Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2007 z dne 24. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2007 z dne 24. 9. 2007

Kazalo

4315. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za šolski kompleks Dolenja Nemška vas, stran 11811.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 32. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07) je župan Občine Trebnje sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za šolski kompleks Dolenja Nemška vas
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Osnovna šola v Dolenji Nemški vasi nima prostorskih pogojev za normalno funkcioniranje, zato je nujna izgradnja prizidka. Največji problem je izvajanje pouka telesne vzgoje, ker šola nima telovadnice. Stavbno zemljišče ob osnovni šoli se predvideva za gradnjo prizidka in objekta namenjenega športnim aktivnostim s spremljajočimi dejavnostmi ter infrastrukturnimi objekti. Sprejet občinski podrobni prostorski načrt za šolski kompleks Dolenja Nemška vas (v nadaljevanju OPPN) bo osnova za urejanje lastninskih razmerij na predmetnem zemljišču.
2. člen
(strokovne rešitve in roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
Kot strokovne rešitve se bodo uporabile idejne-programske zasnove prizidka osnovne šole in idejne rešitve športnega objekta.
Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
– osnutek OPPN se pošlje nosilcem urejanja prostora (oktober 2007),
– izdela se dopolnjen osnutek, ki se obravnava na organih občine in javno razgrne za 30 dni (november in december 2007),
– na podlagi stališča, ki se zavzame do pripomb in predlogov, se pripravi predlog OPPN in se ga posreduje nosilcem urejanja prostora, da dajo v 30 dneh mnenje (januar in februar 2007),
– usklajen predlog OPPN sprejme občinski svet z odlokom in se ga objavi v uradnem glasilu (marec 2007).
V primeru, da bo za pripravo OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, se roki ustrezno podaljšajo.
3. člen
(nosilci urejanja prostora in financiranje)
Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 48, Ljubljana,
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami – Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto,
3. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto, Skalickega 1, Novo mesto,
4. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo mesto, Adamičeva ulica 2, Novo mesto,
5. Elektro Ljubljana, Distribucijska enota Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, Novo mesto,
6. Komunala Trebnje d.o.o., Goliev trg 9, Trebnje,
7. Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 7a, Novo mesto,
8. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe, Vojkova c. 61, Ljubljana,
9. Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto, Gubčeva 15, Novo mesto.
Če se v postopku priprave OPPN načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se njihove smernice in mnenja pridobijo v postopku.
Izdelavo OPPN financira Občina Trebnje.
4. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Trebnje in pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 350-00008/2007
Trebnje, dne 20. septembra 2007
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.