Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2007 z dne 23. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2007 z dne 23. 11. 2007

Kazalo

5311. Pravilnik o notranji kontroli, stran 14785.

Na podlagi tretjega odstavka 115. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in 5/07 – popr.) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o notranji kontroli
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa vsebino in način izvajanja notranje kontrole, ki jo mora izvajati domači prevoznik, ki izvaja javni prevoz potnikov, ali blaga v cestnem prometu, ali podjetje, ki izvaja prevoz za lastne potrebe v cestnem prometu (v nadaljnjem besedilu: prevoznik).
2. člen
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. "notranja kontrola" je postopek, s katerim se v sistemu opravljanja prevoza potnikov ali blaga v cestnem prometu obvezno ugotavlja in nadzira izvajanje predpisov s področja prevozov v cestnem prometu in drugih predpisov, ki zagotavljajo varnost v cestnem prometu;
2. "izredni dogodek z vozilom" je udeležba vozila v prometni nesreči, okvara vozila ali drug podoben dogodek, ne glede na to, ali je bilo vozilo pri tem poškodovano ali ne;
3. "prometno in pomožno osebje" je osebje, ki pri prevozniku izvaja kakršnekoli naloge, ki so povezane z izvajanjem prevozov v cestnem prometu.
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot je določeno v predpisih, ki urejajo prevoze v cestnem prometu, varnost cestnega prometa, socialno varstvo, varnost in zdravje pri delu in delovna razmerja, ter v mednarodnih pogodbah, ki zavezujejo Republiko Slovenijo.
3. člen
(1) Prevoznik mora sprejeti interni akt, s katerem določi organizacijo, nosilce in način izvajanja notranje kontrole. Izvajanje notranje kontrole ima lahko urejeno v različnih internih aktih, če so zajeti vsi ukrepi in področja izvajanja notranje kontrole v skladu s tem pravilnikom.
(2) Prevoznik je z internim aktom dolžan podrobno opredeliti vlogo, organizacijo ter pravice in dolžnosti voznega, prometnega in pomožnega osebja pri izvajanju notranje kontrole. Vsak izmed navedenih, ki so kakorkoli vključeni v sistem izvajanja notranje kontrole, mora biti seznanjen z dolžnostmi, ki jih je nanj s tem aktom prenesel prevoznik. Prevoznik vodi evidenco teh oseb, iz katere je razvidno, da so le-te seznanjene z vsebino akta in to potrdijo s podpisom.
(3) Prvi in drugi odstavek tega člena ne veljata za samostojnega podjetnika posameznika, ki je istočasno tudi voznik in ne zaposluje drugih delavcev, ter za pravno osebo, kjer je direktor istočasno tudi voznik in ne zaposluje drugih delavcev.
4. člen
(1) Za izvajanje in nadzor nad izvajanjem notranje kontrole odgovarja prevoznik, ki pa lahko za te naloge zadolži drugo pri prevozniku zaposleno osebo. Kolikor take osebe prevoznik ne določi, se šteje, da je za izvajanje in za nadzor nad izvajanjem notranje kontrole odgovoren samostojni podjetnik posameznik oziroma zakoniti zastopnik pravne osebe.
(2) Prevoznik lahko za izvajanje določenih nalog notranje kontrole deloma ali v celoti pooblasti tudi zunanjega izvajalca. Na katera opravila in na katerega izvajalca se tako pooblastilo nanaša, mora biti razvidno iz internega akta o notranji kontroli.
II. IZVAJANJE NOTRANJE KONTROLE
1. Vozniki
5. člen
Prevoznik sme na delovno mesto voznika sprejeti le osebo, ki izpolnjuje vse predpisane pogoje za opravljanje nalog voznika. Pred sprejemom v delovno razmerje mora kandidat za voznika prevozniku predložiti veljavno zdravniško potrdilo o opravljenem predhodnem preventivnem zdravstvenem pregledu oziroma opraviti predhodni preventivni zdravstveni pregled.
6. člen
Prevoznik je dolžan zagotoviti, da se vozniki zaradi ugotavljanja zdravstvene sposobnosti za izvajanje delovnih nalog udeležijo zdravstvenih pregledov v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu.
7. člen
Ne glede na določbo prejšnjega člena je prevoznik dolžan napotiti voznika na usmerjeni preventivni zdravstveni pregled tudi v naslednjih primerih:
– če obstaja sum, da voznik iz zdravstvenih razlogov ni sposoben opravljati svojega dela;
– če obstaja sum na bolezensko odvisnost od alkohola, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi.
8. člen
Prevoznik voznika, ki je bil na podlagi zdravniškega spričevala ocenjen kot trajno ali začasno nezmožen za opravljanje svojih delovnih nalog, ne sme razporediti na opravljanje del in nalog voznika.
9. člen
Prevoznik je dolžan zagotoviti stalen nadzor nad tem, ali voznik izpolnjuje zdravstvene, delovne in druge predpisane pogoje za varno upravljanje z vozilom.
10. člen
Prevoznik in voznik morata zagotoviti, da se v vozilu med vožnjo nahajajo dokumenti, ki so s predpisi o prevozih v cestnem prometu in o varnosti cestnega prometa predpisani za opravljanje določenega prevoza v državi ali v tujini. Način hrambe dokumentov v vozilu uredi prevoznik v internem aktu.
11. člen
(1) Prevoznik mora poskrbeti, da na novo sprejeti voznik ali voznik začetnik pred prvo razporeditvijo na samostojno opravljanje del in nalog voznika opravi praktičen preizkus vožnje.
(2) Prevoznik mora o praktičnem preizkusu vožnje sestaviti zapisnik, ki ga mora hraniti najmanj eno leto od datuma opravljanja preizkusa.
12. člen
Prevoznik je dolžan preverjati, ali vozniki in druge pri njem zaposlene osebe, ki so zadolžene za odrejanje voznikov na vožnje, spoštujejo predpise, ki se nanašajo na delovni čas in druge aktivnosti voznika, čas trajanja vožnje, odmore in počitke, kakor tudi pravilno uporabo zapisovalne opreme v cestnih prevozih, voznikovih kartic in tahografskih vložkov. Prav tako je prevoznik dolžan preverjati pravilnost izpolnjevanja dokumentacije in njene hrambe. V primeru ugotovitve nepravilnosti mora sprejeti ustrezne ukrepe, da se odstopanja ne bi ponovila. O nadzoru in sprejetih ukrepih mora prevoznik voditi posebno evidenco.
2. Vozila
13. člen
Vozila, s katerimi prevoznik opravlja prevoz potnikov in blaga, morajo ustrezati predpisom s področja varnosti cestnega prometa in prevozov v cestnem prometu. Prevoznik mora posebno skrb nameniti kontroli naprav za upravljanje in ustavljanje vozila, napravam za spajanje vlečnega in priklopnega vozila ter svetlobni opremi vozil.
14. člen
Voznik mora pred vožnjo poleg tehnične brezhibnosti naprav ter opreme vozila preveriti tudi, če je tovor pravilno in varno naložen in pritrjen, kar mora preverjati tudi med vožnjo.
15. člen
Tehnični pregledi vozil morajo biti opravljeni v skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa.
16. člen
Prevoznik mora pri notranji kontroli posebno skrb nameniti vozilom, s katerimi opravlja javni prevoz potnikov, prevoz nevarnega blaga ter izredni prevoz.
17. člen
Prevoznik je dolžan zagotoviti učinkovit način primopredaje vozila. Primopredaja vozila mora biti ob njegovi celodnevni uporabi urejena tako, da imata voznika, ki vozilo izmenično uporabljata, čas za medsebojno seznanitev o stanju vozila.
III. OBNAVLJANJE IN DOPOLNJEVANJE ZNANJA
18. člen
(1) Prevoznik mora poskrbeti za sistem in organizacijo obnavljanja in dopolnjevanja znanja voznega osebja ter prometnega in pomožnega osebja. Prevoznik mora v internem aktu predvideti strokovna področja, način, nosilce in časovne cikluse, v katerih se opravljata obnavljanje in dopolnjevanje znanja.
(2) Prevoznik mora obnavljanje in dopolnjevanje znanja iz prejšnjega odstavka zagotoviti s področij, navedenih v 20. členu tega pravilnika. O udeležbi na obnavljanju in dopolnjevanju znanja vodi poimensko evidenco, skladno z določbo 26. člena tega pravilnika.
(3) Prevoznik je dolžan poskrbeti, da se osebje iz prvega odstavka tega člena seznani z veljavnimi predpisi in njihovimi spremembami, ki urejajo prevoze in varnost v cestnem prometu, čas trajanja vožnje, odmore in počitke voznikov, ter s področjem delovne in delovno-varstvene zakonodaje.
(4) Osebje iz prvega odstavka tega člena se je s predpisi iz prejšnjega odstavka dolžno seznaniti.
19. člen
Prevoznik obnavljanje in dopolnjevanje znanja izvaja na način, ki zagotavlja ustrezno kvaliteto in je v danih možnostih najprimernejše (seminarji, predavanja, razgovori, obvestila idr.). Prevoznik lahko obnavljanje in dopolnjevanje znanja izvede tudi s pomočjo zunanjega izvajalca.
20. člen
Obnavljanje in dopolnjevanje znanja mora biti zagotovljeno predvsem na naslednjih področjih:
– varnost v cestnem prometu,
– delovni čas, čas trajanja vožnje ter odmori in počitki voznikov,
– prevozi v cestnem prometu,
– transportne storitve,
– varnost in zdravje pri delu,
– varna, racionalna in ekološko naravnana vožnja,
– ugotovitve na podlagi 22. člena tega pravilnika.
21. člen
Prevoznik mora vozno osebje posebej poučiti o ukrepih in dolžnostih v primeru prometne nesreče, zlasti o:
– ravnanju na kraju prometne nesreče,
– obveznosti nujnega obveščanja pristojnih organov in organizacij,
– uporabi in izpolnjevanju dokumentov, potrebnih pri obravnavanju prometne nesreče.
22. člen
Za uspešno izvajanje preventivne dejavnosti v cestnem prometu mora prevoznik v statistične namene zbirati in preučevati podatke, ki se nanašajo na hujše prekrške in prometne nesreče, v katerih so udeleženi njegovi vozniki in vozila. V ta namen mora zbirati in analizirati naslednje:
– podatke o številu hujših prekrškov in prometnih nesreč,
– vzroke za nesreče,
– posledice nesreč (poškodbe in premoženjska škoda) ter
– statistične podatke o udeleženih voznikih in vozilih.
IV. DELOVNE LOKACIJE
23. člen
Prevoznik mora zagotoviti izvajanje veljavnih predpisov o tehničnih in drugih pogojih, zahtevanih za parkirišča, mesta za vzdrževanje vozil ter mesta za nakladanje in razkladanje, kakor tudi za avtobusne postaje in pomembnejša avtobusna postajališča, kolikor jih ima v upravljanju.
24. člen
Prevoznik mora s svojim internim aktom predvideti režim in organizacijo dela na lokacijah iz prejšnjega člena, tako da zagotovi varnost potnikov, varnost in zdravje voznega, prometnega ter pomožnega osebja, varnost tovora ter varnost drugih udeležencev v prometu.
25. člen
Prevoznik mora natančno določiti navodila za vstop in izstop potnikov, nakladanje in razkladanje ter pritrjevanje tovora, popravilo vozil, varovanje vozil ter ukrepe, ki jih mora glede na uporabo vozil, naprav, opreme in delovnih prostorov zagotoviti za ustrezno varovanje okolja.
V. EVIDENCE, DOKUMENTACIJA
26. člen
(1) Prevoznik je dolžan zagotoviti sprotno ter vestno vodenje in hranjenje evidenc in dokumentacije, kot to zahtevajo veljavni predpisi s področja opravljanja prevozov, prometne varnosti in drugi predpisi. Poleg tega prevoznik vodi evidence in hrani dokumentacijo, ki mu je potrebna za optimalno opravljanje dejavnosti, pri čemer si sistem in način vodenja, hrambe in analiziranja podatkov uredi sam.
(2) Prevoznik mora evidence in dokumentacijo o izvajanju notranje kontrole hraniti na sedežu prevoznika.
VI. NADZOR
27. člen
Prevoznik in voznik sta dolžna na zahtevo inšpektorja za cestni promet ali druge po zakonu pooblaščene osebe omogočiti nadzor nad izvajanjem prevozne dejavnosti, v primeru ugotovljenih nepravilnosti pa tudi vpogled v izvedene ukrepe ter v celotni sistem izvajanja notranje kontrole.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Prevozniki morajo najkasneje v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega pravilnika izdati oziroma z vsebino tega pravilnika uskladiti svoj interni akt oziroma akte o izvajanju notranje kontrole.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o notranji kontroli (Uradni list RS, št. 137/04).
30. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-182/2007/19-0082757
Ljubljana, dne 13. novembra 2007
EVA 2007-2411-0012
mag. Radovan Žerjav l.r.
Minister
za promet