zakona o določitvi  |
|      |         |minimalne plače (ZDPM)    |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z104    |primerljivi   |osnovna plača za obračun +  |
|      |znesek plače   |C010 + C020 + C040 + C050 +  |
|      |določen po ZSPJS |C150 za tekoči mesec, kot če |
|      |         |bi delal polni delovni čas  |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z105    |prevedena    |9. člen Odloka o plačah    |
|      |osnovna plača  |funkcionarjev ter šesti    |
|      |         |odstavek 49.a člena ZSPJS-G  |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z106    |korekcijska   |sedmi a odstavek 49.č člena  |
|      |osnovna plača  |ZSPJS             |
|      |         |prevedena osnovna plača,   |
|      |         |povečana za vrednost v višini |
|      |         |nesorazmerja nad štirimi   |
|      |         |plačnimi razredi, enaka    |
|      |         |prevedeni osnovni plači    |
|      |         |(Z105)            |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z107    |skupna razlika  |(1) Z070 – Z105; pri     |
|      |za odpravo    |določitvi Z106 je Z107 = Z070 |
|      |nesorazmerja   |– Z106            |
|      |         |ali              |
|      |         |(2) Z116 – Z105; pri     |
|      |         |določitvi Z106 je Z107 = Z116 |
|      |         |– Z106            |
|      |         |ali              |
|      |         |(3) Z118 – Z105; pri     |
|      |         |določitvi Z106 je Z107 = Z118 |
|      |         |– Z106            |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z108    |osnovna plača za |(1) Z070 – Z113        |
|      |obračun V    |ali              |
|      |         |(2) Z116 – Z113        |
|      |         |ali              |
|      |         |(3) Z118 – Z113        |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z109    |znižan      |49.f člen ZSPJS        |
|      |primerljivi   |Z111- 5%           |
|      |znesek plače,  |               |
|      |določen po    |               |
|      |predpisih in   |               |
|      |kolektivnih   |               |
|      |pogodbah, ki se |               |
|      |uporabljajo do  |               |
|      |začetka     |               |
|      |izplačila plač  |               |
|      |po ZSPJS za   |               |
|      |ostale      |               |
|      |funkcionarje   |               |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z110    |zajamčena plača |4. člen Zakona o določitvi  |
|      |         |minimalne plače (ZDMP)    |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z111    |Primerljivi   |49.f člen ZSPJS        |
|      |znesek plače,  |               |
|      |določen po    |               |
|      |predpisih in   |               |
|      |kolektivnih   |               |
|      |pogodbah, ki se |               |
|      |uporabljajo do  |               |
|      |začetka     |               |
|      |izplačila plač  |               |
|      |po ZSPJS     |               |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z112    |PORABLJENO –   |               |
|      |ČRTANO      |               |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z113    |delež razlike za |delež razlike za odpravo   |
|      |odpravo     |nesorazmerja, izražen v    |
|      |nesorazmerja   |nominalnem znesku glede na  |
|      |         |določen odstotek       |
|      |         |(1) odprava nesorazmerja za  |
|      |         |funkcionarje plačne      |
|      |         |podskupine A 5 na podlagi 9. |
|      |         |člena Odloka o plačah     |
|      |         |funkcionarjev ter šestega   |
|      |         |odstavka 49.a člena ZSPJS-G: |
|      |         |leta 2006 75% Z107; leta 2007 |
|      |         |50% Z107; leta 2008 25% Z107; |
|      |         |leta 2009 se razlika odpravi |
|      |         |(2) odprava nesorazmerja za  |
|      |         |funkcionarje plačnih     |
|      |         |podskupin A 1, A 2, A 3 in A |
|      |         |4 na podlagi 49.č člena    |
|      |         |ZSPJS: 1/3 Z107 s 1. 1. 2008; |
|      |         |1/3 Z107 s 1. 7. 2008 in 1/3 |
|      |         |Z107 s 1. 7. 2009       |
|      |         |(3) odprava nesorazmerja za  |
|      |         |javne uslužbence plačnih   |
|      |         |podskupin od C 1 do J 3 na  |
|      |         |podlagi 49.č člena ZSPJS in  |
|      |         |51. člena KPJS: 1/4 Z107 s 1. |
|      |         |1. 2008; 1/4 Z107 s 1. 9.   |
|      |         |2008; 1/4 Z107 s 1. 9. 2009  |
|      |         |in 1/4 Z107 s 1. 3. 2010.   |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z114    |osnovna plača – |(1) Z070 – Z115        |
|      |za obračun II  |ali              |
|      |         |(2) Z116 – Z115        |
|      |         |ali              |
|      |         |(3) Z118 – Z115        |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z115    |zmanjšanje po  |vrednost zmanjšanja osnovne  |
|      |uredbi      |plače v skladu z drugim    |
|      |         |odstavkom 12. člena Uredbe o |
|      |         |plačah direktorjev v javnem  |
|      |         |sektorju (s 1. 3. 2006 za 2%; |
|      |         |s 1. 1. 2007 za 1,5%; s 1. 1. |
|      |         |2008 za 1%; s 1. 1. 2009 za  |
|      |         |0,5%; s 1. 1. 2010 se     |
|      |         |zmanjšanje osnovne plače   |
|      |         |odpravi)           |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z116    |osnovna plača – |osnovna plača, zmanjšana ali |
|      |za obračun III  |povečana v skladu s 14.    |
|      |         |členom ZSPJS zaradi večje ali |
|      |         |manjše obremenjenosti oziroma |
|      |         |zaradi nižje strokovne    |
|      |         |izobrazbe, kakor je zahtevana |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z117    |razlika – 14.  |razlika v skladu s 14. členom |
|      |člen ZSPJS    |ZSPJS             |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z118    |osnovna plača – |osnovna plača, povečana v   |
|      |za obračun IV  |skladu s 15. členom ZSPJS   |
|      |         |zaradi sklenitve delovnega  |
|      |         |razmerje za določen čas    |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z119    |povečanje – 15. |povečanje v skladu s 15.   |
|      |člen ZSPJS    |členom ZSPJS         |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z120    |bruto osnova za |osnovna plača za obračun +  |
|      |izračun     |A040 + C010 + C020 + C040 +  |
|      |nadomestila   |C050 + C150 za tekoči mesec, |
|      |plače v breme  |kot če bi delal polni delovni |
|      |delodajalca   |čas              |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z121    |bruto osnova za |217. člen Zakona o      |
|      |izračun     |pokojninskem in invalidskem  |
|      |prispevka za   |zavarovanju          |
|      |podaljšano    |(ZPIZ-1)           |
|      |zavarovanje   |               |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z122    |bruto plača za  |(osnovna plača za obračun +  |
|      |ure dela v    |A040 + C + E)/število ur dela |
|      |posameznem    |x Z051            |
|      |mesecu      |               |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z123    |število ur dela |število ur dela v posameznem |
|      |za izračun    |mesecu v zadnjih treh mesecih |
|      |nadomestila po  |dela za izračun nadomestila  |
|      |sedmem odstavku |po sedmem odstavku 137. člena |
|      |137. člena ZDR  |ZDR              |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z124    |bruto osnova za |osnovna plača za obračun +  |
|      |izračun     |A040 + C010, C020, C040,   |
|      |nadomestila   |C050, C150 za pretekli mesec |
|      |plače v breme  |               |
|      |delodajalca –  |               |
|      |pretekli mesec  |               |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z130    |bruto osnova za |31. in 32. člen Zakona o   |
|      |izračun     |zdravstvenem varstvu in    |
|      |refundiranega  |zdravstvenem zavarovanju   |
|      |nadomestila   |(ZZVZZ)            |
|      |plače ZZZS    |               |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z131    |bruto osnova za |131. člen ZPIZ (stari zakon), |
|      |izračun     |dejansko prejeta plača za ure |
|      |refundiranega  |dela v posameznem mesecu   |
|      |nadomestila   |               |
|      |plače ZPIZ    |               |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z132    |bruto osnova za |Uredba o pogodbenem      |
|      |izračun     |opravljanju vojaške službe v |
|      |refundiranega  |rezervni sestavi Slovenske  |
|      |nadomestila   |vojske, 19. do 20. člen in  |
|      |plače MO     |23. člen           |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z133    |bruto osnova za |invalidska pokojnina, ki bi  |
|      |izračun     |javnemu uslužbencu pripadala |
|      |nadomestila po  |z dnem nastanka invalidnosti; |
|      |rehabilitaciji v |odmeri jo ZPIZ (90. in 98.  |
|      |breme      |člen ZPIZ-1)         |
|      |delodajalca   |               |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z134    |bruto urna    |bruto osnova za izračun    |
|      |postavka za   |nadomestila po rehabilitaciji |
|      |izračun     |v breme delodajalca/povprečna |
|      |nadomestila po  |mesečna delovna obveznost   |
|      |rehabilitaciji v |               |
|      |breme      |               |
|      |delodajalca   |               |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z140    |bruto osnova za |3. in 41. člen Zakona o    |
|      |izračun     |starševskem varstvu in    |
|      |starševskega   |družinskih prejemkih (ZSDP)  |
|      |dopusta     |               |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z150    |bruto urna    |osnovna plača za       |
|      |postavka za   |obračun/povprečna mesečna   |
|      |osnovno plačo  |delovna obveznost       |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z151    |bruto urna    |(Z100/Z050) – (Z070 + A040 + |
|      |postavka za   |C (za polni delovni      |
|      |razliko do    |čas))/Z050          |
|      |minimalne plače |               |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z160    |bruto urna    |bruto osnova za izračun    |
|      |postavka za   |nadomestila plače v breme   |
|      |izračun     |delodajalca/povprečna mesečna |
|      |nadomestila   |delovna obveznost       |
|      |plače v breme  |               |
|      |delodajalca   |               |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z161    |bruto urna    |bruto osnova za izračun    |
|      |postavka za   |prispevka za podaljšano    |
|      |izračun     |zavarovanje/povprečna mesečna |
|      |prispevka za   |delovna obveznost       |
|      |podaljšano    |               |
|      |zavarovanje   |               |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z162    |bruto urna    |bruto osnova za izračun    |
|      |postavka za   |nadomestila plače v breme   |
|      |izračun     |delodajalca – pretekli    |
|      |nadomestila   |mesec/povprečna mesečna    |
|      |plače v breme  |delovna obveznost       |
|      |delodajalca –  |               |
|      |pretekli mesec  |               |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z170    |bruto urna    |bruto osnova za izračun    |
|      |postavka za   |refundiranega nadomestila   |
|      |izračun     |plače ZZZS/število ur iz leta |
|      |refundiranega  |oziroma obdobja, iz katerega |
|      |nadomestila   |se jemlje osnova       |
|      |plače v breme  |               |
|      |ZZZS       |               |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z171    |bruto urna    |bruto osnova za izračun    |
|      |postavka za   |refundiranega nadomestila   |
|      |izračun     |plače ZPIZ/povprečna mesečna |
|      |refundiranega  |delovna obveznost       |
|      |nadomestila   |               |
|      |plače v breme  |               |
|      |ZPIZ       |               |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z172    |bruto urna    |Uredba o pogodbenem      |
|      |postavka za   |opravljanju vojaške službe v |
|      |izračun     |rezervni sestavi Slovenske  |
|      |refundiranega  |vojske, 19. do 20. člen in  |
|      |nadomestila   |23. člen           |
|      |plače v breme MO |               |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z180    |bruto urna    |letna bruto osnova za izračun |
|      |postavka za   |starševskega dopusta/število |
|      |izračun     |opravljenih ur za tip     |
|      |starševskega   |izplačila L          |
|      |dopusta     |               |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z190    |delovna doba   |8. člen Zakona o pokojninskem |
|      |         |in invalidskem zavarovanju  |
|      |         |(ZPIZ-1), pri čemer se vsak  |
|      |         |dan zaposlitve šteje kot 1  |
|      |         |(en) dan, ne glede na to, ali |
|      |         |je delavec zaposlen polni   |
|      |         |delovni čas ali krajši    |
|      |         |delovni čas od polnega ali  |
|      |         |ima poleg zaposlitve za polni |
|      |         |delovni čas sklenjeno še   |
|      |         |pogodbo o dopolnilnem delu  |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z200    |dodatki     |23. in 52. člen ZSPJS     |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z210    |delovna     |21., 22. in 22.a do 22.k člen |
|      |uspešnost    |ZSPJS             |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z220    |prispevki iz   |1. in 3. člen Zakona o    |
|      |plače in drugih |prispevkih za socialno    |
|      |dohodkov iz   |varnost (ZPSV)        |
|      |delovnega    |               |
|      |razmerja     |               |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z230    |prispevki od   |6. člen ZPSV         |
|      |plače in drugih |               |
|      |dohodkov iz   |               |
|      |delovnega    |               |
|      |razmerja     |               |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z240    |davčni odtegljaj |125. člen Zakona o dohodnini |
|      |         |(ZDoh-2)           |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z250    |davek na     |1., 2. in 3. člen Zakona o  |
|      |izplačano plačo |davku na izplačane plače   |
|      |         |(ZDIP)            |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z260    |drugi dohodki iz |1. člen Zakona o višini    |
|      |delovnega    |povračil stroškov v zvezi z  |
|      |razmerja     |delom in nekaterih drugih   |
|      |         |prejemkov (ZPSDP) in     |
|      |         |Kolektivna pogodba za     |
|      |         |negospodarstvo (KPng)     |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z261    |neto drugi    |Z260 – prispevki od drugih  |
|      |dohodki iz    |dohodkov iz delovnega     |
|      |delovnega    |razmerja – davčni odtegljaj  |
|      |razmerja     |               |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z270    |osnova za    |bruto plača + neplačana    |
|      |izračun     |odsotnost + bonitete +    |
|      |prispevkov    |povračila stroškov, ki so   |
|      |         |višja od zneska, določenega z |
|      |         |uredbo vlade         |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z271    |osnova za    |Z270 – Z220 ter upoštevanje  |
|      |izračun davčnega |olajšav in način izračuna   |
|      |odtegljaja od  |davčnega odtegljaja v skladu |
|      |dohodkov iz   |z ZDoh-2           |
|      |delovnega    |               |
|      |razmerja)    |               |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z280    |bruto bruto   |bruto plača + prispevki od  |
|      |plača      |plače + davek na izplačano  |
|      |         |plačo             |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z290    |neto plača I   |bruto plača – prispevki iz  |
|      |         |bruto plače – davčni     |
|      |         |odtegljaj           |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z291    |neto plača II  |bruto plača – prispevki iz  |
|      |         |bruto plače – davčni     |
|      |         |odtegljaj iz plače –     |
|      |         |prispevki od bonitet in    |
|      |         |povračila stroškov nad uredbo |
|      |         |– davčni odtegljaj od bonitet |
|      |         |in povračila stroškov nad   |
|      |         |uredbo + A030 (neto znesek  |
|      |         |A030 je negativna vrednost)  |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z300    |neto izplačilo  |neto plača I, zmanjšana za  |
|      |         |prispevke in davčni odtegljaj |
|      |         |tipa izplačil F, I080, I090, |
|      |         |I021, I110, I011, I072, I901 |
|      |         |+ neto drugi dohodki iz    |
|      |         |delovnega razmerja +     |
|      |         |povračila stroškov      |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z310    |odtegljaji    |obveznosti javnega      |
|      |         |uslužbenca, ki temeljijo na  |
|      |         |civilnopravnih, pogodbenih  |
|      |         |ali zakonskih določbah    |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z320    |maks_odp     |10. člen (ZPSDP), znesek   |
|      |         |odpravnine, ki je višji od  |
|      |         |zneska, določenega z uredbo  |
|      |         |vlade, nad katerim se     |
|      |         |plačujejo prispevki in davčni |
|      |         |odtegljaj           |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z330    |maks_dnevnice  |znesek dnevnice, ki je višji |
|      |         |od zneska, določenega z    |
|      |         |uredbo vlade, nad katerim se |
|      |         |plačujejo prispevki in davčni |
|      |         |odtegljaj           |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z340    |maks_ter_dod   |znesek terenskega dodatka, ki |
|      |         |je višji od zneska,      |
|      |         |določenega z uredbo vlade,  |
|      |         |nad katerim se plačujejo   |
|      |         |prispevki in davčni odtegljaj |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z350    |šifra      |sklep o subjektih, za katere |
|      |proračunskega  |velja zakon o sistemu plač v |
|      |porabnika    |javnem sektorju        |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z360    |šifra      |davčna številka zaposlenega v |
|      |zaposlenega   |javnem sektorju        |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z370    |šifra delovnega |katalog delovnih mest,    |
|      |mesta      |nazivov in funkcij v javnem  |
|      |         |sektorju           |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z380    |plačni razred  |7. člen ZSPJS; določen v   |
|      |         |prilogi 1 ZSPJS        |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z390    |tarifni razred  |8. člen ZSPJS         |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z400    |osnova za    |212. člen ZPIZ-1 – velja za  |
|      |prispevke do   |vrsto izplačila A030     |
|      |minimalne plače |               |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z410    |osnova za    |bruto plača brez bonitet,   |
|      |izračun davka na |povračil stroškov,      |
|      |izplačano plačo |refundiranih nadomestil in  |
|      |         |tipa izplačil N        |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z420    |osnova za    |vrste izplačil tipa J, za   |
|      |izračun     |katere je predpisano plačilo |
|      |prispevkov od  |davčnega odtegljaja in    |
|      |drugih dohodkov |prispevkov – povezava 3. in  |
|      |iz delovnega   |5. člen te uredbe       |
|      |razmerja     |               |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z421    |osnova za    |Z420 – prispevki od drugih  |
|      |izračun davka od |dohodkov iz delovnega     |
|      |drugih dohodkov |razmerja v skladu z zakonom  |
|      |iz delovnega   |               |
|      |razmerja     |               |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z430    |indeks      |na podlagi Zakona o      |
|      |valorizacije   |usklajevanju transferjev   |
|      |         |posameznikom in        |
|      |         |gospodinjstvom v RS      |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z440    |indeks za    |indeks na podlagi ZPIZ-1   |
|      |usklajevanje   |(usklajujejo se enako kot   |
|      |nadomestil po  |pokojnine)          |
|      |rehabilitaciji  |               |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z450    |pretvornik za  |preglednica pretvornikov za  |
|      |delo v tujini  |javne uslužbence za delo v  |
|      |         |tujini – Uredba o plačah in  |
|      |         |drugih prejemkih javnih    |
|      |         |uslužbencev za delo v tujini |
|      |         |– priloga 1 (PJUDT)      |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z460    |PORABLJENO –   |               |
|      |ČRTANO      |               |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z470    |osnova za    |osnova za izračun plače za  |
|      |izračun plače za |delo v tujini je določena v  |
|      |delo v tujini  |skladu z Uredbo o plačah in  |
|      |         |drugih prejemkih javnih    |
|      |         |uslužbencev za delo v tujini |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z480    |PORABLJENO –   |               |
|      |ČRTANO      |               |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z490    |izplačilo za   |osnova za izračun plače za  |
|      |delo v tujini  |delo v tujini + tip izplačil |
|      |         |R, S – tip izplačil T, K v  |
|      |         |valuti izplačila       |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z500    |premijski razred |Aneks h kolektivni pogodbi za |
|      |         |negospodarske dejavnosti –  |
|      |         |priloga 1           |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z510    |stroškovno mesto |stroškovno mesto je      |
|      |         |organizacijska enota, v    |
|      |         |kateri je javni uslužbenec  |
|      |         |zaposlen           |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z520    |država      |država napotitve javnega   |
|      |         |uslužbenca          |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z530    |valuta      |valuta izplačila za delo v  |
|      |         |tujini za državo napotitve  |
|      |         |javnega uslužbenca (Z520)   |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z540    |PORABLJENO –   |               |
|      |ČRTANO      |               |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z541    |PORABLJENO –   |               |
|      |ČRTANO      |               |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z550    |delež zaposlitve |pri zaposlitvi na več     |
|      |na delovnem   |delovnih mestih se v pogodbi |
|      |mestu      |o delu določi delež      |
|      |         |zaposlitve za vsako delovno  |
|      |         |mesto, izražen v odstotku   |
+-----------+-----------------+------------------------------+
|Z551    |delež osnovne  |Izračunan delež osnovne plače |
|      |plače      |(Z070) glede na odstotek   |
|      |         |deleža zaposlitve na delovnem |
|      |         |mestu (Z550)         |
+-----------+-----------------+------------------------------+
II. IZPLAČILA
3. člen
(vrste izplačil)
(1) Vrste izplačil so vrednosti, ki pripadajo funkcionarju in javnemu uslužbencu ob izplačilu plače.
(2) Vrste izplačil so združene v te tipe izplačil:
A – bruto plača – redno delo
B – buto plača – nadomestila
C – dodatki
D – delovna uspešnost
E – bruto plača – delo preko polnega delovnega časa
F – bonitete
G – nadomestila v breme delodajalca
H – nadomestila v breme ZZZS, ZPIZ, MO, MNZ in sodišča
I – povračilo stroškov
J – drugi dohodki iz delovnega razmerja
K – odtegljaji
L – starševski dopust
M – kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje
N – neplačana odsotnost
O – dežurstvo
R – dodatki za delo v tujini
S – povračila/nadomestila v tujini
T – odtegljaji v tujini
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|Šifra|Vrsta      |Tip    |Faktor*|Način     |Opomba   |
|   |izplačila    |izplačila |    |izračuna    |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|A010 |redno delo    |bruto   | 1,00 |število    |      |
|   |         |plača –  |    |normiranih   |      |
|   |         |redno delo |    |ur x bruto   |      |
|   |         |      |    |urna      |      |
|   |         |      |    |postavka za  |      |
|   |         |      |    |osnovno    |      |
|   |         |      |    |plačo     |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|A020 |razlika do    |bruto   | 1,00 |Z100 – (Z070  |      |
|   |minimalne    |plača –  |    |+ A040 +    |      |
|   |plače      |redno delo |    |vrsta     |      |
|   |         |      |    |izplačil    |      |
|   |         |      |    |tipa C)    |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|A030 |razlika med   |bruto   | 1,00 |v znesku    |      |
|   |minimalno in   |plača –  |    |(razlika med  |      |
|   |obračunano    |redno delo |    |višino     |      |
|   |plačo      |      |    |minimalne   |      |
|   |         |      |    |plače ter   |      |
|   |         |      |    |višino     |      |
|   |         |      |    |obračunane   |      |
|   |         |      |    |plače, ki je  |      |
|   |         |      |    |npr.: zaradi  |      |
|   |         |      |    |bolniške    |      |
|   |         |      |    |manjša od   |      |
|   |         |      |    |minimalne   |      |
|   |         |      |    |plače)     |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|A040 |razlika do    |bruto   | 1,00 |v znesku    |      |
|   |plače glede   |plača –  |    |        |      |
|   |na 49. člen   |redno delo |    |        |      |
|   |ZSPJS      |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|A050 |PORABLJENO –   |      |    |        |      |
|   |ČRTANO      |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|A060 |PORABLJENO –   |      |    |        |      |
|   |ČRTANO      |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|A900 |bruto plača   |bruto   | 1,00 |v znesku    |      |
|   |– redno delo   |plača –  |    |        |      |
|   |– poračun    |redno delo |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|Šifra|Vrsta      |Tip    | Faktor|Način     |Opomba   |
|   |izplačila    |izplačila |    |izračuna    |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|B010 |praznik     |bruto   |  /  |število    |      |
|   |         |plača –  |    |normiranih   |      |
|   |         |nadomestila|    |ur x bruto   |      |
|   |         |      |    |urna      |      |
|   |         |      |    |postavka za  |      |
|   |         |      |    |izračun    |      |
|   |         |      |    |nadomestila  |      |
|   |         |      |    |plače v    |      |
|   |         |      |    |breme     |      |
|   |         |      |    |delodajalca  |      |
|   |         |      |    |– pretekli   |      |
|   |         |      |    |mesec     |      |
|   |         |      |    |(Z061 x    |      |
|   |         |      |    |Z162)     |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|B020 |letni dopust   |bruto   |  /  |število    |      |
|   |         |plača –  |    |normiranih   |      |
|   |         |nadomestila|    |ur x bruto   |      |
|   |         |      |    |urna      |      |
|   |         |      |    |postavka za  |      |
|   |         |      |    |izračun    |      |
|   |         |      |    |nadomestila  |      |
|   |         |      |    |plače v    |      |
|   |         |      |    |breme     |      |
|   |         |      |    |delodajalca  |      |
|   |         |      |    |– pretekli   |      |
|   |         |      |    |mesec     |      |
|   |         |      |    |(Z061 x    |      |
|   |         |      |    |Z162)     |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|B030 |izredni     |bruto   |  /  |število    |      |
|   |dopust      |plača –  |    |normiranih   |      |
|   |         |nadomestila|    |ur x bruto   |      |
|   |         |      |    |urna      |      |
|   |         |      |    |postavka za  |      |
|   |         |      |    |izračun    |      |
|   |         |      |    |nadomestila  |      |
|   |         |      |    |plače v    |      |
|   |         |      |    |breme     |      |
|   |         |      |    |delodajalca  |      |
|   |         |      |    |– pretekli   |      |
|   |         |      |    |mesec     |      |
|   |         |      |    |(Z061 x    |      |
|   |         |      |    |Z162)     |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|B040 |študijski    |bruto   |  /  |število    |      |
|   |dopust      |plača –  |    |normiranih   |      |
|   |         |nadomestila|    |ur x bruto   |      |
|   |         |      |    |urna      |      |
|   |         |      |    |postavka za  |      |
|   |         |      |    |izračun    |      |
|   |         |      |    |nadomestila  |      |
|   |         |      |    |plače v    |      |
|   |         |      |    |breme     |      |
|   |         |      |    |delodajalca  |      |
|   |         |      |    |– pretekli   |      |
|   |         |      |    |mesec     |      |
|   |         |      |    |(Z061 x    |      |
|   |         |      |    |Z162)     |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|B050 |strokovno    |bruto   |  /  |število    |      |
|   |izobraževanje  |plača –  |    |normiranih   |      |
|   |         |nadomestila|    |ur x bruto   |      |
|   |         |      |    |urna      |      |
|   |         |      |    |postavka za  |      |
|   |         |      |    |izračun    |      |
|   |         |      |    |nadomestila  |      |
|   |         |      |    |plače v    |      |
|   |         |      |    |breme     |      |
|   |         |      |    |delodajalca  |      |
|   |         |      |    |– pretekli   |      |
|   |         |      |    |mesec     |      |
|   |         |      |    |(Z061 x    |      |
|   |         |      |    |Z162)     |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|B060 |strokovno    |bruto   |  /  |število    |      |
|   |izobraževanje  |plača –  |    |normiranih   |      |
|   |v tujini     |nadomestila|    |ur x bruto   |      |
|   |         |      |    |urna      |      |
|   |         |      |    |postavka za  |      |
|   |         |      |    |izračun    |      |
|   |         |      |    |nadomestila  |      |
|   |         |      |    |plače v    |      |
|   |         |      |    |breme     |      |
|   |         |      |    |delodajalca  |      |
|   |         |      |    |– pretekli   |      |
|   |         |      |    |mesec     |      |
|   |         |      |    |(Z061 x    |      |
|   |         |      |    |Z162)     |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|B070 |PORABLJENO –   |      |    |        |      |
|   |ČRTANO      |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|B900 |bruto plača   |bruto   |  /  |v znesku    |      |
|   |–        |plača –  |    |oziroma po   |      |
|   |nadomestila   |nadomestila|    |načinu     |      |
|   |– poračun    |      |    |izračuna za  |      |
|   |         |      |    |posamezno   |      |
|   |         |      |    |vrsto     |      |
|   |         |      |    |nadomestila  |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|Šifra|Vrsta      |Tip    | Faktor|Način     |Opomba   |
|   |izplačila    |izplačila |    |izračuna    |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C010 |položajni    |dodatki  | 0,05 –|(1) osnovna  |% od    |
|   |dodatek     |      | 0,20 |plača za    |osnovne   |
|   |         |      |    |obračun x   |plače za  |
|   |         |      |    |faktor     |obračun   |
|   |         |      |    |24. člen    |      |
|   |         |      |    |ZSPJS     |      |
|   |         |      |    |(2) za     |      |
|   |         |      |    |sodnike se   |      |
|   |         |      |    |upoštevajo   |      |
|   |         |      |    |višine     |      |
|   |         |      |    |položajnih   |      |
|   |         |      |    |dodatkov    |      |
|   |         |      |    |C301, C302,  |      |
|   |         |      |    |C303, C304   |      |
|   |         |      |    |in C305, ki  |      |
|   |         |      |    |so določene  |      |
|   |         |      |    |v 32.b členu  |      |
|   |         |      |    |ZSPJS (od   |      |
|   |         |      |    |0,05 do    |      |
|   |         |      |    |0,13)     |      |
|   |         |      |    |(3) za     |      |
|   |         |      |    |državne    |      |
|   |         |      |    |tožilce se   |      |
|   |         |      |    |upoštevajo   |      |
|   |         |      |    |višine     |      |
|   |         |      |    |položajnih   |      |
|   |         |      |    |dodatkov    |      |
|   |         |      |    |C306, C307,  |      |
|   |         |      |    |C308 in    |      |
|   |         |      |    |C309, ki so  |      |
|   |         |      |    |določene v   |      |
|   |         |      |    |32.b členu   |      |
|   |         |      |    |ZSPJS (od   |      |
|   |         |      |    |0,05 do    |      |
|   |         |      |    |0,10)     |      |
|   |         |      |    |(4) za     |      |
|   |         |      |    |državne    |      |
|   |         |      |    |pravobranilce |      |
|   |         |      |    |se       |      |
|   |         |      |    |upoštevajo   |      |
|   |         |      |    |višine     |      |
|   |         |      |    |položajnih   |      |
|   |         |      |    |dodatkov    |      |
|   |         |      |    |C310, C311,  |      |
|   |         |      |    |C312 in    |      |
|   |         |      |    |C313, ki so  |      |
|   |         |      |    |določene v   |      |
|   |         |      |    |32.b členu   |      |
|   |         |      |    |ZSPJS (od   |      |
|   |         |      |    |0,05 do    |      |
|   |         |      |    |0,10)     |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C020 |dodatek za    |dodatki  | 0,003 |osnovna    |% od    |
|   |delovno dobo   |      |    |plača za    |osnovne   |
|   |za        |      |    |obračun x   |plače za  |
|   |funkcionarje   |      |    |(faktor x   |obračun   |
|   |in        |      |    |število    |      |
|   |direktorje    |      |    |dopolnjenih  |      |
|   |         |      |    |let delovne  |      |
|   |         |      |    |dobe)     |      |
|   |         |      |    |25. člen    |      |
|   |         |      |    |ZSPJS, 9.   |      |
|   |         |      |    |člen Uredbe  |      |
|   |         |      |    |o plačah    |      |
|   |         |      |    |direktorjev  |      |
|   |         |      |    |v javnem    |      |
|   |         |      |    |sektorju    |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C021 |dodatek za    |dodatki  | 0,0033|(1) osnovna  |% od    |
|   |delovno dobo   |      |    |plača za    |osnovne   |
|   |za javne     |      |    |obračun x   |plače za  |
|   |uslužbence    |      |    |(faktor x   |obračun   |
|   |         |      |    |število    |      |
|   |         |      |    |dopolnjenih  |      |
|   |         |      |    |let delovne  |      |
|   |         |      |    |dobe)     |      |
|   |         |      |    |(2) dodatek  |      |
|   |         |      |    |za delovno   |      |
|   |         |      |    |dobo iz    |      |
|   |         |      |    |prejšnje    |      |
|   |         |      |    |alineje se   |      |
|   |         |      |    |javnim     |      |
|   |         |      |    |uslužbenkam  |      |
|   |         |      |    |poveča za   |      |
|   |         |      |    |0,10% za    |      |
|   |         |      |    |vsako     |      |
|   |         |      |    |končano leto  |      |
|   |         |      |    |delovne dobe  |      |
|   |         |      |    |nad 25 let   |      |
|   |         |      |    |(faktor je   |      |
|   |         |      |    |0,0043)    |      |
|   |         |      |    |25. člen    |      |
|   |         |      |    |ZSPJS, 36.   |      |
|   |         |      |    |člen KPJS   |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C030 |dodatek za    |dodatki  | 0,20 |bruto urna   |% od    |
|   |mentorstvo    |      |    |postavka za  |bruto    |
|   |         |      |    |osnovno    |urne    |
|   |         |      |    |plačo za    |postavke  |
|   |         |      |    |obračun x   |      |
|   |         |      |    |faktor x    |      |
|   |         |      |    |število ur   |      |
|   |         |      |    |26., 32.a   |      |
|   |         |      |    |člen ZSPJS,  |      |
|   |         |      |    |37. člen    |      |
|   |         |      |    |KPJS      |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C040 |dodatek za    |dodatki  |  /  |45,00 € za   |v znesku  |
|   |specializacijo, |      |    |specializacijo,|      |
|   |magisterij    |      |    |70,00 € za   |      |
|   |ali doktorat   |      |    |magisterij,  |      |
|   |         |      |    |115,00 € za  |      |
|   |         |      |    |doktorat    |      |
|   |         |      |    |(dodatek k   |      |
|   |         |      |    |osnovni    |      |
|   |         |      |    |plači za    |      |
|   |         |      |    |obračun)    |      |
|   |         |      |    |27., 32.a   |      |
|   |         |      |    |člen ZSPJS,  |      |
|   |         |      |    |38. člen    |      |
|   |         |      |    |KPJS      |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C050 |dodatek za    |dodatki  | 0,12 –|osnovna    |% od    |
|   |dvojezičnost   |      | 0,15 |plača za    |osnovne   |
|   |za učitelje   |      |    |obračun x   |plače za  |
|   |in druge     |      |    |faktor     |obračun   |
|   |strokovne    |      |    |28. člen    |      |
|   |delavce v    |      |    |ZSPJS     |      |
|   |osnovnem in   |      |    |        |      |
|   |srednjem     |      |    |        |      |
|   |šolstvu ter   |      |    |        |      |
|   |vzgojitelje   |      |    |        |      |
|   |in druge     |      |    |        |      |
|   |strokovne    |      |    |        |      |
|   |delavce v    |      |    |        |      |
|   |vrtcih      |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C051 |dodatek za    |dodatki  | 0,03 –|osnovna    |% od    |
|   |dvojezičnost   |      | 0,06 |plača za    |osnovne   |
|   |za druge     |      |    |obračun x   |plače za  |
|   |javne      |      |    |faktor     |obračun   |
|   |uslužbence    |      |    |28. člen    |      |
|   |         |      |    |ZSPJS     |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C052 |dodatek za    |dodatki  |do 0,06|osnovna    |% od    |
|   |dvojezičnost   |      |    |plača za    |osnovne   |
|   |za sodnike,   |      |    |obračun x   |plače za  |
|   |državne     |      |    |faktor     |obračun   |
|   |tožilce ter   |      |    |28. člen    |      |
|   |državne     |      |    |ZSPJS     |      |
|   |pravobranilce  |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C060 |dodatki za    |dodatki  | 1 € |faktor x    |% od    |
|   |manj ugodne   |      |    |število ur   |bruto    |
|   |delovne     |      |    |(za vsako   |urne    |
|   |razmere –    |      |    |začeto uro)  |postavke  |
|   |ionizirajoče   |      |    |29. in 31.   |      |
|   |sevanje     |      |    |člen ZSPJS,  |      |
|   |         |      |    |39. člen    |      |
|   |         |      |    |KPJS      |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C061 |dodatki za    |dodatki  |  1€ |faktor x    |% od    |
|   |manj ugodne   |      |    |število ur   |bruto    |
|   |delovne     |      |    |(za vsako   |urne    |
|   |razmere – za   |      |    |začeto uro)  |postavke  |
|   |pripravo,    |      |    |29. in 31.   |      |
|   |uporabo     |      |    |člen ZSPJS,  |      |
|   |citostatikov   |      |    |39. člen    |      |
|   |in nego     |      |    |KPJS      |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C062 |dodatki za    |dodatki  | 0,5 € |faktor x    |% od    |
|   |manj ugodne   |      |    |število ur   |bruto    |
|   |delovne     |      |    |(za vsako   |urne    |
|   |razmere – za   |      |    |začeto uro)  |postavke  |
|   |pripravo     |      |    |29. in 31.   |      |
|   |citostatikov   |      |    |člen ZSPJS,  |      |
|   |in za delo s   |      |    |39. člen    |      |
|   |kužnimi,     |      |    |KPJS      |      |
|   |onesnaženimi   |      |    |        |      |
|   |odpadki     |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C070 |PORABLJENO –   |      |    |        |      |
|   |ČRTANO      |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C080 |dodatek za    |dodatki  | 0,07 |bruto urna   |% od    |
|   |izmensko     |      |    |postavka za  |bruto    |
|   |delo       |      |    |osnovno    |urne    |
|   |         |      |    |plačo za    |postavke  |
|   |         |      |    |obračun x   |      |
|   |         |      |    |število ur x  |      |
|   |         |      |    |faktor     |      |
|   |         |      |    |41. člen    |      |
|   |         |      |    |KPJS      |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C090 |dodatek za    |dodatki  | 0,13 |bruto urna   |% od    |
|   |delo v      |      |    |postavka za  |bruto    |
|   |deljenem     |      |    |osnovno    |urne    |
|   |delovnem     |      |    |plačo za    |postavke  |
|   |času       |      |    |obračun x   |      |
|   |         |      |    |število ur x  |      |
|   |         |      |    |faktor     |      |
|   |         |      |    |42. člen    |      |
|   |         |      |    |KPJS      |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C100 |dodatek za    |dodatki  | 0,30 |bruto urna   |% od    |
|   |delo ponoči   |      |    |postavka za  |bruto    |
|   |         |      |    |osnovno    |urne    |
|   |         |      |    |plačo za    |postavke  |
|   |         |      |    |obračun x   |      |
|   |         |      |    |število ur x  |      |
|   |         |      |    |faktor     |      |
|   |         |      |    |32. a člen   |      |
|   |         |      |    |ZSPJS, 44.   |      |
|   |         |      |    |člen KPJS   |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C110 |dodatek za    |dodatki  | 0,75 |bruto urna   |% od    |
|   |delo v      |      |    |postavka za  |bruto    |
|   |nedeljo     |      |    |osnovno    |urne    |
|   |         |      |    |plačo za    |postavke  |
|   |         |      |    |obračun x   |      |
|   |         |      |    |število ur x  |      |
|   |         |      |    |faktor     |      |
|   |         |      |    |45. člen    |      |
|   |         |      |    |KPJS      |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C111 |dodatek za    |dodatki  | 0,90 |bruto urna   |% od    |
|   |delo z dnem,   |      |    |postavka za  |bruto    |
|   |ki je z     |      |    |osnovno    |urne    |
|   |zakonom     |      |    |plačo za    |postavke  |
|   |določen kot   |      |    |obračun x   |      |
|   |dela prost    |      |    |število ur x  |      |
|   |dan       |      |    |faktor     |      |
|   |         |      |    |45. člen    |      |
|   |         |      |    |KPJS      |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C112 |dodatek za    |dodatki  | 0,65 |bruto urna   |% od    |
|   |sodnike,     |      |    |postavka za  |bruto    |
|   |državne     |      |    |osnovno    |urne    |
|   |tožilce in    |      |    |plačo za    |postavke  |
|   |državne     |      |    |obračun x   |      |
|   |pravobranilce  |      |    |število ur x  |      |
|   |za delo v    |      |    |faktor     |      |
|   |nedeljo ali   |      |    |32.a člen   |      |
|   |delo na dan,   |      |    |ZSPJS     |      |
|   |ki je z     |      |    |        |      |
|   |zakonom     |      |    |        |      |
|   |določen kot   |      |    |        |      |
|   |dela prost    |      |    |        |      |
|   |dan       |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C120 |dodatek za    |dodatki  | 0,30 |bruto urna   |% od    |
|   |del preko    |      |    |postavka za  |bruto    |
|   |polnega     |      |    |osnovno    |urne    |
|   |delovnega    |      |    |plačo za    |postavke  |
|   |časa       |      |    |obračun x   |      |
|   |         |      |    |število ur x  |      |
|   |         |      |    |faktor     |      |
|   |         |      |    |32.a člen   |      |
|   |         |      |    |ZSPJS, 46.   |      |
|   |         |      |    |člen KPJS   |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C130 |dodatek za    |dodatki  | 0,20 |bruto urna   |% od    |
|   |čas stalne    |      |    |postavka za  |bruto    |
|   |pripravljenosti |      |    |osnovno    |urne    |
|   |         |      |    |plačo za    |postavke  |
|   |         |      |    |obračun x   |      |
|   |         |      |    |število ur x  |      |
|   |         |      |    |faktor     |      |
|   |         |      |    |32.a člen   |      |
|   |         |      |    |ZSPJS, 47.   |      |
|   |         |      |    |člen KPJS,   |      |
|   |         |      |    |50 člen    |      |
|   |         |      |    |Zakona o    |      |
|   |         |      |    |sodniški    |      |
|   |         |      |    |službi, 27.c  |      |
|   |         |      |    |člen Zakona  |      |
|   |         |      |    |o državnem   |      |
|   |         |      |    |tožilstvu   |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C140 |PORABLJENO –   |      |    |        |      |
|   |ČRTANO      |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C150 |dodatek za    |dodatki  | 0,0033|osnovna    |% od    |
|   |stalnost     |      |    |plača za    |osnovne   |
|   |         |      |    |obračun x   |plače za  |
|   |         |      |    |faktor (za   |obračun   |
|   |         |      |    |vsako     |      |
|   |         |      |    |končano leto  |      |
|   |         |      |    |delovne dobe  |      |
|   |         |      |    |nad 5 let)   |      |
|   |         |      |    |52. člen    |      |
|   |         |      |    |ZSPJS     |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C160 |PORABLJENO –   |      |    |        |      |
|   |ČRTANO      |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C170 |PORABLJENO –   |      |    |        |      |
|   |ČRTANO      |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C180 |PORABLJENO –   |      |    |        |      |
|   |ČRTANO      |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C190 |dodatek za    |dodatki  | 0,10 |osnovna    |      |
|   |delo v      |      |    |plača za    |      |
|   |neenakomerno   |      |    |obračun x   |      |
|   |razporejenem   |      |    |faktor     |      |
|   |delovnem     |      |    |32. člen    |      |
|   |času (polni   |      |    |ZSPJS, 43.   |      |
|   |delovni čas,   |      |    |člen KPJS   |      |
|   |razporejen    |      |    |        |      |
|   |na manj kot   |      |    |        |      |
|   |štiri dni v   |      |    |        |      |
|   |tednu ali na   |      |    |        |      |
|   |več kot pet   |      |    |        |      |
|   |zaporednih    |      |    |        |      |
|   |dni v tednu)   |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C191 |dodatek za    |dodatki  | 0,20 |osnovna    |      |
|   |delo v      |      |    |plača za    |      |
|   |neenakomerno   |      |    |obračun x   |      |
|   |razporejenem   |      |    |faktor     |      |
|   |delovnem     |      |    |32. člen    |      |
|   |času (dve    |      |    |ZSPJS, 43.   |      |
|   |ali več     |      |    |člen KPJS   |      |
|   |prekinitev    |      |    |        |      |
|   |delovnega    |      |    |        |      |
|   |časa v enem   |      |    |        |      |
|   |dnevu ali    |      |    |        |      |
|   |delo po     |      |    |        |      |
|   |posebnem     |      |    |        |      |
|   |razporedu)    |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C200 |dodatek za    |dodatki  | 0,30 |bruto urna   |% od    |
|   |neposredno    |      |    |postavka za  |bruto    |
|   |usposabljanje  |      |    |osnovno    |urne    |
|   |za delo v    |      |    |plačo za    |postavke  |
|   |posebni     |      |    |obračun x   |      |
|   |policijski    |      |    |število ur x  |      |
|   |enoti      |      |    |faktor     |      |
|   |         |      |    |30. in 31.   |      |
|   |         |      |    |člen ZSPJS,  |      |
|   |         |      |    |40. člen    |      |
|   |         |      |    |KPJS      |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C201 |dodatek za    |dodatki  | 0,65 |bruto urna   |% od    |
|   |neposredno    |      |    |postavka za  |bruto    |
|   |izvajanje    |      |    |osnovno    |urne    |
|   |nalog v     |      |    |plačo za    |postavke  |
|   |posebni     |      |    |obračun x   |      |
|   |policijski    |      |    |število ur x  |      |
|   |enoti      |      |    |faktor     |      |
|   |         |      |    |30. in 31.   |      |
|   |         |      |    |člen ZSPJS,  |      |
|   |         |      |    |40. člen    |      |
|   |         |      |    |KPJS      |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C202 |dodatek za    |dodatki  | 0,30 |bruto urna   |% od    |
|   |potapljanje   |      |    |postavka za  |bruto    |
|   |potapljača    |      |    |osnovno    |urne    |
|   |zaradi      |      |    |plačo za    |postavke  |
|   |usposabljanja  |      |    |obračun x   |      |
|   |         |      |    |število ur x  |      |
|   |         |      |    |faktor     |      |
|   |         |      |    |30. in 31.   |      |
|   |         |      |    |člen ZSPJS,  |      |
|   |         |      |    |40. člen    |      |
|   |         |      |    |KPJS      |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C203 |dodatek za    |dodatki  | 0,65 |bruto urna   |% od    |
|   |potapljanje   |      |    |postavka za  |bruto    |
|   |potapljača    |      |    |osnovno    |urne    |
|   |ob        |      |    |plačo za    |postavke  |
|   |intervenciji   |      |    |obračun x   |      |
|   |         |      |    |število ur x  |      |
|   |         |      |    |faktor     |      |
|   |         |      |    |30. in 31.   |      |
|   |         |      |    |člen ZSPJS,  |      |
|   |         |      |    |40. člen    |      |
|   |         |      |    |KPJS      |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C204 |dodatek za    |dodatki  | 0,03 |bruto urna   |% od    |
|   |usposobljenost  |      |    |postavka za  |bruto    |
|   |in        |      |    |osnovno    |urne    |
|   |poučevanje    |      |    |plačo za    |postavke  |
|   |treh ali več   |      |    |obračun x   |      |
|   |po vsebini    |      |    |število ur x  |      |
|   |različnih    |      |    |faktor     |      |
|   |predmetov    |      |    |30. in 31.   |      |
|   |         |      |    |člen ZSPJS,  |      |
|   |         |      |    |40. člen    |      |
|   |         |      |    |KPJS      |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C205 |dodatek za    |dodatki  | 0,07 |bruto urna   |% od    |
|   |ure       |      |    |postavka za  |bruto    |
|   |razredništva,  |      |    |osnovno    |urne    |
|   |določene v    |      |    |plačo za    |postavke  |
|   |skladu z     |      |    |obračun x   |      |
|   |normativnimi   |      |    |število ur x  |      |
|   |merili      |      |    |faktor     |      |
|   |(oddelki OŠ   |      |    |30. in 31.   |      |
|   |do 22      |      |    |člen ZSPJS,  |      |
|   |učencev)     |      |    |40. člen    |      |
|   |         |      |    |KPJS      |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C206 |dodatek za    |dodatki  | 0,13 |bruto urna   |% od    |
|   |ure       |      |    |postavka za  |bruto    |
|   |razredništva,  |      |    |osnovno    |urne    |
|   |določene v    |      |    |plačo za    |postavke  |
|   |skladu z     |      |    |obračun x   |      |
|   |normativnimi   |      |    |število ur x  |      |
|   |merili      |      |    |faktor     |      |
|   |(oddelki OŠ   |      |    |30. in 31.   |      |
|   |od 23 in več   |      |    |člen ZSPJS,  |      |
|   |učencev)     |      |    |40. člen    |      |
|   |         |      |    |KPJS      |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C207 |dodatek za    |dodatki  | 0,07 |bruto urna   |% od    |
|   |poučevanje v   |      |    |postavka za  |bruto    |
|   |kombiniranih   |      |    |osnovno    |urne    |
|   |oddelkih v    |      |    |plačo za    |postavke  |
|   |vrtcih,     |      |    |obračun x   |      |
|   |šolah      |      |    |število ur x  |      |
|   |oziroma     |      |    |faktor     |      |
|   |zavodih (iz   |      |    |30. in 31.   |      |
|   |dveh       |      |    |člen ZSPJS,  |      |
|   |razredov)    |      |    |40. člen    |      |
|   |         |      |    |KPJS      |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C208 |dodatek za    |dodatki  | 0,10 |bruto urna   |% od    |
|   |poučevanje v   |      |    |postavka za  |bruto    |
|   |kombiniranih   |      |    |osnovno    |urne    |
|   |oddelkih v    |      |    |plačo za    |postavke  |
|   |vrtcih,     |      |    |obračun x   |      |
|   |šolah      |      |    |število ur x  |      |
|   |oziroma     |      |    |faktor     |      |
|   |zavodih (iz   |      |    |30. in 31.   |      |
|   |treh ali več   |      |    |člen ZSPJS,  |      |
|   |razredov)    |      |    |40. člen    |      |
|   |         |      |    |KPJS      |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C209 |dodatek za    |dodatki  | 0,07 |bruto urna   |% od    |
|   |delo v      |      |    |postavka za  |bruto    |
|   |bolnišničnih   |      |    |osnovno    |urne    |
|   |oddelkih     |      |    |plačo za    |postavke  |
|   |         |      |    |obračun x   |      |
|   |         |      |    |število ur x  |      |
|   |         |      |    |faktor     |      |
|   |         |      |    |30. in 31.   |      |
|   |         |      |    |člen ZSPJS,  |      |
|   |         |      |    |40. člen    |      |
|   |         |      |    |KPJS      |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C210 |dodatek za    |dodatki  | 0,08 |bruto urna   |% od    |
|   |izvajanje    |      |    |postavka za  |bruto    |
|   |prilagojenega  |      |    |osnovno    |urne    |
|   |programa v    |      |    |plačo za    |postavke  |
|   |vrtcu in     |      |    |obračun x   |      |
|   |izvajanje    |      |    |število ur x  |      |
|   |prilagojenega,  |      |    |faktor     |      |
|   |posebnega in   |      |    |30. in 31.   |      |
|   |vzgojnega    |      |    |člen ZSPJS,  |      |
|   |programa v    |      |    |40. člen    |      |
|   |šoli – za    |      |    |KPJS      |      |
|   |delo z      |      |    |        |      |
|   |osebami z    |      |    |        |      |
|   |lažjo motnjo   |      |    |        |      |
|   |v duševnem    |      |    |        |      |
|   |razvoju, z    |      |    |        |      |
|   |motnjami     |      |    |        |      |
|   |vida, sluha,   |      |    |        |      |
|   |govora ter    |      |    |        |      |
|   |motnjami v    |      |    |        |      |
|   |telesnem in   |      |    |        |      |
|   |gibalnem     |      |    |        |      |
|   |razvoju     |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C211 |dodatek za    |dodatki  | 0,10 |bruto urna   |% od    |
|   |izvajanje    |      |    |postavka za  |bruto    |
|   |prilagojenega  |      |    |osnovno    |urne    |
|   |programa v    |      |    |plačo za    |postavke  |
|   |vrtcu in     |      |    |obračun x   |      |
|   |izvajanje    |      |    |število ur x  |      |
|   |prilagojenega,  |      |    |faktor     |      |
|   |posebnega in   |      |    |30. in 31.   |      |
|   |vzgojnega    |      |    |člen ZSPJS,  |      |
|   |programa v    |      |    |40. člen    |      |
|   |šoli – za    |      |    |KPJS      |      |
|   |delo z      |      |    |        |      |
|   |osebami z    |      |    |        |      |
|   |motnjami     |      |    |        |      |
|   |vedenja in    |      |    |        |      |
|   |osebnosti (s   |      |    |        |      |
|   |čustveno     |      |    |        |      |
|   |vedenjskimi   |      |    |        |      |
|   |težavami)    |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C212 |dodatek za    |dodatki  | 0,12 |bruto urna   |% od    |
|   |izvajanje    |      |    |postavka za  |bruto    |
|   |prilagojenega  |      |    |osnovno    |urne    |
|   |programa v    |      |    |plačo za    |postavke  |
|   |vrtcu in     |      |    |obračun x   |      |
|   |izvajanje    |      |    |število ur x  |      |
|   |prilagojenega,  |      |    |faktor     |      |
|   |posebnega in   |      |    |30. in 31.   |      |
|   |vzgojnega    |      |    |člen ZSPJS,  |      |
|   |programa v    |      |    |40. člen    |      |
|   |šoli – za    |      |    |KPJS      |      |
|   |delo z      |      |    |        |      |
|   |osebami z    |      |    |        |      |
|   |zmerno      |      |    |        |      |
|   |motnjo v     |      |    |        |      |
|   |duševnem in   |      |    |        |      |
|   |telesnem     |      |    |        |      |
|   |razvoju     |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C213 |dodatek za    |dodatki  | 0,15 |bruto urna   |% od    |
|   |izvajanje    |      |    |postavka za  |bruto    |
|   |prilagojenega  |      |    |osnovno    |urne    |
|   |programa v    |      |    |plačo za    |postavke  |
|   |vrtcu in     |      |    |obračun x   |      |
|   |izvajanje    |      |    |število ur x  |      |
|   |prilagojenega,  |      |    |faktor     |      |
|   |posebnega in   |      |    |30. in 31.   |      |
|   |vzgojnega    |      |    |člen ZSPJS,  |      |
|   |programa v    |      |    |40. člen    |      |
|   |šoli – za    |      |    |KPJS      |      |
|   |delo z      |      |    |        |      |
|   |osebami s    |      |    |        |      |
|   |težjo motnjo   |      |    |        |      |
|   |v duševnem    |      |    |        |      |
|   |in telesnem   |      |    |        |      |
|   |razvoju     |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C214 |dodatek za    |dodatki  | 0,18 |bruto urna   |% od    |
|   |izvajanje    |      |    |postavka za  |bruto    |
|   |prilagojenega  |      |    |osnovno    |urne    |
|   |programa v    |      |    |plačo za    |postavke  |
|   |vrtcu in     |      |    |obračun x   |      |
|   |izvajanje    |      |    |število ur x  |      |
|   |prilagojenega,  |      |    |faktor     |      |
|   |posebnega in   |      |    |30. in 31.   |      |
|   |vzgojnega    |      |    |člen ZSPJS,  |      |
|   |programa v    |      |    |40. člen    |      |
|   |šoli – za    |      |    |KPJS      |      |
|   |delo z      |      |    |        |      |
|   |osebami s    |      |    |        |      |
|   |težko motnjo   |      |    |        |      |
|   |v duševnem    |      |    |        |      |
|   |in telesnem   |      |    |        |      |
|   |razvoju     |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C215 |dodatek za    |dodatki  | 0,08 |bruto urna   |% od    |
|   |neposredno    |      |    |postavka za  |bruto    |
|   |delo z      |      |    |osnovno    |urne    |
|   |osebami z    |      |    |plačo za    |postavke  |
|   |duševno in    |      |    |obračun x   |      |
|   |telesno     |      |    |število ur x  |      |
|   |motnjo v     |      |    |faktor     |      |
|   |zdravstvenih   |      |    |30. in 31.   |      |
|   |zavodih,     |      |    |člen ZSPJS,  |      |
|   |socialnih    |      |    |40. člen    |      |
|   |zavodih,     |      |    |KPJS      |      |
|   |varstvenodelovnih|      |    |        |      |
|   |centrih in    |      |    |        |      |
|   |zavodih za    |      |    |        |      |
|   |usposabljanje  |      |    |        |      |
|   |– za delo z   |      |    |        |      |
|   |osebami z    |      |    |        |      |
|   |lažjo      |      |    |        |      |
|   |duševno ali   |      |    |        |      |
|   |telesno     |      |    |        |      |
|   |motnjo,     |      |    |        |      |
|   |okvaro,     |      |    |        |      |
|   |prizadetostjo  |      |    |        |      |
|   |in        |      |    |        |      |
|   |oviranostjo   |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C216 |dodatek za    |dodatki  | 0,12 |bruto urna   |% od    |
|   |neposredno    |      |    |postavka za  |bruto    |
|   |delo z      |      |    |osnovno    |urne    |
|   |osebami z    |      |    |plačo za    |postavke  |
|   |duševno in    |      |    |obračun x   |      |
|   |telesno     |      |    |število ur x  |      |
|   |motnjo v     |      |    |faktor     |      |
|   |zdravstvenih   |      |    |30. in 31.   |      |
|   |zavodih,     |      |    |člen ZSPJS,  |      |
|   |socialnih    |      |    |40. člen    |      |
|   |zavodih,     |      |    |KPJS      |      |
|   |varstvenodelovnih|      |    |        |      |
|   |centrih in    |      |    |        |      |
|   |zavodih za    |      |    |        |      |
|   |usposabljanje  |      |    |        |      |
|   |– za delo z   |      |    |        |      |
|   |osebami z    |      |    |        |      |
|   |zmerno      |      |    |        |      |
|   |duševno ali   |      |    |        |      |
|   |telesno     |      |    |        |      |
|   |motnjo,     |      |    |        |      |
|   |okvaro,     |      |    |        |      |
|   |prizadetostjo,  |      |    |        |      |
|   |oviranostjo   |      |    |        |      |
|   |in z       |      |    |        |      |
|   |dementnimi    |      |    |        |      |
|   |osebami     |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C217 |dodatek za    |dodatki  | 0,15 |bruto urna   |% od    |
|   |neposredno    |      |    |postavka za  |bruto    |
|   |delo z      |      |    |osnovno    |urne    |
|   |osebami z    |      |    |plačo za    |postavke  |
|   |duševno in    |      |    |obračun x   |      |
|   |telesno     |      |    |število ur x  |      |
|   |motnjo v     |      |    |faktor     |      |
|   |zdravstvenih   |      |    |30. in 31.   |      |
|   |zavodih,     |      |    |člen ZSPJS,  |      |
|   |socialnih    |      |    |40. člen    |      |
|   |zavodih,     |      |    |KPJS      |      |
|   |varstvenodelovnih|      |    |        |      |
|   |centrih in    |      |    |        |      |
|   |zavodih za    |      |    |        |      |
|   |usposabljanje  |      |    |        |      |
|   |– za delo z   |      |    |        |      |
|   |osebami s    |      |    |        |      |
|   |težjo      |      |    |        |      |
|   |duševno ali   |      |    |        |      |
|   |telesno     |      |    |        |      |
|   |motnjo,     |      |    |        |      |
|   |okvaro,     |      |    |        |      |
|   |prizadetostjo  |      |    |        |      |
|   |in        |      |    |        |      |
|   |oviranostjo   |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C218 |dodatek za    |dodatki  | 0,18 |bruto urna   |% od    |
|   |neposredno    |      |    |postavka za  |bruto    |
|   |delo z      |      |    |osnovno    |urne    |
|   |osebami z    |      |    |plačo za    |postavke  |
|   |duševno in    |      |    |obračun x   |      |
|   |telesno     |      |    |število ur x  |      |
|   |motnjo v     |      |    |faktor     |      |
|   |zdravstvenih   |      |    |30. in 31.   |      |
|   |zavodih,     |      |    |člen ZSPJS,  |      |
|   |socialnih    |      |    |40. člen    |      |
|   |zavodih,     |      |    |KPJS      |      |
|   |varstvenodelovnih|      |    |        |      |
|   |centrih in    |      |    |        |      |
|   |zavodih za    |      |    |        |      |
|   |usposabljanje  |      |    |        |      |
|   |– za delo z   |      |    |        |      |
|   |osebami s    |      |    |        |      |
|   |težko      |      |    |        |      |
|   |duševno ali   |      |    |        |      |
|   |telesno     |      |    |        |      |
|   |motnjo,     |      |    |        |      |
|   |okvaro,     |      |    |        |      |
|   |prizadetostjo  |      |    |        |      |
|   |in        |      |    |        |      |
|   |oviranostjo   |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C219 |dodatek za    |dodatki  | 0,20 |bruto urna   |% od    |
|   |delo na     |      |    |postavka za  |bruto    |
|   |višini od 2   |      |    |osnovno    |urne    |
|   |m do 4 m     |      |    |plačo za    |postavke  |
|   |         |      |    |obračun x   |      |
|   |         |      |    |število ur x  |      |
|   |         |      |    |faktor     |      |
|   |         |      |    |30. in 31.   |      |
|   |         |      |    |člen ZSPJS,  |      |
|   |         |      |    |40. člen    |      |
|   |         |      |    |KPJS      |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C220 |dodatek za    |dodatki  | 0,30 |bruto urna   |% od    |
|   |delo na     |      |    |postavka za  |bruto    |
|   |višini od 4   |      |    |osnovno    |urne    |
|   |m do 20 m    |      |    |plačo za    |postavke  |
|   |         |      |    |obračun x   |      |
|   |         |      |    |število ur x  |      |
|   |         |      |    |faktor     |      |
|   |         |      |    |30. in 31.   |      |
|   |         |      |    |člen ZSPJS,  |      |
|   |         |      |    |40. člen    |      |
|   |         |      |    |KPJS      |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C221 |dodatek za    |dodatki  | 0,50 |bruto urna   |% od    |
|   |delo na     |      |    |postavka za  |bruto    |
|   |višini nad    |      |    |osnovno    |urne    |
|   |20 m       |      |    |plačo za    |postavke  |
|   |         |      |    |obračun x   |      |
|   |         |      |    |število ur x  |      |
|   |         |      |    |faktor     |      |
|   |         |      |    |30. in 31.   |      |
|   |         |      |    |člen ZSPJS,  |      |
|   |         |      |    |40. člen    |      |
|   |         |      |    |KPJS      |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C222 |dodatek za    |dodatki  | 1,00 |bruto urna   |% od    |
|   |delo v      |      |    |postavka za  |bruto    |
|   |globini – za   |      |    |osnovno    |urne    |
|   |delo v      |      |    |plačo za    |postavke  |
|   |alpinistični   |      |    |obračun x   |      |
|   |opremi ali v   |      |    |število ur x  |      |
|   |jamarski     |      |    |faktor     |      |
|   |oziroma     |      |    |30. in 31.   |      |
|   |jamski      |      |    |člen ZSPJS,  |      |
|   |opremi      |      |    |40. člen    |      |
|   |         |      |    |KPJS      |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C223 |dodatek za    |dodatki  | 0,65 |bruto urna   |% od    |
|   |delo v      |      |    |postavka za  |bruto    |
|   |tveganih     |      |    |osnovno    |urne    |
|   |razmerah     |      |    |plačo za    |postavke  |
|   |(območje     |      |    |obračun x   |      |
|   |vojne      |      |    |število ur x  |      |
|   |nevarnosti,   |      |    |faktor     |      |
|   |nevarnosti    |      |    |30. in 31.   |      |
|   |terorističnih  |      |    |člen ZSPJS,  |      |
|   |napadov z    |      |    |40. člen    |      |
|   |biološkimi    |      |    |KPJS      |      |
|   |sredstvi,    |      |    |        |      |
|   |demonstracije,  |      |    |        |      |
|   |naravne     |      |    |        |      |
|   |nesreče,     |      |    |        |      |
|   |epidemije in   |      |    |        |      |
|   |epizootije)   |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C224 |dodatek za    |dodatki  | 0,30 |bruto urna   |% od    |
|   |opravljanje   |      |    |postavka za  |bruto    |
|   |storitev, ko   |      |    |osnovno    |urne    |
|   |se kot      |      |    |plačo za    |postavke  |
|   |prevozno     |      |    |obračun x   |      |
|   |sredstvo     |      |    |število ur x  |      |
|   |uporablja    |      |    |faktor     |      |
|   |helikopter    |      |    |30. in 31.   |      |
|   |         |      |    |člen ZSPJS,  |      |
|   |         |      |    |40. člen    |      |
|   |         |      |    |KPJS      |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C300 |dodatek za    |dodatki  | 0,10 |bruto urna   |% od    |
|   |sodnike,     |      |    |postavka za  |bruto    |
|   |državne     |      |    |osnovno    |urne    |
|   |tožilce in    |      |    |plačo za    |postavke  |
|   |državne     |      |    |obračun x   |      |
|   |pravobranilce  |      |    |število ur x  |      |
|   |– za delo v   |      |    |faktor     |      |
|   |manj ugodnih   |      |    |32.a člen   |      |
|   |delovnih     |      |    |ZSPJS     |      |
|   |razmerah, za   |      |    |        |      |
|   |katero se    |      |    |        |      |
|   |šteje delo    |      |    |        |      |
|   |preiskovalnega  |      |    |        |      |
|   |sodnika in    |      |    |        |      |
|   |državnega    |      |    |        |      |
|   |tožilca na    |      |    |        |      |
|   |ogledih     |      |    |        |      |
|   |krajev      |      |    |        |      |
|   |kaznivih     |      |    |        |      |
|   |dejanj      |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C301 |položajni    |dodatki  | 0,13 |osnovna    |% od    |
|   |dodatek za    |      |    |plača za    |osnovne   |
|   |sodnike,     |      |    |obračun x   |plače za  |
|   |državne     |      |    |faktor     |obračun   |
|   |tožilce in    |      |    |32.b člen   |      |
|   |državne     |      |    |ZSPJS     |      |
|   |pravobranilce  |      |    |        |      |
|   |za vodenje    |      |    |        |      |
|   |notranje     |      |    |        |      |
|   |organizacijske  |      |    |        |      |
|   |enote – za    |      |    |        |      |
|   |sodnika, ki   |      |    |        |      |
|   |vodi oddelek   |      |    |        |      |
|   |z najmanj    |      |    |        |      |
|   |dvajsetimi    |      |    |        |      |
|   |razporejenimi  |      |    |        |      |
|   |sodniki     |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C302 |položajni    |dodatki  | 0,10 |osnovna    |% od    |
|   |dodatek za    |      |    |plača za    |osnovne   |
|   |sodnike,     |      |    |obračun x   |plače za  |
|   |državne     |      |    |faktor     |obračun   |
|   |tožilce in    |      |    |32.b člen   |      |
|   |državne     |      |    |ZSPJS     |      |
|   |pravobranilce  |      |    |        |      |
|   |za vodenje    |      |    |        |      |
|   |notranje     |      |    |        |      |
|   |organizacijske  |      |    |        |      |
|   |enote – za    |      |    |        |      |
|   |sodnika, ki   |      |    |        |      |
|   |vodi oddelek   |      |    |        |      |
|   |z najmanj    |      |    |        |      |
|   |desetimi     |      |    |        |      |
|   |razporejenimi  |      |    |        |      |
|   |sodniki ali   |      |    |        |      |
|   |oddelke     |      |    |        |      |
|   |oziroma     |      |    |        |      |
|   |organizacijske  |      |    |        |      |
|   |enote na     |      |    |        |      |
|   |Vrhovnem     |      |    |        |      |
|   |sodišču     |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C303 |položajni    |dodatki  | 0,08 |osnovna    |% od    |
|   |dodatek za    |      |    |plača za    |osnovne   |
|   |sodnike,     |      |    |obračun x   |plače za  |
|   |državne     |      |    |faktor     |obračun   |
|   |tožilce in    |      |    |32.b člen   |      |
|   |državne     |      |    |ZSPJS     |      |
|   |pravobranilce  |      |    |        |      |
|   |za vodenje    |      |    |        |      |
|   |notranje     |      |    |        |      |
|   |organizacijske  |      |    |        |      |
|   |enote – za    |      |    |        |      |
|   |sodnika, ki   |      |    |        |      |
|   |vodi oddelek   |      |    |        |      |
|   |z najmanj    |      |    |        |      |
|   |petimi      |      |    |        |      |
|   |razporejenimi  |      |    |        |      |
|   |sodniki     |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C304 |položajni    |dodatki  | 0,05 |osnovna    |% od    |
|   |dodatek za    |      |    |plača za    |osnovne   |
|   |sodnike,     |      |    |obračun x   |plače za  |
|   |državne     |      |    |faktor     |obračun   |
|   |tožilce in    |      |    |32.b člen   |      |
|   |državne     |      |    |ZSPJS     |      |
|   |pravobranilce  |      |    |        |      |
|   |za vodenje    |      |    |        |      |
|   |notranje     |      |    |        |      |
|   |organizacijske  |      |    |        |      |
|   |enote – za    |      |    |        |      |
|   |sodnika, ki   |      |    |        |      |
|   |vodi oddelek   |      |    |        |      |
|   |z najmanj    |      |    |        |      |
|   |tremi      |      |    |        |      |
|   |razporejenimi  |      |    |        |      |
|   |sodniki ali   |      |    |        |      |
|   |službo za    |      |    |        |      |
|   |informatiko   |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C305 |položajni    |dodatki  | 0,10 |osnovna    |% od    |
|   |dodatek za    |      |    |plača za    |osnovne   |
|   |sodnike,     |      |    |obračun x   |plače za  |
|   |državne     |      |    |faktor     |obračun   |
|   |tožilce in    |      |    |32.b člen   |      |
|   |državne     |      |    |ZSPJS     |      |
|   |pravobranilce  |      |    |        |      |
|   |– za       |      |    |        |      |
|   |sodnika, ki   |      |    |        |      |
|   |vodi zunanjo   |      |    |        |      |
|   |organizacijsko  |      |    |        |      |
|   |enoto      |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C306 |položajni    |dodatki  | 0,10 |osnovna    |% od    |
|   |dodatek za    |      |    |plača za    |osnovne   |
|   |sodnike,     |      |    |obračun x   |plače za  |
|   |državne     |      |    |faktor     |obračun   |
|   |tožilce in    |      |    |32.b člen   |      |
|   |državne     |      |    |ZSPJS     |      |
|   |pravobranilce  |      |    |        |      |
|   |za vodenje    |      |    |        |      |
|   |notranje     |      |    |        |      |
|   |organizacijske  |      |    |        |      |
|   |enote – za    |      |    |        |      |
|   |državnega    |      |    |        |      |
|   |tožilca, ki   |      |    |        |      |
|   |vodi oddelek   |      |    |        |      |
|   |z najmanj    |      |    |        |      |
|   |desetimi     |      |    |        |      |
|   |razporejenimi  |      |    |        |      |
|   |državnimi    |      |    |        |      |
|   |tožilci ali   |      |    |        |      |
|   |oddelek     |      |    |        |      |
|   |oziroma     |      |    |        |      |
|   |organizacijsko  |      |    |        |      |
|   |enoto na     |      |    |        |      |
|   |Vrhovnem     |      |    |        |      |
|   |državnem     |      |    |        |      |
|   |tožilstvu    |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C307 |položajni    |dodatki  | 0,08 |osnovna    |% od    |
|   |dodatek za    |      |    |plača za    |osnovne   |
|   |sodnike,     |      |    |obračun x   |plače za  |
|   |državne     |      |    |faktor     |obračun   |
|   |tožilce in    |      |    |32.b člen   |      |
|   |državne     |      |    |ZSPJS     |      |
|   |pravobranilce  |      |    |        |      |
|   |za vodenje    |      |    |        |      |
|   |notranje     |      |    |        |      |
|   |organizacijske  |      |    |        |      |
|   |enote – za    |      |    |        |      |
|   |državnega    |      |    |        |      |
|   |tožilca, ki   |      |    |        |      |
|   |vodi oddelek   |      |    |        |      |
|   |z najmanj    |      |    |        |      |
|   |petimi      |      |    |        |      |
|   |razporejenimi  |      |    |        |      |
|   |državnimi    |      |    |        |      |
|   |tožilci     |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C308 |položajni    |dodatki  | 0,05 |osnovna    |% od    |
|   |dodatek za    |      |    |plača za    |osnovne   |
|   |sodnike,     |      |    |obračun x   |plače za  |
|   |državne     |      |    |faktor     |obračun   |
|   |tožilce in    |      |    |32.b člen   |      |
|   |državne     |      |    |ZSPJS     |      |
|   |pravobranilce  |      |    |        |      |
|   |za vodenje    |      |    |        |      |
|   |notranje     |      |    |        |      |
|   |organizacijske  |      |    |        |      |
|   |enote – za    |      |    |        |      |
|   |državnega    |      |    |        |      |
|   |tožilca, ki   |      |    |        |      |
|   |vodi oddelek   |      |    |        |      |
|   |z najmanj    |      |    |        |      |
|   |tremi      |      |    |        |      |
|   |razporejenimi  |      |    |        |      |
|   |državnimi    |      |    |        |      |
|   |tožilci ali   |      |    |        |      |
|   |službo za    |      |    |        |      |
|   |informatiko   |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C309 |položajni    |dodatki  | 0,10 |osnovna    |% od    |
|   |dodatek za    |      |    |plača za    |osnovne   |
|   |sodnike,     |      |    |obračun x   |plače za  |
|   |državne     |      |    |faktor     |obračun   |
|   |tožilce in    |      |    |32.b člen   |      |
|   |državne     |      |    |ZSPJS     |      |
|   |pravobranilce  |      |    |        |      |
|   |– za       |      |    |        |      |
|   |državnega    |      |    |        |      |
|   |tožilca, ki   |      |    |        |      |
|   |vodi zunanjo   |      |    |        |      |
|   |organizacijsko  |      |    |        |      |
|   |enoto      |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C310 |položajni    |dodatki  | 0,10 |osnovna    |% od    |
|   |dodatek za    |      |    |plača za    |osnovne   |
|   |sodnike,     |      |    |obračun x   |plače za  |
|   |državne     |      |    |faktor     |obračun   |
|   |tožilce in    |      |    |32.b člen   |      |
|   |državne     |      |    |ZSPJS     |      |
|   |pravobranilce  |      |    |        |      |
|   |za vodenje    |      |    |        |      |
|   |notranje     |      |    |        |      |
|   |organizacijske  |      |    |        |      |
|   |enote – za    |      |    |        |      |
|   |državnega    |      |    |        |      |
|   |pravobranilca,  |      |    |        |      |
|   |ki vodi     |      |    |        |      |
|   |oddelek z    |      |    |        |      |
|   |najmanj     |      |    |        |      |
|   |desetimi     |      |    |        |      |
|   |razporejenimi  |      |    |        |      |
|   |državnimi    |      |    |        |      |
|   |pravobranilci  |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C311 |položajni    |dodatki  | 0,08 |osnovna    |% od    |
|   |dodatek za    |      |    |plača za    |osnovne   |
|   |sodnike,     |      |    |obračun x   |plače za  |
|   |državne     |      |    |faktor     |obračun   |
|   |tožilce in    |      |    |32.b člen   |      |
|   |državne     |      |    |ZSPJS     |      |
|   |pravobranilce  |      |    |        |      |
|   |za vodenje    |      |    |        |      |
|   |notranje     |      |    |        |      |
|   |organizacijske  |      |    |        |      |
|   |enote – za    |      |    |        |      |
|   |državnega    |      |    |        |      |
|   |pravobranilca,  |      |    |        |      |
|   |ki vodi     |      |    |        |      |
|   |službo z     |      |    |        |      |
|   |najmanj     |      |    |        |      |
|   |petimi      |      |    |        |      |
|   |državnimi    |      |    |        |      |
|   |pravobranilci  |      |    |        |      |
|   |ali službo    |      |    |        |      |
|   |za        |      |    |        |      |
|   |informatiko   |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C312 |položajni    |dodatki  | 0,05 |osnovna    |% od    |
|   |dodatek za    |      |    |plača za    |osnovne   |
|   |sodnike,     |      |    |obračun x   |plače za  |
|   |državne     |      |    |faktor     |obračun   |
|   |tožilce in    |      |    |32.b člen   |      |
|   |državne     |      |    |ZSPJS     |      |
|   |pravobranilce  |      |    |        |      |
|   |za vodenje    |      |    |        |      |
|   |notranje     |      |    |        |      |
|   |organizacijske  |      |    |        |      |
|   |enote – za    |      |    |        |      |
|   |državnega    |      |    |        |      |
|   |pravobranilca,  |      |    |        |      |
|   |ki vodi     |      |    |        |      |
|   |oddelek z    |      |    |        |      |
|   |najmanj     |      |    |        |      |
|   |tremi      |      |    |        |      |
|   |razporejenimi  |      |    |        |      |
|   |državnimi    |      |    |        |      |
|   |pravobranilci  |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C313 |položajni    |dodatki  | 0,10 |osnovna    |% od    |
|   |dodatek za    |      |    |plača za    |osnovne   |
|   |sodnike,     |      |    |obračun x   |plače za  |
|   |državne     |      |    |faktor     |obračun   |
|   |tožilce in    |      |    |32.b člen   |      |
|   |državne     |      |    |ZSPJS     |      |
|   |pravobranilce  |      |    |        |      |
|   |– za       |      |    |        |      |
|   |državnega    |      |    |        |      |
|   |pravobranilca,  |      |    |        |      |
|   |ki vodi     |      |    |        |      |
|   |zunanjo     |      |    |        |      |
|   |organizacijsko  |      |    |        |      |
|   |enoto      |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C900 |dodatki –    |dodatki  |    |v znesku    |      |
|   |poračun     |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|Šifra|Vrsta      |Tip    |Faktor |Način     |Opomba   |
|   |izplačila    |izplačila |    |izplačila   |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|D010 |redna      |delovna  | do 2 |osnovna    |znesek od  |
|   |delovna     |uspešnost |    |plača za    |osnovne   |
|   |uspešnost za   |      |    |obračun x   |plače za  |
|   |direktorje    |      |    |faktor     |obračun   |
|   |in javne     |      |    |22. in 22.a  |iz meseca  |
|   |uslužbence    |      |    |člen ZSPJS,  |decembra  |
|   |         |      |    |        |preteklega |
|   |         |      |    |        |leta    |
|   |         |      |    |        |(izplača  |
|   |         |      |    |        |se     |
|   |         |      |    |        |najmanj   |
|   |         |      |    |        |enkrat   |
|   |         |      |    |        |letno)   |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|D011 |redna      |delovna  | do 2 |osnovna    |znesek od  |
|   |delovna     |uspešnost |    |plača za    |osnovne   |
|   |uspešnost za   |      |    |obračun x   |plače za  |
|   |sodnike     |      |    |faktor     |obračun   |
|   |         |      |    |22. in 22.b  |iz meseca  |
|   |         |      |    |člen ZSPJS,  |decembra  |
|   |         |      |    |        |preteklega |
|   |         |      |    |        |leta    |
|   |         |      |    |        |(izplača  |
|   |         |      |    |        |se enkrat  |
|   |         |      |    |        |letno)   |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|D012 |redna      |delovna  | do 2 |osnovna    |znesek od  |
|   |delovna     |uspešnost |    |plača za    |osnovne   |
|   |uspešnost za   |      |    |obračun x   |plače za  |
|   |državne     |      |    |faktor     |obračun   |
|   |tožilce     |      |    |22. in 22.c  |iz meseca  |
|   |         |      |    |člen ZSPJS,  |decembra  |
|   |         |      |    |        |preteklega |
|   |         |      |    |        |leta    |
|   |         |      |    |        |(izplača  |
|   |         |      |    |        |se enkrat  |
|   |         |      |    |        |letno)   |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|D013 |redna      |delovna  | do 2 |osnovna    |znesek od  |
|   |delovna     |uspešnost |    |plača za    |osnovne   |
|   |uspešnost za   |      |    |obračun x   |plače za  |
|   |državne     |      |    |faktor     |obračun   |
|   |pravobranilce  |      |    |22. in 22.d  |iz meseca  |
|   |         |      |    |člen ZSPJS,  |decembra  |
|   |         |      |    |        |preteklega |
|   |         |      |    |        |leta    |
|   |         |      |    |        |(izplača  |
|   |         |      |    |        |se enkrat  |
|   |         |      |    |        |letno)   |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|D020 |delovna     |delovna  |  /  |osnovna    |znesek od  |
|   |uspešnost    |uspešnost |    |plača za    |osnovne   |
|   |zaradi      |      |    |obračun x   |plače za  |
|   |povečanega    |      |    |faktor     |obračun   |
|   |obsega dela   |      |    |22.d in    |(izplača  |
|   |za javne     |      |    |22.e, člen   |se     |
|   |uslužbence    |      |    |ZSPJS     |mesečno)  |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|D021 |delovna     |delovna  |0,2–0,5|osnovna    |znesek od  |
|   |uspešnost    |uspešnost |    |plača za    |osnovne   |
|   |zaradi      |      |    |obračun x   |plače za  |
|   |povečanega    |      |    |faktor     |obračun   |
|   |obsega dela   |      |    |22.d in 22.f  |(izplača  |
|   |za sodnike    |      |    |člen ZSPJS   |se     |
|   |         |      |    |        |mesečno)  |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|D022 |delovna     |delovna  |0,2–0,5|osnovna    |znesek od  |
|   |uspešnost    |uspešnost |    |plača za    |osnovne   |
|   |zaradi      |      |    |obračun x   |plače za  |
|   |povečanega    |      |    |faktor     |obračun   |
|   |obsega dela   |      |    |22.d in 22.g  |(izplača  |
|   |za državne    |      |    |člen ZSPJS   |se     |
|   |tožilce     |      |    |        |mesečno)  |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|D023 |delovna     |delovna  |0,2–0,5|osnovna    |znesek od  |
|   |uspešnost    |uspešnost |    |plača za    |osnovne   |
|   |zaradi      |      |    |obračun x   |plače za  |
|   |povečanega    |      |    |faktor     |obračun   |
|   |obsega dela   |      |    |22.d in 22.h  |(izplača  |
|   |za državne    |      |    |člen ZSPJS   |se     |
|   |pravobranilce  |      |    |        |mesečno)  |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|D024 |delovna     |delovna  |do 0,20|osnovna    |znesek od  |
|   |uspešnost    |uspešnost |    |plača za    |osnovne   |
|   |zaradi      |      |    |obračun x   |plače za  |
|   |povečanega    |      |    |faktor     |obračun   |
|   |obsega dela   |      |    |(1) 4. člen  |(izplača  |
|   |za        |      |    |Uredbe o    |se     |
|   |direktorje    |      |    |določitvi   |mesečno)  |
|   |         |      |    |pogojev in   |      |
|   |         |      |    |obsega dela  |      |
|   |         |      |    |plače za    |      |
|   |         |      |    |plačilo    |      |
|   |         |      |    |povečanega   |      |
|   |         |      |    |obsega dela  |      |
|   |         |      |    |v javnem    |      |
|   |         |      |    |sektorju    |      |
|   |         |      |    |(faktor do   |      |
|   |         |      |    |0,08)     |      |
|   |         |      |    |(2) 4.b člen  |      |
|   |         |      |    |Uredbe o    |      |
|   |         |      |    |pogojih in   |      |
|   |         |      |    |višini     |      |
|   |         |      |    |dodatka za   |      |
|   |         |      |    |plačilo    |      |
|   |         |      |    |povečanega   |      |
|   |         |      |    |obsega dela  |      |
|   |         |      |    |(faktor do   |      |
|   |         |      |    |0,20)     |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|D030 |delovna     |delovna  |  /  |v znesku    |v znesku  |
|   |uspešnost    |uspešnost |    |22.i, 22.j   |(dinamiko  |
|   |zaradi      |      |    |in 22.k člen  |izplačila  |
|   |prodaje     |      |    |ZSPJS     |določi   |
|   |blaga in     |      |    |        |organ    |
|   |storitev na   |      |    |        |upravljanja)|
|   |trgu       |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|D900 |delovna     |delovna  |  /  |v znesku    |      |
|   |uspešnost –   |uspešnost |    |        |      |
|   |poračun     |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|Šifra|Vrsta      |Tip    |Faktor |Način     |Opomba   |
|   |izplačila    |izplačila |    |izplačila   |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|E010 |delo preko    |bruto   |  /  |število ur x  |      |
|   |polnega     |plača –  |    |bruto urna   |      |
|   |delovnega    |delo preko |    |postavka za  |      |
|   |časa       |polnega  |    |(osnovno    |      |
|   |         |delovnega |    |plačo za    |      |
|   |         |časa    |    |obračun +   |      |
|   |         |      |    |A040 + C010  |      |
|   |         |      |    |+ C020 +    |      |
|   |         |      |    |C040 + C050  |      |
|   |         |      |    |+ C150) /   |      |
|   |         |      |    |Z050 + C120  |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|E020 |delo preko    |bruto   |  /  |število ur x  |      |
|   |polnega     |plača –  |    |bruto urna   |      |
|   |delovnega    |delo preko |    |postavka za  |      |
|   |časa (nočno)   |polnega  |    |(osnovno    |      |
|   |         |delovnega |    |plačo za    |      |
|   |         |časa    |    |obračun +   |      |
|   |         |      |    |A040 + C010  |      |
|   |         |      |    |+ C020 +    |      |
|   |         |      |    |C040 + C050  |      |
|   |         |      |    |+ C150) /   |      |
|   |         |      |    |Z050 + C100  |      |
|   |         |      |    |+ C120     |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|E030 |delo preko    |bruto   |  /  |število ur x  |      |
|   |polnega     |plača –  |    |bruto urna   |      |
|   |delovnega    |delo preko |    |postavka za  |      |
|   |časa       |polnega  |    |(osnovno    |      |
|   |(nedelja)    |delovnega |    |plačo za    |      |
|   |         |časa    |    |obračun +   |      |
|   |         |      |    |A040 + C010  |      |
|   |         |      |    |+ C020 +    |      |
|   |         |      |    |C040 + C050  |      |
|   |         |      |    |+ C150) /   |      |
|   |         |      |    |Z050 + C110  |      |
|   |         |      |    |+ C120     |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|E031 |delo preko    |bruto   |  /  |število ur x  |      |
|   |polnega     |plača –  |    |bruto urna   |      |
|   |delovnega    |delo preko |    |postavka za  |      |
|   |časa (dela    |polnega  |    |(osnovno    |      |
|   |prost dan)    |delovnega |    |plačo za    |      |
|   |         |časa    |    |obračun +   |      |
|   |         |      |    |A040 + C010  |      |
|   |         |      |    |+ C020 +    |      |
|   |         |      |    |C040 + C050  |      |
|   |         |      |    |+ C150) /   |      |
|   |         |      |    |Z050 + C111  |      |
|   |         |      |    |+ C120     |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|E040 |delo preko    |bruto   |  /  |število ur x  |      |
|   |polnega     |plača –  |    |bruto urna   |      |
|   |delovnega    |delo preko |    |postavka za  |      |
|   |časa       |polnega  |    |(osnovno    |      |
|   |(nedelja –    |delovnega |    |plačo za    |      |
|   |nočno)      |časa    |    |obračun +   |      |
|   |         |      |    |A040 + C010  |      |
|   |         |      |    |+ C020 +    |      |
|   |         |      |    |C040 + C050  |      |
|   |         |      |    |+ C150) /   |      |
|   |         |      |    |Z050 + C100  |      |
|   |         |      |    |+ C110 +    |      |
|   |         |      |    |C120      |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|E041 |delo preko    |bruto   |  /  |število ur x  |      |
|   |polnega     |plača –  |    |bruto urna   |      |
|   |delovnega    |delo preko |    |postavka za  |      |
|   |časa (dela    |polnega  |    |(osnovno    |      |
|   |prosti dan –   |delovnega |    |plačo za    |      |
|   |nočno)      |časa    |    |obračun +   |      |
|   |         |      |    |A040 + C010  |      |
|   |         |      |    |+ C020 +    |      |
|   |         |      |    |C040 + C050  |      |
|   |         |      |    |+ C150) /   |      |
|   |         |      |    |Z050 + C100  |      |
|   |         |      |    |+ C111 +    |      |
|   |         |      |    |C120      |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|E050 |delo preko    |bruto   |  /  |število ur x  |      |
|   |polnega     |plača –  |    |bruto urna   |      |
|   |delovnega    |delo preko |    |postavka za  |      |
|   |časa za     |polnega  |    |(osnovno    |      |
|   |sodnike,     |delovnega |    |plačo za    |      |
|   |državne     |časa    |    |obračun +   |      |
|   |tožilce in    |      |    |A040 + C010  |      |
|   |državne     |      |    |+ C020 +    |      |
|   |pravobranilce  |      |    |C040 + C050  |      |
|   |(nedelja ali   |      |    |+ C150) /   |      |
|   |dela prost    |      |    |Z050 + C112  |      |
|   |dan)       |      |    |+ C120     |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|E051 |delo preko    |bruto   |  /  |število ur x  |      |
|   |polnega     |plača –  |    |bruto urna   |      |
|   |delovnega    |delo preko |    |postavka za  |      |
|   |časa za     |polnega  |    |(osnovno    |      |
|   |sodnike,     |delovnega |    |plačo za    |      |
|   |državne     |časa    |    |obračun +   |      |
|   |tožilce in    |      |    |A040 + C010  |      |
|   |državne     |      |    |+ C020 +    |      |
|   |pravobranilce  |      |    |C040 + C050  |      |
|   |(nedelja ali   |      |    |+ C150) /   |      |
|   |dela prost    |      |    |Z050 + C100  |      |
|   |dan – nočno)   |      |    |+ C112 +    |      |
|   |         |      |    |C120      |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|E900 |bruto plača   |bruto   |  /  |v znesku    |      |
|   |– delo preko   |plača –  |    |        |      |
|   |polnega     |delo preko |    |        |      |
|   |delovnega    |polnega  |    |        |      |
|   |časa –      |delovnega |    |        |      |
|   |poračun     |časa    |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|Šifra|Vrsta      |Tip    |Faktor |Način     |Opomba   |
|   |izplačila    |izplačila |    |izplačila   |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|F010 |bonitete –    |bonitete  |  /  |v znesku    |      |
|   |uporaba     |      |    |(39. člen   |      |
|   |osebnega     |      |    |ZDoh–2)    |      |
|   |vozila za    |      |    |        |      |
|   |zasebne     |      |    |        |      |
|   |namene      |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|F011 |bonitete –    |bonitete  |  /  |v znesku    |      |
|   |nastanitev    |      |    |(39. člen   |      |
|   |         |      |    |ZDoh–2)    |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|F012 |bonitete –    |bonitete  |  /  |v znesku    |      |
|   |posojilo     |      |    |(39. člen   |      |
|   |brez obresti   |      |    |ZDoh-2)    |      |
|   |ali z      |      |    |        |      |
|   |obrestno     |      |    |        |      |
|   |mero, ki je   |      |    |        |      |
|   |nižja od     |      |    |        |      |
|   |tržne      |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|F013 |bonitete –    |bonitete  |  /  |v znesku    |      |
|   |popust pri    |      |    |(39. člen   |      |
|   |prodaji     |      |    |ZDoh-2)    |      |
|   |blaga in     |      |    |        |      |
|   |storitev     |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|F014 |bonitete –    |bonitete  |  /  |v znesku    |      |
|   |izobraževanje  |      |    |(39. člen   |      |
|   |delojemalca   |      |    |ZDoh-2)    |      |
|   |ali       |      |    |        |      |
|   |njegovega    |      |    |        |      |
|   |družinskega   |      |    |        |      |
|   |člana      |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|F015 |bonitete –    |bonitete  |  /  |v znesku    |      |
|   |darila      |      |    |(39. člen   |      |
|   |delodajalca   |      |    |ZDoh-2)    |      |
|   |delojemalcu   |      |    |        |      |
|   |ali       |      |    |        |      |
|   |njegovemu    |      |    |        |      |
|   |družinskemu   |      |    |        |      |
|   |članu      |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|F016 |bonitete –    |bonitete  |  /  |v znesku    |      |
|   |pravica     |      |    |(39. člen   |      |
|   |delojemalcev   |      |    |ZDoh-2)    |      |
|   |do nakupa    |      |    |        |      |
|   |delnic      |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|F017 |bonitete –    |bonitete  |  /  |v znesku    |      |
|   |zavarovalne   |      |    |(39. člen   |      |
|   |premije in    |      |    |ZDoh-2)    |      |
|   |podobna     |      |    |        |      |
|   |izplačila    |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|F020 |bonitete –    |bonitete  |  /  |v znesku    |      |
|   |druge      |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|F900 |bonitete –    |bonitete  |  /  |v znesku    |      |
|   |poračun     |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|Šifra|Vrsta      |Tip    |Faktor |Način     |Opomba   |
|   |izplačila    |izplačila |    |izplačila   |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|G010 |boleznina v   |nadomestila| 1,00 |število    |      |
|   |breme      |v breme  |    |normiranih   |      |
|   |delodajalca   |delodajalca|    |ur x bruto   |      |
|   |– 100%      |      |    |urna      |      |
|   |         |      |    |postavka za  |      |
|   |         |      |    |izračun    |      |
|   |         |      |    |nadomestila  |      |
|   |         |      |    |– pretekli   |      |
|   |         |      |    |mesec x    |      |
|   |         |      |    |faktor     |      |
|   |         |      |    |(Z061 x Z162  |      |
|   |         |      |    |x 1,00)    |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|G020 |boleznina v   |nadomestila| 0,90 |Število    |      |
|   |breme      |v breme  |    |normiranih   |      |
|   |delodajalca   |delodajalca|    |ur x bruto   |      |
|   |– 90%      |      |    |urna      |      |
|   |         |      |    |postavka za  |      |
|   |         |      |    |izračun    |      |
|   |         |      |    |nadomestila  |      |
|   |         |      |    |– pretekli   |      |
|   |         |      |    |mesec x    |      |
|   |         |      |    |faktor     |      |
|   |         |      |    |(Z061 x Z162  |      |
|   |         |      |    |x 0,90)    |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|G030 |boleznina v   |nadomestila| 0,80 |Število    |      |
|   |breme      |v breme  |    |normiranih   |      |
|   |delodajalca   |delodajalca|    |ur x bruto   |      |
|   |– 80%      |      |    |urna      |      |
|   |         |      |    |postavka za  |      |
|   |         |      |    |izračun    |      |
|   |         |      |    |nadomestila  |      |
|   |         |      |    |– pretekli   |      |
|   |         |      |    |mesec x    |      |
|   |         |      |    |faktor     |      |
|   |         |      |    |(Z061 x Z162  |      |
|   |         |      |    |x 0,80)    |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|G040 |poškodbe pri   |nadomestila| 1,00 |število    |      |
|   |delu       |v breme  |    |normiranih   |      |
|   |         |delodajalca|    |ur x bruto   |      |
|   |         |      |    |urna      |      |
|   |         |      |    |postavka za  |      |
|   |         |      |    |izračun    |      |
|   |         |      |    |nadomestila  |      |
|   |         |      |    |– pretekli   |      |
|   |         |      |    |mesec x    |      |
|   |         |      |    |faktor     |      |
|   |         |      |    |(Z061 x Z162  |      |
|   |         |      |    |x 1,00)    |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|G041 |poškodba pri   |nadomestila| 1,00 |(1) vsota   |      |
|   |delu po     |v breme  |    |Z122 zadnjih  |      |
|   |sedmem      |delodajalca|    |treh      |      |
|   |odstavku     |      |    |mesecev/1–3  |      |
|   |137. člena    |      |    |(glede na   |      |
|   |ZDR       |      |    |število    |      |
|   |         |      |    |mesecev)    |      |
|   |         |      |    |(2) če je   |      |
|   |         |      |    |vsota Z123   |      |
|   |         |      |    |enaka     |      |
|   |         |      |    |»0« (nič) iz  |      |
|   |         |      |    |osnove za   |      |
|   |         |      |    |druga     |      |
|   |         |      |    |nadomestila  |      |
|   |         |      |    |(3) če ni   |      |
|   |         |      |    |(1) ali (2),  |      |
|   |         |      |    |je       |      |
|   |         |      |    |nadomestilo  |      |
|   |         |      |    |enako     |      |
|   |         |      |    |minimalni   |      |
|   |         |      |    |plači     |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|G050 |poškodba     |nadomestila| 0,80 |število    |      |
|   |izven dela –   |v breme  |    |normiranih   |      |
|   |80%       |delodajalca|    |ur x bruto   |      |
|   |         |      |    |urna      |      |
|   |         |      |    |postavka za  |      |
|   |         |      |    |izračun    |      |
|   |         |      |    |nadomestila  |      |
|   |         |      |    |– pretekli   |      |
|   |         |      |    |mesec x    |      |
|   |         |      |    |faktor     |      |
|   |         |      |    |(Z061 x Z162  |      |
|   |         |      |    |x 0,80)    |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|G051 |poškodba     |nadomestila| 0,90 |število    |      |
|   |izven dela –   |v breme  |    |normiranih   |      |
|   |90%       |delodajalca|    |ur x bruto   |      |
|   |         |      |    |urna      |      |
|   |         |      |    |postavka za  |      |
|   |         |      |    |izračun    |      |
|   |         |      |    |nadomestila  |      |
|   |         |      |    |– pretekli   |      |
|   |         |      |    |mesec x    |      |
|   |         |      |    |faktor     |      |
|   |         |      |    |(Z061 x Z162  |      |
|   |         |      |    |x 0,90)    |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|G060 |nadomestilo   |nadomestila| 1,00 |število    |      |
|   |po        |v breme  |    |normiranih   |      |
|   |rehabilitaciji  |delodajalca|    |ur x bruto   |      |
|   |I.        |      |    |osnova za   |      |
|   |         |      |    |izračun    |      |
|   |         |      |    |nadomestila  |      |
|   |         |      |    |po       |      |
|   |         |      |    |rehabilitaciji |      |
|   |         |      |    |v breme    |      |
|   |         |      |    |delodajalca  |      |
|   |         |      |    |x faktor x   |      |
|   |         |      |    |indeks za   |      |
|   |         |      |    |usklajevanje  |      |
|   |         |      |    |nadomestila  |      |
|   |         |      |    |po       |      |
|   |         |      |    |rehabilitaciji |      |
|   |         |      |    |(Z061 x Z133  |      |
|   |         |      |    |x 1,00 x    |      |
|   |         |      |    |Z440)     |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|G070 |PORABLJENO –   |      |    |        |      |
|   |ČRTANO      |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|G071 |začasna     |bruto   | 0,60 |1/2      |      |
|   |odstranitev   |plača –  |    |povprečne   |      |
|   |z dela po    |redno delo |    |plače     |      |
|   |ZDR       |      |    |delavca v   |      |
|   |         |      |    |zadnjih treh  |      |
|   |         |      |    |mesecih pred  |      |
|   |         |      |    |uvedbo     |      |
|   |         |      |    |postopka    |      |
|   |         |      |    |odpovedi    |      |
|   |         |      |    |(drugi     |      |
|   |         |      |    |odstavek    |      |
|   |         |      |    |111. člena   |      |
|   |         |      |    |ZDR)      |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|G080 |nadomestilo   |nadomestila|  /  |(1) vsota   |      |
|   |po sedmem    |v breme  |    |Z122 zadnjih  |      |
|   |odstavku     |delodajalca|    |treh      |      |
|   |137. člena    |      |    |mesecev/1–3  |      |
|   |Zakona o     |      |    |(glede na   |      |
|   |delovnih     |      |    |število    |      |
|   |razmerjih    |      |    |mesecev)    |      |
|   |zaradi      |      |    |(2) če je   |      |
|   |čakanja na    |      |    |vsota Z123   |      |
|   |delo       |      |    |enaka     |      |
|   |         |      |    |»0« (nič),   |      |
|   |         |      |    |iz osnove za  |      |
|   |         |      |    |druga     |      |
|   |         |      |    |nadomestila  |      |
|   |         |      |    |(3) če ni(1)  |      |
|   |         |      |    |ali (2), je  |      |
|   |         |      |    |nadomestilo  |      |
|   |         |      |    |enako     |      |
|   |         |      |    |minimalni   |      |
|   |         |      |    |plači     |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|G081 |PORABLJENO –   |      |    |        |      |
|   |ČRTANO      |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|G085 |nadomestilo   |nadomestila|  /  |Z120      |      |
|   |ob        |v breme  |    |        |      |
|   |prenehanju    |delodajalca|    |        |      |
|   |funkcije     |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|G900 |nadomestilo   |nadomestila|  /  |v znesku    |      |
|   |v breme     |v breme  |    |oziroma po   |      |
|   |delodajalca   |delodajalca|    |načinu     |      |
|   |– poračun    |      |    |izračuna za  |      |
|   |         |      |    |posamezno   |      |
|   |         |      |    |vrsto     |      |
|   |         |      |    |nadomestila  |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|Šifra|Vrsta      |Tip    |Faktor |Način     |Opomba   |
|   |izplačila    |izplačila |    |izplačila   |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|H010 |boleznina v   |nadomestila| 1,00 |število    |refundira  |
|   |breme ZZZS    |v breme  |    |normiranih   |ZZZS    |
|   |100%       |ZZZS,   |    |ur x bruto   |      |
|   |         |ZPIZ, MO, |    |urna      |      |
|   |         |MNZ in   |    |postavka za  |      |
|   |         |sodišča  |    |izračun    |      |
|   |         |      |    |refundiranega |      |
|   |         |      |    |nadomestila  |      |
|   |         |      |    |v breme ZZZS  |      |
|   |         |      |    |x indeks    |      |
|   |         |      |    |valorizacije  |      |
|   |         |      |    |x faktor    |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|H020 |boleznine v   |nadomestila| 0,90 |število    |refundira  |
|   |breme ZZZS    |v breme  |    |normiranih   |ZZZS    |
|   |90%       |ZZZS,   |    |ur x bruto   |      |
|   |         |ZPIZ, MO, |    |urna      |      |
|   |         |MNZ in   |    |postavka za  |      |
|   |         |sodišča  |    |izračun    |      |
|   |         |      |    |refundiranega |      |
|   |         |      |    |nadomestila  |      |
|   |         |      |    |v breme ZZZS  |      |
|   |         |      |    |x indeks    |      |
|   |         |      |    |valorizacije  |      |
|   |         |      |    |x faktor    |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|H030 |boleznine v   |nadomestila| 0.80 |število    |refundira  |
|   |breme ZZZS    |v breme  |    |normiranih   |ZZZS    |
|   |80%       |ZZZS,   |    |ur x bruto   |      |
|   |         |ZPIZ, MO, |    |urna      |      |
|   |         |MNZ in   |    |postavka za  |      |
|   |         |sodišča  |    |izračun    |      |
|   |         |      |    |refundiranega |      |
|   |         |      |    |nadomestila  |      |
|   |         |      |    |v breme ZZZS  |      |
|   |         |      |    |x indeks    |      |
|   |         |      |    |valorizacije  |      |
|   |         |      |    |x faktor    |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|H040 |poškodbe pri   |nadomestila| 1,00 |število    |refundira  |
|   |delu       |v breme  |    |normiranih   |ZZZS    |
|   |         |ZZZS,   |    |ur x bruto   |      |
|   |         |ZPIZ, MO, |    |urna      |      |
|   |         |MNZ in   |    |postavka za  |      |
|   |         |sodišča  |    |izračun    |      |
|   |         |      |    |refundiranega |      |
|   |         |      |    |nadomestila  |      |
|   |         |      |    |v breme ZZZS  |      |
|   |         |      |    |x indeks    |      |
|   |         |      |    |valorizacije  |      |
|   |         |      |    |x faktor    |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|H050 |poškodba     |nadomestila| 0,80 |število    |refundira  |
|   |izven dela    |v breme  |    |normiranih   |ZZZS    |
|   |         |ZZZS,   |    |ur x bruto   |      |
|   |         |ZPIZ, MO, |    |urna      |      |
|   |         |MNZ in   |    |postavka za  |      |
|   |         |sodišča  |    |izračun    |      |
|   |         |      |    |refundiranega |      |
|   |         |      |    |nadomestila  |      |
|   |         |      |    |v breme ZZZS  |      |
|   |         |      |    |x indeks    |      |
|   |         |      |    |valorizacije  |      |
|   |         |      |    |x faktor    |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|H060 |nega,      |nadomestila| 0,80 |število    |refundira  |
|   |spremstvo v   |v breme  |    |normiranih   |ZZZS    |
|   |breme ZZZS    |ZZZS,   |    |ur x bruto   |      |
|   |80%       |ZPIZ, MO, |    |urna      |      |
|   |         |MNZ in   |    |postavka za  |      |
|   |         |sodišča  |    |izračun    |      |
|   |         |      |    |refundiranega |      |
|   |         |      |    |nadomestila  |      |
|   |         |      |    |v breme ZZZS  |      |
|   |         |      |    |x indeks    |      |
|   |         |      |    |valorizacije  |      |
|   |         |      |    |x faktor    |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|H070 |krvodajalstvo  |nadomestila| 1,00 |število    |refundira  |
|   |         |v breme  |    |normiranih   |ZZZS    |
|   |         |ZZZS,   |    |ur x bruto   |      |
|   |         |ZPIZ, MO, |    |urna      |      |
|   |         |MNZ in   |    |postavka za  |      |
|   |         |sodišča  |    |izračun    |      |
|   |         |      |    |refundiranega |      |
|   |         |      |    |nadomestila  |      |
|   |         |      |    |v breme ZZZS  |      |
|   |         |      |    |x indeks    |      |
|   |         |      |    |valorizacije  |      |
|   |         |      |    |x faktor    |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|H080 |nadomestilo   |nadomestila| 1,00 |število    |refundira  |
|   |za skrajšan   |v breme  |    |normiranih   |ZPIZ    |
|   |delovni čas   |ZZZS,   |    |ur x bruto   |      |
|   |–        |ZPIZ, MO, |    |urna      |      |
|   |refundirano   |MNZ in   |    |postavka za  |      |
|   |         |sodišča  |    |izračun    |      |
|   |         |      |    |refundiranega |      |
|   |         |      |    |nadomestila  |      |
|   |         |      |    |v breme ZPIZ  |      |
|   |         |      |    |x faktor    |      |
|   |         |      |    |(največ 50%  |      |
|   |         |      |    |najvišje    |      |
|   |         |      |    |pokojninske  |      |
|   |         |      |    |osnove)    |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|H090 |nadomestilo   |nadomestila| 1,00 |v znesku    |refundira  |
|   |za skrajšan   |v breme  |    |število    |ZPIZ    |
|   |delovni čas   |ZZZS,   |    |normiranih   |      |
|   |– poračun    |ZPIZ, MO, |    |ur x bruto   |      |
|   |         |MNZ in   |    |urna      |      |
|   |         |sodišča  |    |postavka za  |      |
|   |         |      |    |izračun    |      |
|   |         |      |    |refundiranega |      |
|   |         |      |    |nadomestila  |      |
|   |         |      |    |v breme ZPIZ  |      |
|   |         |      |    |x faktor    |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|H100 |nadomestilo   |nadomestila| 1,00 |število    |refundira  |
|   |za vojaške    |v breme  |    |normiranih   |MO     |
|   |vaje,      |ZZZS,   |    |ur x bruto   |      |
|   |civilno     |ZPIZ, MO, |    |urna      |      |
|   |zaščito in    |MNZ in   |    |postavka za  |      |
|   |gasilske     |sodišča  |    |izračun    |      |
|   |vaje       |      |    |nadomestila  |      |
|   |         |      |    |v breme    |      |
|   |         |      |    |delodajalca  |      |
|   |         |      |    |(Z061 x    |      |
|   |         |      |    |Z160)     |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|H110 |nadomestilo   |nadomestila| 1,00 |število    |refundira  |
|   |za udeležbo   |v breme  |    |normiranih   |sodišče   |
|   |na sodišču    |ZZZS,   |    |ur x bruto   |      |
|   |         |ZPIZ, MO, |    |urna      |      |
|   |         |MNZ in   |    |postavka za  |      |
|   |         |sodišča  |    |izračun    |      |
|   |         |      |    |nadomestila  |      |
|   |         |      |    |v breme    |      |
|   |         |      |    |delodajalca  |      |
|   |         |      |    |(Z061 x    |      |
|   |         |      |    |Z160)     |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|H900 |nadomestila   |nadomestila|  /  |v znesku v   |refundira  |
|   |in boleznine   |v breme  |    |breme ZZZS,  |ZZZS,    |
|   |–        |ZZZS,   |    |ZPIZ, MO,   |ZPIZ, MO,  |
|   |refundacija   |ZPIZ, MO, |    |MNZ in     |MNZ,sodišče |
|   |– poračun    |MNZ in   |    |sodišča    |      |
|   |         |sodišča  |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|Šifra|Vrsta      |Tip    |Faktor |Način     |Opomba   |
|   |izplačila    |izplačila |    |izplačila   |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|I010 |prehrana na   |povračilo |  /  |(1) število  |      |
|   |delu       |stroškov  |    |dni      |      |
|   |         |      |    |prisotnosti  |      |
|   |         |      |    |x znesek po  |      |
|   |         |      |    |42. členu   |      |
|   |         |      |    |KPng      |      |
|   |         |      |    |(2) število  |      |
|   |         |      |    |dni dela v   |      |
|   |         |      |    |soboto x    |      |
|   |         |      |    |znesek (v   |      |
|   |         |      |    |primeru dela  |      |
|   |         |      |    |štiri ure   |      |
|   |         |      |    |ali več v   |      |
|   |         |      |    |soboto) po   |      |
|   |         |      |    |42. členu   |      |
|   |         |      |    |KPng      |      |
|   |         |      |    |(3) za     |      |
|   |         |      |    |vsakih osem  |      |
|   |         |      |    |ur x znesek  |      |
|   |         |      |    |(v primeru,  |      |
|   |         |      |    |ko       |      |
|   |         |      |    |razporeditev  |      |
|   |         |      |    |delovne    |      |
|   |         |      |    |obveznosti   |      |
|   |         |      |    |povzroča    |      |
|   |         |      |    |manjše     |      |
|   |         |      |    |število dni  |      |
|   |         |      |    |prisotnosti  |      |
|   |         |      |    |ob       |      |
|   |         |      |    |nezmanjšani  |      |
|   |         |      |    |delovni    |      |
|   |         |      |    |obveznosti)  |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|I011 |prehrana na   |povračilo |  /  |Uredba o    |      |
|   |delu nad     |stroškov  |    |višini     |      |
|   |zneskom,     |      |    |povračil    |      |
|   |določenim z   |      |    |stroškov v   |      |
|   |uredbo      |      |    |zvezi z    |      |
|   |         |      |    |delom in    |      |
|   |         |      |    |drugih     |      |
|   |         |      |    |dohodkov, ki  |      |
|   |         |      |    |se ne     |      |
|   |         |      |    |vštevajo v   |      |
|   |         |      |    |davčno     |      |
|   |         |      |    |osnovo     |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|I020 |prevoz na    |povračilo |  /  |Uredba o    |      |
|   |delo –      |stroškov  |    |povračilu   |      |
|   |kilometrina   |      |    |stroškov    |      |
|   |         |      |    |prevoza na   |      |
|   |         |      |    |delo in z   |      |
|   |         |      |    |dela      |      |
|   |         |      |    |delavcem in  |      |
|   |         |      |    |funkcionarjem |      |
|   |         |      |    |v državnih   |      |
|   |         |      |    |organih    |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|I021 |prevoz na    |povračilo |  /  |Uredba o    |      |
|   |delo –      |stroškov  |    |povračilu   |      |
|   |kilometrina   |      |    |stroškov    |      |
|   |nad višino,   |      |    |prevoza na   |      |
|   |določeno z    |      |    |delo in z   |      |
|   |uredbo      |      |    |dela      |      |
|   |         |      |    |delavcem in  |      |
|   |         |      |    |funkcionarjem |      |
|   |         |      |    |v državnih   |      |
|   |         |      |    |organih    |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|I030 |prevoz na    |povračilo |  /  |Uredba o    |      |
|   |delo –      |stroškov  |    |povračilu   |      |
|   |mesečna     |      |    |stroškov    |      |
|   |vozovnica    |      |    |prevoza na   |      |
|   |         |      |    |delo in z   |      |
|   |         |      |    |dela      |      |
|   |         |      |    |delavcem in  |      |
|   |         |      |    |funkcionarjem |      |
|   |         |      |    |v državnih   |      |
|   |         |      |    |organih    |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|I040 |PORABLJENO –   |      |    |        |      |
|   |ČRTANO      |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|I050 |prevoz na    |povračilo |  /  |Uredba o    |      |
|   |delo –      |stroškov  |    |povračilu   |      |
|   |dnevna      |      |    |stroškov    |      |
|   |vozovnica    |      |    |prevoza na   |      |
|   |         |      |    |delo in z   |      |
|   |         |      |    |dela      |      |
|   |         |      |    |delavcem in  |      |
|   |         |      |    |funkcionarjem |      |
|   |         |      |    |v državnih   |      |
|   |         |      |    |organih    |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|I060 |nadomestilo   |povračilo |  /  |ZPSDP (9.   |      |
|   |za ločeno    |stroškov  |    |člen)     |      |
|   |življenje –   |      |    |        |      |
|   |stroški     |      |    |        |      |
|   |stanovanja    |      |    |        |      |
|   |in prehrane   |      |    |        |      |
|   |do 100 km    |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|I070 |nadomestilo   |povračilo |  /  |ZPSDP (9.   |      |
|   |za ločeno    |stroškov  |    |člen)     |      |
|   |življenje –   |      |    |        |      |
|   |stroški     |      |    |        |      |
|   |stanovanja    |      |    |        |      |
|   |in prehrane   |      |    |        |      |
|   |nad 100 km    |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|I071 |nadomestilo   |povračilo |  /  |Uredba o    |      |
|   |za ločeno    |stroškov  |    |skupnih    |      |
|   |življenje –   |      |    |osnovah in   |      |
|   |stroški     |      |    |kriterijih,  |      |
|   |prevoza     |      |    |na podlagi   |      |
|   |         |      |    |katerih    |      |
|   |         |      |    |delavcem v   |      |
|   |         |      |    |državnih    |      |
|   |         |      |    |organih in   |      |
|   |         |      |    |funkcionarjem, |      |
|   |         |      |    |ki jih     |      |
|   |         |      |    |imenuje    |      |
|   |         |      |    |Vlada     |      |
|   |         |      |    |Republike   |      |
|   |         |      |    |Slovenije,   |      |
|   |         |      |    |pripada    |      |
|   |         |      |    |nadomestilo  |      |
|   |         |      |    |za ločeno   |      |
|   |         |      |    |življenje   |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|I072 |nadomestilo   |povračilo |  /  |Uredba o    |      |
|   |za ločeno    |stroškov  |    |višini     |      |
|   |življenje –   |      |    |povračil    |      |
|   |stroški     |      |    |stroškov v   |      |
|   |prehrane in   |      |    |zvezi z    |      |
|   |stanovanja    |      |    |delom in    |      |
|   |nad zneskom,   |      |    |drugih     |      |
|   |določenim z   |      |    |dohodkov, ki  |      |
|   |uredbo      |      |    |se vštevajo  |      |
|   |         |      |    |v davčno    |      |
|   |         |      |    |osnovo     |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|I080 |povračila    |povračilo |  /  |znesek     |      |
|   |stroškov za   |stroškov  |    |povračil    |      |
|   |službeno     |      |    |stroškov, ki  |      |
|   |potovanje    |      |    |so višji od  |      |
|   |nad zneskom,   |      |    |zneska,    |      |
|   |določenim z   |      |    |določenega z  |      |
|   |uredbo      |      |    |uredbo     |      |
|   |         |      |    |vlade, nad   |      |
|   |         |      |    |katerim se   |      |
|   |         |      |    |plačujejo   |      |
|   |         |      |    |prispevki in  |      |
|   |         |      |    |davek od    |      |
|   |         |      |    |drugih     |      |
|   |         |      |    |dohodkov iz  |      |
|   |         |      |    |delovnega   |      |
|   |         |      |    |razmerja (3.  |      |
|   |         |      |    |člen ZPSDP)  |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|I081 |povračila    |povračilo |  /  |v znesku    |      |
|   |stroškov za   |stroškov  |    |znesek     |      |
|   |službeno     |      |    |povračil    |      |
|   |potovanje do   |      |    |stroškov do  |      |
|   |zneska,     |      |    |zneskov, ki  |      |
|   |določenega z   |      |    |so določeni  |      |
|   |uredbo      |      |    |z uredbo    |      |
|   |         |      |    |vlade     |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|I082 |povračila    |povračilo |  /  |v znesku    |      |
|   |stroškov za   |stroškov  |    |znesek     |      |
|   |službeno     |      |    |povračil    |      |
|   |potovanje do   |      |    |stroškov do  |      |
|   |zneska,     |      |    |zneskov, ki  |      |
|   |določenega z   |      |    |so določeni  |      |
|   |uredbo –     |      |    |z uredbo    |      |
|   |poračun     |      |    |vlade     |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|I090 |povračila    |povračilo |  /  |znesek     |      |
|   |stroškov za   |stroškov  |    |povračil    |      |
|   |službeno     |      |    |stroškov, ki  |      |
|   |potovanje    |      |    |so višji od  |      |
|   |nad zneskom,   |      |    |zneska,    |      |
|   |določenim z   |      |    |določenega z  |      |
|   |uredbo –     |      |    |uredbo     |      |
|   |poračun     |      |    |vlade, nad   |      |
|   |         |      |    |katerim se   |      |
|   |         |      |    |plačujejo   |      |
|   |         |      |    |prispevki in  |      |
|   |         |      |    |davek od    |      |
|   |         |      |    |drugih     |      |
|   |         |      |    |dohodkov iz  |      |
|   |         |      |    |delovnega   |      |
|   |         |      |    |razmerja (3.  |      |
|   |         |      |    |člen ZPSDP)  |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|I100 |terenski     |povračilo |  /  |število dni  |      |
|   |dodatek     |stroškov  |    |x znesek    |      |
|   |         |      |    |znesek     |      |
|   |         |      |    |določi ZPSDP  |      |
|   |         |      |    |po uredbi   |      |
|   |         |      |    |vlade (6.   |      |
|   |         |      |    |člen ZPSDP)  |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|I110 |terenski     |povračilo |  /  |v znesku (6.  |      |
|   |dodatek nad   |stroškov  |    |člen ZPSDP)  |      |
|   |višino,     |      |    |        |      |
|   |določeno z    |      |    |        |      |
|   |uredbo      |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|I120 |pravdni     |povračilo |  /  |30. člen    |      |
|   |stroški     |stroškov  |    |ZDoh-2     |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|I130 |pavšal za    |povračilo |  /  |29. in 30.   |      |
|   |funkcionarje   |stroškov  |    |člen Zakona  |      |
|   |         |      |    |o poslancih  |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|I131 |pavšal za    |povračilo |  /  |(1) Akt o   |      |
|   |javne      |stroškov  |    |določitvi   |      |
|   |uslužbence    |      |    |delovne    |      |
|   |         |      |    |uspešnosti,  |      |
|   |         |      |    |nekaterih   |      |
|   |         |      |    |nadomestil   |      |
|   |         |      |    |in dodatkih  |      |
|   |         |      |    |ter      |      |
|   |         |      |    |povračilih   |      |
|   |         |      |    |stroškov v   |      |
|   |         |      |    |zvezi z    |      |
|   |         |      |    |delom javnih  |      |
|   |         |      |    |uslužbencev  |      |
|   |         |      |    |Ministrstva  |      |
|   |         |      |    |za notranje  |      |
|   |         |      |    |zadeve in   |      |
|   |         |      |    |organov v   |      |
|   |         |      |    |sestavi MNZ,  |      |
|   |         |      |    |(2) Akt o   |      |
|   |         |      |    |uporabi    |      |
|   |         |      |    |službenega   |      |
|   |         |      |    |psa pri    |      |
|   |         |      |    |odkrivanju   |      |
|   |         |      |    |prepovedanih  |      |
|   |         |      |    |drog in    |      |
|   |         |      |    |eksplozivov  |      |
|   |         |      |    |v carinski   |      |
|   |         |      |    |službi     |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|I900 |povračilo    |povračilo |  /  |v znesku    |      |
|   |stroškov –    |stroškov  |    |        |      |
|   |poračun     |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|I901 |povračilo    |povračilo |  /  |v znesku    |      |
|   |stroškov –    |stroškov  |    |        |      |
|   |poračun nad   |      |    |        |      |
|   |višino,     |      |    |        |      |
|   |določeno z    |      |    |        |      |
|   |uredbo      |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|Šifra|Vrsta      |Tip    |Faktor |Način     |Opomba   |
|   |izplačila    |izplačila |    |izplačila   |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|J010 |PORABLJENO –   |      |    |        |      |
|   |ČRTANO      |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|J020 |jubilejna    |drugi   |  /  |v znesku –   |      |
|   |nagrada 10    |dohodki iz |    |določen z   |      |
|   |let       |delovnega |    |Zakonom o   |      |
|   |         |razmerja  |    |začasni    |      |
|   |         |      |    |določitvi   |      |
|   |         |      |    |osnove za   |      |
|   |         |      |    |določanje   |      |
|   |         |      |    |plač in    |      |
|   |         |      |    |drugih     |      |
|   |         |      |    |prejemkov iz  |      |
|   |         |      |    |delovnega   |      |
|   |         |      |    |razmerja    |      |
|   |         |      |    |(ZZDODP),   |      |
|   |         |      |    |odstotek od  |      |
|   |         |      |    |osnove v    |      |
|   |         |      |    |KPng      |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|J030 |jubilejna    |drugi   |  /  |v znesku –   |      |
|   |nagrada 20    |dohodki iz |    |določen z   |      |
|   |let       |delovnega |    |ZZDODP,    |      |
|   |         |razmerja  |    |odstotek od  |      |
|   |         |      |    |osnove v    |      |
|   |         |      |    |KPng      |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|J040 |jubilejna    |drugi   |  /  |v znesku –   |      |
|   |nagrada 30    |dohodki iz |    |določen z   |      |
|   |let       |delovnega |    |ZZDODP,    |      |
|   |         |razmerja  |    |odstotek od  |      |
|   |         |      |    |osnove v    |      |
|   |         |      |    |KPng      |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|J050 |odpravnina    |drugi   |  /  |v znesku –   |      |
|   |zaradi      |dohodki iz |    |109. člen   |      |
|   |odpovedi     |delovnega |    |ZDR      |      |
|   |pogodbe –    |razmerja  |    |        |      |
|   |obdavčena    |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|J051 |odpravnina    |drugi   |  /  |v znesku –   |      |
|   |zaradi      |dohodki iz |    |109. člen   |      |
|   |odpovedi     |delovnega |    |ZDR      |      |
|   |pogodbe –    |razmerja  |    |        |      |
|   |neobdavčena   |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|J060 |odpravnina    |drugi   |  /  |v znesku –   |      |
|   |ob        |dohodki iz |    |določen z   |      |
|   |upokojitvi    |delovnega |    |ZZDODP,    |      |
|   |do višine,    |razmerja  |    |odstotek od  |      |
|   |določene z    |      |    |osnove v    |      |
|   |uredbo      |      |    |KPng; 10.   |      |
|   |         |      |    |člen ZPSDP   |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|J070 |odpravnina    |drugi   |  /  |v znesku –   |      |
|   |ob        |dohodki iz |    |določen z   |      |
|   |upokojitvi    |delovnega |    |ZZDODP,    |      |
|   |nad višino,   |razmerja  |    |odstotek od  |      |
|   |določeno z    |      |    |osnove v    |      |
|   |uredbo      |      |    |KPng      |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|J071 |odpravnina    |drugi   |  3  |osnovna    |      |
|   |po        |dohodki iz |    |plača x    |      |
|   |tretjem.odstavku |delovnega |    |faktor     |      |
|   |73. člena    |razmerja  |    |        |      |
|   |ZJU       |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|J072 |odpravnina    |drugi   |  /  |v znesku    |      |
|   |po sedmem    |dohodki iz |    |        |      |
|   |odstavku 83.   |delovnega |    |        |      |
|   |člena ZJU –   |razmerja  |    |        |      |
|   |obdavčena    |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|J073 |odpravnina    |drugi   |  /  |v znesku    |      |
|   |po        |dohodki iz |    |        |      |
|   |sedmem.odstavku |delovnega |    |        |      |
|   |83. člena    |razmerja  |    |        |      |
|   |ZJU –      |      |    |        |      |
|   |neobdavčena   |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|J074 |odpravnina    |drugi   |  /  |v znesku    |      |
|   |po        |dohodki iz |    |        |      |
|   |osmem.odstavku  |delovnega |    |        |      |
|   |83. člena    |razmerja  |    |        |      |
|   |ZJU       |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|J080 |solidarnostna  |drugi   |  /  |v znesku –   |      |
|   |pomoč      |dohodki iz |    |določen z   |      |
|   |         |delovnega |    |ZZDODP,    |      |
|   |         |razmerja  |    |odstotek od  |      |
|   |         |      |    |osnove v    |      |
|   |         |      |    |KPng      |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|J090 |regres      |drugi   |  /  |v znesku    |      |
|   |         |dohodki iz |    |(KPJS)     |      |
|   |         |delovnega |    |        |      |
|   |         |razmerja  |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|J091 |regres nad    |drugi   |  /  |v znesku    |      |
|   |višino,     |dohodki iz |    |        |      |
|   |določen z    |delovnega |    |        |      |
|   |uredbo      |razmerja  |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|J100 |PORABLJENO –   |      |    |        |      |
|   |ČRTANO      |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|J110 |odškodnina    |drugi   |  /  |v znesku    |      |
|   |za letni     |dohodki iz |    |        |      |
|   |dopust      |delovnega |    |        |      |
|   |         |razmerja  |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|J120 |odškodnina    |drugi   |  /  |v znesku    |      |
|   |namesto     |dohodki iz |    |(94. člen   |      |
|   |odpovednega   |delovnega |    |ZDR)      |      |
|   |roka       |razmerja  |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|J130 |avtorsko     |drugi   |  /  |37. člen    |      |
|   |delo v      |dohodki iz |    |Zdoh-2     |      |
|   |okviru      |delovnega |    |        |      |
|   |delovnega    |razmerja  |    |        |      |
|   |razmerja     |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|J140 |zamudne     |drugi   |  /  |37. člen    |      |
|   |obresti     |dohodki iz |    |Zdoh-2     |      |
|   |         |delovnega |    |        |      |
|   |         |razmerja  |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|J141 |zamudne     |drugi   |  /  |30. člen    |      |
|   |obresti –    |dohodki iz |    |ZDoh-2     |      |
|   |neobdavčene   |delovnega |    |        |      |
|   |         |razmerja  |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|J150 |nadomestilo   |drugi   |  /  |v skladu z   |      |
|   |za uporabo    |dohodki iz |    |69. členom   |      |
|   |lastnih     |delovnega |    |ZDR in 44.   |      |
|   |sredstev –    |razmerja  |    |členom ZDoh-  |      |
|   |neobdavčeno   |      |    |2       |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|J151 |nadomestilo   |drugi   |  /  |v skladu z   |      |
|   |za uporabo    |dohodki iz |    |69. členom   |      |
|   |lastnih     |delovnega |    |ZDR in 44.   |      |
|   |sredstev –    |razmerja  |    |členom ZDoh-  |      |
|   |obdavčeno    |      |    |2       |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|J160 |priznanje –   |drugi   |  /  |v znesku    |      |
|   |denarna     |dohodki iz |    |(1) 6. in   |      |
|   |nagrada     |delovnega |    |31. člen    |      |
|   |         |razmerja  |    |Pravilnika o  |      |
|   |         |      |    |priznanjih   |      |
|   |         |      |    |policije    |      |
|   |         |      |    |(2) 2., 10.  |      |
|   |         |      |    |in 11. člen  |      |
|   |         |      |    |Pravilnika o  |      |
|   |         |      |    |priznanjih   |      |
|   |         |      |    |in nagradah  |      |
|   |         |      |    |v carinski   |      |
|   |         |      |    |službi     |      |
|   |         |      |    |(3) Drugi   |      |
|   |         |      |    |odstavek 26.  |      |
|   |         |      |    |člena     |      |
|   |         |      |    |Pravilnika o  |      |
|   |         |      |    |izobraževanju |      |
|   |         |      |    |ZPIZ      |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|J170 |odpravnina    |drugi   |  /  |odpravnina v  |      |
|   |po sedmem    |dohodki iz |    |znesku: 2/5  |      |
|   |odstavku 83.   |delovnega |    |x Z120 x    |      |
|   |člena ZJU-C   |razmerja  |    |število    |      |
|   |         |      |    |mesecev do   |      |
|   |         |      |    |poteka dobe  |      |
|   |         |      |    |imenovanja   |      |
|   |         |      |    |na položaj   |      |
|   |         |      |    |(odpravnina  |      |
|   |         |      |    |po sedmem   |      |
|   |         |      |    |odstavku 83.  |      |
|   |         |      |    |člena ZJU-C)  |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|J180 |razlika     |drugi   |  /  |razlika    |      |
|   |zaradi      |dohodki iz |    |pripada 1/2  |      |
|   |premestitve   |delovnega |    |x (Z120 do   |      |
|   |na drugo     |razmerja  |    |razrešitve –  |      |
|   |delovno     |      |    |Z120 po    |      |
|   |mesto      |      |    |razrešitvi)  |      |
|   |         |      |    |mesečno do   |      |
|   |         |      |    |poteka dobe,  |      |
|   |         |      |    |za katero je  |      |
|   |         |      |    |bil imenovan  |      |
|   |         |      |    |(odpravnina  |      |
|   |         |      |    |po sedmem   |      |
|   |         |      |    |odstavku 83.  |      |
|   |         |      |    |člena ZJU-C)  |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|J190 |odpravnina    |drugi   |  /  |v znesku    |      |
|   |ob        |dohodki iz |    |        |      |
|   |upokojitvi    |delovnega |    |        |      |
|   |po enajstem   |razmerja  |    |        |      |
|   |odstavku 92.   |      |    |        |      |
|   |člena (ZObr)   |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|J200 |odpravnina    |drugi   |  /  |v znesku    |      |
|   |po 93. členu   |dohodki iz |    |        |      |
|   |ZObr       |delovnega |    |        |      |
|   |         |razmerja  |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|J210 |enkratna     |drugi   |  /  |v znesku    |      |
|   |denarna     |dohodki iz |    |        |      |
|   |pomoč po     |delovnega |    |        |      |
|   |98.č členu    |razmerja  |    |        |      |
|   |ZObr       |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|J220 |posebna     |drugi   |Določi |v znesku    |      |
|   |denarna     |dohodki iz |VRS  |        |      |
|   |nagrada ob    |delovnega |    |        |      |
|   |prvi       |razmerja  |    |        |      |
|   |sklenitvi    |      |    |        |      |
|   |pogodbe po    |      |    |        |      |
|   |49. členu    |      |    |        |      |
|   |Zakon o     |      |    |        |      |
|   |službi v     |      |    |        |      |
|   |Slovenski    |      |    |        |      |
|   |vojski      |      |    |        |      |
|   |(ZSSloV)     |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|J230 |posebna     |drugi   |Določi |v znesku    |      |
|   |denarna     |dohodki iz |VRS  |        |      |
|   |nagrada ob    |delovnega |    |        |      |
|   |podaljšanju   |razmerja  |    |        |      |
|   |pogodbe po    |      |    |        |      |
|   |četrtem     |      |    |        |      |
|   |odstavku 61.   |      |    |        |      |
|   |člena ZZSLoV   |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|J900 |drugi      |drugi   |  /  |v znesku    |      |
|   |dohodki iz    |dohodki iz |    |        |      |
|   |delovnega    |delovnega |    |        |      |
|   |razmerja –    |razmerja  |    |        |      |
|   |poračun do    |      |    |        |      |
|   |višine,     |      |    |        |      |
|   |določene z    |      |    |        |      |
|   |uredbo      |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|J901 |drugi      |drugi   |  /  |v znesku    |      |
|   |dohodki iz    |dohodki iz |    |        |      |
|   |delovnega    |delovnega |    |        |      |
|   |razmerja –    |razmerja  |    |        |      |
|   |poračun nad   |      |    |        |      |
|   |višino,     |      |    |        |      |
|   |določeno z    |      |    |        |      |
|   |uredbo      |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|Šifra|Vrsta      |Tip    |Faktor |Način     |Opomba   |
|   |izplačila    |izplačila |    |izplačila   |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|K010 |prostovoljno   |odtegljaji |  /  |v znesku    |      |
|   |dodatno     |      |    |        |      |
|   |pokojninsko   |      |    |        |      |
|   |zavarovanje   |      |    |        |      |
|   |(PDPZ_1)     |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|K020 |administrativne |odtegljaji |  /  |v znesku    |      |
|   |prepovedi    |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|K030 |sodne      |odtegljaji |  /  |v znesku    |      |
|   |prepovedi    |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|K040 |sindikalne    |odtegljaji |  /  |v % ali    |      |
|   |članarine    |      |    |znesku (210.  |      |
|   |         |      |    |člen ZDR)   |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|K050 |krajevni     |odtegljaji |  /  |v % ali    |      |
|   |samoprispevek  |      |    |znesku     |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|K060 |občinski     |odtegljaji |  /  |v % ali    |      |
|   |samoprispevek  |      |    |znesku     |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|K070 |prostovoljni   |odtegljaji |  /  |v znesku    |      |
|   |zdravstveno   |      |    |        |      |
|   |zavarovanje   |      |    |        |      |
|   |(PZZ)      |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|K080 |individualno   |odtegljaji |  /  |v znesku    |      |
|   |dodatno     |      |    |        |      |
|   |pokojninsko   |      |    |        |      |
|   |zavarovanje   |      |    |        |      |
|   |javnega     |      |    |        |      |
|   |uslužbenca    |      |    |        |      |
|   |(IDPZJU)     |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|K090 |disciplinski   |odtegljaji |  /  |v znesku    |      |
|   |ukrep –     |      |    |(124. člen   |      |
|   |denarna     |      |    |ZJU)      |      |
|   |kazen      |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|K100 |denarna     |odtegljaji |    |bruto plača  |      |
|   |kazen za     |      |    |x faktor    |      |
|   |disciplinsko   |      |    |        |      |
|   |kršitev po    |      |    |        |      |
|   |58. členu    |      |    |        |      |
|   |ZObr       |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|K900 |razno      |odtegljaji |  /  |v % ali    |      |
|   |         |      |    |znesku     |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|Šifra|Vrsta      |Tip    |Faktor |Način     |Opomba   |
|   |izplačila    |izplačila |    |izplačila   |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|L010 |porodniško    |starševski |  /  |dopust     |izplača   |
|   |nadomestilo   |dopust   |    |izračuna CSD  |MDDSZ    |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|L020 |nadomestilo   |starševski |  /  |dopust     |izplača   |
|   |za nego in    |dopust   |    |izračuna CSD  |MDDSZ    |
|   |varstvo     |      |    |        |      |
|   |otroka      |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|L030 |očetovski    |starševski |  /  |dopust     |izplača   |
|   |dopust – 15   |dopust   |    |izračuna CSD  |MDDSZ    |
|   |dni       |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|L031 |očetovski    |starševski |  /  |dopust     |izplača   |
|   |dopust – 75   |dopust   |    |izračuna CSD  |MDDSZ    |
|   |dni       |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|L040 |posvojiteljsko  |starševski |  /  |dopust     |izplača   |
|   |nadomestilo   |dopust   |    |izračuna CSD  |MDDSZ    |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|Šifra|Vrsta      |Tip    |Faktor |Način     |Opomba   |
|   |izplačila    |izplačila |    |izplačila   |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|M010 |kolektivno    |kolektivno |  /  |premijski   |premija   |
|   |dodatno     |dodatno  |    |razred glede  |      |
|   |pokojninsko   |pokojninsko|    |na delovno   |      |
|   |zavarovanje   |zavarovanje|    |dobo      |      |
|   |javnega     |      |    |        |      |
|   |uslužbenca    |      |    |        |      |
|   |(KDPZJU)     |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|M011 |prostovoljno   |kolektivno |/   |zmanjšanje   |premija   |
|   |dodatno     |dodatno  |    |bruto plače  |      |
|   |pokojninsko   |pokojninsko|    |        |      |
|   |zavarovanje   |zavarovanje|    |        |      |
|   |(PDPZ) po    |      |    |        |      |
|   |ZPIZ-1      |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|Šifra|Vrsta      |Tip    |Faktor |Način     |Opomba   |
|   |izplačila    |izplačila |    |izplačila   |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|N010 |neplačan     |neplačana |  /  |število    |osnova za  |
|   |dopust/odsotnost |odsotnost |    |normiranih   |izračun   |
|   |(opravičeno)   |      |    |ur x bruto   |prispevkov |
|   |         |      |    |urna      |      |
|   |         |      |    |postavka za  |      |
|   |         |      |    |izračun    |      |
|   |         |      |    |nadomestila  |      |
|   |         |      |    |plače     |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|N020 |neplačan     |neplačana |  /  |število    |osnova za  |
|   |dopust/odsotnost |odsotnost |    |normiranih   |izračun   |
|   |(neopravičeno)  |      |    |ur x bruto   |prispevkov |
|   |         |      |    |urna      |      |
|   |         |      |    |postavka za  |      |
|   |         |      |    |izračun    |      |
|   |         |      |    |nadomestila  |      |
|   |         |      |    |plače     |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|N030 |neplačan     |neplačana |  /  |število    |osnova za  |
|   |dopust/odsotnost |odsotnost |    |normiranih   |izračun   |
|   |(opravičeno   |      |    |ur x bruto   |prispevkov |
|   |strokovno    |      |    |urna      |      |
|   |Izobraževanje)  |      |    |postavka za  |      |
|   |         |      |    |izračun    |      |
|   |         |      |    |nadomestila  |      |
|   |         |      |    |plače     |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|Šifra|Vrsta      |Tip    |Faktor |Način     |Opomba   |
|   |izplačila    |izplačila |    |izplačila   |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|O010 |dežurstvo    |dežurstvo |  /  |49. člen    |      |
|   |preko      |      |    |Zakona o    |      |
|   |polnega     |      |    |sodniški    |      |
|   |delovnega    |      |    |službi, 27.b  |      |
|   |časa –      |      |    |člen Zakona  |      |
|   |aktivno za    |      |    |o državnem   |      |
|   |sodnike     |      |    |tožilstvu   |      |
|   |         |      |    |število ur x  |      |
|   |         |      |    |bruto urna   |      |
|   |         |      |    |postavka za  |      |
|   |         |      |    |(osnovno    |      |
|   |         |      |    |plačo za    |      |
|   |         |      |    |obračun +   |      |
|   |         |      |    |A040 + C010  |      |
|   |         |      |    |+ C020 +    |      |
|   |         |      |    |C040 + C050  |      |
|   |         |      |    |+ C150) /   |      |
|   |         |      |    |Z050 + C120  |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|O020 |dežurstvo    |dežurstvo |  /  |49. člen    |      |
|   |preko      |      |    |Zakona o    |      |
|   |polnega     |      |    |sodniški    |      |
|   |delovnega    |      |    |službi, 27.b  |      |
|   |časa (nočno)   |      |    |člen Zakona  |      |
|   |– aktivno za   |      |    |o državnem   |      |
|   |sodnike     |      |    |tožilstvu   |      |
|   |         |      |    |število ur x  |      |
|   |         |      |    |bruto urna   |      |
|   |         |      |    |postavka za  |      |
|   |         |      |    |(osnovno    |      |
|   |         |      |    |plačo za    |      |
|   |         |      |    |obračun +   |      |
|   |         |      |    |A040 + C010  |      |
|   |         |      |    |+ C020 +    |      |
|   |         |      |    |C040 + C050  |      |
|   |         |      |    |+ C150) /   |      |
|   |         |      |    |Z050 + C100  |      |
|   |         |      |    |+ C120     |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|O030 |dežurstvo    |dežurstvo |  /  |49. člen    |      |
|   |preko      |      |    |Zakona o    |      |
|   |polnega     |      |    |sodniški    |      |
|   |delovnega    |      |    |službi, 27.b  |      |
|   |časa       |      |    |člen Zakona  |      |
|   |(nedelja ali   |      |    |o državnem   |      |
|   |dela prost    |      |    |tožilstvu   |      |
|   |dan) –      |      |    |število ur x  |      |
|   |aktivno za    |      |    |bruto urna   |      |
|   |sodnike     |      |    |postavka za  |      |
|   |         |      |    |(osnovno    |      |
|   |         |      |    |plačo za    |      |
|   |         |      |    |obračun +   |      |
|   |         |      |    |A040 + C010  |      |
|   |         |      |    |+ C020 +    |      |
|   |         |      |    |C040 + C050  |      |
|   |         |      |    |+ C150) /   |      |
|   |         |      |    |Z050 + C112  |      |
|   |         |      |    |+ C120     |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|O040 |dežurstvo    |dežurstvo |  /  |49. člen    |      |
|   |preko      |      |    |Zakona o    |      |
|   |polnega     |      |    |sodniški    |      |
|   |delovnega    |      |    |službi, 27.b  |      |
|   |časa       |      |    |člen Zakona  |      |
|   |(nedelja ali   |      |    |o državnem   |      |
|   |dela prost    |      |    |tožilstvu   |      |
|   |dan – nočno)   |      |    |število ur x  |      |
|   |– aktivno za   |      |    |bruto urna   |      |
|   |sodnike     |      |    |postavka za  |      |
|   |         |      |    |(osnovno    |      |
|   |         |      |    |plačo za    |      |
|   |         |      |    |obračun +   |      |
|   |         |      |    |A040 + C010  |      |
|   |         |      |    |+ C020 +    |      |
|   |         |      |    |C040 + C050  |      |
|   |         |      |    |+ C150) /   |      |
|   |         |      |    |Z050 + C100  |      |
|   |         |      |    |+ C112 +    |      |
|   |         |      |    |C120      |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|O050 |dežurstvo    |dežurstvo |  /  |49. člen    |      |
|   |preko      |      |    |Zakona o    |      |
|   |polnega     |      |    |sodniški    |      |
|   |delovnega    |      |    |službi, 27.b  |      |
|   |časa –      |      |    |člen Zakona  |      |
|   |neaktivno za   |      |    |o državnem   |      |
|   |sodnike     |      |    |tožilstvu   |      |
|   |         |      |    |število ur x  |      |
|   |         |      |    |bruto urna   |      |
|   |         |      |    |postavka za  |      |
|   |         |      |    |(osnovno    |      |
|   |         |      |    |plačo za    |      |
|   |         |      |    |obračun +   |      |
|   |         |      |    |A040 + C010  |      |
|   |         |      |    |+ C020 +    |      |
|   |         |      |    |C040 + C050  |      |
|   |         |      |    |+ C150) /   |      |
|   |         |      |    |Z050      |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|O900 |dežurstvo –   |dežurstvo |  /  |v znesku    |      |
|   |poračun     |      |    |        |      |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
Legenda: / – faktor ni določen
III. PRISPEVKI IN DAVKI
4. člen
(vrste prispevkov in davkov)
(1) Prispevki in davki so zneski, ki jih zavarovanec oziroma delodajalec plačuje v skladu z zakoni, ki urejajo prispevke in davke.
(2) Vrste prispevkov in davkov so:
+-----------+--------------------------+---------------+---------------+
|Tip    |Vrsta           |%       |Opomba     |
+-----------+--------------------------+---------------+---------------+
|prispevki |prispevek za       |15,50     |zavarovanec  |
|iz plače  |pokojninsko in      |        |        |
|      |invalidsko zavarovanje  |        |        |
+-----------+--------------------------+---------------+---------------+
|prispevki |prispevek za       |6,36      |zavarovanec  |
|iz plače  |zdravstveno        |        |        |
|      |zavarovanje        |        |        |
+-----------+--------------------------+---------------+---------------+
|prispevki |prispevek za       |0,14      |zavarovanec  |
|iz plače  |zaposlovanje       |        |        |
+-----------+--------------------------+---------------+---------------+
|prispevki |prispevek za       |0,10      |zavarovanec  |
|iz plače  |starševsko varstvo    |        |        |
+-----------+--------------------------+---------------+---------------+
|prispevki |prispevek za       |8,85      |delodajalec  |
|od plače  |pokojninsko in      |        |        |
|      |invalidsko zavarovanje  |        |        |
+-----------+--------------------------+---------------+---------------+
|prispevki |prispevek za       |6,56      |delodajalec  |
|od plače  |zdravstveno        |        |        |
|      |zavarovanje        |        |        |
+-----------+--------------------------+---------------+---------------+
|prispevki |prispevek za       |0,06      |delodajalec  |
|od plače  |zaposlovanje       |        |        |
+-----------+--------------------------+---------------+---------------+
|prispevki |prispevek za       |0,10      |delodajalec  |
|od plače  |starševsko varstvo    |        |        |
+-----------+--------------------------+---------------+---------------+
|prispevki |prispevek za poškodbe   |0,53      |delodajalec  |
|od plače  |pri delu in poklicne   |        |        |
|      |bolezni          |        |        |
+-----------+--------------------------+---------------+---------------+
|prispevki |prispevek za obvezno   |stopnja    |delodajalec  |
|od plače  |dodatno pokojninsko    |        |        |
|      |zavarovanje ter      |        |        |
|      |zavarovalna doba s    |        |        |
|      |povečanjem        |        |        |
+-----------+--------------------------+---------------+---------------+
+-----------+--------------------------+---------------+---------------+
|davčni   |davčni odtegljaj     |stopnja    |osnova je   |
|odtegljaj |             |        |dohodek iz   |
|      |             |        |delovnega   |
|      |             |        |razmerja (37. |
|      |             |        |člen ZDoh-2), |
|      |             |        |zmanjšan za  |
|      |             |        |obvezne    |
|      |             |        |prispevke za  |
|      |             |        |socialno    |
|      |             |        |varnost in   |
|      |             |        |olajšave z   |
|      |             |        |upoštevanjem  |
|      |             |        |določb (127.  |
|      |             |        |člen ZDoh-2)  |
+-----------+--------------------------+---------------+---------------+
|davek na  |davek na izplačano    |stopnja    |Z 410     |
|izplačano |plačo           |        |        |
|plačo   |             |        |        |
+-----------+--------------------------+---------------+---------------+
|stopnje  |Če znaša mesečna bruto     znaša stopnja davka    |
|davka od  |plača zaposlenega                     |
|1.     |                             |
|januarja  |       do  688,53          0 %      |
|2007    | nad  688,53 do 1.669,17         2,3 %      |
|(v evrih) | nad 1.669,17 do 3.129,69         4,7 %      |
|      | nad 3.129,69               8,9 %      |
+-----------+----------------------------------------------------------+
|stopnje  | Če znaša neto letna davčna    znaša dohodnina     |
|dohodnine |     osnova                     |
|od 1.   |   nad       do                 |
|januarja  |         6.800,00         16 %      |
|2007 (v  | 6.800,00    13.600,00  1.088,00 + 27 % nad 6.800,00 |
|evrih)   |13.600,00          2.924,00 + 41 % nad 13.600,00|
+-----------+----------------------------------------------------------+
+-----------+--------------------------+-------------------------------+
|stopnje za |12/14–4,20        |                |
|obvezno  |12/15–6,25        |                |
|dodatno  |12/16–8,40        |                |
|pokojninsko|12/17–10,56        |                |
|zavarovanje|12/18–12,60        |      Z220, Z230     |
|za     |             |                |
|zavarovalno|             |                |
|dobo s   |             |                |
|povečanjem:|             |                |
+-----------+--------------------------+-------------------------------+
5. člen
(prispevki in davki iz in od plače ter drugih dohodkov iz delovnega razmerja)
1 – obračunava se fiktivno in se ne odvaja
2 – obračunava se fiktivno
3 – obračunava se od zneska, ki je večji kot MAKS_ODP
4 – obračunava se od zneska, ki je večji kot 70% plače v RS
5 – plača delodajalec
6 – lahko plača delodajalec, lahko javni uslužbenec
7 – obračunava se od zneska, ki je večji kot MAKS_DNEVNICE
8 – obračunava se od zneska, ki je večji kot MAKS_TER_DOD
9 – se ne obračuna in ne plačuje
10 – se obračuna, odvede in povrne z refundacijo
S – stopnja za prispevek za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje: prispevek se plačuje le za zavarovance, ki opravljajo posebno težka in za zdravje škodljiva dela in dela, ki jih po določeni starosti ni moč uspešno poklicno opravljati
S1 – stopnja za dohodnino
S2 – stopnja za davek na izplačano plačo
IV. IZRAČUN PLAČE
6. člen
(določitev povprečne mesečne delovne obveznosti)
(1) Z delovnim koledarjem so določeni delovni dnevi, prazniki in drugi dela prosti dnevi.
(2) Povprečna mesečna delovna obveznost se določi na podlagi 40 delovnih ur na teden in znaša 174 ur.
(3) Za delovna mesta, za katera je s posebnim zakonom določena drugačna osnova delovnih ur na teden, se upošteva pri povprečni mesečni delovni obveznosti.
(4) Ure za redno delo, nadomestila in izračun stalnih dodatkov (C010, C020, C040, C050, C150) ter A040 se normirajo na povprečno mesečno delovno obveznost. Normiranje ur ne velja za obračun dela preko polnega delovnega časa kakor tudi ne za dodatke, ki so vezani na obračun dela preko polnega delovnega časa.
(5) Število normiranih ur se izračuna po tej formuli:
           dejanske ure (Z060)
normirane ure = ---------------------------- x povprečna mesečna delovna obveznost (Z050)
         mesečna delovna obveznost
7. člen
(sprememba plačnega razreda)
(1) Plačni razred je določen z delovnim mestom, nazivom oziroma napredovanjem javnega uslužbenca ali funkcionarja. Povečanje ali zmanjšanje osnovne plače (Z070) je mogoče izključno s spremembo plačnega razreda.
(2) Za spremembe plačnih razredov javnega uslužbenca in funkcionarja se vodi evidenca.
(3) Če se spremeni plačni razred med mesecem, se evidentirajo vrste izplačil za število dni, ki so veljale za vsak posamezen plačni razred.
8. člen
(določitev bruto urne postavke za osnovno plačo)
Bruto urna postavka za osnovno plačo (Z150) se izračuna tako, da osnovno plačo delimo s povprečno mesečno delovno obveznostjo.
9. člen
(bruto plača)
(1) Bruto plača se v prvi stopnji izračuna na podlagi ur, ki se nanašajo na posamezne vrste izplačila.
(2) BRUTO PLAČA 1. stopnja = f (tipi izplačila A, B, G in H).
(3) BRUTO PLAČA 2. stopnja = BRUTO PLAČA 1. stopnja + tip izplačila C, E in O.
(4) BRUTO PLAČA 3. stopnja = BRUTO PLAČA 2. stopnja + tip izplačila D
(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena nadomestilo plače javnega uslužbenca v breme delodajalca – pretekli mesec (Z124) ne more biti večje, kot če bi delal polni delovni čas.
10. člen
(osnova za izračun prispevkov od dohodkov iz delovnega razmerja)
Osnova za izračun prispevkov (Z270) se izračuna tako, da seštejemo bruto plačo, tipe izplačil F, N ter vrste izplačil I011, I021, I072, 080, I090, I110, I901.
11. člen
(osnova za izračun davčnega odtegljaja od dohodkov iz delovnega razmerja)
Osnovo za izračun davčnega odtegljaja od dohodkov iz delovnega razmerja (Z271) dobimo tako, da osnovi za izračun prispevkov odštejemo neplačano odsotnost, prispevke iz plače, prispevke iz bonitet, povračil stroškov in olajšave v skladu z Zakonom o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06 in 90/07; v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2).
12. člen
(osnova za izračun prispevkov od drugih dohodkov iz delovnega razmerja)
Osnova za izračun prispevkov od drugih dohodkov iz delovnega razmerja je enaka vsoti drugih dohodkov iz delovnega razmerja, od katerih se plačujejo prispevki, vključno s tistimi, ki so višji od zneska, določenega z uredbo Vlade Republike Slovenije.
13. člen
(osnova za izračun davčnega odtegljaja od drugih dohodkov iz delovnega razmerja)
Osnova za izračun davčnega odtegljaja od drugih dohodkov iz delovnega razmerja je enaka vsoti obdavčljivih drugih dohodkov iz delovnega razmerja, zmanjšani za prispevke (12. člen te uredbe).
Merilo za izračun višine davčnega odtegljaja od drugih dohodkov iz delovnega razmerja se določi iz osnove za izračun davčnega odtegljaja od dohodkov iz delovnega razmerja (11. člen te uredbe), povečane za osnovo iz prvega odstavka tega člena, z upoštevanjem petega odstavka 127. člena ZDoh-2, kadar je potrebno.
14. člen
(osnova za izračun davka na izplačano plačo)
Osnova za izračun davka na izplačano plačo se izračuna tako, da se osnovi za izračun prispevkov od dohodkov iz delovnega razmerja odšteje tip izplačil F, H, N, ter vrste izplačil I011, I021, I072, 080, I090, I110, I901.
15. člen
(bruto bruto plača)
Vrednost bruto bruto plače (Z280) se izračuna tako, da se seštejejo bruto plača, prispevki od plače in davek na izplačano plačo.
16. člen
(neto plača I)
Neto plača I (Z290) se izračuna tako, da se od bruto plače odštejejo prispevki iz plače in davčni odtegljaj.
17. člen
(neto plača II)
Neto plača II (Z291) se izračuna tako, da se od osnove za izračun prispevkov od dohodkov iz delovnega razmerja odštejejo prispevki iz bruto plače, bonitet in povračil stroškov nad uredbo ter davčni odtegljaj iz plače, od bonitet in povračil stroškov nad uredbo.
18. člen
(neto drugi dohodki iz delovnega razmerja)
Neto drugi dohodki iz delovnega razmerja se izračunajo tako, da se od drugih dohodkov iz delovnega razmerja odštejejo prispevki od dohodkov iz delovnega razmerja in davčni odtegljaj od drugih dohodkov iz delovnega razmerja.
19. člen
(neto izplačilo)
Neto izplačilo se izračuna tako, da se od neto plače II, neto drugih dohodkov iz delovnega razmerja in neto tipa izplačil l (razen vrste izplačil I011, I021, I072, 080, I090, I110, I901) odšteje tip izplačil K.
20. člen
(posebnosti pri izračunavanju plače)
(1) Za zavarovanca:
– ki do začetka začasne zadržanosti od dela še ni imel plače oziroma osnove za plačilo prispevkov,
– ki se poškoduje na poti na delo, preden je nastopil delo, se za izračun osnove upošteva plača, ki bi jo prejel, če bi delal.
(2) Osnova za vrsto dela, ki v šifrantu izplačil ni posebej opredeljena, je osnovna plača za obračun.
(3) Če je javni uslužbenec pri istem proračunskem uporabniku razporejen na dve ali več delovnih mest, ki so v različnih plačnih razredih, ali če se mu med mesecem spremeni plačni razred, se izvedeta dva ali več ločenih obračunov plač. Ločeni obračuni so samo pri izračunu »bruto plača 1. stopnja« ter »bruto plača 2. stopnja« in morajo biti prikazani na eni plačilni listi. Plačilne liste so priloga 1 te uredbe in njen sestavni del.
(4) Na plačilni listi so pri neto znesku prikazane vrednosti za:
– tip izplačil F in vrste izplačil I011, I021, I072, 080, I090, I110, I901 zaradi plačila prispevkov in davčnega odtegljaja,
– vrste izplačil tipa izplačil I, katerih del se v skladu z uredbo vlade všteva v davčno osnovo, se na plačilni listi v delu, v katerem so prikazana povračila stroškov, prikažejo v celoti,
– vrsta izplačila A030 zaradi plačila prispevkov.
(5) V skladu z 49. členom ZSPJS izplačana plača (bruto plača 2. stopnja brez tipa izplačil od C060 do C140 in od C160 do C313 ter tipa izplačil E in O) ne sme biti nižja, kot je bila pred prvim obračunom plač v skladu z ZSPJS. Izračunana razlika se obračuna z vrsto izplačila A040. Ko je razlika do plače glede na 49. člen ZSPJS (A040) v primerjavi s primerljivim zneskom plače, določenem po predpisih in kolektivnih pogodbah, ki se uporabljajo do začetka izplačila plač po ZSPJS (Z111) prvič negativna ali enaka nič, se preneha izračunavati. S tem se na plačilni listi vrsti izplačil Z111 in A040 ne prikazujeta več.
(6) Kadar se izračunava plača za delo v skrajšanem delovnem času, se pri obračunu plače uporabi in na plačilni listi prikaže osnovna plača za skrajšani delovni čas (Z071). Pri izračunu števila normiranih ur (Z061) se upošteva formula: Z060/Z053 x Z052.
(7) Kadar je pri izračunavanju plače treba upoštevati odpravo nesorazmerij v osnovnih plačah (49.č člen ZSPJS) se pri obračunu plače uporabi in na plačilni listi prikaže osnovna plača za obračun, ki se ji prištejejo dodatki C010, C020, C030, C050 in C150. Ko se od nje odšteje primerljivi znesek plače, določen po predpisih in kolektivnih pogodbah, ki se uporabljajo do začetka izplačila plač po ZSPJS (Z111) se dobi razlika do plače glede na 49. člen ZSPJS (A040). Kadar je razlika negativna se pri izračunavanju plače upošteva osnovna plača (Z070). Pri izračunu formule za bruto osnovo za izračun nadomestila plače v breme delodajalca (Z120) se upošteva naslednja formula: osnovna plača za obračun + A040 + C010 + C020 + C040 + C050 + C150 za tekoči mesec, kot če bi zaposleni delal polni delovni čas.
(8) Kadar je pri izračunavanju plače treba upoštevati zmanjšanje osnovne plače funkcionarja iz plačne podskupine A5 zaradi odprave nesorazmerja (prvi odstavek 52.c člena ZSPJS), se pri obračunu plače in na plačilni listi prikaže prevedena plača (Z105), osnovna plača – za obračun V (Z108) ter po potrebi tudi korekcijska plača (Z106). Pri izračunu formule za bruto osnovo za izračun nadomestila plače v breme delodajalca (Z120) se upošteva ta formula: Z108 + A040 + C010 + C020 + C040 + C050 + C150 za tekoči mesec, kot če bi zaposleni delal polni delovni čas. A040 je pri obračunu plače za funkcionarja iz plačne podskupine A5 enaka nič.
(9) Kadar je pri izračunavanju plače treba upoštevati zmanjšanje osnovne plače iz 12. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, se pri obračunu plače uporabi in na plačilni listi prikaže osnovna plača – za obračun II (Z114), ki se ugotovi in prikaže tako, da se od osnovne plače (Z070) odšteje zmanjšanje po uredbi (Z115). Pri izračunu formule za bruto osnovo za izračun nadomestila plače v breme delodajalca (Z120) se upošteva formula: Z114 + A040 + C020 + C040 + C050 za tekoči mesec, kot če bi zaposleni delal polni delovni čas. A040 je pri obračunu plače za direktorja enaka nič.
(10) Kadar je pri izračunavanju plače treba upoštevati zmanjšanje ali povečanje osnovne plače, se zaradi večje ali manjše obremenjenosti javnega uslužbenca od pričakovanega obsega dela (prvi odstavek 14. člena ZSPJS) pri obračunu plače in na plačilni listi prikaže osnovna plača – za obračun III (Z116).
(11) Če je javni uslužbenec zaposlen pri več uporabnikih proračuna, se mu pri vsakem izplača sorazmerni del plače v skladu s pogodbo o zaposlitvi, sklenjeno pri posameznem uporabniku proračuna.
(12) Ker pripada javnemu uslužbencu v skladu z zakonom minimalna plača za opravljeno delo v polnem delovnem času, se pri vrstah izplačil tipa C upoštevajo le tisti dodatki, ki se obračunajo in izplačajo za polni delovni čas. Če javni uslužbenec zaradi odsotnosti prejema nadomestila in zato ne dela polni delovni čas, se upošteva bruto urna postavka za razliko do minimalne plače le za ure dela. Tako ugotovljena razlika se prišteje k A010 in se dodajo zneski nadomestil. Razlika med Z100 in prej ugotovljenim zneskom je A030.
(13) Če se odsotnosti evidentirajo in nadomestila obračunajo z enomesečno zamudo, se v postopku iz prejšnjega odstavka poračuna že izplačana razlika do minimalne plače za ure odsotnosti.
(14) Če prejema javni uslužbenec del plače pri enem in del plače pri drugem uporabniku proračuna, se A040 razdeli na uporabnike proračuna sorazmerno, in sicer na tako: A040/174 se primerja na bruto urno postavko plače javnega uslužbenca iz drugega odstavka 49. člena ZSPJS pri posameznem uporabniku proračuna in se upošteva pri uporabniku proračuna, pri katerem ima javni uslužbenec nižjo bruto urno postavko.
(15) Pri izračunavanju plače po tej uredbi se morajo vse vrednosti zaokroževati na dve decimalki natančno.
(16) Vsi dodatki, ki so upoštevani v bruto osnovi za izračun nadomestila plače v breme delodajalca (Z120) oziroma v bruto osnovi za izračun nadomestila plače v breme delodajalca – pretekli mesec (Z124), so med izplačili ponovno izračunani in prikazani samo od normiranih ur rednega dela.
(17) Kadar je pri izračunavanju plače funkcionarja iz plačne podskupine A1, A2, A4 (razen ustavnega sodnika, državnega tožilca in državnega pravobranilca) treba upoštevati odpravo nesorazmerij v osnovnih plačah (49. č člen ZSPJS), se pri obračunu plače uporabi in na plačilni listi prikaže osnovna plača za obračun, ki se ji prištejejo dodatki C010, C020, C030, C050 in C150. Ko se od nje odšteje primerljivi znesek plače, določen po predpisih in kolektivnih pogodbah, ki se uporabljajo do začetka izplačila plač po ZSPJS (Z111), zmanjšan za pet odstotkov, se dobi razlika do plače glede na 49. člen ZSPJS (A040). Kadar je razlika negativna, se pri izračunavanju plače upošteva osnovna plača (Z070). Pri izračunu formule za bruto osnovo za izračun nadomestila plače v breme delodajalca (Z120) se upošteva ta formula: osnovna plača za obračun + A040 + C010 + C020 + C040 + C050 + C150 za tekoči mesec, kot če bi zaposleni delal polni delovni čas.
(18) Sredstva, ki se namenjajo za izplačilo redne delovne uspešnosti, se zagotavljajo iz finančnih sredstev tekočega leta.
(19) Če je treba izvesti poračune plač za preteklo obdobje pred prvim obračunom plače po ZSPJS, se poračuni izvedejo po izračunih, ki so se uporabljali pred prvim obračunom plače po ZSPJS.
(20) Osnovna plača se v skladu s 15. členom ZSPJS zaradi zaposlitve za določen čas lahko poveča le z določenim številom plačnih razredov. Pri tem se za osnovo vedno upošteva plačni razred, ki je določen za zaposlitev na takem delovnem mestu ali nazivu za nedoločen čas.
V. PLAČA JAVNEGA USLUŽBENCA ZA DELO V TUJINI
21. člen
(osnova za izračun plače za delo v tujini)
(1) Javnemu uslužbencu, napotenemu v tujino, se izračuna osnova za izračun plače za delo v tujini (Z470).
(2) Dodatki za delo v tujini (tip izplačil R), povračila in nadomestila javnih uslužbencev, napotenih na delo v tujino (tip izplačil S), so določeni v uredbi, ki ureja plače in druge prejemke javnih uslužbencev za delo v tujini (v nadaljnjem besedilu: PJUDT).
22. člen
(dodatki za delo v tujini, povračila v tujini in odtegljaji v tujini)
(1) Dodatki za delo v tujini
+-------+----------------+-------------+-------------+---------+
|Šifra |Vrsta izplačila |Tip izplačila|Opis     |Opombe  |
|    |        |       |deviznega  |     |
|    |        |       |dodatka   |     |
+-------+----------------+-------------+-------------+---------+
|R010  |dodatek zaradi |dodatki za  |v % ali   |     |
|    |širšega obsega |delo v tujini|znesku    |     |
|    |delovnih nalog |       |8. člen PJUDT|     |
+-------+----------------+-------------+-------------+---------+
|R020  |dodatek za   |dodatki za  |v % ali   |     |
|    |nezaposlenega  |delo v tujini|znesku    |     |
|    |partnerja    |       |9. člen PJUDT|     |
+-------+----------------+-------------+-------------+---------+
|R030  |dodatek za   |dodatki za  |v % ali   |     |
|    |vzgojo in    |delo v tujini|znesku    |     |
|    |šolanje     |       |10. člen   |     |
|    |        |       |PJUDT    |     |
+-------+----------------+-------------+-------------+---------+
|R040  |dodatek za   |dodatki za  |v % ali   |     |
|    |nevarnost    |delo v tujini|znesku    |     |
|    |        |       |11. člen   |     |
|    |        |       |PJUDT    |     |
+-------+----------------+-------------+-------------+---------+
|R050  |dodatek za   |dodatki za  |v % ali   |     |
|    |posebne pogoje |delo v tujini|znesku    |     |
|    |dela      |       |12. člen   |     |
|    |        |       |PJUDT    |     |
+-------+----------------+-------------+-------------+---------+
|R060  |položajni    |dodatki za  |v % ali   |     |
|    |dodatek     |delo v tujini|znesku    |     |
|    |        |       |13. člen   |     |
|    |        |       |PJUDT    |     |
+-------+----------------+-------------+-------------+---------+
|R070  |dodatek za   |dodatki za  |v % ali   |     |
|    |posebne     |delo v tujini|znesku    |     |
|    |podnebne    |       |14. člen   |     |
|    |razmere     |       |PJUDT    |     |
+-------+----------------+-------------+-------------+---------+
|R900  |dodatki za delo |dodatki za  |v znesku   |     |
|    |v tujini –   |delo v tujini|       |     |
|    |poračun     |       |       |     |
+-------+----------------+-------------+-------------+---------+
(2) Povračila v tujini in nadomestila v tujini
+-----+--------------------+---------------------+---------------------+------+
|Šifra|Vrsta        |Tip izplačila    |Vrednost       |Opombe|
|   |izplačila      |           |povračila/nadomestila|   |
+-----+--------------------+---------------------+---------------------+------+
|S010 |povračilo      |povračila/nadomestila|v % ali       |   |
|   |stroškov za     |v tujini       |znesku        |   |
|   |postrežbo      |           |15. člen       |   |
|   |          |           |PJUDT        |   |
+-----+--------------------+---------------------+---------------------+------+
|S020 |povračilo      |povračila/nadomestila|v % ali       |   |
|   |stroškov      |v tujini       |znesku        |   |
|   |prostovoljnega   |           |15. člen       |   |
|   |pokojninskega    |           |PJUDT        |   |
|   |in         |           |           |   |
|   |invalidskega    |           |           |   |
|   |zavarovanja za   |           |           |   |
|   |nezaposlenega    |           |           |   |
|   |partnerja      |           |           |   |
+-----+--------------------+---------------------+---------------------+------+
|S030 |povračilo dela   |povračila/nadomestila|v % ali       |   |
|   |stroškov      |v tujini       |znesku        |   |
|   |vpisnine in     |           |15. člen       |   |
|   |šolnine       |           |PJUDT        |   |
+-----+--------------------+---------------------+---------------------+------+
|S040 |povračilo      |povračila/nadomestila|v % ali       |   |
|   |potnih in      |v tujini       |znesku        |   |
|   |selitvenih     |           |15. člen       |   |
|   |stroškov      |           |PJUDT        |   |
+-----+--------------------+---------------------+---------------------+------+
|S050 |dnevnice      |povračila/nadomestila|v % ali       |   |
|   |          |v tujini       |znesku        |   |
|   |          |           |15. člen       |   |
|   |          |           |PJUDT        |   |
+-----+--------------------+---------------------+---------------------+------+
|S060 |povračilo      |povračila/nadomestila|v % ali       |   |
|   |stroškov za     |v tujini       |znesku        |   |
|   |reprezentanco    |           |15. člen       |   |
|   |          |           |PJUDT        |   |
+-----+--------------------+---------------------+---------------------+------+
|S070 |povračilo      |povračila /     |v % ali       |   |
|   |članarine v     |nadomestila v    |znesku        |   |
|   |diplomatskih    |tujini        |15. člen       |   |
|   |in konzularnih   |           |PJUDT        |   |
|   |združenjih,     |           |           |   |
+-----+--------------------+---------------------+---------------------+------+
|S080 |povračilo      |povračila/nadomestila|v % ali       |   |
|   |potnih       |v tujini       |znesku        |   |
|   |stroškov za     |           |15. člen       |   |
|   |izrabo dopusta   |           |PJUDT        |   |
+-----+--------------------+---------------------+---------------------+------+
|S090 |povračilo      |povračila/nadomestila|v % ali       |   |
|   |stroškov za     |v tujini       |znesku        |   |
|   |nastanitev     |           |15. člen       |   |
|   |          |           |PJUDT        |   |
+-----+--------------------+---------------------+---------------------+------+
|S100 |povračilo      |povračila/nadomestila|v % ali       |   |
|   |stroškov za     |v tujini       |znesku        |   |
|   |prevoz na delo   |           |15. člen       |   |
|   |          |           |PJUDT        |   |
+-----+--------------------+---------------------+---------------------+------+
|S110 |povračilo      |povračila/nadomestila|v % ali       |   |
|   |stroškov za     |v tujini       |znesku        |   |
|   |uporabo       |           |15. člen       |   |
|   |lastnega      |           |PJUDT        |   |
|   |osebnega      |           |           |   |
|   |avtomobila v    |           |           |   |
|   |službene      |           |           |   |
|   |namene       |           |           |   |
+-----+--------------------+---------------------+---------------------+------+
|S120 |regres za      |povračila/nadomestila|v % ali       |   |
|   |prehrano med    |v tujini       |znesku        |   |
|   |delom        |           |15. člen       |   |
|   |(protivrednost   |           |PJUDT        |   |
|   |osnove v      |           |           |   |
|   |Republiki      |           |           |   |
|   |Sloveniji)     |           |           |   |
+-----+--------------------+---------------------+---------------------+------+
|S130 |regres za      |povračila/nadomestila|v % ali       |   |
|   |letni dopust    |v tujini       |znesku        |   |
|   |(protivrednost   |           |15. člen       |   |
|   |osnove v      |           |PJUDT        |   |
|   |Republiki      |           |           |   |
|   |Sloveniji)     |           |           |   |
+-----+--------------------+---------------------+---------------------+------+
|S140 |nadomestilo     |povračila/nadomestila|v % ali       |   |
|   |plače za      |v tujini       |znesku        |   |
|   |odsotnost z     |           |15. člen       |   |
|   |dela zaradi     |           |PJUDT        |   |
|   |bolezni,      |           |           |   |
+-----+--------------------+---------------------+---------------------+------+
|S150 |povračilo      |povračila/nadomestila|v % ali       |   |
|   |stroškov      |v tujini       |znesku        |   |
|   |zdravstvenega    |           |15. člen       |   |
|   |zavarovanja     |           |PJUDT        |   |
+-----+--------------------+---------------------+---------------------+------+
|S160 |dodatno       |povračila/nadomestila|v % ali       |   |
|   |nezgodno      |v tujini       |znesku        |   |
|   |zavarovanje     |           |15. člen       |   |
|   |          |           |PJUDT        |   |
+-----+--------------------+---------------------+---------------------+------+
|S170 |povračilo      |povračila/nadomestila|v % ali       |   |
|   |stroškov za     |v tujini       |znesku        |   |
|   |učenje tujega    |           |15. člen       |   |
|   |jezika       |           |PJUDT        |   |
+-----+--------------------+---------------------+---------------------+------+
|S180 |povračilo      |povračila/nadomestila|v % ali       |   |
|   |stroškov,      |v tujini       |znesku        |   |
|   |nastalih ob     |           |15. člen       |   |
|   |smrti javnega    |           |PJUDT        |   |
|   |uslužbenca na    |           |           |   |
|   |delu v tujini    |           |           |   |
|   |oziroma ožjega   |           |           |   |
|   |družinskega     |           |           |   |
|   |člana, ki je z   |           |           |   |
|   |njim bival v    |           |           |   |
|   |tujini       |           |           |   |
+-----+--------------------+---------------------+---------------------+------+
|S900 |povračila/     |povračila/nadomestila|v znesku       |   |
|   |nadomestila     |v tujini       |           |   |
|   |v tujini -  poračun|           |           |   |
+-----+--------------------+---------------------+---------------------+------+
(3) Odtegljaji v tujini
+-------+-------------+----------------+-------------+---------+
|Šifra |Vrsta    |Tip izplačila  |Opis     |Opombe  |
|    |izplačila  |        |odtegljaja  |     |
+-------+-------------+----------------+-------------+---------+
|T010  |vračilo   |odtegljaji v  |v znesku   |     |
|    |akontacije  |tujini     |       |     |
|    |plače    |        |       |     |
+-------+-------------+----------------+-------------+---------+
|T020  |vračilo   |odtegljaji v  |v znesku   |     |
|    |akontacije za|tujini     |       |     |
|    |kritje    |        |       |     |
|    |stroškov   |        |       |     |
|    |nastanitve v |        |       |     |
|    |tujini    |        |       |     |
+-------+-------------+----------------+-------------+---------+
|T900  |odtegljaji v |odtegljaji v  |v znesku   |     |
|    |tujini –   |tujini     |       |     |
|    |poračun   |        |       |     |
+-------+-------------+----------------+-------------+---------+
VI. IZPLAČEVANJE PLAČ
23. člen
(izplačevanje plač)
(1) Plača se izplačuje mesečno. Druge vrste izplačil se izplačujejo skupaj s plačo.
(2) Dan izplačila plač je najpozneje petnajsti dan v tekočem mesecu za pretekli mesec.
(3) Plača za delo v tujini se začne obračunavati s prvim delovnim dnem v tujini in preneha z zadnjim delovnim dnem v tujini.
(4) Plača za delo v tujini se izračunava in izplačuje v valuti države, v kateri javni uslužbenec dela. Če valuta te države ni konvertibilna, se izračunava in izplačuje v konvertibilni valuti, ki jo za posamezno državo določi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
VII. KONČNA DOLOČBA
24. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
(1) Z dnem začetka uporabe te uredbe preneha veljati Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 122/05, 20/06, 55/06, 136/06 in 70/07).
(2) Uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. decembra 2007.
Št. 00714-42/2007/12
Ljubljana, dne 28. novembra 2007
EVA 2007-3111-0070
Vlada Republike Slovenije
 
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost