Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2007 z dne 7. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2007 z dne 7. 9. 2007

Kazalo

4168. Pravilnik o boleznih živali, stran 11096.

Na podlagi sedmega odstavka 15. člena, tretjega odstavka 17. člena, drugega odstavka 18. člena, prvega odstavka 19. člena in drugega odstavka 20. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) ter na podlagi prvega odstavka 77. člena za izvrševanje tretjega odstavka 49. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02-ZGO-1, 45/04-ZdZPKG, 62/04 odl. US in 93/05-ZVMS) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o boleznih živali
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa podrobnejšo razvrstitev bolezni živali (v nadaljnjem besedilu: bolezni), preventivne ukrepe za preprečevanje in zatiranje bolezni, način sporočanja, obveščanja, poročanja in prijavljanja bolezni, pogoje za pridobitev statusov za določene bolezni ter seznam imenovanih in nacionalnih referenčnih laboratorijev, laboratorijskih testov in metod, odvzem vzorcev ter pošiljanje v diagnostično preiskavo:
– v skladu z Direktivo Sveta 64/432/EGS z dne 26. junija 1964 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči znotraj Skupnosti (UL L št. 121 z dne 29. 7. 1964, str. 1977), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2006/104/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju kmetijstva (vključno z veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo) zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 352) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 64/432/EGS);
– v skladu z Direktivo Sveta 82/894/EGS z dne 21. decembra 1982 o prijavljanju živalskih boleznih v Skupnosti (UL L št. 378 z dne 31. 12. 1982, str. 58) zadnjič spremenjeno z Odločbo Komisije z dne 1. marca 2004 o spremembah Direktive Sveta 82/894/EGS o prijavljanju živalskih bolezni v Skupnosti z vključitvijo nekaterih bolezni kopitarjev ter nekaterih bolezni čebel na seznam prijavljivih bolezni (UL L št. 67 z dne 5. 3. 2004, str. 27) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 82/894/EGS);
– za izvajanje Odločbe Sveta 90/424/EGS z dne 26. junija 1990 o odhodkih na področju veterine (UL L št. 224 z dne 18. 8. 1990, str. 19), zadnjič spremenjeno z Uredbo Sveta (ES) št. 1791/2006 z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, prava družb, politike konkurence, kmetijstva (vključno z veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo), prometne politike, obdavčitve, statistike, energetike, okolja, sodelovanja na področjih pravosodja in notranjih zadev, carinske unije, zunanjih odnosov, skupne zunanje in varnostne politike ter institucij zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363, 20. 12. 2006, str. 1);
– v skladu z Direktivo Sveta 90/426/EGS z dne 26. junija 1990 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki ureja premike in uvoz kopitarjev iz tretjih držav (UL L št. 224 z dne 18. 8. 1990, str. 42), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2006/104/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju kmetijstva (vključno z veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo) zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 352) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 90/426/EGS);
– v skladu z Direktivo Sveta 90/539/EGS z dne 15. oktobra 1990 o pogojih zdravstvenega stanja živali, ki veljajo znotraj Skupnosti za trgovanje s perutnino in valilnimi jajci ter za njihov uvoz iz tretjih držav (UL L št. 303 z dne 31. 10. 1990, str. 6), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2006/104/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju kmetijstva (vključno z veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo) zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 352) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 90/539/EGS);
– v skladu z Direktivo Sveta 91/67/EGS z dne 28. januarja 1991 o pogojih v zvezi z zdravjem živali, ki urejajo dajanje živali in proizvodov iz ribogojstva na trg (UL L št. 46 z dne 19. 2. 1991, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2006/88/ES z dne 24. oktobra 2006 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz ribogojstva ter o preprečevanju in nadzoru nekaterih bolezni pri vodnih živalih (UL L št. 328 z dne 24. 11. 2006, str. 14);
– v skladu z Direktivo Sveta 91/68/EGS z dne 28. januarja 1991 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo trgovanje znotraj Skupnosti z ovcami in kozami (UL L št. 46 z dne 19. 2. 1991, str. 19), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2006/104/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju kmetijstva (vključno z veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo) zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 352) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 91/68/EGS);
– v skladu z Direktivo Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS (UL L št. 268 z dne 14. 9. 1992, str. 54), zadnjič spremenjeno z Odločbo Komisije z dne 26. aprila 2007 o spremembi Priloge E k Direktivi Sveta 92/65/EGS zaradi vključitve dodatnih zdravstvenih ukrepov za trgovino z živimi čebelami in posodobitve vzorcev zdravstvenih spričeval (UL L št. 114 z dne 1. 5. 2007, str. 17);
– v skladu z Direktivo Sveta 92/66/EGS z dne 14. julija 1992 o uvedbi ukrepov Skupnosti za nadzor atipične kokošje kuge (UL L št. 260 z dne 5. 9. 1992, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2006/104/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju kmetijstva (vključno z veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo) zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 352);
– v skladu z Direktivo Sveta 92/119/EGS z dne 17. decembra 1992 o splošnih ukrepih Skupnosti za nadzor nad določenimi živalskimi boleznimi in o posebnih ukrepih v primeru vezikularne bolezni prašičev (UL L št. 62 z dne 15. 3. 1993, str. 69), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2007/10/ES z dne 21. februarja 2007 o spremembi Priloge IIk Direktivi Sveta 92/119/EGS o ukrepih, ki jih je treba izvesti na zaščitenem območju po izbruhu vezikularne bolezni prašičev (UL L št. 63 z dne 1. 3. 2007, str. 24);
– v skladu z Direktivo Sveta 2000/75/ES z dne 20. novembra 2000 o določitvi posebnih določb za boj zoper in izkoreninjenje bolezni modrikastega jezika (UL L št. 327 z dne 22. 12. 2000, str. 74), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2006/104/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju kmetijstva (vključno z veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo) zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 352);
– v skladu z Direktivo Sveta 2001/89/ES z dne 23. oktobra 2001 o ukrepih Skupnosti za nadzor nad klasično prašičjo kugo (UL L št. 316 z dne 1. 12. 2001, str. 5), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2006/104/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju kmetijstva (vključno z veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo) zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 352);
– za izvajanje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 z dne 22. maja 2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (UL L št. 147 z dne 31. 5. 2001, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (ES) št. 727/2007 z dne 26. junija 2007 o spremembi prilog I, III, VII in X k Uredbi (ES) št. 999/2001 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (UL L št. 165 z dne 27. 6. 2007, str. 8);
– v skladu z Direktivo Sveta 2002/60/ES z dne 27. junija 2002 o določitvi posebnih ukrepov za nadzor nad afriško prašičjo kugo in o spremembi Direktive 92/119/EGS v zvezi z nalezljivo ohromelostjo prašičev in afriško prašičjo kugo (UL L št. 192 z dne 20. 7. 2002, str. 27), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2006/104/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju kmetijstva (vključno z veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo) zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 352);
– za izvajanje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 998/2003 z dne 26. maja 2003 o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali in o spremembi Direktive Sveta 92/65/EGS (UL L št. 146 z dne 13. 6. 2003, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (ES) št. 245/2007 z dne 8. marca 2007 o spremembi in prilagoditvi Priloge II k Uredbi (ES) št. 998/2003 Evropskega parlamenta in Sveta glede Bolgarije, Romunije in Malezije (UL L št. 73 z dne 13. 3. 2007, str. 9);
– v skladu z Direktivo Sveta 2003/85/ES z dne 29. septembra 2003 o ukrepih Skupnosti za obvladovanje slinavke in parkljevke, ki razveljavljajo Direktivo 85/511/EGS in odločbe 89/531/EGS in 91/665/EGS ter spreminja Direktivo 92/46/EGS (UL L št. 306 z dne 22. 11. 2003, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2006/104/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju kmetijstva (vključno z veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo) zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 352);
– v skladu z Direktivo Sveta 2005/94/ES z dne 20. decembra 2005 o ukrepih Skupnosti za obvladovanje aviarne influence in razveljavitvi Direktive 92/40/EGS (UL L št. 10 z dne 14. 1. 2006, str. 16);
– v skladu z Direktivo Sveta 2006/88/ES z dne 24. oktobra 2006 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz ribogojstva ter o preprečevanju in nadzoru nekaterih bolezni pri vodnih živalih (UL L št. 328 z dne 24. 11. 2006, str. 14) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2006/88/ES).
