Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2007 z dne 23. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2007 z dne 23. 11. 2007

Kazalo

5308. Pravilnik o požarnem varovanju, stran 14778.

Na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo) in tretjega odstavka 8. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za obrambo
P R A V I L N I K
o požarnem varovanju
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom se določa pogoje in način izvajanja požarnega varovanja premoženja ter nadzor nad izvajanjem požarnega varovanja, ki ga opravljajo pravne osebe in merila za požarno pokrivanje določenih vrst objektov, ki jih lahko požarno varujejo gasilske enote.
2. člen
(pojmi in njihov pomen)
V tem pravilniku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. Požarno varovanje je varovanje premoženja (v nadaljnjem besedilu: varovani objekt) pred požarom. Požarno varovanje vključuje tehnično in fizično požarno varovanje.
2. Tehnično požarno varovanje obsega nadzor prenosa signalov od vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite v varovanem objektu do varnostno nadzornega centra (v nadaljnjem besedilu: VNC), prenos povezav oziroma informacij VNC z varnostniki ter obveščanje in ukrepanje ob požaru, če je tako določeno za varovani objekt z načrtom požarnega varovanja. Opravlja ga operater VNC.
3. Fizično požarno varovanje obsega zlasti preventivni pregled varovanega objekta med obhodom, preverjanje stanja v varovanem objektu po prejetem signalu, obveščanje pristojne gasilske enote ob požaru oziroma gašenje začetnega požara ter drugo ustrezno ukrepanje (v nadaljnjem besedilu: ukrepanje), kot je določeno za varovani objekt z načrtom požarnega varovanja. Opravlja ga varnostnik, ki je trajno, občasno, med obhodom ali po prejetem signalu navzoč v varovanem objektu.
3. člen
(izvajalci požarnega varovanja)
(1) Požarno varovanje po tem pravilniku lahko opravljajo pravne osebe, ki imajo licenco za varovanje premoženja skladno z zakonom, ki ureja zasebno varovanje in na podlagi tega pravilnika pridobljeno pooblastilo za izvajanje požarnega varovanja (v nadaljnjem besedilu: izvajalec požarnega varovanja).
(2) Požarno varovanje požarno bolj ogroženih industrijskih in drugih poslovnih objektov, v katerih obstaja vsaj srednja do povečana požarna ogroženost po predpisih o ugotavljanju ocene požarne ogroženosti, lahko izvajajo na podlagi predpisov, ki urejajo gasilstvo in pogodb z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi organizacijami, ki so lastniki ali uporabniki takih objektov, tudi poklicne ali prostovoljne gasilske enote, ki morajo na območje požarno varovanega objekta priti z intervencijsko ekipo najkasneje v desetih minutah od trenutka alarma oziroma poziva, pri čemer sedež teh enot ne sme biti oddaljen od varovanega objekta več kot 5 km. Te gasilske enote morajo izpolnjevati tudi druge pogoje, če je tako določeno s tem pravilnikom.
4. člen
(objekt požarnega varovanja)
(1) Izvajalec požarnega varovanja lahko požarno varuje samo objekte, za katere zagotovi ukrepanje, določeno z načrtom požarnega varovanja, najkasneje 15 minut po sprejemu signala v VNC.
(2) V varovanem objektu mora biti vgrajen ustrezen sistem aktivne požarne zaščite, vključno s prenosom signalov do VNC, kar naročnik požarnega varovanja dokaže s potrdilom o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema, skladno s prepisi, ki urejajo pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite. Iz potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite mora izhajati, da je sistem naročnika primeren za povezavo s sprejemnikom signalov v VNC.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko izvajalec požarnega varovanja požarno varuje tudi druge varovane objekte (deponije, vozila in podobno), za varovanje katerih se smiselno upoštevajo določbe tega pravilnika in za katere način požarnega varovanja naročnik in izvajalec požarnega varovanja določita z načrtom požarnega varovanja.
(4) Prenos signala iz vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite v objektih, ki jih požarno varujejo gasilske enote, mora biti izveden do mesta, kjer se opravlja stalno dežurstvo v gasilski enoti.
II. POGOJI ZA PRIDOBITEV IN ODVZEM POOBLASTILA
5. člen
(pooblastilo)
(1) Pravica za izvajanje požarnega varovanja se pridobi s pooblastilom.
(2) Pooblastilo za izvajanje požarnega varovanja izda Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (v nadaljnjem besedilu: uprava).
6. člen
(pogoji za pridobitev pooblastila za izvajanje požarnega varovanja)
(1) Pooblastilo za izvajanje požarnega varovanja lahko pridobi tisti, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima licenco za varovanje premoženja, pridobljeno na podlagi zakona, ki ureja zasebno varovanje;
– da ima zaposlenih najmanj pet varnostnikov, ki izpolnjujejo pogoje določene s tem pravilnikom;
– da zagotavlja opremo, predpisano s tem pravilnikom za vozila, s katerimi se izvaja požarno varovanje;
– da zagotavlja neposredno in stalno komunikacijo med VNC in varnostniki.
(2) Predlagatelj, ki želi dobiti pooblastilo za izvajanje požarnega varovanja, vloži pri upravi vlogo za izdajo pooblastila. Vlogi predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev iz tretje in četrte alinee prejšnjega odstavka. Dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prve in druge alinee prejšnjega odstavka pridobi uprava iz uradnih evidenc po uradni dolžnosti.
(3) Predlagatelj pooblastila, ki nima lastnega VNC, predloži vlogi iz prejšnjega odstavka še dogovor o operaterjih VNC, v skladu z zakonom, ki ureja zasebno varovanje, ki bodo za nosilca pooblastila za izvajanje požarnega varovanja, opravljali naloge tehničnega varovanja.
7. člen
(veljavnost pooblastila)
(1) Pooblastilo za izvajanje požarnega varovanja se izda za nedoločen čas.
(2) Pooblastilo za izvajanje požarnega varovanja se spremeni, če se spremenijo posamezna dejstva, vezana na izdajo pooblastila.
(3) Pooblastilo za izvajanje požarnega varovanja preneha:
– če imetnik pooblastila v pisni obliki izjavi, da ne želi več opravljati požarnega varovanja;
– zaradi predčasnega odvzema v skladu s tem pravilnikom;
– zaradi prenehanja delovanja izvajalca požarnega varovanja v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.
8. člen
(predčasen odvzem pooblastila)
Pooblastilo za izvajanje požarnega varovanja se lahko odvzame predčasno, če izvajalec požarnega varovanja:
– ne izpolnjuje več pogojev, določenih s tem pravilnikom;
– kljub opozorilu uprave oziroma pristojnega inšpektorja še naprej opravlja požarno varovanje v nasprotju s tem pravilnikom oziroma ponavlja nepravilnosti pri delu, ki vplivajo na učinkovitost požarnega varovanja;
– opusti ali stori dejanje, ki bistveno vpliva na izvajanje požarnega varovanja;
– dovoli, da požarno varovanje opravlja oseba, ki ne izpolnjuje pogojev iz tega pravilnika in ni navedena na pooblastilu izvajalca požarnega varovanja.
III. POGOJI ZA IZVAJANJE POŽARNEGA VAROVANJA
9. člen
(varnostnik)
(1) Varnostnik oziroma operater VNC, ki izpolnjuje osebne pogoje za varnostnika oziroma operaterja VNC, določene v zakonu, ki ureja zasebno varovanje, mora opraviti tudi preizkus znanja oziroma usposobljenosti iz varstva pred požarom. Podrobnejše vsebine programa, pogoje, periodiko in preizkuse znanja oziroma usposobljenosti predpiše minister, pristojen za varstvo pred požarom.
(2) Varnostnik mora v primeru, da pri svojem delu vstopa v eksplozijsko ogrožene prostore v skladu s predpisi, ki urejajo varnost in delo v potencialno eksplozivnih atmosferah, opravljati redna periodična usposabljanja. Za redna periodična usposabljanja in preizkuse iz prejšnjega in tega odstavka je odgovoren imetnik pooblastila za izvajanje požarnega varovanja.
(3) Naloge požarnega varovanja v gasilski enoti, ki opravlja požarno varovanje, lahko izvajajo operativni gasilci, ki izpolnjujejo pogoje, določene s predpisi o gasilstvu.
(4) Usposabljanja in preizkuse znanja oziroma usposobljenosti iz varstva pred požarom iz prvega odstavka tega člena izvajajo izvajalci usposabljanja na področju varstva pred požarom.
10. člen
(oprema vozil)
(1) Izvajalec požarnega varovanja mora imeti v vozilih, predvidenih za izvajanje požarnega varovanja, nameščena najmanj dva gasilnika:
– gasilnik na ABC-prah z gasilno sposobnostjo 27 A, 144 B;
– gasilnik CO(2) z gasilno sposobnostjo 144 B.
(2) Gasilska enota mora za opravljanje požarnega varovanja zagotoviti najmanj gasilsko vozilo GV-1 s tremi operativnimi gasilci in gasilniki iz prejšnjega odstavka.
11. člen
(kontrola prenosnih poti)
(1) Izvajalec požarnega varovanja mora zagotoviti:
– redno strokovno vzdrževanje, preglede in preizkuse v VNC za sprejemnike signalov s pripadajočo opremo in sisteme za prenos signalov iz varovanega objekta skladno s predpisi, ki urejajo pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite;
– prenos signala od VNC do varnostnika.
(2) Prenosne poti med oddajnikom v varovanem objektu in sprejemnikom v VNC se morajo samodejno preverjati. Sprejemnik signalov mora signalizirati nepravilnosti na prenosni poti kot napako.
(3) Prenosne poti med oddajnikom na varovanem objektu s srednjo do zelo veliko požarno ogroženostjo po predpisih o ugotavljanju ocene požarne ogroženosti, in sprejemnikom signalov v VNC morajo ob prekinitvi prenosne poti v VNC samodejno zaznati napako najkasneje v času 30 sekund. Sprememba stanja alarma in napake na požarno varovanem objektu se mora samodejno prenesti v VNC najkasneje v času 30 sekund.
(4) Vsi preizkusi iz prvega odstavka tega člena morajo biti predhodno sporočeni naročniku požarnega varovanja in evidentirani v VNC.
(5) Naloge iz prve alinee prvega odstavka tega člena morajo izvajati tudi gasilske enote, ki opravljajo požarno varovanje.
12. člen
(načrt požarnega varovanja)
(1) Za vsak varovani objekt mora biti izdelan načrt požarnega varovanja, ki je sestavni del pogodbe o izvajanju požarnega varovanja.
(2) Načrt požarnega varovanja obsega naslednje obvezne sestavine:
– določitev objektov in način požarnega varovanja;
– način ukrepanja in čas predviden za ukrepanje;
– število varnostnikov, potrebnih za ukrepanje;
– način obveščanja krajevno pristojnega regijskega centra za obveščanje glede na lokacijo varovanega objekta in način obveščanja naročnika;
– način vstopa in gibanja v varovanem objektu, tudi ob izpadu električne energije;
– požarni načrt, če ga je treba izdelati za varovani objekt;
– izdelavo poročila o intervenciji in letnega poročila v skladu s tem pravilnikom;
– čas odprave okvar na delu sistema, ki je v upravljanju izvajalca požarnega varovanja.
(3) Izvajalec požarnega varovanja mora zagotoviti, da ima VNC izvod načrta požarnega varovanja za vsak varovani objekt.
(4) Za izvajanje intervencije v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah, ki opravljajo dejavnosti državnega pomena in imajo varnostna območja v skladu s predpisi, ki določajo varovanje tajnih podatkov, se mora izdelati poseben načrt požarnega varovanja za ta območja.
(5) Načrt požarnega varovanja iz tega člena je treba izdelati tudi v primeru, ko opravljajo požarno varovanje gasilske enote.
13. člen
(poročila)
(1) O intervenciji ali drugem potrebnem ukrepanju v posameznem varovanem objektu, izvajalec požarnega varovanja izdela poročilo o intervenciji na obrazcu, ki je priloga 1 tega pravilnika.
(2) Izvajalec požarnega varovanja izdela poročilo o intervenciji v dveh izvodih. En izvod posreduje najkasneje v petih delovnih dneh naročniku požarnega varovanja, drugi izvod poročila hrani pri sebi.
(3) Izvajalec požarnega varovanja izdela letno poročilo o izvajanju požarnega varovanja na obrazcu, ki je priloga 2 tega pravilnika do 31. marca za preteklo leto. En izvod poročila izvajalec pošlje upravi.
IV. NADZOR
14. člen
(inšpekcijski nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(programi in usposobljenost)
(1) Podrobnejše vsebine programa, pogoje, periodiko in preizkuse znanja oziroma usposobljenosti iz prvega odstavka 9. člena tega pravilnika predpiše minister, pristojen za varstvo pred požarom, do 30. junija 2008.
(2) Usposobljenost iz varstva pred požarom varnostnikom in operaterjem VNC, kot je bila predpisana pred uveljavitvijo tega pravilnika se prizna do 1. januarja 2011.
16. člen
(veljavnost pooblastil)
(1) Pooblastila za izvajanje požarnega varovanja, ki jih je uprava izdala pred uveljavitvijo tega pravilnika, ostanejo v veljavi do izteka roka, navedenega na pooblastilu oziroma najkasneje do 1. januarja 2011.
(2) Izvajalcem požarnega varovanja, ki želijo pooblastilo za izvajanje požarnega varovanja iz prejšnjega odstavka podaljšati ali spremeniti, se izda pooblastilo za izvajanje požarnega varovanja za nedoločen čas, če izpolnjujejo pogoje glede preizkusov znanja oziroma usposobljenosti iz varstva pred požarom varnostnikov oziroma operaterjev VNC iz 9. člena tega pravilnika. Če teh pogojev ne izpolnjujejo, se jim izda pooblastilo za izvajanje požarnega varovanja za določen čas, vendar najdalj do 1. januarja 2011.
17. člen
(letno poročilo)
Določba tretjega odstavka 13. člena tega pravilnika o pošiljanju letnih poročil o izvajanju požarnega varovanja, se prične uporabljati 1. januarja 2009.
18. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pogojih za izvajanje požarnega varovanja (Uradni list RS, št. 64/95).
19. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-230/2007-10
Ljubljana, dne 15. novembra 2007
EVA 2007-1911-0010
Karl Erjavec l.r.
Minister
za obrambo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti