Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2007 z dne 24. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2007 z dne 24. 9. 2007

Kazalo

4305. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki ga najame Ekološki sklad Republike Slovenije, javni sklad, pri Evropski investicijski banki za financiranje projektov za izboljšanje energetske učinkovitosti (ZPESIEU), stran 11785.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki ga najame Ekološki sklad Republike Slovenije, javni sklad, pri Evropski investicijski banki za financiranje projektov za izboljšanje energetske učinkovitosti (ZPESIEU)
Razglašam Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki ga najame Ekološki sklad Republike Slovenije, javni sklad, pri Evropski investicijski banki za financiranje projektov za izboljšanje energetske učinkovitosti (ZPESIEU), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 11. septembra 2007.
Št. 001-22-102/07
Ljubljana, dne 19. septembra 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI IZ KREDITA, KI GA NAJAME EKOLOŠKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD, PRI EVROPSKI INVESTICIJSKI BANKI ZA FINANCIRANJE PROJEKTOV ZA IZBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI (ZPESIEU)
1. člen
(1) Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti Ekološkega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad, j.s.), iz kredita, ki ga Eko sklad, j.s., najame pri Evropski investicijski banki (v nadaljnjem besedilu: EIB), v znesku do 30 milijonov eurov glavnice s pripadajočimi obrestmi in drugimi stroški kredita za financiranje projektov za povečanje energetske učinkovitosti pod naslednjimi temeljnimi pogoji:
– valuta črpanja je EUR, USD, GBP ali katera koli valuta, s katero se v širšem obsegu trguje na glavnih mednarodnih denarnih trgih,
– 5-letni moratorij na odplačilo glavnice,
– zadnji obrok glavnice kredita zapade v plačilo najpozneje deset let po črpanju zadnje tranše kredita,
– skrajni rok črpanja kredita je 31. december 2009,
– valuta odplačila glavnice in plačila obresti je enaka valuti črpanja posamezne tranše kredita,
– višina obrestne mere je določena glede na valuto in vrsto obrestne mere za posamezno črpanje, pri čemer je izbrana obrestna mera lahko spremenljiva ali stalna.
(2) Če Eko sklad, j.s., ne bo poravnaval svojih dospelih obveznosti iz kredita iz prejšnjega odstavka, jih bo namesto Eko sklada, j.s., na pisni poziv EIB plačala Republika Slovenija.
2. člen
(1) Pogodbo o poroštvu z EIB podpiše v imenu in za račun Republike Slovenije minister oziroma ministrica (v nadaljnjem besedilu: minister), pristojna za finance.
(2) Ministrstvo, pristojno za finance, skrbi za izvajanje tega zakona ter uresničevanje vseh pravic in obveznosti Republike Slovenije, ki iz njega izhajajo.
3. člen
(1) Če Republika Slovenija plača obveznosti iz kredita namesto Eko sklada, j.s., pridobi Republika Slovenija v razmerju do Eko sklada, j.s., pravico do regresiranja plačanih zneskov, obresti in vseh stroškov, ki so v zvezi s tem nastali.
(2) V devetdesetih dneh po ratifikaciji poroštvene pogodbe iz 2. člena tega zakona skleneta Eko sklad, j.s., ter v imenu in za račun Republike Slovenije minister, pristojen za finance, pogodbo o načinu in pogojih zavarovanja poroštva Republike Slovenije. S pogodbo podrobneje uredita vire za vračilo zneskov, plačanih iz naslova poroštva, in instrumente zavarovanja.
4. člen
Sredstva za izpolnitev poroštvenih obveznosti iz tega zakona se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.
5. člen
Izdano poroštvo iz prvega odstavka 1. člena tega zakona se všteva v kvoto poroštev, določeno z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
6. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-03/07-150/1
Ljubljana, dne 11. septembra 2007
EPA 1623-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.