2. člen
(pomen izrazov)
Za potrebe tega pravilnika imajo uporabljeni izrazi naslednji pomen:
1. primer bolezni je vsaka uradna potrditev obvezno prijavljive bolezni iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika, pri katerikoli živi ali mrtvi živali ali njenem delu, oziroma potrditev druge bolezni iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika;
2. izbruh oziroma pojav bolezni pomeni enega ali več primerov bolezni na gospodarstvu ali območju v Republiki Sloveniji;
3. primarni izbruh bolezni je izbruh bolezni, ki ni epizootiološko vezan na predhodne izbruhe v isti regiji ali prvi izbruh bolezni v drugi regiji;
4. laboratorijske preiskave so preiskave na posamezno bolezen, opravljene v skladu z zadnjo izdajo Diagnostičnega priročnika Mednarodne organizacije za zdravje živali (v nadaljnjem besedilu: OIE) oziroma s predpisi Skupnosti;
5. ADNS (Animal Disease Notification System) je računalniški sistem Evropske komisije za notifikacijo živalskih bolezni v skladu z Direktivo 82/894/EGS;
6. WAHIS (World Animal Health Information System) je računalniški sistem OIE za obveščanje in poročanje o pojavih bolezni in izvajanju veterinarskih ukrepov za bolezni iz liste OIE;
7. regija je del Republike Slovenije, velik vsaj 2.000 km2, ki je pod veterinarskim nadzorom in vključuje območje vsaj enega območnega urada Veterinarske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OU VURS);
8. čreda je žival oziroma skupina živali na gospodarstvu kot epidemiološka enota; če je na gospodarstvu več čred, vsaka od njih predstavlja ločeno enoto, vse pa morajo imeti enak zdravstveni status.
II. RAZVRSTITEV BOLEZNI
3. člen
(lista bolezni)
(1) Bolezni so v skladu s Kodeksom o zdravju živali OIE razvrščene v enotno listo, navedeno v Prilogi 1 tega pravilnika.
(2) O vseh ukrepih, ki se izvajajo za spremljanje, ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bolezni iz Priloge 1 tega pravilnika Veterinarska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS) vsakih 6 mesecev (polletno in letno) poroča OIE preko WAHIS.
(3) Bolezni iz Priloge 1 tega pravilnika, ki niso navedene v Prilogi 2 tega pravilnika, se potrdi na podlagi kliničnih oziroma laboratorijskih preiskav.
4. člen
(obvezno prijavljive bolezni)
(1) Obvezno prijavljive so bolezni, navedene v Prilogi 2 tega pravilnika.
(2) Pri sumu, da se je pojavila bolezen iz prejšnjega odstavka, je treba takoj poskrbeti, da se bolezen ugotovi oziroma da se sum na bolezen ovrže.
(3) Bolezni iz prvega odstavka tega člena uradno potrdi VURS.
5. člen
(prepoved preventivnega cepljenja)
Preventivno cepljenje je prepovedano za vse bolezni, navedene v Prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika, če ni s posebnim predpisom za posamezno bolezen določeno drugače.
6. člen
(zdravstveni statusi)
(1) Premiki goved, ovac in koz ter živil, ki izvirajo iz teh živali, so možni le, če:
a. govedo izvira iz črede, ki ima status črede, uradno proste bruceloze, enzootske goveje levkoze in tuberkuloze;
b. ovca ali koza izvira iz gospodarstva, ki ima status gospodarstva, prostega bruceloze (B. melitensis).
(2) Če se status črede iz prejšnjega odstavka začasno razveljavi, je promet s proizvodi oziroma izdelki iz teh živali možen v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (UL L št. 139 z dne 30. 4. 2004, str. 206), zadnjič spremenjeno z Uredbo Sveta (ES) št. 1791/2006 z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, prava družb, politike konkurence, kmetijstva (vključno z veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo), prometne politike, obdavčitve, statistike, energetike, okolja, sodelovanja na področjih pravosodja in notranjih zadev, carinske unije, zunanjih odnosov, skupne zunanje in varnostne politike ter institucij zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 1) in Uredbo (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (UL L št. 139 z dne 30. 4. 2004, str. 55), zadnjič spremenjeno z Uredbo Sveta (ES) št. 1791/2006 z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, prava družb, politike konkurence, kmetijstva (vključno z veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo), prometne politike, obdavčitve, statistike, energetike, okolja, sodelovanja na področjih pravosodja in notranjih zadev, carinske unije, zunanjih odnosov, skupne zunanje in varnostne politike ter institucij zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 1).
(3) Podrobnejši pogoji glede zdravstvenih statusov čred za govedo so navedeni v Prilogi 4, glede zdravstvenih statusov gospodarstev za ovce in koze pa v Prilogi 5. Prilogi 4 in 5 sta sestavni del tega pravilnika.
7. člen
(načrti ukrepov)
(1) Bolezni, za katere je potrebno pripraviti načrte ukrepov ob njihovem pojavu, so navedene v Prilogi 6, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Glavni urad VURS (v nadaljnjem besedilu: GU VURS) pripravi načrt ukrepov za posamezno bolezen za območje Republike Slovenije, OU VURS pa pripravijo načrte za svoja območja.
(3) Načrti ukrepov se lahko pripravijo tudi za druge bolezni, če je zaradi epidemiološke situacije to potrebno.
(4) Načrti ukrepov iz tega člena urejajo najmanj vsebine, določene v Prilogi 7, ki je sestavni del tega pravilnika, če njihova vsebina ni določena z drugimi predpisi.
III. UKREPI
8. člen
(preventivni in drugi ukrepi za bolezni)
(1) Širjenje bolezni iz Priloge 1 tega pravilnika v reji oziroma med rejami se preprečuje s preventivnimi ukrepi in drugimi veterinarskimi ukrepi oziroma v skladu s smernicami, ki se objavijo na spletni strani VURS http://www.vurs.gov.si, če z drugimi predpisi ni določeno drugače.
(2) Ukrepi iz prejšnjega odstavka, ki jih je dolžan izvajati imetnik živali, so:
a) zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode, vode za napajanje in krme;
b) zagotavljanje in vzdrževanje predpisanih higienskih razmer v objektih za rejo živali, v drugih prostorih ter napravah, kjer se zadržujejo živali;
c) zagotavljanje higiene porodov in molže;
d) zagotavljanje veterinarskega reda na javnih krajih, kjer se zbirajo živali, v prevoznih sredstvih za prevoz živali, proizvodov, surovin, živil, odpadkov in krme, v oborah in pašnikih ter objektih za zbiranje živali in klanje živali ter zbiranje, obdelavo, predelavo in skladiščenje surovin, proizvodov, živil, odpadkov in krme;
e) zagotavljanje varnosti živil in veterinarskih pogojev za njihovo proizvodnjo in promet;
f) preprečevanje vnašanja povzročiteljev bolezni v rejo živali;
g) izvajanje veterinarskih ukrepov v rejah živali;
h) ravnanje z živalskimi trupli in drugimi odpadki, odplakami, živalskim blatom in urinom na predpisan način;
i) zagotavljanje preventivne dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije v objektih, na javnih površinah in v prevoznih sredstvih;
j) drugi potrebni ukrepi.
(3) Stroški vseh diagnostičnih preiskav za ugotovitev in zatiranje bolezni iz prvega odstavka člena in stroški izvajanja ukrepov za preprečevanje pojavov in širjenja bolezni iz prvega odstavka tega člena bremenijo lastnika živali, če z drugimi predpisi ni določeno drugače.
9. člen
(ukrepi do uradne potrditve ali ovržbe suma bolezni iz Priloge 2)
(1) Da bi se raziskal sum, ali se je pri živalih pojavila bolezen iz Priloge 2 tega pravilnika, lahko v času od prve prijave do uradne potrditve suma ali ovržbe suma VURS uvede naslednje ukrepe, da bi se preprečila nevarnost za zdravje drugih živali in ljudi:
a. zapora gospodarstva;
b. nadaljnje laboratorijske preiskave (potrditveni testi, diferencialno diagnostični testi ipd.);
c. izločitev živali v diagnostične namene;
d. prepoved premikov živali;
e. prepoved razmnoževanja živali;
f. drugi potrebni ukrepi.
(2) Ne glede na rezultate se stroški diagnostičnih preiskav za uradno potrditev ali ovržbo suma na bolezen iz prejšnjega odstavka plačajo iz proračuna Republike Slovenije.
(3) Imetnik živali je upravičen do odškodnine za živali iz točke c) prejšnjega odstavka.
10. člen
(državno središče za nadzor bolezni)
(1) Državno središče za nadzor bolezni (v nadaljnjem besedilu: DSNB) določa, vodi in spremlja izvajanje ukrepov ob pojavu bolezni iz Priloge 8, ki je sestavni del tega pravilnika. Podrobnejše naloge DSNB se določijo v predpisanih načrtih ukrepov za posamezno bolezen.
(2) DSNB sestavljajo najmanj člani s področij dela, ki se določijo v načrtih ukrepov za posamezno bolezen iz prejšnjega odstavka.
(3) Člane DSNB imenuje minister, pristojen za veterinarstvo, za posamezno bolezen iz Priloge 8 tega pravilnika.
(4) DSNB se skliče v primeru suma ali pojava bolezni iz Priloge 8 tega pravilnika.
(5) DSNB skliče in vodi generalni direktor VURS. V njegovi odsotnosti ga nadomesti njegov namestnik.
(6) Ne glede na določbe četrtega odstavka tega člena, lahko generalni direktor VURS skliče člane DSNB tudi v naslednjih primerih:
a. preučitev epidemiološke situacije in če je potrebno, uvedba ukrepov za preprečitev vnosa bolezni iz območja drugih držav članic Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) ali tretjih držav in preprečitev širjenja bolezni;
b. uvedba potrebnih postopkov, ukrepov oziroma laboratorijskih in drugih preiskav za uradno postavitev oziroma potrditev ali ovržbo suma na bolezen iz četrtega odstavka tega člena;
c. ko je glede na trenutne okoliščine potrebno uvesti ukrepe v zvezi z boleznimi iz četrtega odstavka tega člena.
IV. OBVEŠČANJE, POROČANJE IN PRIJAVLJANJE BOLEZNI
11. člen
(obveščanje o boleznih iz Priloge 8)
(1) Če gre za sum bolezni, navedenih v Prilogi 8 tega pravilnika, mora veterinarska organizacija, ki sum postavi, o tem takoj telefonsko in po telefaksu oziroma elektronski pošti obvestiti GU VURS. V ta namen GU VURS zagotovi dežurno telefonsko številko.
(2) Takoj po prejeti prijavi suma se skliče DSNB.
(3) O rezultatih diagnostičnih preiskav mora imenovani laboratorij takoj na dežurno telefonsko številko in po telefaksu oziroma elektronski pošti obvestiti GU VURS.
(4) Podatki, ki jih mora vsebovati obvestilo iz prvega odstavka tega člena, so določeni v Prilogi 9, ki je sestavni del tega pravilnika.
12. člen
(obveščanje o boleznih iz Priloge 10)
(1) Če gre za sum bolezni iz Priloge 10, ki je sestavni del tega pravilnika, mora veterinarska organizacija, ki sum postavi, o sumu na to bolezen takoj obvestiti OU VURS.
(2) Imenovani laboratorij mora o rezultatu diagnostične preiskave takoj telefonsko in po telefaksu oziroma po elektronski pošti obvestiti OU VURS.
(3) Če gre za prvi pojav ene od bolezni iz prvega odstavka tega člena v Republiki Sloveniji, mora imenovani laboratorij o rezultatu diagnostične preiskave takoj telefonsko in po telefaksu oziroma elektronski pošti obvestiti tudi GU VURS.
13. člen
(obveščanje o drugih boleznih)
(1) O boleznih iz Priloge 1 tega pravilnika, za katere ne veljajo določbe 11. oziroma 12. člena tega pravilnika, mora veterinarska organizacija obvestiti OU VURS le, če se z diagnostičnim izvidom bolezen potrdi.
(2) Pojave bolezni iz prejšnjega odstavka mora veterinarska organizacija prijaviti preko računalniškega programa za spremljanje, obveščanje in poročanje o boleznih živali (v nadaljnjem besedilu: CIS VURS – EPI) najpozneje do desetega dne v mesecu za pretekli mesec.
14. člen
(obveščanje o zoonozah)
(1) Ob sumu ali ugotovitvi zoonoze je potrebno obvestiti pristojno zdravstveno službo. Obveščanje poteka v skladu z 11., 12. ali 13. členom tega pravilnika, odvisno od tega, v katero prilogo tega pravilnika je bolezen uvrščena.
(2) Glede na naravo bolezni in če je potrebno, VURS in zdravstvena služba v sodelovanju opravita epidemiološko oziroma epizootiološko poizvedovanje. Na podlagi rezultatov poizvedb VURS uvede ukrepe iz 8. člena tega pravilnika.
(3) Ukrepe se lahko uvede tudi, če zdravstvena služba obvesti veterinarsko službo o pojavu kliničnih znakov zoonoz pri ljudeh.
(4) Če zoonoza ni navedena v Prilogi 1 tega pravilnika, je pa navedena v delu A ali v 1., 2. ali 3. točki dela B Priloge 1 Pravilnika o monitoringu zoonoz in povzročiteljev zoonoz (Uradni list RS, št. 67/04 in 93/05-ZVMS), poteka obveščanje VURS in zdravstvene službe v skladu s 13. členom tega pravilnika, VURS pa lahko uvede ukrepe iz 8. člena tega pravilnika, če drug predpis ne določa drugače.
15. člen
(rezultati diagnostičnih preiskav)
(1) Imenovani laboratorij mora o rezultatih diagnostičnih preiskav poleg VURS obvestiti tudi pošiljatelja vzorcev in imetnika živali.
(2) O rezultatih opravljenih diagnostičnih preiskav mora imenovani laboratorij poročati preko CIS VURS – EPI.
16. člen
(obvezno mednarodno prijavljive bolezni)
(1) Obvezno mednarodno prijavljive bolezni so bolezni, določene v Prilogi 11, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Obvezno je prijavljanje:
a. primarnih izbruhov bolezni iz prejšnjega odstavka;
b. sekundarnih izbruhov bolezni iz prejšnjega odstavka;
c. odprave ukrepov, ki so bili uvedeni v zvezi z izbruhom bolezni iz prejšnjega odstavka.
(3) VURS mora primarne izbruhe bolezni iz prvega odstavka tega člena prijaviti nemudoma oziroma najpozneje v roku 24 ur po uradni potrditvi, sekundarne izbruhe pa vsak prvi delovni dan v tednu OIE, Evropski Komisiji in pristojnim veterinarskim organom vseh držav članic EU in sosednjih držav, če ni z drugimi predpisi določeno drugače.
(4) Prijava OIE poteka preko WAHIS nujnih sporočil.
(5) Prijava bolezni Evropski Komisiji mora vsebovati informacije, določene v Prilogi 12, ki je sestavni del tega pravilnika in mora biti poslana po telefaksu oziroma elektronski pošti in preko ADNS.
(6) Ne glede na prvi odstavek tega člena poteka obvezno mednarodno prijavljanje bolezni vodnih živali v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz akvakulture.
V. LABORATORIJI, LABORATORIJSKI TESTI IN METODE, ODVZEM TER POŠILJANJE VZORCEV
17. člen
(nacionalni referenčni laboratoriji in drugi imenovani laboratoriji)
(1) Laboratorijske preiskave uradnih vzorcev na bolezni iz Priloge 1 tega pravilnika se opravljajo v imenovanih laboratorijih oziroma nacionalnih referenčnih laboratorijih, katerih seznam je objavljen na spletni strani VURS http://www.vurs.gov.si.
(2) Koordinacijo jemanja in pošiljanja vzorcev iz prejšnjega odstavka vodi VURS.
18. člen
(laboratorijski testi in metode, način odvzema vzorcev in pošiljanje materiala za diagnostično preiskavo)
Laboratorijski testi in metode za preiskave posameznih bolezni iz tega pravilnika ter način odvzema vzorcev in pošiljanje v diagnostične preiskave, so določeni in se opravljajo v skladu zadnjo izdajo z diagnostičnega priročnika OIE.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
(prehodne določbe)
(1) Do vzpostavitve CIS VURS – EPI in izdaje ustreznega predpisa, ki bo urejal obrazce oziroma računalniški program za bolezni živali iz tega pravilnika, se še naprej uporabljajo obrazci in računalniški program, ki so se uporabljali do uveljavitve tega pravilnika.
(2) Do vzpostavitve CIS VURS – EPI mora veterinarska organizacija posredovati poročilo o pojavu bolezni iz 13. člena tega pravilnika na OU VURS najpozneje do desetega dne v mesecu za pretekli mesec na predpisanem obrazcu, ki je dostopen na spletni strani VURS http://www.vurs.gov.si.
(3) Do vzpostavitve CIS VURS – EPI mora imenovani laboratorij enkrat mesečno, najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec, o opravljenih diagnostičnih preiskavah poročati GU VURS.
(4) Do vzpostavitve CIS VURS – EPI mora imenovani laboratorij o rezultatih diagnostičnih preiskav na steklino poročati GU VURS najpozneje do tretjega dne v mesecu za pretekli mesec.
20. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati:
– Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje vnetja vimena pri kravah (Uradni list RS, št. 39/93 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in izkoreninjenje afriške smrkavosti – Lymphagioitis epizootica (Uradni list RS, št. 71/96 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in izkoreninjenje bolezni Gumboro – Morbus Gumboro Uradni list RS, št. 71/96 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bolezni rdečih ust – Entheric redmouth disease – Yersiniosis (Uradni list RS, št. 3/97 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje cisticerkoze – Cysticercosis (Uradni list RS, št. 3/97 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje ehinokokoze – Echinococcosis (Uradni list RS, št. 3/97 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje leptospiroze – Leptospirosis (Uradni list RS, št. 3/97 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje atrofičnega rinitisa prašičev – Rhinitis atrophicans suum (Uradni list RS, št. 10/97 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje eritrodermatitisa pri krapih -Eyrithrodermatitis cyprini (Uradni list RS, št. 10/97 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje furunkuloze pri postrveh – Furunculosis salmonis (Uradni list RS, št. 10/97 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje epidemičnega tremorja – Encephalomyelitis avium (Uradni list RS, št. 36/98 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje garij pri kopitarjih in prežvekovalcih – Scabies: sarcoptiasis equorum, bovum et rupicaprarum, chorioptiasis ovium, psoroptiasis (Uradni list RS, št. 36/98 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje infekcioznega bronhitisa pri perutnini – Bronchitis infectiosa avium (Uradni list RS, št. 36/98 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje infekcioznega laringotraheitisa pri perutnini – Laryngotracheitis infectiosa avium (Uradni list RS, št. 36/98 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje klostridijskega enteritisa pujskov (KEP) – Enteritis clostridialis porcellorum (Uradni list RS, št. 36/98 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje kronične bolezni dihal perutnine – Mycoplasmosis avium (Uradni list RS, št. 36/98 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje Marekove bolezni – Neurolymphomatosis avium (Uradni list RS, št. 36/98 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje nalezljive enzootske šepavosti ovac – Dermatitis interdigitalis infectiosa ovium (Uradni list RS, št. 36/98 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje nalezljive nekroze trebušne slinavke pri postrveh – Necrosis infectiosa pancreatica salmonis (Uradni list RS, št. 36/98 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje nozemavosti čebel – Nosemosis apium (Uradni list RS, št. 36/98 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje paratuberkuloze – Paratuberculosis (Uradni list RS, št. 36/98 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje prašičje dizenterije – Dysenteria suum (Uradni list RS, št. 36/98 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje prašičjega respiratornega in reproduktivnega sindroma (PRRS) – Syndroma reproductivum et respiratorium suum (Uradni list RS, št. 36/98 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje pršičavosti čebel – Acariasis apium (Uradni list RS, št. 36/98 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje šumečega prisada – Gangraena emphysematosa (Uradni list RS, št. 36/98 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje varooze čebel – Varoosis apium (Uradni list RS, št. 36/98 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje vnetja ribjega mehurja pri krapih – Aerocystitis cyprini (Uradni list RS, št. 36/98 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje vrtoglavosti postrvi – Myxomatosis salmonis (Uradni list RS, št. 36/98 in 93/05-ZVMS).
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje goveje genitalne kampilobakterioze (Campylobacteriosis genitalis bovum) (Uradni list RS, št. 82/99 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje goveje trihomoniaze (Trichomoniasis bovum) (Uradni list RS, št. 82/99 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje hemoragične bolezni kuncev in zajcev (Morbus haemorrhagicus cuniculorum et leporum) (Uradni list RS, št. 82/99 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje influence konj (Influenza equorum) (Uradni list RS, št. 82/99 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje kolere perutnine (Pateurellosis avium) (Uradni list RS, št. 82/99 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje miksomatoze (Myxomatosis) (Uradni list RS, št. 82/99 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje pulmonalne adenomatoze ovac (Adenomatosis pulmonum epizootica ovis) (Uradni list RS, št. 82/99 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje spomladanske viremije pri krapih (Viraemia vernalis cyprini) (Uradni list RS, št. 82/99 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje virusnega vnetja želodca in črevesja pri prašičih (TGE) – Gastroenteritis virosa suum (Uradni list RS, št. 82/99 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje infekcioznega bovinega rinotraheitisa in infekcioznega pustularnega vulvovaginitisa (Rhinotracheitis infectiosa et vulvovaginitis pustuloza infectiosa bovum – IBR/IPV) (Uradni list RS, št. 85/99 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje klamidijskega zvrgavanja ovac (Abortus chlamydialis ovium) (Uradni list RS, št. 85/99 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje listerioze (Listeriosis) (Uradni list RS, št. 85/99, 42/05 in 93/05-ZVMS)
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje mikrosporije (Microsporiasis) (Uradni list RS, št. 85/99 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje mrzlice Q (Q-febris) (Uradni list RS, št. 85/99 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje okamenele zalege (Aspergillosis apium) (Uradni list RS, št. 85/99 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje rdečice (Erysipelas) (Uradni list RS, št. 85/99 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje toksokarioze (Toxocariosis) (Uradni list RS, št. 85/99 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje toksoplazmoze (Toxoplasmosis) (Uradni list RS, št. 85/99 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje trihofitije (Trichophytia bovis) (Uradni list RS, št. 85/99 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje tularemije (Tularemia) (Uradni list RS, št. 85/99 in 93/05-ZVMS);
– Pravilnik o kužnih boleznih živali (Uradni list RS, št. 54/02, 63/03, 28/04 in 142/04 ter 93/05-ZVMS in 31/07).
21. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-62/2007
Ljubljana, dne 27. avgusta 2007
EVA 2007-2311-0025
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost