Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2007 z dne 24. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2007 z dne 24. 10. 2007

Kazalo

4842. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Opleter« v Černelavcih in Veščici, stran 13229.

Na podlagi 11. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06 – odločba US) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 23/07) je župan Mestne občine Murska Sobota sprejel
S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Opleter« v Černelavcih in Veščici
1. člen
(splošno)
(1) S tem sklepom župan Mestne občine Murska Sobota ugotavlja stanje in določa način priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za območje »Opleter« v Černelavcih in Veščici, katerega predlog je izdelal ZEU-DNI d.o.o., Ulica Staneta Rozmana 5, Murska Sobota v septembru 2006.
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt) in podzakonski predpisi, ki bodo uveljavljeni skladno z določili tega zakona.
(3) Pred uveljavitvijo novih podzakonskih predpisov se smiselno uporabljajo podzakonski predpisi, sprejeti na podlagi Zakona o urejanju prostora (v nadaljevanju: ZUreP-1), (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
(1) Mestna občina Murska Sobota je do uveljavitve ZPNačrt vodila postopek priprave Lokacijskega načrta za območje »Opleter« v Černelavcih in Veščici v skladu z določili ZUreP-1 in podzakonskih predpisov k temu zakonu.
(2) Zaključene so naslednje faze dela oziroma uradna dejanja:
– pisna pobuda 30. 11. 2005,
– izveden javni razpis za načrtovalca,
– priprava idejnih predlogov v variantah,
– pismo o nameri priprave akta na MOP glede izdelave CPVO, 29. 9. 2006,
– prejeta odločba MOP št. 35409-273/2006-JL dne 15. 12. 2006, da izdelava CPVO ni potrebna,
– 1. prostorska konferenca, 25. 1. 2007,
– Program priprave izdelave LN (Uradni list RS, št. 18/07).
(3) Priprava in sprejem Lokacijskega načrta za območje »Opleter« v Černelavcih in Veščici, se bo nadaljeval in zaključil po določilih novega ZPNačrt, saj ob uveljavitvi novega zakona postopek javne razgrnitve in javne obravnave še ni bil izveden.
(4) Po novem ZPNačrt se bo akt preimenoval v Občinski podrobni prostorski načrt.
(5) S prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota je predmetno območje opredeljeno kot zazidljivo in je ostalo do danes nepozidano. Na njem se izvaja kmetijska dejavnost. Pobudo za izdelavo novega prostorskega načrta so podali lastniki zemljišč preko Krajevne skupnosti Černelavci ter Krajevne skupnosti Veščica in Mestna občina Murska Sobota.
(6) Za predmetno območje je v Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 83/03) opredeljeno, da je potrebno izdelati nov prostorski akt, ki bo osnova za pridobitev gradbenih dovoljenj za gradnjo objektov skupaj s prometno in komunalno infrastrukturo.
3. člen
(vsebina in oblika OPPN)
(1) Predmet izdelave OPPN je glede na pobudo, izdelati nova določila, ki bodo smiselno in ustrezno postavila pogoje za umestitev novih stanovanjskih objektov in v manjši meri objektov s poslovno vsebino, določili se bodo urbanistično-arhitektonski pogoji s podrobnejšimi določili umestitve in ureditvijo zunanjih površin.
(2) V OPPN se bo predvidela nova parcelacija in izvedba nove komunalne infrastrukture katere se bodo izvedle v skladu s pogoji iz smernic posameznih pristojnih služb. Novi objekti se bodo komunalno navezali na obstoječe komunalne sisteme, ki potekajo mimo območja.
(3) Načrtovalec OPPN bo moral predati pripravljavcu, to je Mestna občina Murska Sobota, pet izvodov akta v analogni obliki in enem izvodu v digitalni obliki, tako tekstualni kot grafični del, le-tega pa v programu AutoCAD (dwg) oziroma programu, ki ga uporablja pripravljavec.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne podlage, na katerih bodo temeljile rešitve in jih pripravi načrtovalec so:
– idejne zasnove načrtovane prostorske ureditve in posameznih elementov le-te, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
– idejno zasnovo nove prometne ureditve tudi v odnosu do obstoječe, vključno z ureditvami mirujočega prometa;
– idejne zasnove novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;
– idejne zasnove zaščite in ureditev energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih komunalnih priključkov;
– geodetske podlage v digitalni obliki za izdelavo prostorskega načrta;
– podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic;
– druge morebitne dodatne strokovne podlage.
5. člen
(postopek in roki priprave OPPN)
Izvedejo se naslednji nadaljnji postopki:
+---------------------------------------+----------------------+
|FAZE                  |         ROKI|
+---------------------------------------+----------------------+
|objava Sklepa o začetku priprave akta |       okt. 2007|
+---------------------------------------+----------------------+
|opredelitev in izbor variante     |    okt., nov. 2007|
+---------------------------------------+----------------------+
|pridobitev smernic v roku 30 dni    |    nov., dec. 2007|
+---------------------------------------+----------------------+
|dopolnitev osnutka akta v skladu z   |       dec. 2007|
|zahtevami iz podanih smernic      |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|objava sklepa o 30-dnevni javni    |       dec. 2007|
|razgrnitvi               |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|javna razgrnitev 30 dni in javna    |    jan., feb. 2008|
|obravnava               |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|stališča do podanih pripomb      |       feb. 2008|
+---------------------------------------+----------------------+
|I. obravnava na seji Mestnega sveta  |    feb., mar. 2008|
+---------------------------------------+----------------------+
|pridobitev mnenj na usklajen predlog  |   mar., april 2008|
|akta v roku 30 dni           |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|II. obravnava in sprejem akta z    |   konec aprila 2008|
|odlokom na seji Mestnega sveta     |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|objava odloka v Uradnem listu RS    |       maj 2008.|
+---------------------------------------+----------------------+
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic na osnutek in mnenj na predlog OPPN so:
– Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., OE Murska Sobota, Lendavska 31, 9000 Murska Sobota
– Telekom Slovenije, Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje omrežja Murska Sobota, Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota
– RS Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
– Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
– Mestni plinovodi, distribucija plina d.o.o., Slomškova ul. 33, 9000 Murska Sobota
– RS Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek porečja reke Mure, Slovenska 2, 9000 Murska Sobota, p.p. 144
– Komunala, Javno podjetje d.o.o., Kopališka 2, 9000 Murska Sobota
– Vodovod Murska Sobota, Javno podjetje d.o.o., Kopališka 2, 9000 Murska Sobota
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Murska Sobota, Lipovci 256b, 9231 Beltinci
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor
– CATV- Kabelsko prenosni sistemi d.d., Lendavska ulica 29, Murska Sobota,
– Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.
(2) Kolikor se izkaže, da se predvideni posegi na predmetnem območju dotikajo tudi morebitnih drugih področij kot jih pokrivajo zgoraj navedeni nosilci urejanja prostora, se jih mora vključiti in od njih pridobiti smernice in mnenja.
(3) Nosilci urejanja prostora so dolžni v 30 dneh od prejema poziva na predloženi osnutek OPPN podati smernice za načrtovanje. V primeru, da v 30 dneh nosilci urejanja prostora ne podajo smernic, se šteje, da smernic nimajo, v tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
(4) Na usklajen predlog OPPN morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh podati svoje mnenje. V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh svojega mnenja niso podali, se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Finančna sredstva za izdelavo OPPN za območje »Opleter« v Černelavcih in Veščici, zagotovi Mestna občina Murska Sobota iz svojih proračunskih sredstev.
8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu na naslovu: http://www.murska-sobota.si ter začne veljati z dnem objave.
(2) Mestna občina Murska Sobota pošlje ta sklep Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 35003-0008/2005-182
Murska Sobota, dne 17. oktobra 2007
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti