Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2007 z dne 27. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2007 z dne 27. 11. 2007

Kazalo

5366. Spremembe in dopolnitve Statuta Socialne zbornice Slovenije, stran 14875.

Na podlagi 79. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Socialna zbornica Slovenije na seji skupščine dne 23. 5. 2006 sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Socialne zbornice Slovenije
1. člen
V Statutu Socialne zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 59/02) se v 2., 9., 11., 18., 33., 59. in 61. členu naziv splošnega akta zbornice »Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu« v različnih sklonih piše z veliko začetnico.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se besedilo »Zemljemerska 12/IX« nadomesti z besedilom »Koseška cesta 8«.
3. člen
Drugi odstavek 5. člena se spremeni tako, da glasi:
»V zbornico se lahko včlanijo tudi drugi strokovni delavci, če izkažejo poseben interes za članstvo v zbornici.«.
4. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
Pravne osebe, ki izvajajo registrirano dejavnost socialno varstvenih storitev, se v zbornico lahko vključijo kot kolektivni člani.«.
5. člen
Za 13. členom se dodata nova 13.a in 13.b člen, ki se glasita:
»13.a člen
Individualno članstvo v zbornici preneha s:
– črtanjem, če član kljub pisnemu opominu ne plača članarine;
– prostovoljnim izpisom;
– izključitvijo člana.
Član se črta iz zbornice, če ne plača članarine tudi po naknadno določenem roku v pisnem opominu, z dnem, ko bi moral po opominu najkasneje plačati članarino. Člana črta upravni odbor zbornice.
Članstvo preneha članu s prostovoljnim izstopom z dnem, ko član poda pisno izjavo o izstopu.
Določbe tega statuta o prenehanju individualnega članstva se smiselno uporabljajo tudi za prenehanje kolektivnega članstva.
13.b člen
O predlogu za izključitev člana odloči častno razsodišče zbornice s sklepom. Postopek o izključitvi se vodi v skladu s Pravilnikom o delovanju Častnega razsodišča.
Izključitev člana predlaga zbornica.
Častno razsodišče lahko izključi člana, če:
– kljub pisnemu opozorilu še nadalje zavestno ravna v nasprotju s tem statutom ali zoper interese in cilje zbornice,
– je pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje.«.
6. člen
14. člen se spremeni tako, da glasi:
»14. člen
Zbornica skrbi za povezanost, razvoj in strokovni dvig socialno varstvene dejavnosti.
Zbornica v skladu s 77. členom Zakona o socialnem varstvu (v nadaljnjem besedilu: zakon) opravlja kot javna pooblastila naslednje naloge:
– določi programe usposabljanja, ki jih določa zakon,
– za strokovne delavce in strokovne sodelavce načrtuje in organizira stalno strokovno izobraževanje in usposabljanje iz 73. člena zakona,
– določa vrste in stopnje programov izobraževanja za strokovne sodelavce v socialnem varstvu po 70. členu zakona in določa, v katerih primerih je potrebno preizkusiti usposobljenost pred začetkom opravljanja posameznih storitev in nalog na področju socialnega varstva,
– določi pogoje in način opravljanja pripravništva in spremlja pripravništvo ter nadzoruje izvajanje pripravništva po splošnem aktu iz 71. člena zakona,
– določa pogoje in način opravljanja strokovnega izpita ter organizira in izvaja preverjanje znanja za pridobitev strokovnega izpita na področju socialnega varstva,
– pripravlja in sprejema kataloge potrebnih znanj in preverja usposobljenost za opravljanje posameznih storitev in nalog na področju socialnega varstva,
– načrtuje in organizira supervizijo strokovnega dela strokovnih delavcev,
– rešuje oziroma preizkuša ugovore iz 94. člena zakona,
– organizira in izvaja inštruktažno svetovanje v skladu s 108.b členom zakona.
Zbornica opravlja tudi naslednje druge naloge za svoje člane in naročnike storitev, določene z zakonom in tem statutom:
– sprejme Kodeks etike delavcev na področju socialnega varstva, promovira ter nadzira njegovo izvajanje in ukrepa ob njegovem kršenju;
– daje mnenja v postopkih podelitve koncesij in dovoljenj za delo;
– spremlja in izvaja projekte supervizije dela strokovnih delavcev;
– sodeluje pri pripravi zakonov ter pri pripravi strokovnih podlag za socialno varstveni program;
– izvaja usposabljanje strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev;
– predlaga člane za strokovni svet iz 8. člena zakona;
– določa vrste in stopnje programov izobraževanja za strokovne sodelavce v socialnem varstvu.
Povezovalne in razvojne naloge zbornice so:
– sodeluje s pristojnim ministrstvom, Državnim zborom RS in Državnim svetom RS in po potrebi z drugimi upravnimi organi na ravni države ter z organi v regijah in lokalnih skupnostih;
– sodeluje s poslovnimi skupnostmi in drugimi organiziranimi subjekti s področja socialnega varstva, z raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami ter s strokovnimi združenji doma in v tujini;
– sodeluje pri pripravi standardov in normativov storitev socialnega varstva ter standardov znanj za posamezno dejavnost in poklicnih standardov;
– sodeluje pri oblikovanju kriterijev za napredovanje strokovnih delavcev in za vrednotenje strokovnega dela strokovnih delavcev in sodelavcev v socialnem varstvu;
– podpira in ustvarja pogoje za razvoj socialno inovativnih in komplementarnih dejavnosti na področju socialnega varstva;
– podpira in razvija prostovoljno delo v socialnem varstvu;
– razvija funkcijo osveščanja državljanov;
– daje strokovno mnenje o posameznih programih izvajalcev dejavnosti socialnega varstva, na njihovo pobudo ali na pobudo financerja;
– opravlja svetovalno delo in daje strokovno pomoč posameznim izvajalcem socialno varstvenih programov;
– opravlja izdajateljsko dejavnost (bilten Socialni izziv in drugo);
– opravlja izobraževalno dejavnost.
Neposredne naloge zbornice, ki jih zbornica opravlja za svoje člane, so:
– vzpostavi in vodi računalniško podprt informacijski sistem z registrom članstva ter izvajalcev socialno varstvene dejavnosti;
– varuje strokovno integriteto svojih članov, jim daje potrebno pomoč in referenčna mnenja;
– predlaga pristojnemu ministrstvu podelitev nagrad in priznanj strokovnim delavcem in strokovnim sodelavcem ter drugim delavcem na področju socialnega varstva;
– spodbuja in neguje sodelovanje med člani s strokovnimi srečanji in drugimi oblikami druženja doma in v tujini;
– skrbi za obveščenost svojih članov o dogajanjih na področju socialnega varstva in o delu zbornice z biltenom Socialni izziv;
– organizira strokovna srečanja, kot so dnevi Socialne zbornice Slovenije, Socialni klub, strokovni posveti in podobno.«.
7. člen
V 15. členu se besedilo »strokovnega nadzora nad delom izvajalcev« nadomesti z besedilom »inštruktažnega svetovanja izvajalcem«.
8. člen
V 19. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»V sklepu iz prejšnjega odstavka se opredeli enakopravna zastopanost predstavnikov individualnih in kolektivnih članov zbornice ter vrstni red za vodenje organov zbornice.«.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
9. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»20. člen
Skupščina zbornice dela na sejah, ki so lahko redne, izredne ali korespondenčne. Seje skupščine so javne.
Skupščina zaseda najmanj enkrat letno. Skliče jo predsednik zbornice. Predsednik je dolžan sklicati skupščino tudi na utemeljeno zahtevo upravnega odbora, nadzornega odbora oziroma na zahtevo 10 članov skupščine, kadar je potrebno odločiti o zadevi, ki je ni mogoče obravnavati na redni seji skupščine.
Predsednik zbornice mora sklicati skupščino najkasneje v 30 dneh po prejemu zahteve. Če predsednik zbornice ne skliče izredne seje skupščine v tem roku, lahko to stori v nadaljnjih 15 dneh predlagatelj.«.
10. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»21. člen
Skupščino zbornice vodi delovno predsedstvo, ki ga izmed sebe izvolijo člani zbornice na vsaki seji skupščine.
Skupščina veljavno sklepa, če je na seji navzoča več kot polovica njenih članov. Člani skupščine glasujejo o predlogih odločitev javno, razen, če se skupščina odloči, da se bo o posameznem predlogu odločitve glasovalo tajno.
Če skupščina ni sklepčna, se začetek seje preloži za pol ure. Če tudi po poteku tega časa skupščina še ni sklepčna, prisotnih pa je najmanj 30 članov, lahko predsednik zbornice, glede na vsebino dnevnega reda, prične s sejo in skupščina veljavno sklepa.
Skupščina sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov, razen, če je za sprejem posameznih odločitev s tem statutom določena drugačna večina.«.
11. člen
25. člen se črta.
12. člen
V prvem odstavku 33. člena se črta beseda »samostojen«.
13. člen
V 35. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Funkcija člana častnega razsodišča ni združljiva s funkcijami v drugih organih zbornice.«
14. člen
V prvem odstavku 36. člena se v drugem stavku besedi »strokovnega nadzora« nadomestita z besedama »inštruktažnega svetovanja«.
15. člen
Drugi odstavek 42. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predsednik upravnega odbora sklicuje seje odbora in jih vodi, v njegovi odsotnosti pa ga nadomešča podpredsednik.«.
16. člen
V šesti alinei 43. člena se besedilo »strokovnega nadzora nad delom izvajalcev« nadomesti z besedilom »inštruktažnega svetovanja izvajalcem«.
17. člen
44. člen se spremeni tako, da se glasi:
»44. člen
Predsednik zbornice, podpredsednik zbornice in generalni sekretar so lahko prisotni na sejah upravnega odbora in so v tem primeru dolžni Upravnemu odboru nuditi vse potrebne informacije za opravljanje njegovih nalog.«.
18. člen
Za drugim odstavkom 49. člena se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Delo v vseh organih zbornice je častno. Člani organov za svoje delo v organih ne dobivajo plačila.
Člani organov zbornice so upravičeni do povračila materialnih stroškov, ki jim nastanejo pri izvajanju nalog zbornice v okviru njenih organov. Način in pogoje izplačevanja teh povračil podrobneje določi Upravni odbor zbornice.«.
19. člen
Za 49. členom se doda nov 49.a člen, ki se glasi:
»49.a člen
Podpredsednike organov zbornice izvolijo člani organov izmed sebe na 1. seji.
Podpredsednik nadomešča predsednika organa v času njegove odsotnosti.«.
20. člen
Za drugim odstavkom 50. člena se dodajo novi tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»V primeru nesklepčnosti organov zbornice, razen skupščine, lahko seja organa poteka, če je prisotna vsaj tretjina članov, vendar se sklepi oblikujejo tako, da jih odsotni člani naknadno potrdijo ali ovržejo v pisni obliki in se seja dokonča v korespondenčni obliki.
Organi zbornice lahko izjemoma zasedajo na korespondenčni seji tudi v primerih, ko seje organa iz tehtnih razlogov ni mogoče sklicati, odločitev o posameznem vprašanju pa je neodložljiva.
Podrobneje se način sklicevanja in zasedanja na sejah (tudi korespondenčnih) določi s poslovniki organov zbornice.«.
Dosedanji tretji odstavek se črta.
21. člen
Za 50. členom se doda nov 50.a člen, ki se glasi:
»50.a člen
Postopek za odpoklic predsednika ali drugega člana organa zbornice se začne na podlagi obrazložene pisne zahteve, ki jo mora podpisati najmanj 10 članov skupščine.
Zahtevo za odpoklic se predloži Komisiji za volitve in imenovanja, ki preveri formalno pravilnost zahteve in se ob tem ne spušča v presojanje razlogov za odpoklic.
Člani Komisije za volitve in imenovanja ne morejo biti podpisniki zahteve iz prvega odstavka tega člena.
Če niso izpolnjeni formalni pogoji, komisija zahtevo zavrže.
Če komisija iz prejšnjega odstavka tega člena zahteve ne zavrže, razpiše glasovanje o odpoklicu za naslednjo redno ali izredno sejo skupščine zbornice.
Predsednik ali drug član organa zbornice je odpoklican, če za odpoklic glasuje večina prisotnih članov skupščine.
Razlogi za odpoklic predsednika ali drugega člana organa zbornice so:
– če zavestno ali iz velike malomarnosti ravna v nasprotju s tem statutom ali zoper interese in cilje zbornice;
– če je pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje;
– če blati ugled zbornice oziroma njenega organa ali drugega člana;
– če mu je pri opravljanju funkcije predsednika mogoče očitati veliko malomarnost, zaradi česar je zbornici nastala škoda;
– drugi razlogi, zaradi katerih za njegov odpoklic glasuje večina prisotnih članov skupščine.«.
22. člen
Naslov VI. točke se spremeni tako, da se glasi:
»VI. Financiranje in premoženje zbornice«.
23. člen
Za 58. členom se dodata nova 58.a in 58.b člen, ki se glasita:
»58.a člen
Premoženje zbornice sestavljajo nepremičnine in premičnine oziroma oprema za delo, denarna sredstva na računih zbornice, pravice, terjatve in obveznosti ter druga sredstva, vodena v knjigovodskih evidencah Socialne zbornice Slovenije in s katerimi zbornica razpolaga.
S premoženjem zbornice upravlja upravni odbor zbornice.
V primeru prenehanja delovanja zbornice pripada njeno premoženje, potem ko se poplačajo vse obveznosti, organizaciji, ki bo glede na svoje naloge in status pravni naslednik zbornice oziroma, če pravnega naslednika ni, vsem članom zbornice na dan prenehanja zbornice.
Zbornica avtonomno uporablja in razpolaga s premoženjem iz prvega odstavka tega člena.
58.b člen
Finančno in materialno poslovanje zbornice se ureja v skladu s predpisi zbornice, slovenskimi računovodskimi standardi in splošnimi akti zbornice ter teče preko njenega poslovnega računa.«.
24. člen
V prvem odstavku 59. člena se peta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– pravilnik o pripravništvu na področju socialnega varstva,«.
Za deveto alineo se namesto pike postavi vejica in doda nova deseta alinea, ki se glasi:
»– pravilnik o strokovnem izpitu na področju socialnega varstva«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da glasi:
»Pravilnike, izdane za izvrševanje javnih pooblastil iz 77. člena zakona, predloži zbornica v soglasje pristojnemu ministrstvu, po prejemu soglasja pa jih objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.
25. člen
V 60. členu se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»Splošni akti, ki jih sprejema upravni odbor zbornice, so:«
Za prvim odstavkom se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Sprejete akte iz prejšnjega in tega člena zbornica objavi tudi na svoji spletni strani oziroma na drug primeren način.«
26. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati, ko so sprejete na seji skupščine zbornice, razen 6., 7., 23. in 24. člena, ki začnejo veljati z dnem, ko da Vlada Republike Slovenije soglasje k temu delu sprememb in dopolnitev statuta.
Po pridobitvi soglasja Vlade Republike Slovenije se te spremembe in dopolnitve statuta objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
mag. Nace Kovač, dipl. soc. del., l.r.
predsednik Socialne zbornice Slovenije
Vlada Republike Slovenije je v delu, ki se nanaša na javna pooblastila, dne 6. novembra 2007 dala soglasje št. 01404-2/2007/3 k Spremembam in dopolnitvam Statuta Socialne zbornice Slovenije, ki jih je sprejela Skupščina Socialne zbornice Slovenije na seji dne 23. maja 2006.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina