Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2007 z dne 24. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2007 z dne 24. 9. 2007

Kazalo

4312. Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za obrtno industrijsko cono Livada, stran 11809.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Mestne občine Novo mesto dne 11. 9. 2007 sprejel
S K L E P
o pripravi Sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za obrtno industrijsko cono Livada
1. člen
(Ocena stanja in razlogi za pripravo)
(1) Priprava Sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za obrtno industrijsko cono Livada (v nadaljevanju: UN) je nadaljevanje postopka priprave Sprememb in dopolnitev UN, ki se je začel pripravljati na podlagi Programa priprave sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta za obrtno industrijsko cono Livada (Uradni list RS, št. 109/06; v nadaljevanju: program priprave) po Zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03-ZZK-1; v nadaljevanju: ZUreP-1). Spremembe in dopolnitve UN so bile v skladu s 34. členom ZUreP-1 začete po skrajšanem postopku. Ob upoštevanju že izvedenih postopkov se bodo spremembe in dopolnitve UN nadaljevale v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljevanju: ZPNačrt) po postopku, ki velja za pripravo in sprejem Občinskega podrobnejšega prostorskega načrta – v nadaljevanju: OPPN.
(2) Do sprejema tega sklepa so bila izvedena naslednja uradna dejanja oziroma zaključene naslednje faze dela:
– izvedba prve prostorske konference,
– sprejem in objava programa priprave,
– pridobitev odločbe Ministrstva za okolje in prostor št. 35409-231/2006 z dne 6. 9. 2006, na podlagi katere ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje,
– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora,
– izdelava strokovnih podlag, idejne zasnove in strokovnih rešitev.
2. člen
(Okvirno območje sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta)
V območje urejanja je vključeno celotno območje veljavnega UN, tj. 13,94 ha ter območje B1 na jugovzhodnem vogalu križišča Mirnopeške in Straške ceste. Meja sprememb in dopolnitev UN je identično meji v sprejetem UN, razen na SZ delu, kjer se le-to razširi na območje, opisano v prejšnjem stavku ter na S delu zaradi novih prometnih ureditev v zvezi s predvideno bencinsko črpalko.
3. člen
(Način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve in idejna zasnova so bile izdelane na osnovi analize prostora, programskih izhodišč, pridobljenih smernic in njihove analize ter v skladu z veljavno zakonodajo.
4. člen
(Roki za pripravo sprememb in dopolnitev UN in njegovih posameznih faz)
(1) Pri pripravi sprememb in dopolnitev UN se upoštevajo vse v 1. členu navedene faze dela oziroma uradna dejanja, ki so bila izvedena v postopku priprave sprememb in dopolnitev UN pred veljavnostjo ZPNačrt.
(2) Spremembe in dopolnitve UN se začnejo pripravljati na podlagi tega sklepa po naslednjih fazah:
– izdelava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev UN (15 dni po sprejetju sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev UN),
– javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev UN z javno obravnavo (30 dni) in 1. obravnava na občinskem svetu,
– priprava in sprejem stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve ter seznanitev z njimi lastnikov zemljišč iz tretjega odstavka 50. člena ZPNačrt (15 dni po javni razgrnitvi),
– izdelava predloga sprememb in dopolnitev UN na podlagi sprejetih stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve (15 dni po sprejetju stališč),
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora (30 dni),
– izdelava usklajenega predloga sprememb in dopolnitev UN (15 dni po pridobitvi mnenj),
– posredovanje usklajenega predloga sprememb in dopolnitev UN občinskemu svetu v drugo obravnavo in sprejem (15 dni po prejetju usklajenega predloga),
– objava tekstualnega dela odloka v Uradnem listu RS.
5. člen
(Nosilci urejanja prostora)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki so bili pozvani za izdajo smernic za načrtovanje, so navedeni v programu priprave in bodo v skladu s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt pozvani k izdaji mnenja na prostorsko ureditev. V primeru, da kateri od nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne bo posredoval mnenja, se bo štelo, da s predlagano prostorsko ureditvijo soglaša.
(2) Če se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso navedeni v programu priprave, se le te pridobi naknadno v postopku.
6. člen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave in izdelave OPPN)
Spremembe in dopolnitve UN Livada financirajo lastniki zemljišč na območju UN Livada.
7. člen
(Začetek veljavnosti)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto in v vednost posreduje Ministrstvu za okolje in prostor RS.
Št. 350-1/2006
Novo mesto, dne 11. septembra 2007
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.