Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2007 z dne 24. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2007 z dne 24. 9. 2007

Kazalo

4308. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje, stran 11787.

Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Uradni list RS, št. 108/99, 44/00, 2/04 – ZZdrl-A, 47/04 − ZdZPZ in 37/05 – odl. US) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje in ministrom za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o pogojih za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje
1. člen
V Pravilniku o pogojih za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje (Uradni list RS, št. 44/04) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
Za konopljo po tem pravilniku se štejejo sorte konoplje, ki so naštete v prilogi II Uredbe Komisije (ES) št. 796/2004 z dne 21. aprila 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje navzkrižne skladnosti, modulacije in integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, predvidenih z Uredbo Sveta (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike ter o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete (UL L št. 141 z dne 30. 4. 2004, str. 18), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 381/2007 z dne 4. aprila 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 796/2004 o podrobnih pravilih za izvajanje navzkrižne skladnosti, modulacije in integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, predvidenih z Uredbo Sveta (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike ter o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete, in Uredbe (ES) št. 1973/2004 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 v zvezi s shemami podpor, iz naslova IV in IVa navedene uredbe, glede uporabe zemljišč v prahi za proizvodnjo surovin (Uradni list L št. 95 z dne 5. 4. 2007, str. 8), pri katerih vsebnost tetrahidrokanabinola (v nadaljnjem besedilu: THC) v suhi snovi ne presega 0,2 odstotkov«.
2. člen
V 6. členu se druga alinea prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»– identifikacijsko število kmetijskega gospodarstva (KMG-MID);«.
V 6. členu se tretja alinea prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»– površino kmetijskega zemljišča namenjeno za sejanje konoplje z navedbo podatkov o grafični enoti rabe zemljišč kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: GERK) na katerem se poseje konoplja: GERK-PID, domače ime GERK-a, vrsta dejanske rabe GERK-a, površina GERK-a (v ha, a in m2) ter površina posamezne sorte konoplje (v ha, a in m2);«.
Drugi odstavek 6. člena se črta.
3. člen
7. člen se spremeni, tako, da se glasi:
»7. člen
(1) Vlogi za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje mora pridelovalec priložiti:
1. kopijo karte kmetijskega gospodarstva z vrisano površino posamezne sorte konoplje na GERK-u;
2. v primeru predelave pri drugih osebah: pogodbo o odkupu pridelka konoplje, sklenjeno z gospodarsko družbo ali samostojnim podjetnikom posameznikom, registriranim za opravljanje dejavnosti za namene iz 2. člena tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: predelovalec);
3. v primeru, da je pridelovalec fizična oseba ali samostojni podjetnik posameznik: dokazilo, da v zadnjih petih letih ni bil obsojen za kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa z mamili.
(2) Ministrstvo pridobi po uradni dolžnosti:
– dokazilo o vpisu predelovalca v ustrezen register;
– v primeru lastne predelave: dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti predelave konoplje.«.
4. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
Če pridelovalec odda nepopolno vlogo, ga ministrstvo v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek pozove, da vlogo v osmih dneh dopolni.«.
5. člen
V Prilogi 1 se v 5. točki besedilo »(parcelne številke in velikosti posevka v ha, a in m2 ter druge podrobnosti, pomembne za določitev lokacije)« nadomesti z novim besedilom
»(GERK-PID in velikost v ha, a in m2)«.
6. člen
Priloga 2 se črta.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-90/2006/03
Ljubljana, dne 3. septembra 2007
EVA 2007-2311-0072
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
 
Soglašava!
 
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje
 
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost