Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2007 z dne 24. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2007 z dne 24. 9. 2007

Kazalo

4316. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo Centralne čistilne naprave Tržič v delu ureditvenega območja z oznako 16 IP1 – Retnje – komunalno proizvodna cona – CČN, stran 11812.

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 10. in 30. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01, 79/01, 20/02) je župan Občine Tržič dne 17. 9. 2007 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo Centralne čistilne naprave Tržič v delu ureditvenega območja z oznako 16 IP1 – Retnje – komunalno proizvodna cona – CČN
1.
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za gradnjo Centralne čistilne naprave Tržič v delu ureditvenega območja z oznako 16 IP1 – Retnje – komunalno proizvodna cona – CČN.
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda, katerega je sprejela Vlada RS na svoji seji dne 14. 10. 2004, je ključni izvedbeni akt za doseganje ciljev nacionalnega programa varstva okolja na področju varstva površinskih in podzemnih voda pred vnosom dušika in fosforja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode, na vodovarstvenih območjih in območjih kopalnih voda pa tudi pred onesnaženjem s fekalnimi bakterijami, kateri določa obveznosti opremljanja z javno kanalizacijo tudi za območje Občine Tržič. Tako je za območje aglomeracije Tržič potrebno do 31. 12. 2010 zgraditi centralno čistilno napravo, katere lokacija je določena z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Tržič (Uradni list RS, št. 109/99, 93/01), in sicer je za del ureditvenega območja z oznako 16 IP1 – Retnje – komunalno proizvodna cona – CČN predvidena izdelava ZN, sedaj OPPN, za potrebe izgradnje Centralne čistilne naprave Tržič.
3.
Območje OPPN
Območje OPPN, kjer je predvidena gradnja CČN Tržič se v naravi nahaja ob sotočju potoka Kovornik in Tržiške Bistrice, in predstavlja travniško ravnico v izmeri ca. 9.300 m2, ki jo omejujeta oba vodotoka in lokalna dovozna pot, na tej lokaciji pa se končuje tudi kanalizacijski zbiralnik, ki odpadno vodo odvaja v Tržiško Bistrico. Meja območja OPPN je določena v kartografskem delu Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Tržič (Uradni list RS, št. 109/99, 93/01) in obsega zemljišča s parc. št. 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 855 (del) in 419 (del) vse k.o. Kovor.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
1. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Kranj, Gorenjska cesta 15, Radovljica,
2. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat, Območna enota Kranj, Slovenski trg 1, Kranj,
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za okolje, Sektor za presoje vplivov na okolje, Vojkova 1a, Ljubljana,
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja zgornje Save, Ulica M. Vadnova 5, Kranj,
5. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj, Tomšičeva ulica 9, Kranj,
6. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj, Tomšičeva ulica 7, Kranj,
7. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Kranj, Jezerska cesta 20, Kranj,
8. Elektro Gorenjska d.d., Ulica M. Vadnova 3, Kranj,
9. Telekom Slovenije d.d., PE Kranj, Ulica M. Vadnova 13, Kranj,
10. Javno podjetje Komunala Tržič d.o.o., Pristavška cesta 31, Tržič,
11. Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič,
12. Drugi nosilci urejanja prostora in udeleženci, kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora.
5.
Način pridobitve strokovnih rešitev
Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati veljavne prostorske akte občine, podatke o prostoru ter že izdelane strokovne podlage, in sicer:
– podatke o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
– geodetski načrt z obstoječo infrastrukturo,
– geomehanske raziskave,
– idejno zasnovo CČN Tržič, ki jo je v marcu 2005 izdelal Hidroinženiring d.o.o. Ljubljana,
– revidirano Poročilo o vplivih na okolje, ki ga je izdelal v aprilu 2005 Hidroinženiring d.o.o. Ljubljana.
Med postopkom priprave osnutka OPPN se zagotovijo dodatne strokovne podlage (npr. geološko poročilo), če to izhaja iz vsebinske problematike, ki jo je potrebno razrešiti v okviru izdelave OPPN, prav tako pa je potrebno variantno proučiti možnost prostorske umestitve različnih tehnologij in čiščenja odpadne vode.
6.
Roki za pripravo OPPN
Izdelava osnutka OPPN je predvidena najkasneje do konca leta 2007. Priprava dopolnjenega osnutka je predvidena v roku enega meseca po pridobitvi smernic. Sprejem predloga OPPN je predviden najkasneje do konca meseca aprila 2008.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Vse finančne obveznosti priprave OPPN so strošek Občine Tržič.
8.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Tržič ter se ga pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-3/2007-31
Tržič, dne 17. septembra 2007
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.