Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2007 z dne 23. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2007 z dne 23. 11. 2007

Kazalo

5319. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načinu in pogojih za trženje in oglaševanje investicijskih skladov, stran 14797.

Na podlagi drugega odstavka 7. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 – ZISDU-1-UPB1, 68/05 – odločba US, 28/06 – ZTVP-1B, 114/06 – ZUE in 92/07 – ZISDU-1B) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načinu in pogojih za trženje in oglaševanje investicijskih skladov
1. člen
(1) Besedilo drugega odstavka 7. člena Sklepa o načinu in pogojih za trženje in oglaševanje investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 52/07; v nadaljevanju Sklep) se nadomesti z besedilom:
»Šteje se, da vpisno mesto izpolnjuje kadrovske pogoje iz prvega odstavka tega člena, če imajo fizične osebe, ki v okviru vpisnega mesta opravljajo trženje in prodajo enot investicijskih skladov dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev iz prvega odstavka 225.b člena ZISDU-1.«
(2) V 1. točki tretjega odstavka 7. člena Sklepa se za besedo: »prostorov« doda vejica in besedilo:
»pri čemer se kot uradni poslovni prostor šteje poslovni prostor, ki je registriran kot sedež, podružnica oziroma poslovna enota osebe, ki izvaja trženje investicijskih skladov in ki izpolnjuje vsaj enega od naslednjih pogojev:
– je kot vpisno mesto naveden ter objavljen na spletni strani družbe za upravljanje;
– je kot vpisno mesto naveden v prilogi k prospektu investicijskega sklada;
– je kot vpisno mesto naveden v obvestilu iz šestega odstavka 47. člena ZISDU-1.«
(3) V 3. točki tretjega odstavka 7. člena Sklepa se pred besedo: »fizične« doda beseda: »vse«, besedilo: »shranjeni v ustreznih omarah (sef ali omara odporna na fizično silo in silo okolja), ki se morajo nahajati« pa se nadomesti z besedilom: »ustrezno shranjeni«.
(4) Besedilo petega odstavka 7. člena Sklepa se nadomesti z besedilom:
»Fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka tega člena in deluje v okviru vpisnega mesta, ki izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka tega člena, lahko vlagateljem omogoči pristop k investicijskemu skladu tudi zunaj uradnega poslovnega prostora vpisnega mesta, vendar mora biti zagotovljeno, da so izpolnjeni vsi pogoji iz 8. do 11. člena tega sklepa.«
2. člen
V drugem odstavku 8. člena Sklepa, se za prvim stavkom doda nov stavek, ki se glasi: »V primerih iz petega odstavka 7. člena tega sklepa pa tudi podatkom o naslovu vpisnega mesta v okviru katerega deluje.«
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 288-2/7-56/2007
Ljubljana, dne 16. novembra 2007
EVA 2007-1611-0194
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina