Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2007 z dne 7. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2007 z dne 7. 9. 2007

Kazalo

4170. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja, stran 11145.

Na podlagi četrtega odstavka 102. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
1. člen
V Pravilniku o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06) se v 1. členu za besedilom »srednjega splošnega izobraževanja« doda vejica ter doda besedilo »višjega strokovnega izobraževanja«.
2. člen
V prvem odstavku 5. člena se za besedo »knjižničar« doda vejica ter doda besedilo »predavatelj višje strokovne šole«.
3. člen
V drugem odstavku 7. člena se za besedo »učitelja« doda vejica ter doda besedilo »predavatelja višje strokovne šole«.
4. člen
Za tretjim odstavkom 8. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Drugemu strokovnemu delavcu se lahko pri pripravi na strokovni izpit omogoči izobraževanje in usposabljanje izven vrtca oziroma šole na področjih, določenih za pripravnike, v skladu s pravilnikom, ki ureja pripravništvo strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja.«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti, se beseda »prejšnjega« nadomesti z besedo »tretjega«.
5. člen
V prvem odstavku 9. člena se za besedo »učitelja« doda vejica ter doda besedilo »predavatelja višje strokovne šole«.
6. člen
V peti točki drugega odstavka 11. člena se za besedo »učitelje« doda beseda »in predavatelje«, za besedilom »srednjem strokovnem in tehniškem izobraževanju« črta beseda »in«, ki se nadomesti z vejico ter na koncu doda besedilo »in višjem strokovnem izobraževanju«.
V deseti točki se za besedilom »srednjem strokovnem in tehniškem izobraževanju« črta beseda »ter«, ki se nadomesti z vejico ter na koncu pred besedo »in« doda besedilo »ter višjem strokovnem izobraževanju«.
7. člen
V 14. členu se v naslovu besedila »pogoji za imenovanje« vejica nadomesti z besedo »in« ter črta besedilo »in mandat izpraševalcev«.
V prvi alineji prvega odstavka se besedilo »univerzitetno izobrazbo pravne smeri,« nadomesti z besedilom »izobrazbo druge stopnje, ali izobrazbo, ki ustreza izobrazbi druge stopnje, iz prava,«.
V drugi alineji se besedilo »univerzitetno izobrazbo iz slovenščine oziroma iz jezika narodne skupnosti,« nadomesti z besedilom »izobrazbo druge stopnje, ali izobrazbo, ki ustreza izobrazbi druge stopnje, iz slovenščine oziroma ustreznega jezika narodne skupnosti,«.
V tretji alineji se besedilo »visoko strokovno izobrazbo« nadomesti z besedilom »izobrazbo druge stopnje ali izobrazbo, ki ustreza izobrazbi druge stopnje«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določilo o izobrazbi za izpraševalca za predpise, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja iz tretje alineje prvega odstavka tega člena, ima lahko izpraševalec v izpitni komisiji za vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev v vrtcih izobrazbo prve stopnje ali izobrazbo, ki ustreza izobrazbi prve stopnje.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se za besedilom »mora imeti najmanj« doda besedilo »izobrazbo druge stopnje ali izobrazbo, ki ustreza izobrazbi druge stopnje« in črta besedilo »univerzitetno izobrazbo«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se v drugem stavku črta beseda »tudi,« in na koncu stavka doda besedilo »in njihov mandat.«
Na koncu tretjega odstavka se doda nov stavek, ki se glasi:
»Izpraševalci imajo možnost ponovnega imenovanja.«.
Dosedanji četrti odstavek se črta.
8. člen
V 19. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Prijava vsebuje dokazilo o izobrazbi, pisno poročilo mentorja o kandidatovi usposobljenosti za samostojno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela, oceno praktičnih nastopov in pisne priprave praktičnih nastopov, ki jih kandidat uveljavlja za pristop k strokovnemu izpitu.«
Za četrtim odstavkom se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Potrdila, izpiske in druge podatke o dejstvih iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni in drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, ki jih je potrebno priložiti zahtevku kot dokazilo na podlagi tega pravilnika, pridobi organ, ki odloča o zahtevku upravičenca po uradni dolžnosti.«
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
9. člen
Priloga 2, ki je sestavni del Pravilnika o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06), se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-109/2007
Ljubljana, dne 24. julija 2007
EVA 2007-3311-0055
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti