Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2007 z dne 7. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2007 z dne 7. 9. 2007

Kazalo

4173. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o vsebini in obliki obvestila o zagotavljanju javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev, stran 11252.

Na podlagi sedmega odstavka 5. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07-UPB1) izdaja direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
S P L O Š N I A K T
o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o vsebini in obliki obvestila o zagotavljanju javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev
1. člen
V prvem odstavku 1. člena Splošnega akta o vsebini in obliki obvestila o zagotavljanju javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev (Uradni list RS, št. 81/04 in 118/05; v nadaljnjem besedilu: splošni akt) se besedilo »podatkov in dokazil« nadomesti z besedo »prilog«.
2. člen
V drugem odstavku 2. člena splošnega akta se besedilo »št. 43/04« nadomesti z besedilom »št. 13/07-UPB1«.
3. člen
Dodata se nova tretji in četrti odstavek 3. člena splošnega akta, ki se glasita:
»(3) Najmanj 90 dni pred predvidenim prenehanjem zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajana javnih komunikacijskih storitev je operater dolžan obvestiti Agencijo v pisni obliki na obrazcu iz prvega odstavka tega člena. Operater mora v tem primeru opisati tudi način zagotavljanja trajne hrambe podatkov o registraciji zakonitega prestrezanja in hranjenja podatkov o prometu elektronskih komunikacij za celotno obdobje, za katerega je potrebno zagotoviti hrambo skladno s 107. členom zakona, zlasti pa navesti, kje bo tako hranjeno gradivo dostopno.
(4) Obrazec vsebuje tudi izjavo, s katero operater jamči, da so podatki, ki jih je navedel v obvestilu resnični in popolni.«
4. člen
(1) V drugi točki 4. člena splošnega akta se besedilo »identifikacijsko številko za DDV« nadomesti z besedilom »davčno številko«.
(2) V četrti točki 4. člena splošnega akta se za besedo »začetka« doda vejica, beseda »ali« se črta, za besedo »spremembe« pa se doda besedilo »ali prenehanja«.
5. člen
(1) V naslovu 5. člena splošnega akta se beseda »dokazila« nadomesti z besedo »priloge«.
(2) Prvi odstavek 5. člena splošnega akta se v celoti nadomesti z besedilom: »Izpolnjenemu obrazcu iz prvega odstavka 3. člena tega splošnega akta je treba priložiti pooblastilo v primeru, da je vlogo vložila pooblaščena oseba«.
(3) V drugem odstavku 5. člena splošnega akta se besedilo »z dokazili« zamenja z besedilom »s prilogami«.
6. člen
V drugi točki drugega odstavka 7. člena splošnega akta se besedilo »identifikacijsko številko za DDV« nadomesti z besedilom »davčno številko«.
7. člen
V drugem odstavku 9. člena splošnega akta se besedilo »če je za spremembo geografskega območja zagotavljanja javnega komunikacijskega omrežja bilo potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov« črta in nadomesti z besedilom »če se je spremenilo geografsko območje zagotavljanja javnega komunikacijskega omrežja«.
8. člen
(1) V 10. členu splošnega akta se na začetku drugega odstavka doda »Najmanj 90 dni«. Stavek se nato nadaljuje z malo začetnico.
(2) V desetem členu splošnega akta se doda nov tretji odstavek:
»(3) Obvestilo o prenehanju zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev mora vsebovati tudi podatke o načinu zagotavljanja trajne hrambe podatkov o registraciji zakonitega prestrezanja in hranjenja podatkov o prometu elektronskih komunikacij za celotno obdobje, za katerega je potrebno zagotoviti hrambo skladno s 107. členom do 107.e členom zakona. Operater mora navesti tudi kje bo tako hranjeno gradivo dostopno.«
(3) Sedanji tretji odstavek desetega člena, ki postane četrti se spremeni, tako da se glasi:
»(4) Agencija v sedmih dneh po prejemu obvestila o prenehanju zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev in po izpolnitvi vseh, v osmem odstavku 5. člena zakona predpisanih, pogojev izda potrdilo o izbrisu iz uradne evidence.«
9. člen
V 11. členu splošnega akta se pika na koncu stavka nadomesti z vejico, ki ji sledi sledeče besedilo: »razen v primeru višje sile, ko se spremembo podatkov o predvidenem datumu začetka ali spremembe zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev lahko sporoči najkasneje v osmih dneh po predvidenem datumu.«
10. člen
(1) V 12. členu splošnega akta se spremeni naslov člena v »prehodni določbi«.
(2) Doda se novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Operaterji, ki skladno s tretjim odstavkom 3. člena splošnega akta obvestijo agencijo o prenehanju zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajana javnih komunikacijskih storitev, so dolžni agenciji poročati o načinu zagotavljanja trajne hrambe podatkov o registraciji zakonitega prestrezanja in hranjenju podatkov o prometu elektronskih komunikacij za celotno obdobje, za katerega je potrebno zagotoviti hrambo skladno s 107. členom zakona, zlasti pa kje bo tako hranjeno gradivo dostopno, glede hrambe podatkov pri telefonskih storitvah od 15. 9. 2007 dalje, glede hrambe podatkov o dostopu do interneta, elektronski pošti in internetni telefoniji pa od 15. 3. 2009 dalje.«
11. člen
Priloga splošnega akta se nadomesti z novo prilogo, ki je sestavni del tega splošnega akta.
12. člen
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3821-6/2007-3
Ljubljana, dne 30. avgusta 2007
EVA 2007-2111-0115
Tomaž Simonič l.r.
Direktor

AAA Zlata odličnost