Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

5409. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Podtabor–Naklo, stran 14959.

Na podlagi prvega odstavka 46. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 58/03 – ZZK-1 in 33/07 – ZPNačrt) in v povezavi z drugim odstavkom 94. člena in tretjim odstavkom 103. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Podtabor–Naklo
1. člen
V Uredbi o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Podtabor–Naklo (Uradni list RS, št. 35/96 in 18/05) se v drugem odstavku 1. člena pred piko na koncu stavka doda besedilo »ter spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Podtabor–Naklo za izpostavo avtocestne baze Hrušica izdelal Domplan, družba za inženiring, nepremičnine, urbanizem in energetiko, d.d., Kranj, v avgustu 2007, pod št. UD/395-63/06«.
2. člen
V 2. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Grafični prikazi obsegajo:
1. novo pregledno situacijo v merilu 1:5000;
2. kartografske prikaze planskih aktov v merilu 1:25000 in 1:5000;
3. geodetski posnetek obstoječega stanja v merilu 1:1000;
4. pregledno karto namenske rabe površin s posegi v kmetijska, gozdna, stavbna in funkcionalna zemljišča objektov v merilu 1:1000;
5. ureditveno situacijo s prikazom poteka predvidene avtoceste in objektov na njej, ukrepov protihrupne zaščite, deviacij obstoječih cest in poti, prestavitev in ureditev obstoječih komunalnih naprav in objektov, predvidenih za rušenje, v merilu 1:1000 in novi del ureditvene situacije od km 0,1 + 79,97 m do km 0,5 + 60 m trase avtoceste v merilu 1:500;
6. zasnovo ureditve zelenih površin v merilu 1:1000;
7. načrt gradbenih parcel v merilu 1:2880 in 1:1000;
8. situacijo izpostave avtocestne baze s prikazom infrastrukturnih priključkov v merilu 1:1000;
9. prikaz območja izpostave avtocestne baze na katastrskem načrtu v merilu 1:1000;
10. prečne prereze v območju izpostave avtocestne baze v merilu 1:500.«.
3. člen
V 3. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Območje prestavitev, novogradenj, rekonstrukcij komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, ki jih zahteva gradnja izpostave avtocestne baze, zajema parcele oziroma dele parcel v katastrski občini Podbrezje: 1035, 1136/1, 1136/2, 1154, 1159, 1160, 1161/1, 1176/1, 1185/1, 1185/11, 1185/12, 1185/13, 1185/18, 1580/2, 1594, 1600/1.«.
4. člen
V drugem odstavku 4. člena se za besedilom »razcep Podtabor,« doda besedilo »izpostava avtocestne baze Hrušica,«.
5. člen
Za 8. členom se dodata nova 8.a in 8.b člen, ki se glasita:
»8.a člen
Izpostava avtocestne baze Hrušica
Izpostava avtocestne baze Hrušica je na desni strani avtoceste od km 0,3 + 35 m do km 0,5 + 30 m.
V sklopu izpostave avtocestne baze bodo zgrajeni:
– upravna stavba,
– objekt velikih garaž,
– objekt majhnih garaž,
– hala za vozila in stroje,
– nadstrešek in rezervoarja za mokro soljenje,
– nadstrešnica za prometno signalizacijo,
– nadstrešnica za parkirišča z ekološkim skladiščem,
– nadstrešnica za zunanje parkirišče,
– plinska ploščad,
– bazen za požarno vodo,
– silosa za sol,
– skladišče za vnetljive snovi,
– bencinska črpalka s pretakališčem in cisterno,
– ploščad za pranje vozil,
– parkirna mesta in
– uvoz za neposreden intervencijski dostop iz smeri Jesenic preko odstavnega pasu avtoceste in skozi vrata v varovalni ograji avtoceste.
8.b člen
Infrastrukturni priključki za izpostavo avtocestne baze Hrušica
Dovoz na območje izpostave avtocestne baze bo urejen z novo dovozno cesto s priključkom na regionalno cesto R3–636/1126 Podbrezje–Zvirče. Ob priključku bo urejen pas za levo zavijanje iz smeri Podbrezje.
Dovozna cesta širine 7,00 m se bo pred objekti razširila v delovno asfaltirano ploščad ter končala z obračališčem. Ob ploščadi bo urejeno zunanje in notranje parkirišče.
Napajanje izpostave avtocestne baze s sanitarno vodo bo omogočeno z novim vodovodnim priključkom na javno omrežje v dolžini približno 330 m od vodovoda do vodomernega jaška na območju baze. Na interno vodovodno omrežje bo priključena interna instalacija v objektih upravne stavbe ter velikih in majhnih garaž. Požarna in tehnološka voda bo zagotovljena z internim požarnim bazenom, ki bo napajan s strešno padavinsko vodo.
Izpostava avtocestne baze bo za napajanje objektov in zunanjo razsvetljavo izpostave priključena na transformatorsko postajo Podtabor z novim nizkonapetostnim kablom dolžine približno 558 m do priključne omarice.
Odvajanje odpadnih fekalnih voda iz upravne stavbe bo urejeno s tipsko biološko čistilno napravo, ki bo vkopana ob objektu, ter v ponikalnico.
Ogrevanje objektov bo urejeno centralno s kotlom na utekočinjeni naftni plin.
Izpostava avtocestne baze bo priključena na interno DARS-ovo telekomunikacijsko omrežje z najbližjim stebričkom za klic v sili.«.
6. člen
V 17. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Padavinske vode s parkirnih in delovnih površin izpostave avtocestne baze bodo po ustrezno velikih in standardiziranih lovilcih olj speljane v ponikalnice. Čiste padavinske vode bodo speljane v požarni bazen s prelivom v ponikalnico. Ob požaru je treba onesnažene požarne vode zbirati in pred ponikanjem ustrezno očistiti. Odpadne fekalne vode bodo speljane v tipsko biološko čistilno napravo z odtokom v ponikalnico. Pretakališče za gorivo bo neprepustno za vodo in odporno proti olju, z zadrževalnim bazenom, ki mora ob razlitju zagotavljati zadostno prostornino za zbiranje celotnega skladiščenega goriva. Tehnološka odpadna voda iz pralnice za motorna vozila in servisne delavnice bo očiščena v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja in področje voda.«.
7. člen
Za 23.c členom se doda nov 23.d člen, ki se glasi:
»23.d člen
Zasnova projektnih rešitev za urbanistično, krajinsko in arhitekturno oblikovanje
Protihrupni nasip se podaljša, pas zemljišč med izpostavo avtocestne baze, traso avtoceste in protihrupnim nasipom se intenzivno zasadi z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami, ki bodo zakrile pogled na objekte v bazi z avtoceste. Zasadi se tudi jugozahodni rob območja izpostave, ki bo zakril pogled na objekte v bazi iz smeri naselja Podbrezje–Podtabor.
Krajinski načrt mora biti sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.«.
8. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-104/2007/7
Ljubljana, dne 15. novembra 2007
EVA 2007-2511-0189
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost